Public relations

Public relations (PR)

(14.08.2018, EuroEkonóm.sk) – Nástroje public relations. PR ako práca s verejnosťou. PR vs reklama. Cieľové skupiny. PR v praxi. Plánovanie v PR. Nové trendy v marketingovej komunikácii.

Inštrumenty a nástroje finančného trhu

(13.08.2018, EuroEkonóm.sk) – Dlhové inštrumenty a deriváty, nástroje finančného trhu. Teória portfólia cenných papierov. Riziko a diverzifikácia rizika. Efektívne portfólio CP.

Stratégia finančného investovania

Stratégia finančného investovania

(13.08.2018, EuroEkonóm.sk) – Finančné trhy a finančný systém. Peňažný a kapitálový trh. Nástroje finančného trhu. Cenné papiere. Deriváty a reálne investície. Teória efektívnych trhov.

Prečo neexistujú trojfarební kocúri?

(13.08.2018, Diskredit) – Ak zbadáme na strome trojfarebnú mačku, môžeme s istotou trvrdiť, že vidíme mačku, a nie kocúra bez toho, aby sme ju museli bližšie skúmať.

Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie

(12.08.2018, EuroEkonóm.sk) – Formy investovania a kolektívne investovanie. Úlohy kolektívneho investovania. Správcovská spoločnosť a podielový fond. Investovať alebo neinvestovať do fondov? Typy a druhy fondov. Základné subjekty finančného trhu. Príležitosti a nebezpečenstvá kolektívneho investovania.

Financie a riziko

Financie a riziko

(11.08.2018, EuroEkonóm.sk) – Riziko a členenie rizík. Metódy analýzy rizika. Metódy hodnotenia investičných projektov. Riziko investičných projektov. Riziko investovania. Metódy, modely a teórie finančnej analýzy.

Nehnuteľnosti a realitný trh

Reality a realitný trh

(08.08.2018, EuroEkonóm.sk) – Nehnuteľnosti a realitný trh. Pozemok a parcela, stavba, byty a nebytové priestory. Kataster nehnuteľností. Byt a spôsob jeho nadobudnutia. Čo je to list vlastníctva? Zásada superficies solo cedit.

Psychológia predaja

Psychológia predaja

(03.08.2018, EuroEkonóm.sk) – Psychológia predaja a budovanie vzťahu so zákazníkom. Štruktúra potrieb. Správanie spotrebiteľa. Predajca a zákazník. Znalosti predajcu. Typy zákazníkov a ako s nimi komunikovať.

Psychológia

Psychológia

(03.08.2018, EuroEkonóm.sk) – Psychológia a osobnosti psychológie. Teoretické a praktické psychologické obory. Ciele a predmet skúmania psychológie. Prístupy ku psychologickému výskumu. Základné psychické fenomény. Metódy psychológie. Pamäť a psychika.

Sociológia

Sociológia

(23.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o sociológii. Spoločnosť. Spoločenské vzťahy a spoločenský styk. Socializácia a sociálne role. Predstavitelia sociologických vied. Sociológia na Slovensku.

Spotrebné trhy a nákupné chovanie

Spotrebné trhy a nákupné chovanie

(22.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Spotrebné trhy. Model chovania spotrebiteľa. Nákupný proces a nákupné chovanie. Faktory ovplyvňujúce nákupné chovanie: kultúrne, sociálne, osobné a psychologické faktory.

Euro - mena eurozóny

Euro – európska mena

(10.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Euro ako mena európskej menovej únie. Bankovky a mince. Výhody jednotnej meny. Ekonomické kritériá na zavedenie jednotnej meny. História vzniku spoločnej meny. Štáty používajúce euro a štáty s menami naviazanými na euro.

Kalkulácie a rozpočty

Kalkulácie a rozpočty

(04.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Pojem, význam a druhy kalkulácií. Členenie nákladov v kalkulácii. Kalkulačné metódy a kalkulačný vzorec. Rozpočtovníctvo. Oceňovanie podniku.

Účtovníctvo

Účtovníctvo

(03.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o účtovníctve a účtovaní. Finančné a manažérske účtovníctvo. Spôsoby účtovania. Účtovné zápisy a účtovné knihy. Účtovná osnova.

Výchova v pedagogike

Výchova v pedagogike

(03.07.2018, petrik14) – Výchova v pedagogike. Výchova a spoločnosť. Ciele, obsah a úlohy výchovy. Sebavýchova.

Marketing služieb a cestovného ruchu

Marketing služieb a cestovného ruchu

(30.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Marketing služieb a cestovného ruchu a jeho charakteristika. Špecifiká pre marketing služieb. Marketingový a distribučný systém cestovného ruchu. Etapy strategického riadenia marketingu služieb. Sprostredkovatelia a cenotvorba.

Manažérska diagnostika

Manažérska diagnostika

(28.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Manažérska diagnostika, podniková diagnostika a jej metódy. Pasport, metódy multikriteriálneho vyhodnocovania variantov, finančno-ekonomická analýza. SWOT a SPACE analýza. Metódy posudzovania rizika vzniku krízy.

Ekonomika a stratégia

Ekonomika a stratégia

(27.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko, ale úplne všetko o stratégii a stratégiách. Strategické plánovanie, strategické riadenie, strategický marketing, podnikové stratégie, podnikateľské stratégie, stratégia a taktika, výrobná stratégia podniku, cenové stratégie, zásobovanie a zásobovacia stratégia, strategický manažér, strategické myslenie, strategické vodcovstvo, globálne strategické podnikateľské jednotky, strategická diagnostika, stratégie finančného investovania.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: