(, lucifuk ,  0)

Národné hospodárstvo (NH) predstavuje súbor činností hospodárskeho charakteru, ktoré sa uskutočňujú na území daného štátu občanmi a subjektmi podnikania. Jeho hlavnou funkciou je zabezpečovanie technického, kultúrneho a spoločenského pokroku danej krajiny.

Aspekty národného hospodárstva

Národné hospodárstvo je rozsiahly pojem. Podľa uhla pohľadu nadobúda tieto rozmery:

Faktory národného hospodárstva

 • prírodné bohatstvo
 • národné bohatstvo – odvetvia, technológie, zásoby
 • obyvateľstvo – jeho vzdelanostná, veková štruktúra, kultúra, zvyklosti
 • vlastnícke vzťahy a medzinárodná spolupráca

Štruktúra národného hospodárstva

Štrukúra národného hospodárstva môže byť:

Odvetvová štruktúra NH

 • výrobné odvetvia
 • nevýrobné odvetvia

Sektorová štruktúra NH

 • primárny sektor: odvetvia produkujúce základné suroviny (ťažobný priemysel, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, energetika); charakteristika: vysoká investičná náročnosť, pomalý rast produktivity práce, relatívne malá ziskovosť
 • sekundárny sektor: odvetvia spracovateľského priemyslu( potravinársky, textilný, odevný, elektrotechnický); charakteristika: vysoká investičná náročnosť, rýchly rast produktivity práce, vysoký stupeň špecializácie
 • terciárny sektor: služby( obchod, doprava, spoje); charakteristika: najrýchlejšie rozvíjajúci sa sektor, najnižšia investičná náročnosť, vysoký rast produktivity práce, vysoký rast zamestnanosti
 • kvarciárny sektor: časť nevýrobných odvetví( veda, výskum, školstvo, zdravotníctvo); charakteristika: finančne náročné činnosti, na ich rozvoji sa podieľa štát, vysoká zamestnanosť

Oblastná štruktúra NH

Oblastná štruktúra národného hospodárstva predstavuje členenie NH z hľadiska území a regiónov danej krajiny

Produkčná štruktúra NH

Produkčná štruktúra NH je podľa nej členené na základe kategorizácie produktov (potravinárska, poľnohospodárska produkcia)

Všeobecné makroekonomické ukazovatele

 • hrubá produkcia
 • medzispotreba
 • pridaná hodnota

HP = MS+PH

 • Hrubá podukcia predstavuje súhrn všetkých finálnych statkov a služieb, ktoré vyprodukuje NH za určité časové obdobie.
 • Medzispotreba/medziprodukt sú tovary a statky, ktoré sa spotrebovali pri výrobe iných statkov
 • Pridaná hodnota je hodnota, ktorú výrobca v priebehu výrobného procesu pridá svojím úsilím hodnote polotovaru

Hospodársko-politický systém

Hospodárska politika je proces (praktický) – súhrn mnohorozmerných činností v praxi aj v teoretickom skúmaní. Ako vedná disciplína sa sústavne vyvíja pod vplyvom ekonomických a politických síl, vnútorného aj vonkajšieho diania a získané poznatky poskytuje pre potreby štátu. Ozaj, viete, čo je to hospodárstvo? A viete, čo je hospodársky politický systém? Poznáte jeho vzťah k národnému hospodárstvu?

Smery hospodárskej politiky

Rozlišujeme a popisujeme tieto smery alebo typy hospodárskej politiky:

 1. klasická hospodárska politika
 2. keynesiánska HP
 3. konzervatívna (liberálna) HP
 4. neokeynesiánska HP
 5. neokonzervatívna HP
 6. neoliberálna hospodárska politika

Z geografického hľadiska a vplyvov rozlišujeme:

Agregátny dopyt a agregátna ponuka

Agregátna ponuka

Agregátna ponuka AP je súhrn všetkých finálnych výrobkov a služieb, ktoré príslušná ekonomika produkuje, vyjadrený v peňažnej forme

AP = ΣP * Q (cena výrobku alebo služby * množstvo výrobku alebo služby)

Agregátna ponuka závisí od 3 kriteérií:

 • cenovej úrovne
 • výrobnej kapacity podnikov
 • výrobných nákladov

Potenciálny produkt – predstavuje najvyššiu možnú úroveň skutočného produktu, ktorú ekonomika môže dosiahnuť v podmienkach prirodzenej miery nezamestantosti a stabilnej cenovej hladiny.

Reálny produkt môže byť v praxi nižší alebo vyšší ako potenciálny z hľadiska času a tento rozdiel nazývame produkčná medzera.

Ak má produkčná medzera kladnú hodnotu, reálny produkt je nižší ako potenciálny, hovoríme o deflačnej medzere. Opak je inflačná medzera.

Krivka agregátnej ponuky

Krivka agregátnej ponuky predstavuje vzťah medzi cenami a peňažnou hodnotou objemu výstupu – agregátnym produktom Y, ktorý sú firmy a podniky ochotné a schopné pri danej cenovej hladine vyrobiť a predať

 • Krátkodobá krivka agregátnej ponuky – tento typ krivky skúmal Keynes, ktorý predpokladá, že ceny mzdy sú nepružné a ekonomika sa nachádza pod úrovňou potenciálneho produktu.
 • Dlhodobá krivka agregátnej ponuky – tento typ krivky skúmal klasicizmus (Smith). Rast skutočného produktu je totožný s rastom potenciálneho produktu, ekonomika sa nachádza na úrovni potenciálneho produktu, lebo ceny a mzdy sú dokonale pružné.

Optimálny vývoj ekonomiky predstavuje situáciu, keď agregátny reálny produkt sa rovná potenciálnemu.

Činitele zmien agregátnej ponuky

 • pracovné sily
 • kapitálové zásoby
 • ľudský kapitál
 • surovinové zdroje
 • zmeny štruktúry reálneho produktu
 • podnety a stimuly
 • podnebie

Agregátny dopyt

Agregátny dopyt AD predstavuje súhrn všetkých statkov a služieb, ktoré sú ekonomické subjekty ochotné v danom období kúpiť. Tvoria ho budúce výdaje na spotrebu domácností C, investície podnikov a firiem I, štátne nákupy tovarov G a služieb a čisté vývozy NX.

AD= C+I+G+NX

NX=ex-im

Úrovne agregátneho dopytu

 • Dvojsektorový model ekonomiky AD=C+I
 • Trojsektorový model ekonomiky(uzavretá) AD= C+I+G
 • Štvorsektorový model ekonomiky AD= C+I+G+-NX
 • Krivka AD má klesajúci charakteru, vyjadruje, koľko statkov sú subjekty ochotné kúpiť pri

Makroekonomická rovnováha

Je vytvorená za stavu, kedy sa množstvo dopytovaného HDP rovná množstvu ponúkaného HDP, t.j. v priesečníku E agregátnej ponuky a agregátneho dopytu.

V ekonomike nastáva situácia, že pri určitej cene sú predávajúci ochotní predať také množstvo tovaru, ktoré sú ochotní kupujúci kúpiť.

HDP a HNP

 • Hrubý národný produkt HNP predstavuje sumu peňažných hodnôt všetkých finálnych statkov a služieb, vyrobených v danej ekonomike za určité obdobie/1r. výrobnými činiteľmi daného národa.
 • Hrubý domáci produkt HDP zohľadňuje územný princíp; predstavuje celkovú finálnu produkciu v danej krajine, ktorú produkujú domáci + cudzí príslušníci na danom území.
 • Čistý národný produkt ČNP = HNP – amortizácia(odpisy)
 • Čistý domáci produkt ČDP = HDP – amortizácia

Odvodené agregátne ukazovatele

 • osobný dôchodok – hrubý priíjem jednotlivca a je podkladom pre výpočet disponibilného dôchodku
 • disponibilný dôchodok – predstavuje finančnú čiastku jednotlivca, ktoré sú vynaložené na spotrebu a úspory
 • index ľudského rozvoja – porovnávame ním ekonomickú úroveň jednotlivých krajín sveta, pričom sa hodnotí percentuálna gramotnosť človeka a priemerná dĺžka života
 • index ľudského utrpenia – zisťuje sa súčtom negatívnych udalostí v živote obyvateľstva danej krajiny, napr. vplyv inflácie, nezamestnanosť,…
 • index konkurencieschopnosti ekonomiky – porovnáva sa efektívnosť vlády, podnikania,…
 • index ekonomickej slobody – skúmajú sa štátne zásahy do ekonomiky

Explicitné a implicitné cenové indexy

Explicitné cenové indexy

 • spotrebný cenový index CPI – sleduje sa 700 tovarov na úrovni maloobchodnej siete, pričom sa porovnávajú zmeny cien v dvoch porovnávacích obdobiach
 • výrobný cenový index PPI – sleduje sa na úrovni veľkoobchodu, porovnávame 3400 tovarov

Implicitné cenové indexy

 • deflátor HDP= nominálny hdp/reálny HDP *100
 • nominálny sa udáva v bežných cenách, reálny v stálych cenách

Autor: lucifuk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 26.6.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora lucifuk.

Stránky v sekcii Národné hospodárstvo

V sekcii Národné hospodárstvo ekonomickej encyklopédie sa nachádza 39 stránok:

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.