Strategický manažment

Strategický manažment

(včera, EuroEkonóm.sk) – Všetko o strategickom manažmente. Metódy a procesy v strategickom manažmente. Strategický manažment a stratégie. Koncepcie a prístupy v strategickom riadení

Vypracované testy pre študentov OA, ekonomických a odborných škôl

Maturitné otázky

(včera, EuroEkonóm.sk) – Maturitné otázky pre študentov obchodných akadémií a iných odborných škôl. Vypracované maturitné otázky z ekonomiky a predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Dane a daňová sústava

(18.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o daniach a daňovej sústave, priame a nepriame dane, DPH a ostatné typy daní. Základ dane, sadzba dane, daňovník. Verejný rozpočet a jeho príjmy.

Bankovníctvo a banky

Bankovníctvo a banky

(17.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o bankovníctve: banky, bankový systém a bankovníctvo. Centrálna banka a obchodné banky. Aktívne a pasívne operácie komerčných bánk, členenie úverov.

Účtovníctvo

Účtovníctvo

(17.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o účtovníctve a účtovaní. Finančné a manažérske účtovníctvo. Spôsoby účtovania. Účtovné zápisy a účtovné knihy. Účtovná osnova.

Vintage písací stroj - strojopis a hospodárska korešpondencia

Administratíva a korešpondencia

(17.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Viete správne písať listy a obchodné dokumenty? Trénujte s nami písanie na stroji a na počítači, vytváranie dokumentov a podnikovú korešpondenciu.

Ekonomické cvičenia - rozcvička

Ekonomické cvičenia

(17.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Naučte sa základy odbornej práce s počítačom: základné výpočty, tvorba tabuliek, ekonomické výpočty, reporty, tvorba grafov a ich interpretácia.

Mikroekonómia

Mikroekonómia

(16.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Mikroekonómia a predmet jej skúmania. Správanie sa jednotlivcov a správanie sa podnikov. Mikroekonómia vs. makroekonómia. Metódy a modely mikroekonómie.

Použili sme fotku dreva, myslite si, čo chcete...

Ekonometria

(16.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Definície ekonometrie, ekonometrické skúmanie a jeho fázy. Ekonometrické modely: jednorovnicové a viacrovnicové modely. Lineárny model s dvoma premennými.

Novodobý a moderný marketing

Novodobý a moderný marketing

(16.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Marketing na internete a e-business. Nové marketingové postupy: skúsenostný, reverzný, holistický, scénický, zážitkový, virálny a guerillový marketing. Sociálne siete, mobilné zariadenia, youtuberi, lovemarks, crowdsourcing a co-creation.

Marketingová informatika

Marketingová informatika

(15.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Informačno-komunikačné technológie. Informačná revolúcia v marketingovom výskume. Marketingový informačný systém. Zdroje marketingového informačného systému.

Priamy (direct) marketing

Priamy marketing (direct marketing)

(15.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Priamy marketing alebo direct marketing. Ciele a využitie direct marketingu. Základné formy a druhy priameho marketingu. Podmienky fungovania priameho marketingu. Dôvody rozvoja direct marketingu.

Marketingová analýza

Marketingová analýza

(15.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Postup pri marketingovej analýze. Nástroje marketingovej analýzy. SWOT analýza – silné a slabé stránky firmy. Situačná analýza – 5C. BCG matica – matica rastu a podielu na trhu. STEP alebo STEEP analýza. Analýza konkurencie. Analýza image firmy. Výskum uvádzania nového výrobku na trh. Meranie trhového dopytu.

Agrárny marketing

Agrárny marketing

(13.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Agrárny marketing a jeho ciele. Marketingové prostredie agropriemyslu. Agrárna marketingová analýza a diagnostika. Rozhodujúce výrobné faktory. Ceny v agrárnom marketingu. Aktuálne problémy agrárneho trhu SR. Rozhodujúce subjekty agrárneho trhu. Trhové poriadky.

Marketingové plánovanie

Marketingové plánovanie

(13.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Príklady a ukážky marketingových plánov. Marketingový plán a marketingové plánovanie. Postup spracovania a implementácia marketingového plánu.

Marketingové riadenie obchodu

Marketingové riadenie obchodu

(12.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Veľkoobchod a marketingové rozhodovanie vo veľkoobchode. Veľkoobchodné stratégie. Maloobchod a marketingové rozhodovanie v maloobchode. Maloobchodné stratégie. Trendy v maloobchode.

Priemyselné a obchodné trhy

Priemyselné a obchodné trhy

(12.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Priemyselné trhy. Trhy zdrojov a trhy výrobcov. Obchodné trhy. Sprostredkovateľské trhy. Spotrebiteľské trhy. Vládne trhy. Životný cyklus trhov.

Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod

(11.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Medzinárodný obchod, jeho funkcie, výhody a nevýhody. Špecializácia a medzinárodná deľba práce. Ekonomická interdependencia a medzinárodná ekonomická integrácia. Zahraničný obchod a zahraničnoobchodná politika. Medzinárodná deľba práce. Medzinárodný obchod so službami. Intenzita zahraničného obchodu.

Marketingové distribučné cesty

Marketingové distribučné cesty

(09.09.2018, EuroEkonóm.sk) – Dynamika marketingových ciest. Distribučné stratégie. Identifikácia hlavných alternatív distribúcie. Konflikty v distribučných cestách. Úlohy firiem v distribučných cestách. Ciele a obmedzenia distribučných ciest.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: