Všeobecný marketing

Všeobecný marketing

(05.07.2019, EuroEkonóm.sk) – Základné pojmy z oblasti marketingu. Súčasný a historický vývoj marketingu. Marketingové prostredie. Marketingový mix. 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P a 4C.

Analýza SWOT

SWOT analýza

(25.06.2019, EuroEkonóm.sk) – Definícia, faktory, postup, stratégie a ukážkový príklad vytvorenia analýzy SWOT.

Štruktúra business plánu

Štruktúra business plánu (podnikateľský plán)

(25.06.2019, EuroEkonóm.sk) – Tvoríte podnikateľský plán a hľadáte návod, ako ho vypracovať? Pozrite si prehľadnú štruktúru, ktorá vám pomôže vytvoriť business plán. Pripravili sme pre vás základnú a detailnú štruktúru podnikateľského plánu.

Študijný poradca

Študijný poradca

(25.06.2019, Miki) – Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Podnikateľský plán

(25.06.2019, EuroEkonóm.sk) – Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

Ekonomika Slovenska 2018

(25.06.2019, EuroEkonóm.sk) – Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2018 – HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Ekonomika Slovenska 2019 – prognóza

(25.06.2019, EuroEkonóm.sk) – Vývoj makroekonomických ukazovateľov SR 2019 – HDP, inflácia, nezamestnanosť, nominálna mzda, obchodná bilancia, schodok štátneho rozpočtu, zahraničný dlh.

Školné

Školné

(19.06.2019, Miki) – Kto musí platiť školné na vysokej škole? Aká je výška školného na jednotlivých vysokých školách? Odpustenie školného a termíny uverejnenia.

Absolventská prax

Absolventská prax

(19.06.2019, Miki) – Aká je výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe? Aké podmienky musí absolvent spĺňať? Trvanie absolventskej praxe. Mesačný paušálny príspevok.

Samospráva vysokej školy

Samospráva vysokej školy

(19.06.2019, Miki) – Čo je akademická obec? Ako pracuje akademický senát, dekan vysokej školy a rektor vysokej školy? Aké kompetencie má vedecká rada a disciplinárna komisia?

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium

(19.06.2019, Miki) – Kto má nárok na motivačné štipendium? Aké typy motivačných štipendií existujú? Štipendijný fond, štipendijný poriadok. Štipendium za mimoriadne výsledky.

Formy a metódy štúdia

Formy a metódy štúdia

(19.06.2019, Miki) – Formy štúdia na vysokej škole. Aký je rozdiel medzi dennou a externou formou štúdia, či prezenčnou a dištančnou metódou štúdia? Metódy štúdia na VŠ.

Prerušenie štúdia

Prerušenie štúdia

(19.06.2019, Miki) – Za akých podmienok môžete prerušiť štúdium? Na ako dlho? Prerušenie štúdia – ako sa vyhnúť vylúčeniu zo štúdia? Pohľady študijného poriadku na prerušenie.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium

(19.06.2019, Miki) – Kto má nárok na sociálne štipendium? Ako sa vypočíta jeho výška? Akým spôsobom sa vypláca?

Štátnice a obhajoby

Štátnice a obhajoby

(19.06.2019, Miki) – Ako obhájiť diplomovú alebo bakalársku prácu? Kto tvorí štátnicovú komisiu? Štátna skúška a jej hlavné časti. Klasifikácia diplomovej práce a štátnej skúšky

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: