Metódy personálneho manažmentu

Metódy na určenie optimálneho počtu a štruktúry a funkčných miest v organizácií

Rozlišujeme tu tieto metódy:

 • a) metódy analýzy podnikovej stratégií – orientácia na určitý typ výroby, 311, zákazníkov, konkurenciu
 • b) metódy projektovania zmien – jedná sa o technické vybavenie, technológiu výroby, tieto metódy by mali obsahovať nároky na nové profesie alebo rekvalifikačné požiadavky
 • c) metódy projektovania organizačných zmien – mali by obsahovať zánik neproduktívnych a nefunkčných častí podniku a predpokladaný vznik nových organizačných útvarov, pracovných skupín, a ich personálne obsadenie
 • d) metódy profesiografickej analýzy – dôležitých funkcií a pracovných miest a to súčasných aj predpokladaných
 • e) metódy analýzy vnútropodnikovej klímy a kultúry najmä z hľadiska postojov zamestnancov voči personálnym zmenám a používaným metódam uplatňovaným v PM organizácií.

Podporné metódy

Ako podporné metódy je možné použiť: komparativné, štatistické metódy, metódy kvalitatívnej analýzy a syntézy, metódy normohodín …. Na základe aplikácie uvedených metód môže organizácia vypracovať model koncepcie práce so zamestnancami, ktorý by mal obsahovať odpovede na nasledujúce otázky:

 • Či zamestnáva správnych ľudí s potrebnými vedomosťami, skúsenosťami a emotilitou.
 • Či zamestnáva ľudí za správnu odmenu a mzdu.

Asymetrické metódy

Ak organizácia nechce prepúšťať zamestnancov može použiť nasledujúce metódy na vzniknutú asymetriu:

 • metóda zavedenia pružného pracovného času
 • metóda skráteného pracovného času
 • preskúpenie zamestanancov vrátane ich rekvalifikácie
 • vyhľadávanie dodatkovej alebo novej práce
 • personálny lízing

Optimalizačné metódy

Metódy, ktoré organizácia použije na zosúladeanie a optimalizáciu počtu a štruktúry zamestnancov, v nadväznosti na krátkodobé, alebo dlhodobé ciele musia vychádzať s platných legislatívnych noriem a predpisov.

 • metódy určené na výber a získanie kvalitných zamestnancov
 • metódy starostlivosti o kvalitu zamestnancov
 • metódy určené na hodnotenie, odmeňovanie a motivovanie zamestnancov

Nástroje personálneho manažmentu

Komplexné postupy, ktoré obsahujú systémový, dlhodobý a cielený prístup presadzovania personálnej politiky v orgánizácií sa v teórií personálneho manažmentu nazývajú nástrojmi poričom v praxi ich poznáme pod termínom program alebo systém. Medzi základné možno zaradiť :

Personálne agentúry a vysoké školy v SR a ČR

Záujemcom o štúdium ekonomiky a ekonómie, obchodu, marketingu či manažmentu určite poslúži prehľad ekonomických vysokých škôl a univerzít, pôsobiacich na Slovensku. Ak sa zaujímate o prácu, užitočné informácie nájdete na stránkach Personálne agentúry v SR a Personálne agentúry v ČR.


Pridaj komentár