(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Služba je úkon, ktorým sa plní záväzok voči druhej osobe. Služba ako ekonomická činnosť predstavuje produkciu ekonomickej jednotky tretej osobe plateným spôsobom. V súčasnosti zaznamenávame rast významu a postavenia služieb v ekonomike: rast podielu na tvorbe HDP aj rast podielu služieb na zamestnanosti. Viac sa o triedení služieb a ich definícii dočítate na stránke Podstata a triedenie služieb.

Vlastnosti služieb

Medzi hlavné vlastnosti služieb patria:

 • nehmotnosť
 • nedeliteľnosť
 • premenlivosť
 • neskladovateľnosť

5 kategórií trhovej ponuky služieb

Služby môžu tvoriť malú, alebo podstatnú časť ponuky trhovej firmy. Z tohto hľadiska rozlišujeme 5 kategórií trhovej ponuky:

 1. čistý hmotný tovar – ponuka pozostáva čisto z hmotného tovaru
 2. hmotný produkt spolu so službou
 3. hybrid – ponuka sa skladá z dvoch rovnakých podielov – tovaru a služby
 4. služba spolu s malým podielom hmotného produktu
 5. čistá služba

Predaj služieb

Predaj služieb má svoje špecifiká. Výhody a nevýhody priameho predaja vs. podpory predaja nájdete na stránke Predaj služieb.

Marketingové stratégie firiem v oblasti služieb

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti služieb, používajú odlišné Marketingové stratégie firiem poskytujúcich služby sa líšia od stratégií firiem, pôsobiacich v iných odvetviach. Pre marketing služieb platí model 7 P:

 • product
 • price
 • place
 • promotion
 • people
 • proces
 • presentation

Užívatelia služieb sú ovplyvnení väčším množstvom faktorov ako zákazníci kupujúci produkty. Preto je potrebné marketing rozdeliť na vnútorný, vonkajší a interaktívny.

Reklama a PR v službách

Na podporu marketingových stratégií v sektore služieb využívajú podniky mnoho marketingových nástrojov. Pozrite si výhody a nevýhody jednotlivých nástrojov marketingu v službách: Reklama a PR v službách.

Riadenie služieb na podporu výrobkov

Firmy, ktoré poskytujú výrobky musia takisto pre zákazníkov zabezpečovať služby. Všeobecne je možné povedať, že firmy, ktoré vyrábajú dobré výrobky a nemajú zaistené zodpovedajúce služby na podporu svojich výrobkov sú na trhu značne znevýhodnené. Ak firma poskytuje služby vysokej kvality, získava výhodu.

Firma musí starostlivo sledovať potreby zákazníkov a podľa toho navrhnúť výrobok aj systém služieb na podporu výrobku. Zákazníci sú veľmi citliví na nedostatočné služby, ktoré v spojení s výrobkom očakávajú. Starajú sa hlavne o:

 • prevádzkovú spoľahlivosť a frekvenciu porúch
 • dobu prerušenia v dôsledku poruchy
 • dodatočné náklady na údržbu a opravy

Viac informácií nájdete na stránke Riadenie služieb na podporu výrobkov.

Faktory dynamického rozvoja služieb

 1. demografické zmeny – rast životných nárokov – omladnutie generácie a s tým súvisiace nové požiadavky na služby (napr. spojenie s voľným časom)
 2. sociálne zmeny:
  • zamestnanosť žien – práca v domácnosti – presun mimo domácnosti, príjem oboch členov rodiny spôsobuje dopyt po nových službách
  • rast životnej úrovne – viac peňazí na cestovanie alebo zábavu
  • zložitejší životný štýl – dopyt po komplexných službách
  • medzinárodná mobilita a náročnejší spotrebiteľský vkus
 3. ekonomické zmeny:
  • globalizácia služieb – potreba komunikačných,cestovných,informačných služieb
  • špecializácia podnikov – spolupráca s externými dodávateľmi služieb
 4. politické a právne zmeny
 5. internacionalizácia služieb – väčšie požiadavky na právne a ostatné profesionálne služby

Súbory na stiahnutie

V kategórii Služby sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Komercne-sluzby.pdf

Články v kategórii Služby

Články z kategórie Služby nájdete na stránke Odborné články: Služby.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 25.10.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. CIBÁKOVÁ, V. – STRÁŽOVSKÁ, E. 1994. Podnikanie v službách a obchode.  Bratislava: Vydavateľstvo SOFA, 1994. 163 s. ISBN 80-85752-17-4.
 2. ĎAĎO, J. a kol. 2006. Marketing služieb. 1. vyd. Ružomberok: EPOS, 2006. ISBN 80-8057-662-9.
 3. GRONROOS, Ch. 2001. Service managment and marketing. J.Willey: N.York, 2001. ISBN 0-471-720348.
 4. KARKALÍKOVÁ, M. 2000. Systém kvality v službách. In Zborník zo VII. Medzinárodná konferencia Svetový deň kvality. Žilina, 9-9 11. 2000, s. 83-87
 5. KARKALÍKOVÁ, M. – KRAJANOVÁ, J. 2001. Kvalita verejných služieb. Žilina: EDIS Projekt Tempus – Exce Terr ,2001. s.13-33.35-43. ISBN 80-7100-791-9.
 6. MAJLINGOVÁ, Ľ. a kol. 2002. Verejné služby. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Občianske združenie Ekonómia, 2002. 8,9,22-59,70-89,180-199s. ISBN 80-8055-754-3.
 7. MATEJDES, A. – ĎAĎO, J. 2002. Služby, teória služieb, marketing služieb, kvalita v službách, služby zákazníkom a meranie spokojnosti s nimi. Bratislava: Epos, 2002. ISBN 80-8057-452-9.
 8. MICHALOVÁ, V. 2006. Manažment a marketing služieb. Bratislava: NETRI, 2006. ISBN 80-969567-1-X.
 9. NEMEC,J. – VAŇOVÁ, A. 1994. Marketing v službách. 1 vydanie. Pedagogická spoločnosť Jána Amosa Komenského, 1994. ISBN 80-85162-79-2.
 10. PAYNE, ADRIAN. 1993. Marketing služieb. Preložila Ing. Dobešová,V. „The Essence of Services Marketing“ Prentice Hall International (UK).14 -15 s. ISBN 80-7169-276-X.
 11. REGULY, A. 1998. Kroky ku kvalite služieb. Žilina: IRTAS, 1998.brož. ISBN 80-967566-6-4.
 12. ŠUTEROVÁ, V. – MICHALOVÁ, V. 2004. Služby. Hronský Beňadik: NETRI, 2004. ISBN 80-968904-5-X.

Pridaj komentár