Ekonomika životného prostredia

Veľká rôznorodosť a rozsah ľudských aktivít a špecifikácií ich pôsobenia na prostredie neumožňuje formulovať jednotnú náuku o životnom prostredí a vednú disciplínu. Ekonomika životného prostredia zahŕňa oblasti, ako je environmentálna ekonómia, environmentálne právo, environmentálna technika a environmentálna etika. Environmentálna ekonómia je časť ekonomickej teórie, ktorá skúma, popisuje a vysvetľuje vzájomné súvislosti medzi hospodárskou činnosťou spoločnosti a životného prostredia spoločnosti.

Oblasti skúmania ekonomiky životného prostredia

 • Hlavné ekonomické problémy dneška: znečistené ovzdušie, ozónová diera, skleníkový efekt, vymieranie fauny, úbytok tropických pralesov, klimatické zmeny.
 • Základné kategórie: príroda, životné prostredie človeka, ekológia, environment, environmentalistika.
 • Životné prostredie človeka: súvis s vodou, ovzduším, pôdou, rastlinstvom, živočíšstvom, nerastným bohatstvom, zemským magnetizmom, životné prostredie a neželané výrobky.
 • Životné prostredie človeka: prírodné, abiotické, biotické, antropogénne, sociálne.
 • Prírodné prostredie človeka: geofrény, tuhé jadro, pevný obal, toposféra, hydrosféra, atmosféra, magnetosféra.
 • Prírodné prostredie človeka: biosféra (ekosystém), fotosféra, potravinový reťazec, potravinová pyramída.
 • Antropogénne životné prostredie človeka: obytné, sídelné, pracovné, rekreačné, historické.
 • Znečistenie životného prostredia človeka: zdroje znečistenia: bodové, líniové, plošné. Narušenie, poškodenie, znečistenie životného prostredia človeka. Dôsledky poškodenia životného prostredie človeka: ekonomické, ekologické, zdravotné.
 • Životné prostredie a ekonomika: vstupy, výstupy z ekonomiky. Prírodné zdroje, energia, výrobky, služby, odpady.
 • Spoločnosť a životné prostredie: limity neoliberalistickej ekonomiky pri riešení negatívnych vplyvov na životné prostredie. Štát a životné prostredie. Orgány štátu a životné prostredie.
 • Právne nástroje štátu na regulovanie životného prostredia: podstata mechanizmu pôsobenia právnych nástrojov. Druhy právnych nástrojov.
 • Ekonomické nástroje na regulovanie životného prostredia: finančná pomoc, účelové ekologické úvery, dane, zálohy, kúpa a predaj práv na znečisťovanie ovzdušia.

Systém environmentálnych pojmov

Príroda

Príroda predstavuje celý hmotný svet, je v ustavičnom pohybe, nekonečný v čase a priestore. Príroda je komplex javov a predmetov, ktoré vznikli na zemi, počas jej vývoja a nevytvoril ich človek.

Ekológia

Ekológia (z gréckeho slova oikos – dom, obydlie) je veda o vzájomných vzťahoch a procesoch, ktoré prebiehajú medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím a ktorých obsahom je vzájomná výmena hmoty, energie a informácií. Tieto vzťahy sa vytvárajú na 3 úrovniach a poznáme:

 • autekológia – skúma jednotlivca vo vzťahu k prostrediu
 • demekológia – sleduje populácie
 • synekológia – veda, ktorá sa zaoberá štúdiom spoločenstiev (les)

Environmentalistika

Environmentalistika je súborom vedných odborov, skúmajúcich vzťahy medzi všetkými druhmi ľudskej činnosti a prostredím, v ktorom sa realizujú.

Životné prostredie

Životné prostredie je všetko čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Pozrite si Stav životného prostredia na Slovensku.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo ohrozovaniu životného prostredia. Nielen predchádzať, ale aj obmedzovať – chrániť jednotlivé zložky a druhy organizmov a ekosystémy. Cieľ ochrany životného prostredia v širšom kontexte znamená zachovať zdravé, produktívne a estetické prostredie. V užšom zmysle slova je cieľom ochrany životného prostredia ochrana prírodných zdrojov, ktoré človek využíva pre svoju existenciu, pôdy, vody a lesa.

Ekologické problémy

Globálne ekologické problémy sa týkajú celého ľudstva. Medzi hlavné globálne ekologické problémy patria:

 1. úbytok tropických dažďových pralesov
 2. skleníkový efekt
 3. mrazivé rozširovanie mutácií
 4. problém výživy ľudstva
 5. a ďalšie

Viac informácií nájdete na stránke Globálne ekologické problémy.

Ekologická politika

Súbory na stiahnutie

V kategórii Ekonomika životného prostredia sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:


Komentáre

Pridaj komentár