Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie

(11.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Formy investovania a kolektívne investovanie. Úlohy kolektívneho investovania. Správcovská spoločnosť a podielový fond. Výhody investovania do podielového fondu. Typy a druhy fondov. Základné subjekty finančného trhu. Príležitosti a nebezpečenstvá kolektívneho investovania.

Euro - mena eurozóny

Euro – európska mena

(10.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Euro ako mena európskej menovej únie. Bankovky a mince. Výhody jednotnej meny. Ekonomické kritériá na zavedenie jednotnej meny. História vzniku spoločnej meny. Štáty používajúce euro a štáty s menami naviazanými na euro.

Kalkulácie a rozpočty

Kalkulácie a rozpočty

(04.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Pojem, význam a druhy kalkulácií. Členenie nákladov v kalkulácii. Kalkulačné metódy a kalkulačný vzorec. Rozpočtovníctvo. Oceňovanie podniku.

Účtovníctvo

Účtovníctvo

(03.07.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o účtovníctve a účtovaní. Finančné a manažérske účtovníctvo. Spôsoby účtovania. Účtovné zápisy a účtovné knihy. Účtovná osnova.

Výchova v pedagogike

Výchova v pedagogike

(03.07.2018, petrik14) – Výchova v pedagogike. Výchova a spoločnosť. Ciele, obsah a úlohy výchovy. Sebavýchova.

Marketing služieb a cestovného ruchu

Marketing služieb a cestovného ruchu

(30.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Marketing služieb a cestovného ruchu a jeho charakteristika. Špecifiká pre marketing služieb. Marketingový a distribučný systém cestovného ruchu. Etapy strategického riadenia marketingu služieb. Sprostredkovatelia a cenotvorba.

Manažérska diagnostika

Manažérska diagnostika

(28.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Manažérska diagnostika, podniková diagnostika a jej metódy. Pasport, metódy multikriteriálneho vyhodnocovania variantov, finančno-ekonomická analýza. SWOT a SPACE analýza. Metódy posudzovania rizika vzniku krízy.

Ekonomika a stratégia

Ekonomika a stratégia

(27.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko, ale úplne všetko o stratégii a stratégiách. Strategické plánovanie, strategické riadenie, strategický marketing, podnikové stratégie, podnikateľské stratégie, stratégia a taktika, výrobná stratégia podniku, cenové stratégie, zásobovanie a zásobovacia stratégia, strategický manažér, strategické myslenie, strategické vodcovstvo, globálne strategické podnikateľské jednotky, strategická diagnostika, stratégie finančného investovania.

Ekonomika domácností

Ekonomika domácností

(27.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Ekonomika domácností je ekonomická disciplína, ktorá skúma domácnosti ako ekonomické jednotky, ktoré spoločne vlastnia majetok, užívajú príjmy a prijímajú ekonomické rozhodnutia. Potreby domácností, ich spotreba, majetok, peňažné hospodárenie, životná úroveň domácností. Príjmy, výdavky a rozpočty domácností. Výdavky domácností v SR.

Pracovné právo

Pracovné právo

(27.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o pracovnom práve. Zamestnanec a zamestnávateľ. Vznik, zmeny a ukončenie pracovného pomeru, pojem a náležitosti pracovnej zmluvy. PP na dobu určitú a neurčitú, skúšobná doba. Žiadosť o lekárske posúdenie. Hromadné prepúšťanie pracovníkov. Dovolenka. Súbežné pracovné pomery. Premlčacie lehoty na uplatňovanie nárokov. Právna úprava náhrady škody podľa Zákonníka práce. Pracovné úrazy. Výpoveď.

Právo

Právo

(27.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Všetko o práve. Právne normy, pramene, výklad, systém, úloha a význam práva. Pojem, vznik a účastníci občianskoprávnych vzťahov. Politický systém Slovenskej republiky.

PZP

Zmena zákona sa cien PZP výrazne nedotkne

(19.06.2018, Inzercia) – Od mája tohto roka začal platiť nový zákon o podmienkach prevádzky motorových vozidiel. Pripravte sa na prísnejšie preverovania STK, emisií a stavu najazdených kilometrov. Zmeny by sa mohli nepriamo dotknúť aj ceny povinného zmluvného poistenia (PZP).

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika

(18.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Definícia a členenie podnikovej ekonomiky. Podnikovohospodárske techniky a rozhodovacie techniky. Funkčné podnikovohospodárske náuky. Podnikovohospodárska náuka z genetického hľadiska.

Podnikové financie

Podnikové financie

(16.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Podnikové financie a finančná politika podniku. Členenie peňažných vzťahov. Hospodársky výsledok. Základné pojmy z oblasti podnikových financií.

Svetová ekonomika

Svetová ekonomika

(15.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Národné hospodárstvo a svetové hospodárstvo. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Liberalizmus a protekcionizmus. Etapy vývoja svetového hospodárstva.

Všeobecná ekonomická teória

Všeobecná ekonomická teória

(15.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Predmet a metodológia skúmania ekonómie. Výrobné faktory. Tri funkcie ekonómie. Roviny skúmania ekonómie. Zdroje ekonómie, nástrahy a omyly pri ekonomickej analýze. Základné ekonomické pojmy a ich vysvetlenie.

Mikroekonómia

Mikroekonómia

(15.06.2018, EuroEkonóm.sk) – Mikroekonómia a predmet jej skúmania. Správanie sa jednotlivcov a správanie sa podnikov. Mikro vs. makro. Hranice medzi mikroekonómiou a makroekonómiou.

Komentáre

Odporúčame

Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.

Stránky v sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

V sekcii Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk ekonomickej encyklopédie sa nachádza 1 stránok: