(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Teória portfólia cenných papierov

Teória portfólia je mikroekonomická disciplína, ktorá skúma, aké kombinácie aktív je vhodné držať spoločne, aby takto vytvorené portfólio malo isté, vopred dané vlastnosti. Portfólio cenných papierov je zásoba rôznorodých cenných papierov v držbe investora. Viac sa o teórii portfólia dočítate na stránke Teória portfóliaVýkonnosť portfólia je spoločné vyjadrenie rizikovosti a výnosnosti portfólia.

Každý investor sa snaží:

  • vytvoriť čo najvýkonnejšie portfólio, t.j. portfólio, ktoré s ohľadom na jeho sklon k riziku -predstavuje najvýhodnejšiu kombináciu rôznych výnosných a rizikových aktivít,
  • využiť čo najlepšie poznatok, že diverzifikácia znižuje špecifické riziko.

Riziko a diverzifikácia rizika

Diverzifikácia pri finančnom investovaní znamená investovať do viacerých cenných papierov (vytvoriť isté portfólio) s cieľom znížiť riziko. Diverzifikácia znižuje riziko najprv veľmi rýchlo, potom veľmi pomaly.

Druhy rizík pri portfóliu cenných papierov:

  • špecifické riziko (nesystematické) – charakteristické pre cenné papiere určitého portfólia, je možné ho zmierniť diverzifikáciou
  • trhové riziko (systematické) – je spojené s neistotami, ktoré sa vyskytujú v celej ekonomike a všetkých podnikoch (korupcia)

Efektívne portfólio cenných papierov

Efektívne portfólio je také portfólio, ak pri zvolenom stupni rizika neviem nájsť portfólio s vyššou výnosnosťou, ak pri zvolenej výnosnosti nie je možné vytvoriť portfólio s nižším rizikom. Viac informácií o teórii efektívneho portfólia nájdete na stránke Teória portfólia a efektívne portfólio.

Dlhové inštrumenty a deriváty

Z časového hľadiska rozdeľujeme dlhové inštrumenty na:

Z vecného hľadiska poznáme dlhové inštrumenty:

Deriváty podľa druhu rizika podliehajúceho aktíva:

  1. Úrokové deriváty: kontrakty na úrokové výnosy v budúcnosti, nákup a predaj štátnych dlhopisov, kontrakty na úrokovú mieru
  2. Akciové deriváty: kontrakty na nákup a predaj akcií v budúcnosti, aj deriváty na akciové indexy
  3. Komoditné deriváty: kontrakty na nákup a predaj určitej fyzickej komodity v budúcnosti
  4. Menové deriváty: kontrakty na nákup a predaj určitej meny v budúcnosti

Stratégie finančného investovania

Stratégie finančného investovania si berú za cieľ maximálizovať zisk a zároveň minimalizovať riziko finančného investovania. Poznáme tieto typy stratégií:

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 21.8.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár