(, Tomáš Černaj ,  8)

Plánovanie ako proces

Plánovanie je možné definovať ako proces vytýčenia cieľov podniku, vymedzenie zdrojov a určenie postupov na dosiahnutie vytýčených cieľov. Plánovanie ako proces zahŕňa vytýčenie cieľov, stanovenie prostriedkov na dosiahnutie cieľov, určenie ciest a spôsobov na dosiahnutie cieľov. Výsledkom plánovania je plán, ktorý je účelovo zameraný na cieľ organizačnej jednotky podnikateľského subjektu a na stanovenie postupov a prostriedkov, ako ho v stanovenej lehote a na požadovanej úrovni dosiahnuť.

Podnikateľský plán

Podnikateľský plán (nazýva sa aj business plán alebo podnikateľský zámer) je písomný dokument, štúdia rozhodovacieho procesu podnikateľských subjektov. Podnikateľský plán zobrazuje celkové podnikateľské aktivity za časové obdobie, na ktoré sa podnikateľský plán vypracováva. Ide prakticky o interný plánovací nástroj a v sektore malých a stredných podnikov je to obyčajne jediný plánovací dokument. Podnikateľský plán plní 3 základné úlohy:

 1. odráža podnikové ciele
 2. vyjadruje reálne predstavy o budúcom vývoji firmy
 3. odráža kvalitu riadenia firmy

Štruktúra business plánu

Tvoríte podnikateľský plán (podnikateľský zámer) a hľadáte návod, ako ho vypracovať? Pozrite si prehľadnú štruktúru, ktorá vám pomôže vytvoriť business plán. Pripravili sme pre vás základnú a detailnú štruktúru podnikateľského plánu.

Prečo je nutné zostaviť podnikateľský plán?

Existuje niekoľko dôvodov, kvôli ktorým sa podnikateľský plán zostavuje:

 • pred začatím podnikateľskej činnosti
 • pred zavedením nového produktu na trh
 • pri expanzii na nové trhy
 • pri zmene vlastníka firmy
 • pri fúzii s iným podnikom
 • pri zmenách trhovej situácie (dopytu, cien, konkurencie)
 • pri hľadaní cudzích finančných zdrojov (od investorov, finančných inštitúcií), ako sú investičné projekty a investície

Funkcie podnikateľského plánu

Podnikateľský plán plní 2 základné funkcie:

 • vnútorná funkcia: podnikateľský plán je súčasťou riadenia a kontroly firmy, vypracováva sa v globálnych ukazovateľoch výstupov v časovom horizonte mesačnom, štvrťročnom a ročnom. Slúži ako tzv. domáci dokument.
 • vonkajšia funkcia: podnikateľský plán slúži na prezentáciu firmy navonok, vypracováva sa pre veriteľov, investorov, obchodných partnerov, podielničke spoločnosti

Ako by mal podnikateľský plán vyzerať?

Z formálneho hľadiska:

 • podnikateľský plán by mal mať 20-30 strán bez príloh
 • titulná stránka – názov firmy, logo, právna forma, sídlo, meno a adresa majiteľa firmy, dátum vypracovania (mesiac + rok), číslo kópie (počet verzií – optimistická a pesimistická)
 • prehlásenie o pravdivosti a dôveryhodnosti údajov a o zákaze šírenia týchto údajov neoprávneným osobám
 • obsah kapitol s očíslovaním strán
 • prílohy: grafy, diagramy, tabuľky, technické parametre, propagačné materiály, výkresová dokumentácia, profesné životopisy kľúčových osobností, predbežné dodávateľsko-odberateľské zmluvy
 • mäkké väzby

Z obsahového hľadiska:

 • podnikateľský plán by mal byť stručný, prehľadný, presný, so všeobecnými náležitosťami
 • rozlišovať medzi skutočnými a plánovanými údajmi
 • nevyhýbať sa zmienkam o negatívnych aspektoch a rizikách
 • pri štatistikách, prieskumoch, …… sa odporúča uviesť zdroj
 • podnikateľský plán by mal obsahovať kapitoly, ktoré nájdete nižšie v časti Obsah a štruktúra podnikateľského plánu

Príklady a ukážky podnikateľských plánov

Obsah a štruktúra podnikateľského plánu

Ako by mala vyzerať štruktúra podnikateľského plánu? Podnikateľský zámer by mal obsahovať tieto položky a state:

 1. prehľad základných informácií
 2. podnik
 3. produkt, služby
 4. trhy
 5. konkurencia
 6. marketing a trhová stratégia
 7. umiestnenie podniku, výroba, administratíva
 8. organizácia a riadenie podniku
 9. analýza rizík
 10. financie

1. prehľad základných informácií

 • účel vypracovania plánu
 • podnikateľská idea podniku
 • oblasť pôsobenia a poskytované produkty (služby)
 • marketingová a predajná politika
 • trhový potenciál a vývoj trhu
 • riadiaci pracovníci a ich kvalifikácia
 • konkurenčné prednosti podniku a jeho stratégia
 • potreba finančných zdrojov

2. podnik

 • história firmy:
  • založenie firmy
  • pôvodný cieľ podniku
  • vývoj podniku (zmeny stratégie)
  • najväčšie úspechy a neúspechy
 • súčasná situácia:
  • právna forma
  • vlastnícka štruktúra
  • základne ukazovatele
  • silné a slabé stránky
 • pri zakladaní podniku:
  • zakladateľská idea
  • skúsenosti majiteľa
  • novosť podnikateľskej idey

3. produkt a služby

 • popis výrobkov a služieb
 • aké potreby uspokojujú
 • aký úžitok prinášajú zákazníkom
 • kvalita a parametre produktov

4. trhy

 • veľkosť trhu (trhová kapacita, potenciál)
 • štruktúra trhu
 • cieľové segmenty podniku
 • nákupné motívy a očakávania
 • medzery na trhu
 • konkurenčné faktory na trhu (cena, kvalita, služby, dodania, pohotovosť, …)
 • postavenie podniku na trhu
 • štruktúra produkty/trhy
 • trhový podiel podniku
 • trhová prognóza

5. konkurencia

 • intenzita konkurencie
 • súčasní konkurenti
 • konkurenčné produkty
 • potenciálni konkurenti

6. marketing a trhová stratégia

 • cieľové segmenty budúcnosti
 • rastový potenciál
 • jadro marketingovej stratégie
 • hlavné marketingové nástroje
 • výrobková politika
 • cenová politika
 • distribúcia a formy predaja
 • komunikačná politika
 • marketingové ciele (plán odbytu, plán obratu, plán výnosov – nie sú povinné)

7. umiestnenie podniku

 • sídlo firmy a jej časti
 • výhody a nevýhody stanoviska
 • zodpovedá budúcim požiadavkám?
 • predpokladá sa jeho zmena?

8. výroba a administratíva

 • výrobný program
 • výrobné postupy
 • technológia
 • náklady a kalkulácie
 • kapacity a úzke miesta
 • rozširovanie výrobných kapacít
 • pracovníci (štruktúra, kvalifikácia)
 • subdodávky
 • dodávatelia (možnosť výberu, dodacie lehoty, podiel dovozu, cenový vývoj surovín, polotovarov, služieb)
 • administratíva (služby, spracovanie účtovníctva, kapacity)

9. organizácia riadenie podniku

 • riadiaci pracovníci (kvalifikácia, odmeňovanie, neobsadené pozície)
 • organizačná štruktúra
 • zamestnanci (hrubé mzdy, náplň práce)

10. analýza rizík

 • interné riziká
 • externé riziká (trhové a ekonomické riziká, ekologické, prirodzené, právne, politické)
 • spôsoby zabezpečenia (poistenie, opatrenia na zmenšenie, resp. odstránenie rizika, znášanie rizík bez opatrení)
 • spôsoby zabezpečenia závisia od rôznych faktorov (od charakteru rizika, veľkosti možnej škody, pravdepodobnosti vzniku škody, nákladov na poistenie)

11. financie

  • plánovaná počiatočná súvaha
  • plánovaný výkaz ziskov a strát
  • cash-flow (nepriama metóda)
  • plán príjmov a výdavkov
  • rentability (VK, tržieb, N, CK)
  • plán hospodárskeho výsledku
  • plán likvidity

Detailný obsah a štruktúru podnikateľského plánu nájdete na stránke Obsah podnikateľského plánu. Ďalšie odporúčania nájdete na stránke Osnova podnikateľského plánu – RPIC, SLOVEX, City University.

Plánovanie marketingu

Úloha marketingového plánu je pripravovať obchodnú budúcnosť podniku a optimalizovať využitie disponibilných zdrojov a možností podniku.

V plánovaní marketingu sa musia rešpektovať jeho systémové väzby na ďalšie čiastkové plány:

 • plán výskumu a vývoja – je spojený s ponukou nových výrobkov
 • plán výroby – množstvo alebo objem požadovaných výrobkov
 • personálny plán – potreba ľudských zdrojov na marketingové činnosti ako súčasť personálneho plánovania
 • finančný plán – obmedzenie na rozsah marketingových činností

Štruktúru marketingového plánu a proces jeho tvorby nájdete na stránkach Obsah marketingového plánu a Postup tvorby marketingového plánu.

Autor: Tomáš Černaj

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008 a aktualizovaný 11.6.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Tomáš Černaj.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BAŠISTOVÁ,   2010. Metódy  využívané  v sociálnej  práci. Košice:  VÚSI,  2010.  120  s.  ISBN 978-80-89383-12-2.
 2. BLAŽKOVÁ, M. 2007. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Bratislava: Grada Publishing, 2007. 278 s. ISBN 978-80-247-1535—3.
 3. DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J., ŠAFAŘÍKOVÁ, V. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2003. 581 s. ISBN 80-247-0254-1.
 4. DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. Praha : C. H. Beck, 2001. 256 s. ISBN 80-7179-603-4.
 5. FOTR, J. 1995. Podnikateľský plán  a ivestiční  rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,  184 s. ISBN 80-7169-812-1.
 6. FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada Publishing, 2005. 356 s. ISBN 80-247-0939-2.
 7. HORNER, S., SWARBROOK, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: aplikovaný marketing služeb. Praha : Grada Publishing, 2003. 486 s. ISBN 80-247-0202-5.
 8. HOVORKOVÁ, D. Trend top reštaurácie a hotely 2008. Bratislava : TREND Holding, 2007. 505 s. ISBN 978-80-968853-6-7.
 9. HOVORKOVÁ, D. Trend top reštaurácie a hotely 2009. Bratislava : TREND Holding, 2008. 512 s. ISBN 978-80-968853-7-8.
 10. CHODÁSOVÁ, Alena  –  BUJNOVÁ,    2001. Podnikanie   v malých a stredných  podnikoch.   1.  vyd.  Bratislava:  Ekonóm,  2001.  261  s.  ISBN  80-225-1351-2.
 11. KAVAN, M. Výrobní a provozní management. Praha : Grada Publishing, 2002. 424 s. ISBN 80-247-0199-5.
 12. KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Brno : Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
 13. KORÁB, Vojtech – REŽŇÁKOVÁ, Mária – PETERKA, Jiří. 2007. Podnikateľský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.
 14. KOTLER, P. Marketing management. Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0016-6.
 15. KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G. Moderní marketing. Praha : Grada Publishing, 2007. 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-2.
 16. KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha : Grada Publishing, 2006. 277 s. ISBN 80-247-0966-X.
 17. KUPKOVIČ, M. 2002. Podnikové hospodárstvo: komplexný  pohľad  na  6. vyd. Bratislava: Sprint, 2002. 461 s. ISBN 80-88848-93-8.
 18. NOVOTNÝ, J. 2003. Nauka o podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2003. 208 s. ISBN 80-210-3090-9.
 19. SCHWARZ,   2002. Malé   a střední   podniky:   diskriminace   a podpora.  In Hospodářské noviny, 12. 04. 2002.
 20. SOLOMON, M., MARSHALL, G., STUART, E. Marketing očima světových marketing manažerů. Brno : Computer Press, 2006. 572 s. ISBN 80-251-1273-X.
 21. SRPOVÁ, Jitka  –  SVOBODOVÁ,  Ivana  –  SKOPAL,  Pavel  –  ORLÍK,  Tomáš. 2011. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing, 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-4103-1.
 22. SRPOVÁ, J. a kol. Podnikatelský plán. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. 242 s. ISBN 978-80-245-1263-1.
 23. SVITEK, J. 1994. Súkromné podnikanie v malých a stredných firmách. Bratislava: Elita, 1994. 207 s. ISBN 80-85323-55-9.
 24. SYNEK, M. et. al. 2006. Podniková Praha: 4. vyd. C. H. Beck, 2006. 473 s. ISBN 80-7179-892-4.
 25. SYNEK, M. Podniková ekonomika. 4. přepracované a doplněné vydání. Praha : C. H. Beck, 2006. 473 s. ISBN 80-7179-892-4.
 26. VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. Praha : Grada Publishing, 2005. 304 s. ISBN 80-247-1069-2.
 27. VEBER, Jaromír – SRPOVÁ, Jitka. 2008. Podikání malé  a střední  2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2409-6.
 28. VEBER, Jaromír – SRPOVÁ, Jitka. et al. 2012. Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6.
 29. WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Praha : Management Press, 2003. 159 s. ISBN 80-7261-075-9.

Ekonomická poradňa

 1. Motivator

  Dobre opísaný proces plánovania. Ako motiváciu si môžete prečítať články o podnikaní.

  1. EuroEkonóm.sk

   Je dobré robiť pred začiatkom podnikania podnikateľský plán. Podnikateľský plán je dôležitý pre každého podnikateľa, pretože pomáha sformulovať stratégiu a ciele podniku a zabezpečuje, aby sa podnikanie vyvíjalo v smere, ktorý je pre podnikateľa najvýhodnejší.

 2. Jan

  Ako by mal vyzerať podnikateľský plán z formálneho hľadiska?

 3. Viktor Drobňák

  by mal mať 20-30 strán bez príloh, titulnú stránku s dôležitými údajmi, prehlásenie o pravdivosti, obsah kapitol s očíslovaním strán a prílohy.

 4. ArchAngel

  Je potrebné v podnikateľskom pláne uvádzať negatívne aspekty a riziká?

 5. Tatiana Tasnochova

  Áno, je dôležité nevyhýbať sa zmienkam o negatívnych aspektoch a rizikách, čo zvyšuje dôveryhodnosť plánu.

 6. Lukas Hvizda

  Môže byť prílišná detailnosť v podnikateľskom pláne kontraproduktívna?

 7. Martin Dobias

  Podnikateľský plán by mal byť stručný a presný, zbytočná detailnosť môže zatemniť hlavné body a sťažiť zrozumiteľnosť.

Pridaj komentár