(, EuroEkonóm.sk ,  12)

Agregované plánovanie výroby

-predstavuje „makro prístup“ k plánovaniu, t. j. že predmetom plánovania nie sú jednotlivé produkty časové rozvrhovanie výroby, ale pracujeme so skupinami alebo triedami produktov

Pre zostavenie agregovaného plánu potrebujeme tieto informácie:
– prognóza vývoja dopytu
– kapacitné zdroje
– pracovné sily a politika zamestnanosti
– informácie o subdodávkach a riadení úrovne zásob

Postup tvorby agregovaného plánu:

1. triedenie informácii o dopyte v plánovacom období
2. určenie kapacít v normálnom pracovnom čase a nadčase
3. zostavovanie zásad riadenia zásob
4. určenie jednotkových nákladov na výrobu v normálnom pracovnom čase a nadčase
5. zostavenie variantov plánu a výpočet zodpovedajúcich nákladov
6. výber variantov, ktoré najviac spĺňajú podmienky podniku

DEZAGREGÁCIA

Dezagregácia nadväzuje na agregovaný plán. uskutočňuje sa v kratších časových horizontoch (mesiac, týždeň, deň). Tieto plány majú charakter operatívnych plánov. Súčasťou operatívneho plánovania výroby je produkčné plánovanie a kontrola.

Medzi najznámejšie koncepcie produkčného plánovania patria 2 koncepcie:
1. NRP1-ide o výpočet hrubých potrieb komponentov a materiálu, ktoré je treba vyrobiť alebo nakúpiť. Systém NRP1 odpovedá na otázky typu:
– čo zadať do výroby?
– aké množstvo zadať do výroby?
– kedy zadať výrobu?
– kedy naplánovať dodávku?

2. NRP2-ide o plánovanie výrobných kapacít. Odpovedá na otázky typu:
– čo sa stane v prípade súrnej objednávky?
– bude kapacita postačujúca?
– ktoré z predošlých objednávok bude potrebné odložiť?
– aké to bude mať dôsledky?

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Stanislav Cavajda

  Jedna z otázok, ktorá sa týka článku, by mohla byť: Aké sú kľúčové kroky v procese agregovaného plánovania výroby?

 2. Lucia Fidesova

  Čo znamená agregované plánovanie výroby?

 3. Helena

  Agregované plánovanie výroby zahŕňa analýzu dopytu, určenie kapacít, zásad riadenia zásob, a výber najvhodnejšieho variantu plánu z hľadiska nákladov a efektivity.

 4. Tomas Hlavaty

  Agregované plánovanie výroby je makro prístup k plánovaniu, kde sa plánovanie nezameriava na jednotlivé produkty, ale na skupiny alebo triedy produktov.

 5. David Kostolnak

  Môže byť agregované plánovanie výroby neefektívne v určitých typoch priemyslu?

 6. Magdalena11

  Je agregované plánovanie výroby vhodné pre každý typ podniku?

 7. Tobias

  Agregované plánovanie môže byť v niektorých situáciách menej efektívne, najmä v priemysloch s vysokou mierou zmeny dopytu alebo pri výrobkoch vyžadujúcich veľmi špecifické procesy.

 8. Tomas Harin

  Agregované plánovanie je univerzálny nástroj, ale jeho efektivita môže závisieť od špecifik podniku, jeho veľkosti a odvetvia.

 9. mastericuuu

  Ako môže dezagregácia plánovania výroby zvýšiť riziko neefektívnosti v riadení zásob?

 10. JungleKing

  Môže byť prílišné zameranie na agregované plánovanie na úkor dezagregácie škodlivé pre operatívnu efektivitu podniku?

 11. Kajo

  Dezagregácia, hoci zlepšuje detailnosť a presnosť plánovania, môže v niektorých prípadoch viesť k nadmernému zameraniu na krátkodobé ciele na úkor dlhodobej efektivity a optimalizácie zásob .

 12. Blossom

  Prílišné zameranie na agregované plánovanie na úkor dezagregácie môže viesť k nedostatočnému zohľadneniu detailov, čo môže mať negatívny vplyv na operatívnu efektivitu.

Pridaj komentár