( EuroEkonóm.sk,  8)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na obchodnú akadémiu. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Zadanie testu

Objav vďaka náhode (Úryvok, časopis Život)

Na jeseň roku 1928, pred odchodom na dovolenku, zabudol prikryť misky s baktériami hnisu. Po návrate si v jednej z nich všimol kolóniu plesne Penicillium notatum. Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť a postupne hynuli. Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala, nazval penicilín. Vo februári 1929 svoj objav publikoval v British Journal of Experimental Pathology, ale nevzbudil tým takmer nijaký záujem vedeckej obce. Neskôr ho okomentoval slovami: „Človek niekedy nájde to, čo nehľadá.“ Flemingov čas prišiel až o deväť rokov neskôr, keď sa jeho článok dostal do rúk oxfordského profesora sira Howarda Waltera Floreya.

1. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z textu ukážky?

  • A. Vedec Fleming pred odchodom na dovolenku neumyl misky s baktériami hnisu.
  • B. Po návrate z dovolenky si všimol kolóniu plesne Penicillium notatum.
  • C. Fleming pomenoval jeden z najznámejších liekov podľa účinnej látky z kolónie plesne Penicillium notatum.
  • D. Objav, ktorý publikoval v British Journal of Experimental Pathology, nevyvoval takmer nijaký záujem vedeckej obce.

2. Do akého jazykového štýlu patrí ukážka?

  • A. do umeleckého štýlu
  • B. do hovorového štýlu
  • C. do náučného štýlu
  • D. do administratívneho štýlu

3. Ktoré zo slov použitých v ukážke je nesprávne vysvetlené?

  • A. kolónia – spoločenstvo hromadne žijúcich mikroorganizmov
  • B. extrakt – výťažok
  • C. izolovať – ničiť
  • D. produkovať – vyrábať

4. Vypíš z textu ukážky vety v nasledujúcom poradí:

  • A. Priraďovacie súvetie odporovacie
  • B. Jednoduchá veta neúplná rozvitá
  • C. Zložené súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou
  • D. Podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkovou časovou

5. Veta „Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť a postupne hynuli.“ Je:

  • A. jednoduché súvetie
  • B. zložené súvetie

6. Na báze penicilínu vzniklo množstvo ďalších antibiotík. Urči uvedenú vetu podľa členitosti:

  • A. jednočlenná slovesná veta
  • B. jednočlenná neslovesná veta
  • C. dvojčlenná neúplná veta
  • D. dvojčlenná úplná veta

7. Rozšír vetu „Penicilín zachránil život mnohým vojakom.“ o priraďovací sklad.

8. Označ slovné základy podčiarknutých slov: záujem vedeckej obce, okomentoval slovami

  • a. ved – , koment –
  • b. vedec – , koment –
  • c. vedec – , komen –
  • d. ved – , komen –

9. Ktorá veta obsahuje prístavok?

  • A. Zaujalo ho, že všade, kde sa pleseň dostala do kontaktu s baktériami, prestali sa množiť a postupne hynuli.
  • B. Na jeseň roku 1928, pred odchodom na dovolenku, zabudol prikryť misky s baktériami hnisu.
  • C. Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala, nazval penicilín.
  • D. Vo februári 1929 svoj objav publikoval v British Journal of Experimental Phatology, ale nevzbudil tým nijaký záujem vedeckej obce.

10. Vo vete Fleming extrakt z plesne izoloval a účinnú látku, ktorú pleseň produkovala je podčiarknuté slovo:

  • A. príslovkové určenie miesta
  • B. predmet
  • C. nezhodný prívlastok
  • D. zhodný prívlastok

11. Vo vete Na stole stáli misky s baktériami hnisu. je:

  • A. 1 nezhodný prívlastok
  • B. 2 nezhodné prívlastky
  • C. ani 1 nezhodný prívlastok

12. Ktorej vete zodpovedá uvedené poradie vetných členov? Nevyjadrený podmet, predmet v akuzatíve, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, nepriamy predmet, prísudok (slovesný).

  • A. Fleming nazval účinnú látku penicilín.
  • B. Penicilín sa stal jeden z najznámejších liekov.
  • C. Život bez Flemingovho objavu si už nevieme predstaviť.
  • D. Flemingov čas prišiel až o deväť rokov neskôr.

13. a) Priamu reč v ukážke zmeň na nepriamu.

13. b) Slová nájde – nehľadá sú:

  • A. homonymá
  • B. antonymá
  • C. synonymá

14. Ktoré z tvrdení o slovách v nasledujúcej vete je nepravdivé: Po návrate si v jednej z nich všimol kolóniu plesne…

  • A. jednej – základná číslovka
  • B. z – neslabičná predložka
  • C. nich – genitív osobného zámena my
  • D. si všimol – dokonavé sloveso

15. V prvom odseku ukážky vyhľadaj:

  • A. Nedokonavé slovesá
  • B. Utvor podmieňovací spôsob minulého času od slovesa produkovať.
  • C. Utvor všetky tvary rozkazovacieho spôsobu od slovesa vzbudiť.

16. a) Ktorý neohybný slovný druh chýba v poslednej vete ukážky?

  • A. častica
  • B. citoslovce
  • C. spojka
  • D. predložka
  • E. príslovka

16. b) V celej ukážke vyhľadaj spojky a rozčleň ich na:

  • A. priraďovacie
  • B. podraďovacie

17. a) Ktoré z podstatných mien v ukážke majú rovnaký vzor ako podstatné meno pleseň?

17. b) Z prvého odseku ukážky vypíš aspoň dve podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub:

17. c) Utvor genitív plurálu od podstatných mien baktéria, čas.

18. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú podčiarknutému podstatnému menu vo vete: Po návrate si v jedenej z nich všimol kolóniu plesne.

  • A. mužský rod, singulár, datív, neživotné, vzor dub
  • B. mužský rod, singulár, lokál, neživotné, vzor stroj
  • C. mužský rod, singulár, lokál, neživotné, vzor dub
  • D. mužský rod, singulár, datív, neživotné, vzor stroj

19. a) Z prvého odseku ukážky vypíš všetky zámená, urči ich, kde je to možné, daj do základného tvaru:

19. b) Zámeno kde vyslovujeme:

  • A. kde
  • B. gde

20. Z textu ukážky vypíš:

  • a) všetky prídavné mená
  • b) Ktoré z nich sa nedajú stupňovať?

21. Pomenuj jazykové umelecké prostriedky:

  • A. liečivý zázrak
  • B. uzrel svetlo sveta
  • C. bolo to ako zázrak

22. Označ spisovné vyjadrovanie, nespisovné vyjadrovanie oprav:

  • A. rokovať na vláde
  • B. kontaktná adresa na vás
  • C. na inštitúcii
  • D. mať záujem o to

23. a) Ktorý druh slov sa v texte nevyskytuje?

  • A. slová cudzieho pôvodu
  • B. zdrobneniny
  • C. odborné názvy
  • D. frazeologizmy

23. b) Uveď príklad na frazeologizmus, ktorý by vystihol usilovnú prácu prinášajúcu úžitok.

23. c) Z nasledujúcich slov utvor po jednom združenom pomenovaní:

  • vojna
  • škola
  • kniha

24. a) Vyraď z radu slovo, v ktorom nenastalo rytmické krátenie:

návrat, látok, stiahnu, nazýva, dobrých, miestach

24. b) Ktoré z týchto slov obsahuje:

  • 2 neznelé párové spoluhlásky
  • 1 znelú párovú spoluhlásku a 1 znelú nepárovú spoluhlásku?

25. Na základe rozvrstvenia slovnej zásoby pospájaj dvojice slov, ktoré patria do rovnakej štýlovej vrstvy a pomenuj ju:

cédečko, plam, laboratórium minerálka, slnce, stafylokoky

26. Pravopisné cvičenie (Doplň i/y a čiarky):

Rachot hromov sa oz_val v neďalek_ch horách a pripom_nal nem_ losrdn_ boj o život. Z tmav_ch mračien sa zrazu objav_li slnečné lúče a s nesl_chanou silou liali svoje svetlo na krajinu. Star_ rodičia s nedočkav_mi vnukm_ v_chádzali z domov. Zo svoj_ ch úkr_tov v_šlo veľké množstvo zver_. Vtáci v_ leteli zo svoj_ch hniezd len krátky okam_h si odd_chli na konár_ a potom už lietali vo v_škach. Z tráv_ v_liezol chrúst a sotva striasol zo svoj_ch kr_del rosu ktorá sa bl_šťala ako kr_štáľ už bol v zobáčiku s_korky. Z každého lístka košatej lip_ stekali perl_čk_ dažďa. Svet ktor_ h_r_l rôzn_ mi farbam_ akoby bol v_str_hnut_ z kníh v_nikajúc_ch rozprávkarov. Každ_ z nás by rád priv_tal neob_čajn_ život v krajine strm_ch b_strín tich_ch dolín a nebot_čn_ch lesov kde zver_ majú svoje ozajstné kráľovstvo.

Riešenie testu

Na riešení testu pracujeme, uverejníme ho tu v priebehu niekoľkých dní. Ak chcete, môžete riešenia otázok uverejniť v komentároch pod článkom. Ďakujeme.

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019 a aktualizovaný 8.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Komentáre

  1. Anonym

    riesenie

  2. jozinko

    kua kde je riesenie

  3. Anonym

    Dobrý deň, mohli by ste zverejniť riešenia? Rád/-a by som si to skontroloval/-a.

  4. lucike

    riesenie prosim??

  5. Ferko

    Odpovede

  6. anonym

    mohli by ste zverejniť riešenia ? ďakujem

  7. Anonym

    odpoved,dkujem

  8. Papež

    Od zverejnenia testu prešli 4 roky a odpovede nikde.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.