(, Tomáš Černaj ,  4)

Obchod a obchodovanie

Obchod, obchodovanie a predaj je široký pojem. Táto kategória zahŕňa oblasti, týkajúce sa obchodu a predaja od maloobchodov a veľkoobchodov cez služby, medzinárodný obchod, marketingové distribučné cesty, spotrebiteľské a vládne trhy, psychológiu, sociológiu, až po logistiku, distribúciu, dopravu, prepravu a špedíciu.

Typy obchodov

Veľkoobchod

Veľkoobchod zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa predaja tovaru a služieb subjektom, ktorý ich nakupujú za účelom ďalšieho predaja v maloobchodnej sieti alebo ako vstupy pre ďalšie obchodovanie. Veľkoobchodní podnikatelia (nazývaný rovnako distribútori) sa líšia vo veľa ohľadoch od prevádzkovateľov maloobchodných predajní.

Maloobchod

Maloobchod zahŕňa všetky aktivity, ktoré sú spojené s predajom tovaru alebo služieb konečným spotrebiteľom pre neobchodné použitie. Maloobchodom alebo predajňou je akýkoľvek subjekt podnikania, ktorého tržby plynú prevažne z maloobchodného predaja.

Obchodné trhy

Spotrebiteľské trhy

Spotrebiteľským trhom sa rozumie súhrn všetkých jednotlivcov a domácností, ktorí nakupujú produkty na osobnú spotrebu. Nie je jednoduché porozumieť spotrebnému správaniu zákazníkov. Stáva sa, že zákazníci sa chovajú odlišne od toho, ako deklarujú svoje potreby a svoje priania. Niekedy reagujú na zistené okolnosti tým, že zmenia nečakane svoj názor v poslednej minúte.
Oblasť spotrebiteľského správania sa zaoberá tým, ako jednotlivci, skupiny a organizácie tovar vyberajú, používajú, ako nakladajú s tovarom, so službami, s myšlienkami a so skúsenosťami, ktoré slúžia na uspokojovanie ich potrieb a prianí. Viac sa o obchodných trhoch dočítate v sekciách Spotrebné trhy a nákupné chovanie a Priemyselné a obchodné trhy.

Vládne trhy

Na vládnych trhoch (štátne trhy) je postup pri nákupe v záujme efektívneho využitia verejných prostriedkov legislatívne upravený a môže mať formu obchodnej verejnej súťaže, užšej súťaže, rokovacieho konania, cenovej ponuky, resp. formu priameho zadania jednému uchádzačovi.

Služby

Služby sú nehmotné, nedeliteľné, premenlivé a neskladovateľné. Na rozdiel od materiálnych výrobkov si ich nemôžeme dopredu prehliadnuť, ochutnať, ovoňať. Aby sa znížila neurčitosť výsledkov služby, zákazník vyhľadáva určité znaky, ktoré by svedčili o kvalite služieb. Služby vysoko závisia na tom, kto ich poskytuje, kedy a kde. Pre služby je typické, že sú vytvárané a konzumované súčasne. Ak nejaká osoba poskytuje službu, stáva sa jej súčasťou. V sekcii Služby nájdete ďalšie charakteristiky, vlastnosti, členenie, typy služieb a ich riadenie.

Cenotvorba

Firma nanovo stanovuje ceny vtedy, ak uvádza nový výrobok na trh, uvádza zavedený výrobok do nevej distribučnej siete alebo na nové územie, a ak dostane ponuku od nového dodávateľa. Firma sa musí rozhodnúť, do akého segmentu umiestni svoj výrobok z hľadiska ceny a kvality. Firma môže použiť rôzne cenové stratégie, o ktorých sa dočítate v sekcii Tvorba cien.

Tovaroznalectvo

Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý uspokojuje ľudské potreby. Tovaroznalectvo je náuka o tovare. Predmetom jeho skúmania je úžitková hodnota tovaru.

Obchodná propagácia

Predmetom obchodnej propagácie je spotrebiteľská propagácia, obchodná propagácia a propagácia predávajúcich a predajných síl. Obchodná propagácia prináša rýchlejšiu predajnú odozvu ako reklama a inzercia. O obchodnej propagácii sa dočítate v sekcii Marketingové riadenie obchodu. Obchodná propagácia priťahuje zákazníkov hľadajúcich výhodné nákupy. Verní zákazníci nemajú vo zvyku meniť svoje nákupné zvyky. Reklama a inzercia je schopná zvýšiť vernosť značky. Medzi hlavné odvetvia, využívané pri analýze a zvyšovaní predaja vzhľadom na ľudské spotrebiteľské správanie patria psychológia a sociológia v oblasti nazývanej psychológia predaja.

Distribúcia

Pod distribúciou rozumieme vytvorenie a riadenie prevozu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, pričom opatrenia obsahujú všetky rozhodnutia o tvorbe podnikateľských interných a externých odbytových organizácií, ktoré pomocou marketingu vytvárajú kontakt medzi odbytom a podnikom. Distribúcia predstavuje súhrn operácií zameraných na sprístupnenie jednotlivých výrobkov k spotrebiteľovi. Distribučné systémy definujú marketingové distribučné cesty.

Špedícia

Špeditér resp. zasielateľ je ten, kto vo vlastnom mene na cudzí účet a v cudzom záujme obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia. Cieľom špeditérskej firmy je optimálne riešenie prepravných, cenových a relačných podmienok z hľadiska dlhodobých obchodných vzťahov. Fyzický presun tovarov sa uskutočňuje prostredníctvom dopravy a prepravy.

Logistika

Logistika je veda o tokoch materiálových, finančných a informačných. Viac sa o logistike dočítate v sekcii Logistika.

Medzinárodný obchod

Medzinárodný obchod zahŕňa medzinárodnú výmenu tovarov a služieb medzi skupinou krajín v rámci medzinárodného zoskupenia. Medzinárodný obchod má nezastupiteľné miesto pri rozširovaní spotrebných možností krajín, pretože umožňuje krajine spotrebovať viac tovaru, ako by spotrebovala v situácii, keby boli hranice uzavreté. Prínos je v tom, že umožňuje rozšíriť sortiment spotreby o statky, ktoré krajina z rôznych dôvodov nie je schopná vyrobiť.

Medzinárodné podnikanie

Medzinárodné podnikanie sú podnikateľské aktivity, ktoré prekračujú priestor národnej ekonomiky. Patria sem rôzne medzinárodné obchodné, kapitálové a finančné aktivity. Viac sa o medzinárodnom podnikaní dočítate v sekcii Zahraničný obchod.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Obchod sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

Články v kategórii Obchod

Články z kategórie Obchod nájdete na stránke Odborné články: Obchod.

Autor: Tomáš Černaj

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 25.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Tomáš Černaj.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BIGOŠ, P., KISS, I., RITÓK, J., KASTELOVIČ, E. Materiálové toky a logistika II., Logistika výrobných a technických systémov. TU v Košiciach, 2005. 198 s. ISBN 80-8073-263-9.
 • BOBÁK, R. Základy logistiky. Zlín, 1999. 162 s. ISBN 80-214-1428-6.
 • DUPAĽ, A., BREZINA, I. Logistika v manažmente podniku. SPRINT vfra, 2006. 330 s. ISBN 80-89085-38-5.
 • DZUROVÁ Mária – Reklamácie ( Kvalita reklamácie), 1996, ISBN 80-85568-59-4
 • HARUMOVÁ, Anna – Ohodnocovanie pohľadávok, 2002, prvé vydanie, ISBN 80-89047-45-9
 • HARUMOVÁ, Anna a kol. – Stanovenie hodnoty majetku, 2008, prvé vydanie, ISBN 978-80-80-8078-224-5
 • HES, Aleš – REGNEROVÁ, Marta – HRUBÁ, Daniela. 2005. 5. vyd. Obchodní náuka. Praha: ČZU, 2005. 278 s. ISBN 80-213-1155-X.
 • HES, Aleš. 2001. 1. vyd. Základy maloobchodu. Praha: ČZU, 2001. 95 s. ISBN 80-213-0795-1.
 • HORSKÁ, Helena. 2007. Medzinárodný marketing. Nitra: SPU, 2007. 223 s. ISBN 978-80-8069-938-3.
 • CHMELÍKOVÁ, Ľudmila. 2002. Obchod – Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Bratislava: Epos, 2002. 362 s. ISBN 80-8057-470-7.
 • KITA, Jaroslav a kolektív. 2002. Marketing. 2. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2002. 411 s. ISBN 80-89047-23-8.
 • KOTLER, Philip – ARMSTRONG, Gary. 2007. Marketing. Praha: Grada publishing, 2007. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.
 • KOTLER, Philip a i. 2009. Marketing Management. Harlow: Pearson Education Limited, 2009. 889 s. ISBN 978-0-273-71856-7.
 • KOTLER, Philip. 2003. Marketing od A do Z. Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. 1. vyd. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261082-1.
 • KRETTER, Anton a kolektív. 2004. Marketing. Nitra: SPU, 2004. 288 s. ISBN 80-8069-390-0.
 • LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. Computer Press, 2004.172 s. ISBN 80-251-0174-6.
 • MATEIDES, Alexander – Úvod do tovaroznalectva, EUMB Banská Bystrica,2002, ISBN 80-8055-716-0
 • MLÁKAY Jozef a kol. – Tovaroznalectvo priemyselného tovaru, EU Bratislava, 2008, 2. vydanie, ISBN 978-80-225-2497-1
 • PODOLÁK, Alojz a kolektív. 2007. Medzinárodný obchod a formovanie agroobchodnej politiky. Nitra: SPU, 2007. 215 s. ISBN 978-80-8069-863-8.
 • SMITH, Paul. 2000. Moderní marketing. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-7226-252-1.
 • STARZYCZNÁ, Halina. 2010. Ekonomika obchodu. [online]. [cit. 2010-12-27]. Dostupné na: < http://polodriver.uvadi.cz/files/Ekonomika%20Obchodu/eo8.pdf>.
 • STARZYCZNÁ, Halina. 2010. Ekonomika podniku. [online]. 2010 [cit. 2010-12-27]. Dostupné na: <http://polodriver.uvadi.cz/files/Ekonomika%20Obchodu/eo1.pdf>.
 • TAKÁCS Zoltán – Metodika účtovania, 2005, ISBN 80-88984-73-4
 • ZÁBOJ, Marek. 2010. Obchodní operace. Elportál [online]. Brno: Masarykova univerzita, aktualizované 2010. [cit. 2010-10-03]. Dostupné na: <http://is.muni.cz/elportal/?id=869315>. ISSN 1802-128X.
 • ZAMAZALOVÁ, Marcela. 2008. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Ekonomická poradňa

 1. Oto

  vedel by mi niekto povedať čo prestne znamená us index v spojitosti s uhlím.

  1. Náš Samek

   us index v spojitosti s uhlím.je to že uhlie bude horieť iba pod vodou

 2. Maciga

  Ato sa pitas abo lem tak hovoris? Bo by si mal znať, ze sa píse otaznik na konci opitovacej vety.

 3. Náš Samek

  us index je že to uhlie nehorí

Pridaj komentár