Strategické plánovanie je proces, ktorý zahŕňa výskum podmienok trhu, potrieb a želaní zákazníka, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok podnikania, a určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu znamenať pre podnik jeho príležitosť, resp. hrozbu. Výsledkom strategického plánovania je strategický plán, ktorého zložky sú poslanie, ciele, stratégie a plán portfólia. Histórický vývoj strategického plánovania nájdete na stránke Strategické plánovanie a historický vývoj.

Strategický plán

Strategický plán sa zostavuje na vrcholovej úrovni podniku, je do určitej miery neurčitý a komplexný. Strategický plán je základom pre strategický manažment. Strategický plán by mal obsahovať:

 • primárny cieľ v príslušnej oblasti určený na 3-5 rokov
 • stratégiu, t. j. určitý postup odkiaľ kam
 • taktiku, t. j. výber metód a prostriedkov pre dosiahnutie cieľa a zabezpečenie implementácie stratégie
 • náklady, výnosy, potrebné pracovné sily, časový rozpis

Kroky strategického plánovania

Strategické plánovanie je proces, ktorý zahŕňa tieto kroky:

Poslanie organizácie

Je nutné odpovedať na otázky, čo je zmyslom nášho podnikania a aké by toto podnikanie malo byť? Poslanie sa má neustále aktualizovať, má sa zhodovať s názvom podniku. Pri tvorbe poslania sa berú do úvahy 3 kľúčové prvky:

 1. história organizácie
 2. zreteľné schopnosti organizácie
 3. prostredie – zamerať sa hlavne na externú diagnostiku a zistiť príležitosti a hrozby prostredia

Ciele organizácie

Dlhodobé ciele sa premietajú do dielčích cieľov v rámci operatívneho plánu.

Stratégie organizácie

Vytýčené ciele možno dosiahnuť dvoma cestami:

 1. lepším riadením existujúcich aktivít organizácie
 2. vyhľadávaním a realizovaním nových aktivít

Plán portfólia

Podnik má obmedzené zdroje a musí ich rozdeliť do tých aktivít, ktoré mu prinášajú zisk. Vytvára sa tak BCG matica.

Viac sa o procese strategického plánovania dočítate na stránke Proces strategického plánovania.

Ročné plány a rozpočty

Pri strategickom plánovaní je dôležitý hlavne master rozpočet – súhrnný rozpočet firmy, ktorý sa transformuje do funkčných oblastí. Obsahuje vyčíslenie požadovaných výnosov, nákladov a výdavkov, spojených s realizáciou príslušného ročného plánu. Prostredníctvom rozpočtov sa ukladajú oddeleniam úlohy, ktoré sa majú splniť, ale aj štandardy pre uskutočnenie kontroly (štandardy môžu byť finančné, nefinančné alebo nekvantifikovateľné). Z hľadiska plánovacieho cyklu by mali byť rozpočty zostavené v každom podniku do konca štvrtého kvartálu, a to pre nasledovné plánovacie obdobie.

Operatívne plány

Zostavujú sa na obdobie kratšie ako 1 štvrťrok, hlavne mesiac, týždeň, deň.

Finančné plánovanie

Finančné plánovanie je proces, ktorý zahŕňa tvorbu podnikových cieľov a súhrn opatrení a činností na ich dosiahnutie. Výsledkom finančného plánovania je finančný plán – dokument, v ktorom je proti sebe postavená súčasná a budúca potreba finančných prostriedkov a momentálne existujúce a budúce očakávané zdroje na ich krytie. Je súčasťou všetkých subsystémov plánu podniku. Existuje v podobe dlhodobej a krátkodobej, t. j. dlhodobý a krátkodobý finančný plán. Pozrite si Metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu.

Štruktúra finančného plánu

Finančný plán má mať túto štruktúru:

 1. finančné ciele podniku
 2. základné stratégie
 3. dlhodobý (strategický) finančný plán
 4. krátkodobý ročný finančný plán a rozpočty
 5. hodnotenie úrovne finančného plánu (t. j. finančný audit)

Viac sa o štruktúre finančného plánu dočítate na stránke Štruktúra finančného plánu a finančné plánovanie.

Plánovanie výroby

Obsahom plánovania výroby je:

Výsledkom plánovania výroby nie je len určenie potrebného materiálu, surovín a energie, ale aj stanovenie výrobných kapacít a ľudských zdrojov.

Personálne plánovanie

Personálne plánovanie sa tiež nazýva plánovanie ľudských zdrojov. Spojovacím článkom v personálnom plánovaní je práca (ľudský kapitál). Obsah personálneho plánovania tvoria:

 1. úlohy – zabezpečiť pre dosiahnutie podnikových cieľov kvantitatívne a kvalitatívne výkony
 2. stratégie – ich obsahom je stanovenie možností profesionálneho rastu a vytváranie podmienok pre individuálnu výkonnosť
 3. ciele personálnej politiky

Strategické rozhodovanie a metóda STRANDIN

Metóda STRANDIN (francúzska manažérska škola – THIETARD, 1987) predstavuje skupinovú metódu prijímania strategických rozhodnutí založená na priamej alebo počítačovej komunikácii medzi zúčastnenými. Na vypracovaní stratégie súčasne pracujú 4 skupiny:

 • Skupina A – pracovníci strategického centra podniku
 • Skupina B – funkční vedúci podniku
 • Skupina C – pracovníci, ktorí dobre poznajú okolie podniku
 • Skupina D – hodnotitelia


Pridaj komentár