Ekonomická encyklopédia EuroEkonóm.sk

Ekonomika samosprávnych krajov

(15.10.2019, EuroEkonóm.sk) - Región a regionálna politika. Obce a mestá, samosprávne kraje a združenie obcí. Ekonomika samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

Rýchle správy

Zložky agregátnych výdajov HDP - (12.10.2019, Miki) - Agregátne výdavky HDP. Spotreba, úspory, investície a vládne výdavky. Faktory ovplyvňújúce spotrebu a faktory ovplyvňujúce investície. Investičná medzera.

Čistý ekonomický blahobyt NEW - (12.10.2019, Miki) - Čistý ekonomický blahobyt (Net Economic Welfare - NEW) koriguje HDP. Zvyšuje ho o produkciu tieňovej ekonomiky a znižuje o škody na životnom prostredí.

Meranie výkonnosti ekonomiky - (12.10.2019, Miki) - Makroekonomické alebo národohospodárske ukazovatele. Hlavné agregátne ukazovatele a ovodené agregátne ukazovatele. Osobný dôchodok a národný dôchodok.

Príjmová (dôchodková) metóda výpočtu HDP - (12.10.2019, Miki) - Vzorec na výpočet HDP dôchodkovou metódou. Dôchodková - príjmová metóda. Kategórie dôchodkov: národný dôchodok, nedôchodkové položky a vládne subvencie.

Tomáš Černaj - (12.10.2019, EuroEkonóm.sk) - Tomáš "Toče" Černaj (* 11. december 1979, Košice, Slovensko) je internetový nadšenec, podnikateľ a zakladateľ ekonomickej encyklopédie EuroEkonóm.sk.

Výdajová (spotrebná) metóda výpočtu HDP - (12.10.2019, Miki) - Spotrebná metóda (výdavková metóda) výpočtu HDP. Agregátne výdaje a kategórie výdavkov. Vzorec na výpočet HDP dôchodkovou metódou: HDP = C + I + G + X

Výrobná (produkčná metóda) výpočtu HDP

(12.10.2019, Miki) - Výrobná metóda (produkčná metóda) výpočtu HDP.Vzorec na výpočet HDP produkčnou metódou. Pridaná hodnota = tržby - náklady na nákup medziproduktov

O ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk

EuroEkonóm.sk je otvorená internetová ekonomická encyklopédia, ktorá udržuje a rozširuje ekonomické znalosti všeobecnej i odbornej verejnosti o ekonomike, podnikaní, manažmente, marketingu, financiách a investovaní. Viac informácií o ekonomickej encyklopédii EuroEkonóm.sk nájdete na stránke O projekte.