Pohodlne a rýchlo na letisko pri Viedni

(11.12.2018, Inzercia) – Ceny za parkovné na letisku sú veľmi vysoké. Pozrite si ponuku špecializovanej firmy, ktorá sa zaoberá letiskovou prepravou.

Geodetické a katastrálne služby

(11.12.2018, Inzercia) – Pri činnostiach spojených s nehnuteľnosťami sú nevyhnutné geodetické služby, v rámci stavebného povolenia aj pri žiadosti o kolaudáciu po ukončení stavby.

Finančná analýza

Finančná analýza

(07.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o finančnej analýze: Podstata a úlohy finančnej analýzy. Metódy, modely a teórie finančnej analýzy. Hodnotenie finančného zdravia organizácie.

Financie a riziko

Financie a riziko

(06.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Riziko a členenie rizík. Metódy analýzy rizika. Metódy hodnotenia investičných projektov. Riziko investičných projektov. Riziko investovania. Metódy, modely a teórie finančnej analýzy.

Jedovatý had predstavuje pre podnikateľa nezanedbateľné riziko

Riziko

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Členenie rizík, identifikácia, hodnotenie a meranie rizika. Ako znížiť podnikateľské riziko Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy. Rozhodovanie za rizika. Risk management.

Stratégia a strategické plánovanie

Strategické plánovanie

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Strategický plán a kroky jeho tvorby. Finančné plánovanie, plánovanie výroby a personálne plánovanie. Strategické rozhodovanie a metóda STRANDIN.

Podnikateľský plán

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Ako by mal vyzerať podnikateľský plán / business plán? Obsah a štruktúra podnikateľského plánu. Konkrétne ukážky a príklady podnikateľských plánov.

Podnik a podnikanie

Podnik a podnikanie

(05.12.2018, Bc. Januska) – Všetko o podnikoch a podnikaní: podnik, podnikanie, ciele a funkcie podniku, typy podnikov, právne formy podnikov, podnikové činnosti a podporné činnosti.

Plánovanie, plán, startup.

Firemné plánovanie

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Proces firemného plánovania. Plán a druhy plánov. Podnikateľský plán. Prednosti a nedostatky plánovania v podniku. Firemné plánovanie, jeho ciele a úlohy.

Žaba - ropucha. Ochrana životného prostredia.

Ekonomika životného prostredia

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Ekonomika životného prostredia, environmentalistika, environmentálna ekonómia a oblasti skúmania Ekonomiky životného prostredia.

Marxizmus, Marx a Marxova ekonomická teória

Marx, marxizmus a Marxova ekonomická teória

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Karl Marx a marxizmus. Engels. Marxova ekonomická teória. Materializmus. Kapitalisti, proletári, robotnícka trieda. Sociálna revolúcia. Teória nadhodnoty.

Milton Friedman - ekonóm. Vývoj a dejiny ekonomického myslenia

Ekonomické teórie od histórie po súčasnosť

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Vývoj dejín ekonomického myslenia, ekonomické teórie a ich predstavitelia. Fyziokratizmus, Klasická ekonómia, Monetarizmus, Smith, Ricardo, Keynes a ďalší.

Neokonzervativizmus a Milton Friedman

Neokonzervativizmus a Milton Friedman

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Neokonzervatívna hospodárska politika, Milton Friedman a Ronald Reagan. Phillipsova krivka a teória racionálnych očakávaní. Monetarizmus a neoliberalizmus.

Klasická ekonómia a Adam Smith

Klasická ekonómia a Adam Smith

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Klasická ekonómia. Smith, Ricardo, Say, Mil, Petty, Malthus. Bohatstvo národov. Teória trhu, neviditeľná ruka trhu, slobodná konkurencia, teória hodnoty.

Fyziokratizmus a fyziokrati - François Quesnay

Fyziokratizmus a fyziokrati

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Fyziokratizmus, fyziokratická škola a fyziokrati. F. Quesnay, R. Turgot. Zdroj bohatstva v poľnohospodárstve. Čistý produkt. Pôda ako výrobný faktor. Renta.

Všeobecná ekonomická teória

Všeobecná ekonomická teória

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Predmet a metodológia ekonómie. Výrobné faktory. Funkcie ekonómie. Zdroje, nástrahy a omyly pri ekonomickej analýze. Základné ekonomické pojmy.

Merkantilizmus a merkantilisti

Merkantilizmus a merkantilisti

(05.12.2018, EuroEkonóm.sk) – Charakteristika a prínos merkantilizmu. Vývojové fázy merkantilizmu. Raný a rozvinutý (manufaktúrny) merkantilizmus. T. Mun a J. B. Colbert.

Podnikanie

(05.12.2018, lucifuk) – Všetko o podnikaní: podnik, podnikanie, podnikateľ, typy podnikov, podnikateľské stratégie, podnikové hospodárstvo, malé a stredné podnikanie, firemné plány

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: