( EuroEkonóm.sk,  7)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na obchodnú akadémiu v roku 2018. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Zadanie testu

Objav vďaka náhode (Úryvok, časopis Život)

Na jeseň roku 1928, pred odchodom na dovolenku, zabudol prikryť misky s baktériami hnisu. Po návrate si v jednej z nich všimol kolóniu plesne Penicillium notatum. Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť a postupne hynuli. Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala, nazval penicilín. Vo februári 1929 svoj objav publikoval v British Journal of Experimental Pathology, ale nevzbudil tým takmer nijaký záujem vedeckej obce. Neskôr ho okomentoval slovami: „Človek niekedy nájde to, čo nehľadá.“ Flemingov čas prišiel až o deväť rokov neskôr, keď sa jeho článok dostal do rúk oxfordského profesora sira Howarda Waltera Floreya.

1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z textu ukážky?

 • A. Vedec Fleming pred odchodom na dovolenku neumyl misky s baktériami hnisu.
 • B. Po návrate z dovolenky si všimol kolóniu plesne Penicillium notatum.
 • C. Fleming pomenoval jeden z najznámejších liekov podľa účinnej látky z kolónie plesne Penicillium notatum.
 • D. Objav, ktorý publikoval v British Journal of Experimental Pathology, nevyvoval takmer nijaký záujem vedeckej obce.

2. Do akého jazykového štýlu patrí ukážka?

 • A. do umeleckého štýlu
 • B. do hovorového štýlu
 • C. do náučného štýlu
 • D. do administratívneho štýlu

3. Ktoré zo slov použitých v ukážke je nesprávne vysvetlené?

 • A. kolónia – spoločenstvo hromadne žijúcich mikroorganizmov
 • B. extrakt – výťažok
 • C. izolovať – ničiť
 • D. produkovať – vyrábať

4. Vypíš z textu ukážky vety v nasledujúcom poradí:

 • A. Priraďovacie súvetie odporovacie
 • B. Jednoduchá veta neúplná rozvitá
 • C. Zložené súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou
 • D. Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou časovou

5. Veta „Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť a postupne hynuli.“ Je:

 • A. jednoduché súvetie
 • B. zložené súvetie

6. Na báze penicilínu vzniklo množstvo ďalších antibiotík. Urči uvedenú vetu podľa členitosti:

 • A. jednočlenná slovesná veta
 • B. jednočlenná neslovesná veta
 • C. dvojčlenná neúplná veta
 • D. dvojčlenná úplná veta

7. Rozšír vetu „Penicilín zachránil život mnohým vojakom.“ o priraďovací sklad.

8. Označ slovné základy podčiarknutých slov: záujem vedeckej obce, okomentoval slovami

 • a. ved – , koment –
 • b. vedec – , koment –
 • c. vedec – , komen –
 • d. ved – , komen –

9. Ktorá veta obsahuje prístavok?

 • A. Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť a postupne hynuli.
 • B. Na jeseň roku 1928, pred odchodom na dovolenku, zabudol prikryť misky s baktériami hnisu.
 • C. Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala, nazval penicilín.
 • D. Vo februári 1929 svoj objav publikoval v British Journal of Experimental Phatology, ale nevzbudil tým nijaký záujem vedeckej obce.

10. Vo vete Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala je podčiarknuté slovo:

 • A. príslovkové určenie miesta
 • B. predmet
 • C. nezhodný prívlastok
 • D. zhodný prívlastok

11. Vo vete Na stole stáli misky s baktériami hnisu. je:

 • A. 1 nezhodný prívlastok
 • B. 2 nezhodné prívlastky
 • C. ani 1 nezhodný prívlastok

12. Ktorej vete zodpovedá uvedené poradie vetných členov? Nevyjadrený podmet, predmet v akuzatíve, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, nepriamy predmet, prísudok (slovesný).

 • A. Fleming nazval účinnú látku penicilín.
 • B. Penicilín sa stal jeden z najznámejších liekov.
 • C. Život bez Flemingovho objavu si už nevieme predstaviť.
 • D. Flemingov čas prišiel až o deväť rokov neskôr.

13. a) Priamu reč v ukážke zmeň na nepriamu.

13. b) Slová nájde – nehľadá sú:

 • A. homonymá
 • B. antonymá
 • C. synonymá

14. Ktoré z tvrdení o slovách v nasledujúcej vete je nepravdivé: Po návrate si v jednej z nich všimol kolóniu plesne…

 • A. jednej – základná číslovka
 • B. z – neslabičná predložka
 • C. nich – genitív osobného zámena my
 • D. si všimol – dokonavé sloveso

15. V prvom odseku ukážky vyhľadaj:

 • A. Nedokonavé slovesá
 • B. Utvor podmieňovací spôsob minulého času od slovesa produkovať.
 • C. Utvor všetky tvary rozkazovacieho spôsobu od slovesa vzbudiť.

16. a) Ktorý neohybný slovný druh chýba v poslednej vete ukážky?

 • A. častica
 • B. citoslovce
 • C. spojka
 • D. predložka
 • E. príslovka

16. b) V celej ukážke vyhľadaj spojky a rozčleň ich na:

 • A. priraďovacie
 • B. podraďovacie

17. a) Ktoré z podstatných mien v ukážke majú rovnaký vzor ako podstatné meno pleseň?

17. b) Z prvého odseku ukážky vypíš aspoň dve podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub:

17. c) Utvor genitív plurálu od podstatných mien baktéria, čas.

18. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú podčiarknutému podstatnému menu vo vete: Po návrate si v jedenej z nich všimol kolóniu plesne.

 • A. mužský rod, singulár, datív, neživotné, vzor dub
 • B. mužský rod, singulár, lokál, neživotné, vzor stroj
 • C. mužský rod, singulár, lokál, neživotné, vzor dub
 • D. mužský rod, singulár, datív, neživotné, vzor stroj

19. a) Z prvého odseku ukážky vypíš všetky zámená, urči ich, kde je to možné, daj do základného tvaru:

19. b) Zámeno kde vyslovujeme:

 • A. kde
 • B. gde

20. Z textu ukážky vypíš:

 • a) všetky prídavné mená
 • b) Ktoré z nich sa nedajú stupňovať?

21. Pomenuj jazykové umelecké prostriedky:

 • A. liečivý zázrak
 • B. uzrel svetlo sveta
 • C. bolo to ako zázrak

22. Označ spisovné vyjadrovanie, nespisovné vyjadrovanie oprav:

 • A. rokovať na vláde
 • B. kontaktná adresa na vás
 • C. na inštitúcii
 • D. mať záujem o to

23. a) Ktorý druh slov sa v texte nevyskytuje?

 • A. slová cudzieho pôvodu
 • B. zdrobneniny
 • C. odborné názvy
 • D. frazeologizmy

23. b) Uveď príklad na frazeologizmus, ktorý by vystihol usilovnú prácu prinášajúcu úžitok.

23. c) Z nasledujúcich slov utvor po jednom združenom pomenovaní:

 • vojna
 • škola
 • kniha

24. a) Vyraď z radu slovo, v ktorom nenastalo rytmické krátenie:

návrat, látok, stiahnu, nazýva, dobrých, miestach

24. b) Ktoré z týchto slov obsahuje:

 • 2 neznelé párové spoluhlásky
 • 1 znelú párovú spoluhlásku a 1 znelú nepárovú spoluhlásku?

25. Na základe rozvrstvenia slovnej zásoby pospájaj dvojice slov, ktoré patria do rovnakej štýlovej vrstvy a pomenuj ju:

cédečko, plam, laboratórium minerálka, slnce, stafylokoky

26. Pravopisné cvičenie (Doplň i/y a čiarky):

Rachot hromov sa oz_val v neďalek_ch horách a pripom_nal nem_ losrdn_ boj o život. Z tmav_ch mračien sa zrazu objav_li slnečné lúče a s nesl_chanou silou liali svoje svetlo na krajinu. Star_ rodičia s nedočkav_mi vnukm_ v_chádzali z domov. Zo svoj_ ch úkr_tov v_šlo veľké množstvo zver_. Vtáci v_ leteli zo svoj_ch hniezd len krátky okam_h si odd_chli na konár_ a potom už lietali vo v_škach. Z tráv_ v_liezol chrúst a sotva striasol zo svoj_ch kr_del rosu ktorá sa bl_šťala ako kr_štáľ už bol v zobáčiku s_korky. Z každého lístka košatej lip_ stekali perl_čk_ dažďa. Svet ktor_ h_r_l rôzn_ mi farbam_ akoby bol v_str_hnut_ z kníh v_nikajúc_ch rozprávkarov. Každ_ z nás by rád priv_tal neob_čajn_ život v krajine strm_ch b_strín tich_ch dolín a nebot_čn_ch lesov kde zver_ majú svoje ozajstné kráľovstvo.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Nové testy pre školský rok 2023/2024

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2023/2024:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2024, 2023, 2022

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Komentáre

 1. Anonym

  riesenie

 2. jozinko

  kua kde je riesenie

 3. Anonym

  Dobrý deň, mohli by ste zverejniť riešenia? Rád/-a by som si to skontroloval/-a.

 4. lucike

  riesenie prosim??

 5. Ferko

  Odpovede

 6. anonym

  mohli by ste zverejniť riešenia ? ďakujem

 7. Anonym

  odpoved,dkujem

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.