Milton Friedman - ekonóm. Vývoj a dejiny ekonomického myslenia

Ekonomické teórie od histórie po súčasnosť

(dnes, EuroEkonóm.sk) – Vývoj dejín ekonomického myslenia, ekonomické teórie a ich predstavitelia. Fyziokratizmus, Klasická ekonómia, Monetarizmus, Smith, Ricardo, Keynes a ďalší.

Právo

Právo

(dnes, EuroEkonóm.sk) – Všetko o práve. Právne normy, pramene, výklad, systém, úloha a význam práva. Pojem, vznik a účastníci občianskoprávnych vzťahov. Politický systém Slovenskej republiky.

Smutná blondýnka - Európska únia a európska integrácia

Európska integrácia a Európska únia

(včera, EuroEkonóm.sk) – Všetko o Európskej únii. Orgány Európskej únie. História Európskej únie a dôvody pre vznik EÚ. Regionálna politika Európskej únie.

Personálny manažment

(včera, EuroEkonóm.sk) – Personálny manažment, metódy personálneho manažmentu a nástroje personálneho manažmentu. Plánovanie, nábor, výber a kariéra pracovníkov. Mzdová politika a riadenie miezd a mzdové formy zamestnancov. Nástroje personálneho manažmentu.

Práca, riadenie ľudských zdrojov. Pracovná sila v okrese Spišská Nová Ves.

Riadenie ľudských zdrojov – RĽZ

(včera, EuroEkonóm.sk) – V konkurenčnom boji vyhráva tá organizácia, ktorá zamestnáva kvalitných a tvorivých pracovníkov. Riadenie ľudských zdrojov a nové prístupy v personalistike.

Manažérske informačné systémy

Manažérske informačné systémy

(včera, EuroEkonóm.sk) – Manažérsky informačný systém, vlastnosti, požiadavky a zložky MIS. MIS a jeho technické riešenie. On Line Data Processing – OLAP. Data Mining. Business intelligence. Data Warehouse a Data Mart. Ukladanie dát. Datová základňa systému.

Novodobý a moderný marketing

Novodobý a moderný marketing

(včera, EuroEkonóm.sk) – Marketing na internete a e-business. Nové marketingové postupy: skúsenostný, reverzný, holistický, scénický, zážitkový, virálny a guerillový marketing. Sociálne siete, mobilné zariadenia, youtuberi, lovemarks, crowdsourcing a co-creation.

Investičné stratégie

(včera, EuroEkonóm.sk) – Investičné stratégie na rozvinutých kapitálových trhoch. Typy investorov. Finančné deriváty. Stratégie burzového obchodovania. On-line ceny derivátov.

Služby

(včera, EuroEkonóm.sk) – Služby a vlastnosti služieb. Charakteristika a typy služieb. 5 kategórií trhovej ponuky služieb. Predaj služieb a marketingové stratégie firiem v službách.

Výroba

Výroba a výrobný proces

(včera, EuroEkonóm.sk) – Výroba a výrobný proces, typy výroby, výrobný program a výrobná kapacita podniku. Výrobné faktory. Hotové výrobky, polotovary a nedokončené výrobky. Nomenklatúra výrobkov.

Študijný poradca

Študijný poradca

(včera, Miki) – Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Štátnice a obhajoby

Štátnice a obhajoby

(včera, Miki) – Ako obhájiť diplomovú alebo bakalársku prácu? Kto tvorí štátnicovú komisiu? Štátna skúška a jej hlavné časti. Klasifikácia diplomovej práce a štátnej skúšky

Formy a metódy štúdia

Formy a metódy štúdia

(včera, Miki) – Formy štúdia na vysokej škole. Aký je rozdiel medzi dennou a externou formou štúdia, či prezenčnou a dištančnou metódou štúdia? Metódy štúdia na VŠ.

Školné

Školné

(včera, Miki) – Kto musí platiť školné na vysokej škole? Aká je výška školného na jednotlivých vysokých školách? Odpustenie školného a termíny uverejnenia.

Vysokoškolský diplom a červený diplom

Vysokoškolský diplom a červený diplom

(včera, Miki) – Ako získať vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej skúške? Aké sú podmienky na získanie vysokoškolského diplomu a červeného diplomu?

Študentská pôžička

Študentská pôžička

(včera, Miki) – Ako požiadať o študentskú pôžičku? Aké úroky platíte? Fond na podporu vzdelávania pre študentov aj pedagogických pracovníkov.

Sociálne štipendium

Sociálne štipendium

(včera, Miki) – Kto má nárok na sociálne štipendium? Ako sa vypočíta jeho výška? Akým spôsobom sa vypláca?

Absolventská prax

Absolventská prax

(včera, Miki) – Aká je výška príspevku na vykonávanie absolventskej praxe? Aké podmienky musí absolvent spĺňať? Trvanie absolventskej praxe. Mesačný paušálny príspevok.

Motivačné štipendium

Motivačné štipendium

(včera, Miki) – Kto má nárok na motivačné štipendium? Aké typy motivačných štipendií existujú? Štipendijný fond, štipendijný poriadok. Štipendium za mimoriadne výsledky.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: