Podnikanie

(dnes, lucifuk) – Všetko o podnikaní: podnik, podnikanie, podnikateľ, typy podnikov, podnikateľské stratégie, podnikové hospodárstvo, malé a stredné podnikanie, firemné plány

Ekonomika a ekonómia

Ekonomika a ekonómia

(dnes, EuroEkonóm.sk) – Všetko o ekonomike a ekonómii. Definícia pojmu ekonomika a ekonómia, ekonomické systémy. Makroekonómia a mikroekonómia, odvetvia ekonomiky a ekonómie.

Reklamácie

Reklamácie

(včera, EuroEkonóm.sk) – Ako zvládnuť reklamáciu? Reklamačný priebeh a postup riešenia reklamácie. Ako redukovať výskyt sťažností? Zodpovednosť za reklamácie.

Financie

Financie

(včera, EuroEkonóm.sk) – Všetko o financiách. Peniaze a financie. Verejné a súkromné financie. Dlhové inštrumenty a deriváty finančného trhu. Riziko. Investovanie. Kryptomeny.

Manažér pri prezentácii

Manažment

(včera, EuroEkonóm.sk) – Všetko o manažmente: manažment výroby, všeobecný a operačný manažment, manažérska diagnostika, manažment času, personálny manažment, strategický manažment.

Marketing

Marketing

(včera, EuroEkonóm.sk) – Všetko o marketingu. Úlohy marketingu. Marketingový mix. Novodobý a moderný marketing. Segmentácia. PR, reklama, médiá. Komunikácia. Medzinárodný marketing.

Milton Friedman - ekonóm. Vývoj a dejiny ekonomického myslenia

Ekonomické teórie od histórie po súčasnosť

(včera, EuroEkonóm.sk) – Vývoj dejín ekonomického myslenia, ekonomické teórie a ich predstavitelia. Fyziokratizmus, Klasická ekonómia, Monetarizmus, Smith, Ricardo, Keynes a ďalší.

Právo

Právo

(včera, EuroEkonóm.sk) – Všetko o práve. Právne normy, pramene, výklad, systém, úloha a význam práva. Pojem, vznik a účastníci občianskoprávnych vzťahov. Politický systém Slovenskej republiky.

Smutná blondýnka - Európska únia a európska integrácia

Európska integrácia a Európska únia

(15.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o Európskej únii. Orgány Európskej únie. História Európskej únie a dôvody pre vznik EÚ. Regionálna politika Európskej únie.

Personálny manažment

(15.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Personálny manažment, metódy personálneho manažmentu a nástroje personálneho manažmentu. Plánovanie, nábor, výber a kariéra pracovníkov. Mzdová politika a riadenie miezd a mzdové formy zamestnancov. Nástroje personálneho manažmentu.

Práca, riadenie ľudských zdrojov. Pracovná sila v okrese Spišská Nová Ves.

Riadenie ľudských zdrojov – RĽZ

(15.10.2018, EuroEkonóm.sk) – V konkurenčnom boji vyhráva tá organizácia, ktorá zamestnáva kvalitných a tvorivých pracovníkov. Riadenie ľudských zdrojov a nové prístupy v personalistike.

Manažérske informačné systémy

Manažérske informačné systémy

(15.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Manažérsky informačný systém, vlastnosti, požiadavky a zložky MIS. MIS a jeho technické riešenie. On Line Data Processing – OLAP. Data Mining. Business intelligence. Data Warehouse a Data Mart. Ukladanie dát. Datová základňa systému.

Novodobý a moderný marketing

Novodobý a moderný marketing

(15.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Marketing na internete a e-business. Nové marketingové postupy: skúsenostný, reverzný, holistický, scénický, zážitkový, virálny a guerillový marketing. Sociálne siete, mobilné zariadenia, youtuberi, lovemarks, crowdsourcing a co-creation.

Investičné stratégie

(15.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Investičné stratégie na rozvinutých kapitálových trhoch. Typy investorov. Finančné deriváty. Stratégie burzového obchodovania. On-line ceny derivátov.

Služby

(15.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Služby a vlastnosti služieb. Charakteristika a typy služieb. 5 kategórií trhovej ponuky služieb. Predaj služieb a marketingové stratégie firiem v službách.

Výroba

Výroba a výrobný proces

(15.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Výroba a výrobný proces, typy výroby, výrobný program a výrobná kapacita podniku. Výrobné faktory. Hotové výrobky, polotovary a nedokončené výrobky. Nomenklatúra výrobkov.

Študijný poradca

Študijný poradca

(15.10.2018, Miki) – Kompletné informácie o systéme a podmienkach štúdia na vysokých školách. Štipendium, školné, prerušenie štúdia, štátnice, prax a získanie VŠ diplomu.

Štátnice a obhajoby

Štátnice a obhajoby

(15.10.2018, Miki) – Ako obhájiť diplomovú alebo bakalársku prácu? Kto tvorí štátnicovú komisiu? Štátna skúška a jej hlavné časti. Klasifikácia diplomovej práce a štátnej skúšky

Formy a metódy štúdia

Formy a metódy štúdia

(15.10.2018, Miki) – Formy štúdia na vysokej škole. Aký je rozdiel medzi dennou a externou formou štúdia, či prezenčnou a dištančnou metódou štúdia? Metódy štúdia na VŠ.

Školné

Školné

(15.10.2018, Miki) – Kto musí platiť školné na vysokej škole? Aká je výška školného na jednotlivých vysokých školách? Odpustenie školného a termíny uverejnenia.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: