(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Finančné zdroje podniku

Finančné zdroje podniku môžeme členiť z rôznych hľadísk, pričom každé nám bližšie charakterizuje istú stránku ich pôsobenia v podniku:

 1. podľa účelu, na ktorý sú určené, získava podnik finančné zdroje ako kapitál alebo ako peniaze
 2. z časového hľadiska
 3. z hľadiska vlastníctva
 4. podľa zdroja, z ktorého do podniku finančné zdroje plynú

Finančné zdroje podľa účelu

Finančné zdroje podľa účelu, na ktorý sú určené, získava podnik finančné zdroje ako kapitál alebo ako peniaze.

 • finančné zdroje ako kapitál – ak zdroje slúžia na zriadenie, rozšírenie, modernizáciu alebo iné zveľadenie podniku, investujú sa, vkladajú sa teda do podniku na trvalo alebo dlhodobo. Podnik ich spravidla získava na kapitálovom trhu.
 • finančné zdroje ako peniaze – slúžia na zabezpečenie platobnej schopnosti a likvidity P v priebehu jeho hospodárenia, uspokojujú iba dočasnú, spravidla krátkodobú finančnú potrebu, a získavajú sa na peňažnom trhu.

Finančné zdroje z časového hľadiska

 • finančné zdroje k dispozícii na neobmedzený čas (trvalo) – takýto charakter má ZI podniku získavané pôvodnými a dodatočnými vkladmi vlastníkov a samofinancovaním.
 • dlhodobé finančné zdroje – zdroje získavané úverovou formou. Spravidla sa podrobnejšie členia na dlhodobé záväzky (so splatnosťou nad 4 až 6 rokov) a strednodobé záväzky (so splatnosťou 1 až 4 roky).
 • frátkodobé finančné zdroje – rôzne druhy úverových zdrojov s lehotou splatnosti do 1 roka.

Finančné zdroje z hľadiska vlastníctva

 • vlastné finančné zdroje – interné zdroje, pôvodné a dodatočné vklady vlastníkov. Všetky tieto zdroje má podnik trvalo k dispozícii, vytvárajú jeho vlastné imanie, t.j. ZI, fondy, v ktorých sa postupne kumulujú vnútorné podnikové zdroje venované na jeho rozvoj (kapitálové fondy a fondy zo zisku), ako aj ešte nerozdelený zisk.
 • cudzie finančné zdroje – zahŕňajú všetky druhy úverov, pôžičiek a záväzkov (vrátane stálych a nestálych pasív), príp. aj nenávratnú finančnú pomoc, ktorú poskytuje podniku ŠR, účelové fondy a nadácie.

Finančné zdroje podľa zdroja, z ktorého do podniku finančné zdroje plynú

 • externé finančné zdroje – všetky zdroje plynúce do podniku od iných subjektov, t.j. všetky druhy úverov a pôžičiek, dotácie, ale aj pôvodné a dodatočné vklady vlastníkov.
 • interné finančné zdroje – zisk po zdanení znížený o dividendy, odpisy z IM a zdroje uvoľňované pri zmenách majetkovej a finančnej štruktúry.

Vlastné a cudzie zdroje

Veľké akciové spoločnosti využívajú viac financovanie z vlastných zdrojov, relatívne menšie firmy sú odkázané viac na vonkajšie zdroje (najmä na bankový úver). Významným činiteľom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie o spôsobe financovania, je daňová politika štátu.

Zisky a odpisy

Základným vnútorným zdrojom financovania sú zisky a odpisy. Čím je vyšší zisk, tým väčšie má firma zdroje na svoj rast. V a.s. je to nerozdelený zisk.

Odpisy predstavujú hodnotu opotrebovaných kapitálových statkov, ktorá sa vytvára na ich náhradu, môže sa však použiť aj na rozšírenie kapitálových statkov. Štát určuje mieru amortizácie. Čím je ekonomika vyspelejšia, tým viac odpisov využíva na rozšírenie kapitálových statkov. Urýchlená amortizácia umožňuje sústrediť väčšiu časť odpisov v oveľa kratšej dobe, ako zodpovedá fyzickému opotrebeniu. Keď sa rast firmy uskutočňuje z vnútorných zdrojov, hovoríme o tzv. samofinancovaní. Výskumy ukazujú, že s rastom veľkosti P zvyšuje sa podiel financovania z vnútorných zdrojov.

Pôžičky

Vonkajšími zdrojmi financovania sú pôžičky z banky alebo priamo od držiteľov peňazí prostredníctvom vydania obligácií alebo emisie nových akcií.

Významným faktorom pri rozhodovaní o financovaní sú aj úrokové sadzby a dostupnosť úverov. V období nízkych úrokových sadzieb môžu podniky preferovať financovanie prostredníctvom úverov, pretože náklady na získanie kapitálu sú nižšie. Naopak, pri vysokých úrokových sadzbách môže byť pre podniky výhodnejšie využívať vlastné finančné zdroje alebo hľadať alternatívne spôsoby financovania, ako napríklad emisiu akcií.

Podpora a granty

Okrem úverov a vlastných zdrojov môžu podniky získať finančné prostriedky aj prostredníctvom rôznych foriem podpory a grantov. Európska únia a iné medzinárodné organizácie ponúkajú množstvo programov na podporu inovácií, výskumu a rozvoja malých a stredných podnikov. Tieto granty môžu podnikom poskytnúť významný finančný impulz bez nutnosti splácania, čo môže byť pre mnoho podnikov veľmi atraktívne.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 27.5.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BEŇOVÁ, E. et al. Financie a mena. 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2007. 391 s. ISBN 978-80-8078-142-2.
 2. CHOVANCOVÁ, B. et al. Finančný trh – nástroje, transakcie, inštitúcie. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2006. 609 s. ISBN 80-8078-089-7.
 3. KISLINGEROVÁ, E. Podnik v časech krize. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011. 208 s. ISBN 978-80-247-6691-1.
 4. KOTLEBOVÁ, J. et al. Menová politika – stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2007. 311 s. ISBN 978-80-8078-092-0.
 5. KOTULIČ, R. et al. Finančná analýza podniku. 2. vyd. Bratislava : IURA EDITION, spol. s r. o., 2010. 238 s. ISBN 978-80-8078-342-6.
 6. KUPKOVIČ, M. et al. Podnikové hospodárstvo. 7. vyd. Bratislava : Sprint, 2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7.
 7. MIHOK, J. et al. Základy manažmentu. Košice : Typopress – tlačiareň s.r.o., 2009. 220 s. ISBN 978-80-553-0345-1.
 8. NEUMAIEROVÁ, I. et al. Aplikace řízení hodnoty. Praha : Vysoká škola Ekonomická, 2003. 96 s. ISBN 80-245-0536-3.
 9. TETŘEVOVÁ, L. Finanční restrukturalizace firmy. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. 123 s. ISBN 80-7194-788-1.

Pridaj komentár