Verejné financie

Úlohou verejných financií je zhromažďovanie a výdaj peňažných prostriedkov cez štátny rozpočet, rozpočet VÚC, obce, povinné poistenie či verejné inštitúcie.

Základný rozdiel medzi verejnými a súkromnými financiami je ten, že verejné financie sú zhromažďované ako povinné platby, využívané na realizáciu verejných potrieb.

Príčiny a spôsob tvorby verejných financií

 • potreba verejnej správy, veľkosť spotreby
 • uspokojovanie spotreby, získavanie (dane, úvery), hranice daňového zaťaženia
 • potreba financovania z verejných zdrojov, v akých podieloch, ktoré odvetvia spoločenskej spotreby
 • podiel v príjmoch a výdavkoch štátu a iných subjektov pre zabezpečenie finančnej vyrovnanosti
 • stupeň akceptácie nerovnomerného zaťaženia
 • vybudovanie daňového aparátu
 • plnenie fiškálnych cieľov vedúcich k uspokojeniu dopytu verejných inštitúcií na príjmy s cieľmi nefiškálnymi – znovurozdeľovanie príjmov, podpora hospodárskeho rastu, zamestnanosť

Fiškálna funkcia verejných financií

 • použitie peňažných prostriedkov na realizáciu úloh štátu
 • zdroje daní (priame danedaň z príjmu fyzických a právnických osôb, majetkové dane, nepriame dane – DPH (VAT, spotrebné dane), nedaňové prímy (clo, príjmy zo zisku NBS)
 • umožnenie realizácie vnútorných a vonkajších úloh štátu
 • spojená s úlohami nefiškálnymi – rozdeľovacou a intervenčnou

Rozdeľovacia funkcia verejných financií

Redistribučná – rozdeľovacia funkcia verejných financií má za cieľ znovurozdeľovanie získaných prímov cez subjekty prímov:

 • časť je odovzdaná do rozpočtu štátu alebo samosprávy
 • časť ostáva subjektu
 • prímy z hospodárskej činnosti a iných zdrojov podliehajú v súlade daňovými zákonmi zdaňovaniu
 • funkcia rozdeľovacia: štátne podniky za využívanie majetku štátu platia časť zisku

Funkcia redistribučná predstavuje základ na výdavky rozpočtových transferov.

 • výdavky – prevádza nemateriálnej sféry -kultúry, vedy, organov, ktoré poskytujú bezodplatne služby
 • dotácie – nenávratné
  • finančná pomoc štátu na určité činnosti, určitého subjektu a cielené úlohy verejnej správy
  • subjektom –na financovanie činnosti daného subjektu
  • predmetové na určité ohraničené výroby a služby
 • subvencie – nenávratná finančná pomoc (inštitúcia hospodárskym organizáciám, fyzickým osobám) na základe kalkulačného vzorca

Stimulačná funkcia verejných financií

 • založená na spoluúčasti štátu na činnosti určitých subjektov
 • štát má právne nástroje. ktorými vplýva na ziskovosť činnosti subjektov

Daňová politika

Daňová politika reguluje činnosť subjektov (hospodársku činnosť, domácnosť)

 • výška daňovej sadzby – rozhoduje o veľkosti zisku
 • zníženie sadzby dane má priaznivý vplyv na rozvoj podnikov

Úverová politika

 • cena za využitie peňazí
 • úver – zvýšenie finančných zásob subjektu cez komerčné banky z deponovaných prostriedkov na princípe návratnosti v určitom termíne s úplatou ( úroky)
 • výška úroku – závisí od napr. výšky úveru, dĺžky úveru, finančnej situácie subjektu
 • komerčné banky – úrokové sadzby, NBS
 • lacný úver – hnacia sila hospodárstva

Členenie verejných financií z hľadiska subjektov:

 • verejné financie
 • súkromné financie

Druhy peňažných vzťahov

 • realizačné tovarovo -peňažné vzťahy – spojene s kúpou a predajom tovarov a služieb, s fungovaním trhového hospodárstva ( ceny tovarov a služieb sa určujú cez ponuku a dopyt a sú ekvivalentné)
 • redistribučné peňažné vzťahy – predstavujú rozpočtové vzťahy, nespojené so zodpovedajúcim ekvivalentom. predstavujú ich dane, rôzne dôchodky, dotácie a subvencie a sú neekvivalentné.
 • úverové peňažné vzťahy – spojené so získavaním a splácaním úverov, pričom peňažné prostriedky sú návratné
 • poisťovacie peňažné vzťahy- čiastočne redistribučné vzťahy a peňažné prostriedky sú podmienene návratné

Verejné spotrebiteľské jednotky

 • zabezpečujú spoločenskú spotrebu obyvateľstva (štát, samosprávne jednotky, rozpočtové a iné organizácie)
 • ich finančným hospodárením verejných spotrebiteľských jednotiek sa zaoberajú verejné financie:
 • špecifická forma znovurozdeľovania prostriedkov v prospech verejných statkov a služieb
 • sústava rozpočtov
 • uspokojovanie potrie obyvateľstva na úrovni štátu, rajov a obcí, zabezpečovanie verejných statkov

Finančné vzťahy

 • sústava finančných vzťahov a operácií
 • medzi subjektmi ekonomického systému – štát (samospráva) a občan, podnikateľský subjekt apod. vzťahy sú založené na obligatórnosti a nenávratnosti
 • finančné vzťahy medzi štátom a ostatnými subjektmi sú upravené vo forme zákonov (daňové, o rozpočtovaných pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nariadenia vlády, vyhlášky
 • princíp nenávratnosti (zaplatené dane nie sú jednotlivých subjektom vrátené)
 • princíp neekvivalentnosti znamená, že pri vzniku konkrétneho vzťahu v rámci verejných financií nie je zďaleka známy účel platby a subjekt zaplatí určitú čiastku (napr. daň) a vôbec nevie, na čo budú tieto finančné prostriedky použité
 • princíp nedobrovoľnosti – znamená, že si štát určitou právnou formou zabezpečuje (vynucuje) zaplatenie určitých poplatkov (väčšinou daní), aby získal finančné prostriedky nevyhnutné pre plnenie úloh
 • obsahom verejných financií nie sú len príslušné vzájomné vzťahy, ale i určité nástroje určené k realizácii verejnej politiky a ekonomiky


Pridaj komentár