(EuroEkonóm.sk,  0)

Štát = (v medzinár. práve) – združenie osôb žijúcich na vymedzenej časti zemského povrchu, právne organizovaných, personifikovaných a združených tak, aby sa im mohlo vládnuť.
– organizácia, ktorá disponuje monopolom štátn. moci nad daným územím z hľadiska hospodár. – politického:
– ako hosp. ekon. subjekt, ktorý v NH plní osobitné špecifické funkcie
– ako hosp. subjekt reprezentovaný pre tento účel vytvorený orgánmi je hlavným nositeľom politiky a teda aj hosp. politiky (orgány – vláda, ministerstvá…), pripravovateľom štát. hosp. politiky, tvorcom koncepcie ekon. stratégie je ministerstvo hospodárstva a špecialisti + MF + NBS, schvaľuje ju vláda, parlament má nepriamu úlohu – nezodpovedá
– ovládajúca, riadiaca zložka spoločnosti
– inštitúcie a inštancie, ktoré sú kompetentné rozhodovať na najvyššej úrovni a disponujú monopolom legálnej moci, za účelom zákonne presadiť svoje rozhodnutia.

Túto politiku štátu majú možnosť ovplyvniť aj zamestnanecké zväzy, korporácie, odbory
Nositelia (subjekty) NH určujú základné celospoločenské hodnoty a hosp. ciele a volia nástroje na ich dosiahnutie. Štát rieši aj problémy v období trh. mechaniz., kt. vyplývajú najmä zo zlyhania trhu, preto v praxi napr. dochádza k zlyhaniu štátu, môže sa to prejaviť
– narušenie trhu
– nehospodárnosť
– oneskorené reakcie štátu
– nadmerný nárast štát. sektoru a byrokracie
– rozšírenie tieň. ekonomiky (vyhnutie sa štát. reguláciám)

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.