(, EuroEkonóm.sk ,  7)

Žaba - ropucha. Ochrana životného prostredia.

Ekonomika životného prostredia

Veľká rôznorodosť a rozsah ľudských aktivít a špecifikácií ich pôsobenia na prostredie neumožňuje formulovať jednotnú náuku o životnom prostredí a vednú disciplínu. Ekonomika životného prostredia alebo aj environmentálna ekonomika zahŕňa oblasti, ako je environmentálna ekonómia, environmentálne právo, environmentálna technika a environmentálna etika. Environmentálna ekonómia je časť ekonomickej teórie, ktorá skúma, popisuje a vysvetľuje vzájomné súvislosti medzi hospodárskou činnosťou spoločnosti a životného prostredia spoločnosti.

Oblasti skúmania ekonomiky životného prostredia

 • Hlavné ekonomické problémy dneška: znečistené ovzdušie, ozónová diera, skleníkový efekt, vymieranie fauny, úbytok tropických pralesov, klimatické zmeny.
 • Základné kategórie: príroda, životné prostredie človeka, ekológia, environment, environmentalistika.
 • Životné prostredie človeka: súvis s vodou, ovzduším, pôdou, rastlinstvom, živočíšstvom, nerastným bohatstvom, zemským magnetizmom, životné prostredie a neželané výrobky.
 • Životné prostredie človeka: prírodné, abiotické, biotické, antropogénne, sociálne.
 • Prírodné prostredie človeka: geofrény, tuhé jadro, pevný obal, toposféra, hydrosféra, atmosféra, magnetosféra.
 • Prírodné prostredie človeka: biosféra (ekosystém), fotosféra, potravinový reťazec, potravinová pyramída.
 • Antropogénne životné prostredie človeka: obytné, sídelné, pracovné, rekreačné, historické.
 • Znečistenie životného prostredia človeka: zdroje znečistenia: bodové, líniové, plošné. Narušenie, poškodenie, znečistenie životného prostredia človeka. Dôsledky poškodenia životného prostredie človeka: ekonomické, ekologické, zdravotné.
 • Životné prostredie a ekonomika: vstupy, výstupy z ekonomiky. Prírodné zdroje, energia, výrobky, služby, odpady.
 • Spoločnosť a životné prostredie: limity neoliberalistickej ekonomiky pri riešení negatívnych vplyvov na životné prostredie. Štát a životné prostredie. Orgány štátu a životné prostredie.
 • Právne nástroje štátu na regulovanie životného prostredia: podstata mechanizmu pôsobenia právnych nástrojov. Druhy právnych nástrojov.
 • Ekonomické nástroje na regulovanie životného prostredia: finančná pomoc, účelové ekologické úvery, dane, zálohy, kúpa a predaj práv na znečisťovanie ovzdušia.

Systém environmentálnych pojmov

Príroda

Príroda predstavuje celý hmotný svet, je v ustavičnom pohybe, nekonečný v čase a priestore. Príroda je komplex javov a predmetov, ktoré vznikli na zemi, počas jej vývoja a nevytvoril ich človek.

Ekológia

Ekológia (z gréckeho slova oikos – dom, obydlie) je veda o vzájomných vzťahoch a procesoch, ktoré prebiehajú medzi živými organizmami navzájom a ich prostredím a ktorých obsahom je vzájomná výmena hmoty, energie a informácií. Tieto vzťahy sa vytvárajú na 3 úrovniach a poznáme:

 • autekológia – skúma jednotlivca vo vzťahu k prostrediu
 • demekológia – sleduje populácie
 • synekológia – veda, ktorá sa zaoberá štúdiom spoločenstiev (les)

Environmentalistika

Environmentalistika je súborom vedných odborov, skúmajúcich vzťahy medzi všetkými druhmi ľudskej činnosti a prostredím, v ktorom sa realizujú.

Životné prostredie

Životné prostredie je všetko čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Pozrite si Stav životného prostredia na Slovensku.

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo ohrozovaniu životného prostredia. Nielen predchádzať, ale aj obmedzovať – chrániť jednotlivé zložky a druhy organizmov a ekosystémy. Cieľ ochrany životného prostredia v širšom kontexte znamená zachovať zdravé, produktívne a estetické prostredie. V užšom zmysle slova je cieľom ochrany životného prostredia ochrana prírodných zdrojov, ktoré človek využíva pre svoju existenciu, pôdy, vody a lesa.

Ekologické problémy

Globálne ekologické problémy sa týkajú celého ľudstva. Medzi hlavné globálne ekologické problémy patria:

 1. úbytok tropických dažďových pralesov
 2. skleníkový efekt
 3. mrazivé rozširovanie mutácií
 4. problém výživy ľudstva
 5. a ďalšie

Viac informácií nájdete na stránke Globálne ekologické problémy.

Ekologická politika

Súbory na stiahnutie

V kategórii Ekonomika životného prostredia sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008 a aktualizovaný 11.6.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. ANDERSON, D.A. (2010): Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd ed. London: Routledge. ISBN 978-0-415-77905-0
 2. BALÍK, H., KUČÍREK, J. Československá státni správa v současném období, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1985, 25-049-85
 3. DALY, H.E., Farley, J. (2004): Ecological economics: Principles and applications. Island Press:Washington, ISBN-13: 978-155963312
 4. DEMO, M. et al. Trvalo udržateľný rozvoj, SPU Nitra, 1999, ISBN 80-7137-611-6
 5. FIELD, B.C., Field, M.K. (2009): Environmental Economics. An Introduction, 5th edn., McGraw Hill, Boston, ISBN-13: 978-0073375762
 6. KLAPÁČ, J. Právo na životné prostredie a právo životného prostredia, Bratislava: Veda vydavateľstvo SAV, 1985, 71-004-85
 7. KLINDA, J. et al. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2005, MŽP SR, Námestie ľ. Štúra 1, Bratislava, ISBN 80-888833-47-5
 8. KOŠIČIAROVÁ, S. Verejná správa a životné prostredie, Bratislava: Akadémia PZ, 1999, ISBN 80-8054-330-5
 9. KRIŠTÍN, J., KREJČÍ, A. Základy rastlinnej výroby, Bratislava: PRÍRODA 1994, ISBN 80-07-00663-X
 10. MADAR, Z. Právo socialistických států a péče o životní prostředí, Praha: Academia, 1983, 509-21-857
 11. MIKOLÁŠ, J., PITTERMAN. L. Riadenie starostlivosti o životné prostredie, Bratislava: Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry Alfa, 1980, 63-139-80
 12. ODLEROVÁ, E., Ekofilozófia v dejinách filozofického myslenia, Bratislava STU, MTF Trnava, 2007, ISBN 978-80-227-2619-1
 13. PIRČ, J. et al. Právo a životné prostredie, Právnická fakulta U.P.J.Š. Košice, 2000, ISBN 80-7097-407-9
 14. RÁKOŠ, E., RUDOHRADSKÝ, Š. Slovenské národné orgány 1943-1968, Bratislava: Slovenská archívna správa, 1973
 15. SIEBERT, H. (2008): Economics of Environment. 27th ed., 333 p., ISBN 978-3-540-73706-3
 16. TEREK, J., VOSTAL, Z. Základy ekológie a environmentalistiky, Prešov: FHPV PU, 2003, ISBN 80-8068-205-4.
 17. TOLGYESSY, J. , MELICHERČÍK. M. : Globálne problémy životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj, Banská Bystrica, FPV UMB, 2000, ISBN 80-8055-446-3
 18. WITTLINGER, V., KOTRAS, P. Technika a životné prostredie, Vydavateľstvo STU Bratislava 1999, ISBN 80-227-1179-9.
 19. Zákon č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
 20. Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
 21. Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
 22. Zákon č. 35/1967 Zb. o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia
 23. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
 24. Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
 25. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
 26. Zákon č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
 27. Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie
 28. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Ekonomická poradňa

 1. Michal

  Fajn zhrnutie

 2. Marek Bugaj

  Čo je hlavným predmetom štúdia ekonomiky životného prostredia?

 3. Radovan Filicky

  Ekonomika životného prostredia skúma vzťahy medzi hospodárskou činnosťou a životným prostredím, zameriava sa na ekologické problémy a hľadá riešenia na ich zmiernenie.

 4. Jaromir

  Je možné dosiahnuť úplnú harmonizáciu ekonomického rastu a ochrany životného prostredia?

 5. Bara

  Hoci je to výzva, ekonomika životného prostredia hľadá spôsoby, ako dosiahnuť udržateľný rozvoj, ktorý rešpektuje ochranu životného prostredia pri súčasnom zabezpečení ekonomického rastu.

 6. Likkarn

  Ako globálne ekologické problémy ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia na národnej úrovni?

 7. Jackal

  Globálne ekologické problémy vyžadujú, aby sa ekonomické rozhodnutia na národnej úrovni zohľadňovali s ohľadom na environmentálne dopady, čo môže viesť k implementácii ekologických politík a stratégií.

Pridaj komentár