Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

Najnovšie

Elektrotechnický tovar

Elektrotechnický tovar

29.11.2022 - Sortiment elektrotechnického tovaru tvoria prístroje, zariadenia, ktorých účelom je premieňať elektrickú energiu na iné, spotrebiteľsky užitočné druhy energií.

Práca, riadenie ľudských zdrojov. Pracovná sila v okrese Spišská Nová Ves.

Riadenie ľudských zdrojov – RĽZ

24.11.2022 - V konkurenčnom boji vyhráva tá organizácia, ktorá zamestnáva kvalitných a tvorivých pracovníkov. Riadenie ľudských zdrojov a nové prístupy v personalistike.

Aktuálne

Krízový manažment

Krízový manažment

23.11.2022 - Podnik v kríze a riešenie krízovej situácie. Krízový manažment a jeho úlohy. Modely a metódy v krízovom manažmente. Ako dostať podnik z krízy?

Veľká hospodárska kríza 1929

Veľká hospodárska kríza 1929

23.11.2022 - Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia. Príčiny a popis krízy. Spôsoby riešenia recesie a riešenie krízy. Herbert Hoover a Revenue Act of 1932.

Téma

Kedy odstúpiť od zmluvy na splatenie pohľadávky

Kedy odstúpiť od zmluvy na splatenie pohľadávky

23.11.2022 - Odstúpiť od Zmluvy na splatenie pohľadávky môže veriteľ iba v tom prípade, ak poskytol dlžníkovi ešte dodatočnú lehotu na splatenie pohľadávky, no aj napriek tomu nebol uspokojený.


Operačný manažment

Operačný manažment

23.11.2022 - Operácie a operačný manažment: systém, zdroje, procesy, výstupy. Dimenzie operačnej stratégie. Ciele operácií. Štýly riadenia. Plánovanie a kontrola operácií.

Finančný trh

Finančný trh

21.11.2022 - Všetko o finančných trhoch: funkcie finančného trhu, peňažný a kapitálový trh, členenie finančných trhov a subjekty na finančných trhoch.

Mikroekonómia

Mikroekonómia

21.11.2022 - Mikroekonómia. Správanie sa jednotlivcov a správanie sa podnikov. Mikroekonómia vs. makroekonómia. Metódy a modely mikroekonómie.

Už ste čítali?


Rýchle správy

Spotrebné trhy a nákupné chovanie

Spotrebné trhy a nákupné chovanie

21.11.2022 - Spotrebné trhy. Model chovania spotrebiteľa. Nákupné chovanie, nákupný proces a jeho etapy. Faktory ovplyvňujúce nákupné chovanie.

Stratégia a strategické plánovanie

Strategické plánovanie

21.11.2022 - Strategický plán a jeho tvorba. Finančné plánovanie, plánovanie výroby a personálne plánovanie. Strategické rozhodovanie. Metóda STRANDIN.

Hospodárska politika

21.11.2022 - Makroekonomická hospodárska politika, subjekty, nástroje a ciele hospodárskej politiky štátu. Teoretické prístupy k hospodárskej politike.

Personálny manažment

20.11.2022 - Personálny manažment, metódy a nástroje personálneho manažmentu. Plánovanie, nábor, výber a kariéra pracovníkov. Mzdová politika.

Just in time

Filozofia Just-In-Time JIT

20.11.2022 - Princípy systému just-in-time - JIT. Implementácia just-in-time. Riadenie materiálových tokov a princíp seven zeroes - sedem núl.

Public relations

Public relations (PR)

19.11.2022 - Nástroje public relations. PR ako práca s verejnosťou. PR vs reklama. Cieľové skupiny. PR v praxi. Plánovanie v PR. Nové trendy v marketingovej komunikácii.

O ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.