(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podnikové financie sú sústavou peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaná finančných zdrojov (financovaní), pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku (investovaní) pri produktívnom využívaní tohto majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov. Predmetom finančného riadenia v podniku je:

 1. získavanie finančných zdrojov
 2. alokácia finančných zdrojov
 3. investovanie

Financovanie a investovanie plynule menia základne stanovené veličiny podniku, a to majetok a zdroje jeho krytia ktoré sa zachytávajú v súvahe podniku

 • zdroje krytia majetku – vlastné imanie, cudzie zdroje a ostatné pasíva, majetok – stále a obežné aktíva
 • peniaze zabezpečujú platobnú schopnosť (likviditu)
 • vo financiách a účtovníctve predstavuje podnikový kapitál súhrn všetkých prostriedkov vložených do majetku podniku vlastníkmi (vlastný kapitál) a veriteľmi (dlhy, cudzí kapitál)
 • člení sa z hľadiska vlastníckych vzťahov, ako aj z hľadiska dĺžky splatnosti (krátkodobý, dlhodobý, resp. strednodobý kapitál)

Podnikový kapitál je súhrn všetkých peňažných prostriedkov, ktoré sú viazané v majetku podniku

Každý z pojmov: peňažné prostriedky, podnikový kapitál, finančný majetok predstavuje samostatnú finančnú kategóriu so špecifickými vlastnosťami.

 • Finančné zdroje podniku sú zdroje tvorby peňažných prostriedkov a podnikového kapitálu.
 • Získavaniu finančných zdrojov (kapitálu) pre bežné, ale aj budúce finančné potreby podniku vo všetkých jeho formách a použitiu týchto zdrojov na hradu výdavkov hovoríme financovanie.
 • Investovanie predstavuje finančné rozhodovanie o alokácii kapitálu. Činnosť podniku má vecnú stránku (majetok) a peňažnú stránku (financie).

Peňažné prúdy hotovosti (cash flow)

Peňažné prúdy hotovosti podniku (cash flow) sú kľúčovou kategóriou najmä pri rozhodovaní o otázkach platobnej schopnosti a likvidity podniku a pri všetkých druhoch investičných rozhodnutí. Používa sa v 2 významoch:

 • brutto cash flow – všetky peňažné príjmy a výdavky podniku za isté obdobie
 • netto cash flow – pozitívne saldo bežných peňažných príjmov a výdavkov, t.j. peňažné zdroje, ktoré netreba momentálne vynakladať na bežné zabezpečovanie reprodukcie podnikovej činnosti, o použití ktorých môže podnik rozhodnúť z dlhodobého hľadiska. Zahŕňa čistý zisk, odpisy, prípadné položky časového rozlíšenia, zmeny stavu zásob, pohľadávok a krátkodobých dlhov, príp. upravíme ho o všetky ďalšie (jednorázové a nepravidelné) pohyby peňažných prostriedkov.

Plánovanie, sledovanie a analýza cash flow je v centre pozornosti podniku. Prebytok peňažných príjmov nad výdavkami a primeraná rezerva pohotových platobných prostriedkov na preklenutie prípadných krátkodobých výkyvov sú predpokladom jeho platobnej schopnosti. Objem a časové rozloženie netto cash flow vyvolané uskutočnením investičného zámeru je základnou informáciou pre hodnotenie jeho efektívnosti.

Peňažné vzťahy podniku

 • rozpočtové vzťahy (napr. dane) pre ktoré je charakteristická nenávratnosť
 • úverové vzťahy (napr. bankový úver) s charakteristickou črtou návratnosti
 • poisťovacie vzťahy (napr. poistenie majetku) kde vystupuje podmienená návratnosť a neekvivalentnosť
 • realizačné peňažné vzťahy (kúpa a predaj tovaru) s podmienkou platenia za hotové

Podnikové financie zobrazujú pohyb peňažných prostriedkov, kapitálu a finančných zdrojov, pri ktorých sa podnik dostáva do rôznorodých kvantitatívnych a kvalitatívnych peňažných vzťahov s podnikateľskými subjektmi, zamestnancami a verejným sektorom

So získavaním finančných zdrojov úzko súvisí vymedzenie pojmu finančné riadene (finančný manažment), ktoré je hlavnou zložkou riadenia podniku a jeho hlavnou úlohou je:

 • získavanie kapitálu a rozhodovanie o jeho štruktúre a zmenách (získavanie veru, vydanie akcií alebo obligácii apod.)
 • rozhodovanie o alokácii(umiestnení) kapitálu (nákup aktív, financovanie bežnej činnosti podniku, vývoj nových produktov, resp. nových technológii, návrat požičaného kapitálu, investovanie voľného kapitálu)
 • rozhodovanie o rozdelení zisku (reinvestície, dividendy,…)
 • evidencia, analýza, kontrola, plánovanie a prognózovanie ako aj riadenie hospodárskej činnosti podniku

Hlavné ciele podnikateľskej činnosti podniku

 • finančná stabilita podniku a jej efektívnosť, ktorá sa vyjadruje trhovou hodnotou podniku, výnosnosťou investícii a likviditou
 • zvyšovanie podielu na trhu
 • sociálne programy
 • rešpektovanie programu na ochranu životného prostredia
 • maximalizácia zisku nie je rozhodujúci cieľ podniku, keďže nezohľadňuje časový faktor ako ani stupeň rizík
 • inovácia technológii

Za základný cieľ podnikania sa dnes všeobecne považuje maximalizácia trhovej hodnoty podniku v podmienkach akciovej spoločnosti maximalizácie trhovej ceny akcií, čo sa stáva aj základným finančným cieľom podniku. Za základný cieľ podnikania sa často považuje aj dosiahnutie maximálneho zisku.

Najdôležitejšie čiastkové finančné ciele podniku sú platobná schopnosť, likvidita, rentabilita, stabilita:

 • platobná schopnosť znamená že podnik má toľko pohotových platobných prostriedkov, aby mohol uhrádzať včas splatné záväzky
 • likvidita je schopnosť premeniť hodnoty na najlikvidnejšie aktívum (peniaze), ide o schopnosť podniku vyrovnať platobné záväzky v budúcich obdobiach
 • rentabilita je ziskovosť resp. schopnosť tvoriť zisk. pre hodnotenie úrovne rentability nestačí vytvoriť zisk pretože tento ukazovateľ nemá dostatočnú vypovedaciu schopnosť o úspešnosti podniku. zisk sa dáva do pomeru k zdrojom vynaloženým alebo viazaným pri jeho tvorbe
 • stabilita – znamená schopnosť podniku zabezpečovať požadovanú úroveň likvidity a rentability tzn. udržiavať súvahu vo vyrovnanom stave resp. jej jednotlivé položky

Súvaha podniku (bilancia)

Súvaha podniku obsahuje tieto položky:

AKTÍVA PASÍVA
Stále aktíva: Vlastné imanie:
Nehmotný majetok Základné imanie
Hmotný majetok Kapitálové fondy
Finančný majetok Fondy tvorené zo zisku
Nerozdelený zisk
Obežné aktíva: Cudzie zdroje:
Zásoby Dlhodobé záväzky
Pohľadávky Dlhodobé bankové úvery
Finančný majetok Krátkodobé záväzky
Bežné bankové úvery
Aktíva celkom Pasíva celkom

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát podniku obsahuje tieto položky:

Náklady Výnosy
prevádzkové náklady prevádzkové výnosy
prevádzkový zisk prevádzková strata
finančné náklady finančné výnosy
finančný zisk finančná strata
zisk z bežnej činnosti strata z bežnej činnosti
mimoriadne náklady mimoriadne výnosy
mimoriadny zisk pred zdanením mimoriadna strata
zisk za účtovné obdobie strata za účtovné obdobie
daň z príjmov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 17.7.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Stránky v sekcii Financie a podnik

V sekcii Financie a podnik ekonomickej encyklopédie sa nachádza 4 stránok:

Už ste čítali?


Pridaj komentár