Marxizmus, Marx a Marxova ekonomická teória

Marx, marxizmus a Marxova ekonomická teória

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Karl Marx a marxizmus. Engels. Marxova ekonomická teória. Materializmus. Kapitalisti, proletári, robotnícka trieda. Sociálna revolúcia. Teória nadhodnoty.

Milton Friedman - ekonóm. Vývoj a dejiny ekonomického myslenia

Ekonomické teórie od histórie po súčasnosť

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Vývoj dejín ekonomického myslenia, ekonomické teórie a ich predstavitelia. Fyziokratizmus, Klasická ekonómia, Monetarizmus, Smith, Ricardo, Keynes a ďalší.

Neokonzervativizmus a Milton Friedman

Neokonzervativizmus a Milton Friedman

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Neokonzervatívna hospodárska politika, Milton Friedman a Ronald Reagan. Phillipsova krivka a teória racionálnych očakávaní. Monetarizmus a neoliberalizmus.

Klasická ekonómia a Adam Smith

Klasická ekonómia a Adam Smith

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Klasická ekonómia. Smith, Ricardo, Say, Mil, Petty, Malthus. Bohatstvo národov. Teória trhu, neviditeľná ruka trhu, slobodná konkurencia, teória hodnoty.

Fyziokratizmus a fyziokrati - François Quesnay

Fyziokratizmus a fyziokrati

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Fyziokratizmus, fyziokratická škola a fyziokrati. F. Quesnay, R. Turgot. Zdroj bohatstva v poľnohospodárstve. Čistý produkt. Pôda ako výrobný faktor. Renta.

Všeobecná ekonomická teória

Všeobecná ekonomická teória

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Predmet a metodológia ekonómie. Výrobné faktory. Funkcie ekonómie. Zdroje, nástrahy a omyly pri ekonomickej analýze. Základné ekonomické pojmy.

Merkantilizmus a merkantilisti

Merkantilizmus a merkantilisti

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Charakteristika a prínos merkantilizmu. Vývojové fázy merkantilizmu. Raný a rozvinutý (manufaktúrny) merkantilizmus. T. Mun a J. B. Colbert.

Podnikanie

(25.10.2018, lucifuk) – Všetko o podnikaní: podnik, podnikanie, podnikateľ, typy podnikov, podnikateľské stratégie, podnikové hospodárstvo, malé a stredné podnikanie, firemné plány

Ekonomika a ekonómia

Ekonomika a ekonómia

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o ekonomike a ekonómii. Definícia pojmu ekonomika a ekonómia, ekonomické systémy. Makroekonómia a mikroekonómia, odvetvia ekonomiky a ekonómie.

Reklamácie

Reklamácie

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Ako zvládnuť reklamáciu? Reklamačný priebeh a postup riešenia reklamácie. Ako redukovať výskyt sťažností? Zodpovednosť za reklamácie.

Financie

Financie

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o financiách. Peniaze a financie. Verejné a súkromné financie. Dlhové inštrumenty a deriváty finančného trhu. Riziko. Investovanie. Kryptomeny.

Manažér pri prezentácii

Manažment

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o manažmente: manažment výroby, všeobecný a operačný manažment, manažérska diagnostika, manažment času, personálny manažment, strategický manažment.

Marketing

Marketing

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o marketingu. Úlohy marketingu. Marketingový mix. Novodobý a moderný marketing. Segmentácia. PR, reklama, médiá. Komunikácia. Medzinárodný marketing.

Právo

Právo

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o práve. Právne normy, pramene, výklad, systém, úloha a význam práva. Pojem, vznik a účastníci občianskoprávnych vzťahov. Politický systém Slovenskej republiky.

Smutná blondýnka - Európska únia a európska integrácia

Európska integrácia a Európska únia

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o Európskej únii. Orgány Európskej únie. História Európskej únie a dôvody pre vznik EÚ. Regionálna politika Európskej únie.

Personálny manažment

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Personálny manažment, metódy personálneho manažmentu a nástroje personálneho manažmentu. Plánovanie, nábor, výber a kariéra pracovníkov. Mzdová politika a riadenie miezd a mzdové formy zamestnancov. Nástroje personálneho manažmentu.

Práca, riadenie ľudských zdrojov. Pracovná sila v okrese Spišská Nová Ves.

Riadenie ľudských zdrojov – RĽZ

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – V konkurenčnom boji vyhráva tá organizácia, ktorá zamestnáva kvalitných a tvorivých pracovníkov. Riadenie ľudských zdrojov a nové prístupy v personalistike.

Manažérske informačné systémy

Manažérske informačné systémy

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Manažérsky informačný systém, vlastnosti, požiadavky a zložky MIS. MIS a jeho technické riešenie. On Line Data Processing – OLAP. Data Mining. Business intelligence. Data Warehouse a Data Mart. Ukladanie dát. Datová základňa systému.

Novodobý a moderný marketing

Novodobý a moderný marketing

(25.10.2018, EuroEkonóm.sk) – Marketing na internete a e-business. Nové marketingové postupy: skúsenostný, reverzný, holistický, scénický, zážitkový, virálny a guerillový marketing. Sociálne siete, mobilné zariadenia, youtuberi, lovemarks, crowdsourcing a co-creation.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: