Pozrite si prehľad termínov na podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2018/2019, termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy, bilingválne gymnáziá a osemročné gymnáziá.

Základné informácie o prijímacích skúškach pre rok 2018/2019

Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vydáva zoznam profilových predmetov pre jednotlivé typy škôl.

Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch.

Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.

Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy a kritériá prijímania nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk. Odkaz na stránku je www.svs.edu.sk.

Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zubný technik, diplomovaný zdravotnícky záchranár, masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium – bilingválne štúdium, gymnázium – šport, skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných školách. (BILINGVÁLNE, ŠPORTOVÉ GYMNÁZIÁ, UMELECKÉ, PEDAGOGICKÉ, ZDRAVOTNÉ ŠKOLY)

Do 1. februára 2018 riaditeľ strednej školy zverejní:

 • počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok; ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
 • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole (pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie),
 • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

Do 20. februára 2018:

 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

Do 28. februára 2018:

 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
 • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

Od 25. marca do 15. apríla 2018:

 • talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, presný termín určí riaditeľ strednej školy vo vydaných kritériách. Uchádzači vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru (psychodiagnostické testy) a testy z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (prijímacia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky), v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
 • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí poštou
 • zápisný lístok – výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ, zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý

Netalentové odbory stredných škôl – Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania

Do 31. marca 2018 riaditeľ strednej školy zverejní:

 • počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok; ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
 • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole (pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie),
 • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

Do 10. apríla 2018:

 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

Do 20. apríla 2018:

 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
 • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

14. mája 2018 (pondelok):

 • 1. termín prvého kola prijímacích skúšok, z organizačných dôvodov sa môžu skončiť 15.mája 2018 (utorok)

17. mája 2018 (štvrtok):

 • 2. termín prvého kola prijímacích skúšok, z organizačných dôvodov sa môžu skončiť 18.mája 2018 (piatok)

Do 6. júna 2018:

 • riaditeľ strednej školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest (druhé kolo prijímacích skúšok)

19. júna 2018 (utorok):

 • termín druhého kola prijímacích skúšok, z organizačných dôvodov sa môžu skončiť 20. júna 2018 (streda)

Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách (nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium a skrátené štúdium)

Do 31. mája 2018:

 • uchádzač podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási

Do 31. júla 2018:

 • môžu podať prihlášku uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole.

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

Posledný úplný júnový týždeň 2018

 • prvý termín prijímacej skúšky – deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)

Posledné dva úplné augustové týždne 2018:

 • druhý termín prijímacej skúšky – deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy)

Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky riaditeľ strednej školy zverejní:

 • formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky
 • kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania uchádzačov, ak sa takéto overenie vyžaduje, je súčasťou prijímacej skúšky.

Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať.

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

(toto ustanovenie v zákone sa nevzťahuje na prijímanie žiakov do vyšších ročníkov osemročných vzdelávacích programov na gymnáziách a na prijímanie uchádzača, ktorý sa bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania)

 • do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača,
 • podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy,
 • termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

Upozornenie: Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Ďalšie dôležité informácie

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

Pri prijímaní na štúdium na stredné školy postupujú riaditelia škôl v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Zb.z. o sústave ZŠ a SŠ v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č.596/2003 Zb.z. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č.145/1996 Zb.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky (nevzťahuje sa na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania).

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrh riaditeľov stredných škôl alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

Systém duálneho vzdelávania

 1. Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom umožniť plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, ktorý od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
 2. Stredným odborným školám sa odporúča vytvárať partnerstvá so zamestnávateľmi na účely prípravy žiakov na budúce povolanie, povolania a odborné činnosti v systéme duálneho vzdelávania.
 3. V systéme duálneho vzdelávania musí stredná odborná škola uzavrieť so zamestnávateľom písomnú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.
 4. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania.
 5. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.

Prihlášky na stredné školy

 • Vyplňuje a kompletizuje výchovný poradca ZŠ
 • Žiak si môže podať 2 prihlášky, + 2 na talentovú, t.j. na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností, talentu.
 • Môžu sa podať aj dve prihlášky na jednu školu, ale na rôzne odbory. Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
 • Obe prihlášky sú rovnocenné.
 • Na prihláškach majú žiaci uvedený prospech z konca 6. 7. 8. ročníka a 1.polroka 9. ročníka, úspešnosť v % po napísaní Testovania 9, úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole – musia byť dokladované potvrdením organizátora súťaže, prípadne kópiou diplomu overenou ZŠ. Na prihláške je uvedený aj termín prijímacích skúšok.
 • Žiak kvarty alebo kvinty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky formou prijímacej talentovej skúšky. Je preto vhodné, aby ste si overili na škole, kam by vaše dieťa chcelo prestúpiť, kedy je potrebné žiadosť o prestup podať.

Ako správne vyplniť prihlášku na SŠ + prílohy

 • Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
 • Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ak má zníženú pracovnú schopnosť – ZPS, priloží aj rozhodnutie príslušnej posudkovej komisie.
 • Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 %, rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje na školu kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

Zápisný lístok

Zápisný lístok vystavuje výchovný poradca ZŠ, slúži na zápis žiaka po prijatí na SŠ, čím sa uzatvára prijímacie konanie. Zápisný lístok vydáva ZŠ, každému prijatému žiakovi len jeden. Rodič môže zapísať uchádzača (dieťa) na vybranú školu. V prípade, že mu ponúkne prijatie aj iná škola, môže zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok a preniesť ho na inú školu. Zrušením zápisu a vybratím zápisného lístka končí možnosť štúdia žiaka na tejto škole.

Kam zo základnej školy?

Ak máte ukončený 9. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

 • gymnázium
 • stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné, 5–ročné štúdium)
 • gymnázium (5-ročné bilingválne štúdium)

Ak máte ukončený 8. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

 • gymnázium (bilingválne 5-ročné štúdium )
 • obchodná akadémia (bilingválne 5-ročné štúdium)

Ak máte ukončený 5. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

 • gymnázium (8-ročné štúdium)

Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu môžu byť prijatí uchádzači len do prvého ročníka.

Prehľad profilových predmetov

Ministerstvo školstva každoročne pripravuje prehľad profilových predmetov na prijímacie skúšky jednotlivých škôl. Detaily nájdete na stránke Ministerstva školstva www.minedu.sk, keď sa ministerstvu konečne uráči tie informácie uverejniť. Na stránke Stredneskoly.sk nájdete zoznam študijných odborov stredných škôl.

Nové testy pre školský rok 2018/2019

Prijímacie skúšky na strednú školu 2018, 2017, 2016

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Zdroje

Ministerstvo školstva SR

Stránky stredných škôl a gymnázií na Slovensku

web.vucke.sk


Komentáre

 1. Stredná odborná škola Ul. slovenských partizánov 1129/49 017 01 Považská Bystrica Autor textu

  KRITÉRIÁ NA PRIJÍMACIE KONANIE PRE UCHÁDZAČOV DENNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
  Riaditeľ Strednej odbornej školy v Považskej Bystrici v súlade s § 62 až § 71 zákona č. 245/2008 Z. z.
  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
  poriadok) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, zákona č.
  428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným počtom
  prijímaných žiakov a tried Trenčianskym samosprávnym krajom a po prerokovaní v pedagogickej rade dňa
  25.11.2015 a po vyjadrení rady školy dňa 14.10.2015 stanovuje pre prijatie do 1. ročníka pre školský rok
  2016/2017 tieto kritériá:
  Dátum prijímacieho konania: 1. kolo – 09. máj 2016 a 12. máj 2016
  2. kolo – 21. jún 2016
  Počet tried: 3
  Počet žiakov: 99
  Študijné odbory: 1 trieda
  3650 M staviteľstvo – 11 žiakov,
  3656 K operátor stavebnej výroby – 12 žiakov,
  3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení – 10 žiakov.
  Učebné odbory: 2 triedy
  2487 H 01 autoopravár – mechanik – 20 žiakov,
  2487 H 02 autoopravár – elektrikár – 10 žiakov,
  2487 H 03 autoopravár – karosár – 8 žiakov,
  3355 H stolár – 8 žiakov,
  3661 H murár – 8 žiakov,
  3668 H montér suchých stavieb – 7 žiakov,
  3684 H strechár – 5 žiakov.

  Prijímacie skúšky sa uskutočnia pre študijné odbory. Pre učebné odbory sa prijímacie skúšky neuskutočnia,
  uchádzači budú prijímaní na základe výberového konania.
  KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE
  A. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
  Uchádzači o štúdium budú robiť prijímacie skúšky z učiva základnej školy podľa platných učebných osnov
  z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
  Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov základnej školy
  2014 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (slovenský jazyk a literatúra
  a matematika).
  V prijímacom konaní budú posudzované:
  1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
  2. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na konci 8. ročníka
  a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ.
  3. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ.
  4. Účasť v predmetových olympiádach a súťažiach.
  2
  Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých posudzovaných kritérií stanovuje poradie uchádzačov v každom
  študijnom odbore. Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom prijímaných žiakov, budú prijatí.
  Pri rovnosti bodov bude poradie uchádzačov určené podľa pomocných kritérií:
  – uchádzači so zdravotným znevýhodnením,
  – lepší výsledok prijímacej skúšky,
  – lepší prospech zo SJ a M na vysvedčeniach na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,
  – lepší celkový priemerný prospech na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,
  – väčší celkový počet bodov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ.
  Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú, ponúknuté voľné miesta v iných
  odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
  Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a získanie nižšieho stredného
  vzdelania.
  Prijatý uchádzač musí priniesť potvrdenie zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre
  príslušný študijný odbor, v prípade ŤZP potvrdenie od dorastového lekára.
  B. KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA ŠTÚDIUM UČEBNÝCH ODBOROV
  Prijímacie skúšky do učebných odborov sa neuskutočnia, uchádzači budú prijímaní na základe výberového
  konania.
  V prijímacom konaní budú posudzované:
  1. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na konci 8. ročníka
  a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ.
  2. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ.
  3. Účasť v predmetových olympiádach a súťažiach.
  Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých posudzovaných kritérií stanovuje poradie uchádzačov v každom
  učebnom odbore. Uchádzači, ktorí sa umiestnia do poradia daného počtom prijímaných žiakov, budú prijatí.
  Pri rovnosti bodov bude poradie uchádzačov určené podľa pomocných kritérií:
  – uchádzači so zdravotným znevýhodnením,
  – lepší prospech zo SJ a M na vysvedčeniach na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,
  – lepší celkový priemerný prospech na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ,
  – väčší celkový počet bodov v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ.
  Uchádzač bude automaticky prijatý, ak v celoslovenskom testovaní žiakov základnej školy 2015 dosiahol
  v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% (slovenský jazyk a literatúra a matematika).
  Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú, ponúknuté voľné miesta v iných
  odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
  Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a získanie nižšieho stredného
  vzdelania.
  Prijatý uchádzač musí priniesť potvrdenie zdravotnej spôsobilosti vykonávať práce charakteristické pre
  príslušný učebný odbor, v prípade ŤZP potvrdenie od dorastového lekára.
  C. POSUDZOVANÉ KRITÉRIÁ V PRIJÍMACOM KONANÍ
  1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.
  Skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky a sa uskutoční formou písomného testu. Z každého
  predmetu je možné dosiahnuť 24 bodov. Uchádzač môže z prijímacej skúšky získať maximálne 48 bodov.
  V prípade, ak uchádzač nedosiahne minimálne 5 bodov v slovenskom jazyku a literatúre a súčasne
  minimálne 5 bodov v matematike, nebude prijatý.
  2. Klasifikácia zo všetkých predmetov (mimo výchov) a profilových predmetov na ZŠ
  V prijímacom konaní sa zohľadňuje priemerný prospech uchádzačov:
  a) zo všetkých predmetov na konci 8. ročníka a za 1. polrok 9. ročníka ZŠ (mimo výchov),
  b) z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika na konci 8. ročníka a za 1. polrok
  9. ročníka ZŠ bude prepočítaný na body nasledovne:
  3
  priemerný prospech počet bodov
  1,00 – 1,25 12
  1,26 – 1,50 11
  1,51 – 1,75 10
  1,76 – 2,00 9
  2,01 – 2,25 8
  2,26 – 2,50 7
  2,51 – 2,75 6
  2,76 – 3,00 5
  3,01 – 3,25 4
  3,26 – 3,50 3
  3,51 – 3,75 2
  3,76 – 4,00 1
  4,01 – a viac 0
  Uchádzač môže získať maximálne 36 bodov. Za priemerný prospech zo všetkých predmetov mimo
  výchov 12 bodov, za priemerný prospech zo slovenského jazyka a literatúry 12 bodov, za priemerný
  prospech z matematiky 12 bodov.
  3. Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka ZŠ
  Úspešnosť (%) v teste zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky bude prepočítaná na body podľa
  ďalej uvedenej tabuľky.
  slovenský jazyk a literatúra matematika
  úspešnosť v (%) počet bodov úspešnosť v (%) počet bodov
  91 – 100 12 91 – 100 12
  81 – 90 10 81 – 90 10
  71 – 80 8 71 – 80 8
  61 – 70 6 61 – 70 6
  51 – 60 4 51 – 60 4
  41 – 50 3 41 – 50 3
  31 – 40 2 31 – 40 2
  21 – 30 1 21 – 30 1
  0 – 20 0 0 – 20 0
  Uchádzač môže získať maximálne 24 bodov. Ak uchádzač dosiahol v každom predmete samostatne
  úspešnosť najmenej 90% (slovenský jazyk a literatúra a matematika), bude prijatý bez prijímacích skúšok.
  V prípade, že uchádzač neabsolvoval celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ, bude mať za túto časť
  pridelených 0 bodov.
  4. Účasť v predmetových olympiádach a súťažiach
  Za účasť v predmetovej olympiáde, prípadne v inej súťaži z profilových predmetov sa uchádzačovi
  v závislosti od dôležitosti súťaže a umiestnenia pripočíta 5 až 10 bodov. Za umiestnenie do 3. miesta v súťaži
  celoštátnej a krajskej 10 bodov, za umiestnenie do 3. miesta v súťaži okresnej a regionálnej 5 bodov.
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na strednú školu
  žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Individuálna integrácia neznamená
  uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní, integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.
  Považská Bystrica 05. 11. 2015 Ing. Ján Kunovský
  riaditeľ SOŠ

 2. SOU hotelových služieb a obchodu

  P R I J Í M A Č K Y

  KRITÉRIÁ

  pre prijatie na štúdium pre školský rok 2016/2017

  Prerokované v Pedagogickej rade školy dňa 1. februára 2016
  Kód školy: 666 501

  Riaditeľ SOŠ hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici, ako príslušný orgán podľa § 5, ods. 4, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 1. februára 2016 určuje nasledovné podmienky prijímacieho konania:

  I. Študijné a učebné odbory
  V školskom roku 2016/2017 v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica otvárame:
  3-ročné učebné odbory:

  6456 H

  kaderník

  10 žiakov

  1/3 triedy

  6444 H

  čašník, servírka

  11 žiakov

  1/3 triedy

  6445 H

  kuchár

  10 žiakov

  1/3 triedy

  4-ročné študijné odbory s maturitou:

  6444 K

  čašník, servírka

  16 žiakov

  1/2 triedy

  6445 K

  kuchár

  15 žiakov

  1/2 triedy

  5-ročný študijný odbor s maturitou:

  6323 K

  hotelová akadémia

  62 žiakov

  2 triedy

  II. Kritériá prijímacieho konania

  1. Učebné odbory:
  a) Do všetkých učebných odborov budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.
  (V zmysle Zákona č. 245/2008 §62 ods. 5, 6.)
  b) Ak počet prihlásených žiakov presiahne stanovený počet prijímaných žiakov podľa bodu I., určí sa poradie uchádzačov podľa započítaného priemerného prospechu zo ZŠ a výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ v školskom roku 2015/2016.
  Na základe takto stanoveného poradia budú uchádzači prijatí do jednotlivých učebných odborov v počte podľa bodu I.
  c) S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.
  d) V prípade, že sa zákonný zástupca nedostaví na zápis ani neoznámi dôvod, bude rozhodnutie o prijatí zrušené a poradie bude posunuté ďalším záujemcom podľa bodového poradia.

  2. Študijné odbory:
  a) Do všetkých študijných odborov budú uchádzači prijatí na základe prijímacích skúšok (v zmysle Zákona č. 245/2008 § 62 ods. 5,6) okrem žiakov, ktorí dosiahli vo výsledkoch celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ zo slovenského jazyka a súčasne matematiky 90 a viac percent. Títo žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok.
  b) Ak počet prihlásených žiakov v študijných odboroch 6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka presiahne stanovený počet prijímaných žiakov podľa bodu I., určí sa poradie uchádzačov podľa započítaného priemerného prospechu zo ZŠ a výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 a výsledkov testov zo slovenského jazyka a matematiky. Na základe takto stanoveného poradia budú uchádzači prijatí do jednotlivých uvedených odborov v počte podľa bodu I.
  c) Ak počet prihlásených žiakov v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia presiahne stanovený počet prijímaných žiakov podľa bodu I., určí sa poradie uchádzačov podľa započítaného priemerného prospechu zo ZŠ a výsledkov celoplošného testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2015/2016 a výsledkov testov zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka, ktorý absolvovali na základnej škole. Na základe takto stanoveného poradia budú uchádzači prijatí do uvedeného odboru v počte podľa bodu I.
  d) S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.
  e) V prípade, že sa zákonný zástupca nedostaví na zápis ani neoznámi dôvod, bude rozhodnutie o prijatí zrušené a poradie bude posunuté ďalším záujemcom podľa bodového poradia.

  III. Záverečné ustanovenie
  1. Body pridelené za študijné výsledky na ZŠ, monitor a skúšobné testy
  • 1. priemer – body pridelené za priemerný prospech (bez známok z výchovných predmetov) z koncoročného vysvedčenia za 8. ročník základnej školy (max. 40 bodov).
  • 2. priemer – body pridelené za priemerný prospech (bez známok z výchovných predmetov) z polročného vysvedčenia za 9. ročník základnej školy (max. 40 bodov).
  • Monitor – celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ v školskom roku 2015/2016 (max. 40 bodov).
  • Test zo slovenského jazyka pre všetky študijné odbory (max. 40 bodov).
  • Test z matematiky pre študijné odbory 6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka (max. 40 bodov).
  • Test z cudzieho jazyka pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia (max. 40 bodov).
  O poradí bude rozhodovať súčet hore uvedených bodov za všetky časti prijímacích skúšok.
  V prípade rovnosti bodov za prijímacie skúšky sa zohľadnia kritériá v tomto poradí:
  1. V zmysle § 67 ods. 3 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov riaditeľstvo školy prednostne príjme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačom, ktorý rovnako vyhovel kritériám prijímacieho konania.
  2. V prípade rovnosti bodov budú uprednostní žiaci, ktorí získali viac bodov zo skúšobných testov na prijímacích pohovoroch.
  3. V prípade rovnosti z bodu 2, sú uprednostnení žiaci, ktorí získali viac bodov z celoplošného testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ v školskom roku 2015/2016.
  4. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vykonávajú prijímacie skúšky podľa platných právnych predpisov v školstve so zameraním na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole. K prihláške na strednú školu je nutné priložiť žiadosť zákonného zástupcu žiaka o individuálnu integráciu žiaka na strednej škole spolu s aktuálnou správou zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia a správou zo psychologického vyšetrenia žiaka.
  Kritéria platia pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017.

  Banská Bystrica, 1. februára 2016

  RNDr. Ján VAŠAŠ
  riaditeľ školy
  Po vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania zverejní riaditeľstvo školy zoznam uchádzačov, ktorí boli prijatí/neprijatí v priestoroch školy a na internetovej stránke http://www.soshotelovabb.sk.

  Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradený podľa celkového počtu získaných bodov pri prijímacom konaní.

 3. Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov

  Prijímacie konanie
  Rozpis študijných a učebných odborov a počty žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2016/17
  ODBOR
  Číslo odboru
  Š-študijný /
  U-učebný odbor
  Forma
  / dĺžka štúdia
  Počet žiakov
  (počet tried) Doklad o ukončení štúdia
  Študijné odbory
  Hotelová akadémia 6323 K Š denná / 5 Maturitné vysvedčenie + Výučný list
  Pracovník marketingu 6445 K Š denná/4 Maturitné vysvedčenie + Výučný list
  Obchod a podnikanie,
  zameranie na cestovný ruch
  6352 M Š denná/4 Maturitné vysvedčenie

  Učebné odbory
  Kuchár 6445 H U denná/3 Výučný list
  Čašník, Servírka 6444 H U denná/3 Výučný list
  Hostinský, Hostinská 6489 H U denná/3 Výučný list
  Kaderník 6456 H U denná/3 Výučný list
  Cukrár 2964 H U denná/3 Výučný list
  Mäsiar 2954 H U denná/3 Výučný list
  NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM Nadstavbové denné štúdium
  nadstavbové štúdium je určené pre absolventov učebného odboru.
  (prijímacie skúšky prebiehajú v inom termíne )
  Spoločné stravovanie 6421 L Š denná/2 Maturitné vysvedčenie
  Vlasová kozmetika 6426 L Š denná/2 Maturitné vysvedčenie

 4. .. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 36, LEVICE - Prijímacie konanie na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2015/2016

  Kritériá prijímania žiakov na nadstavbové štúdium
  na SOŠ, Ul. sv. Michala 36, Levice v školskom roku 2015/2016
  Prijímanie na štúdium sa koná v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 o výchove
  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemcovia o nadstavbové
  štúdium sa zúčastnia prijímacích skúšok.
  Hodnotenie je anonymné a výsledné poradie sa určí podľa nasledovných kritérií:
  1. Priemerného prospechu za 1. polrok 3. ročníka učebných odborov (okrem
  výchovných predmetov), za ktorý sa prisudzujú body podľa bodového hodnotenia
  (viď bod 12).
  2. Bodov dosiahnutých na prijímacích skúškach konaných dňa 23. júna 2015 zo SJL a
  MAT, o 8.00 hod. SJL, o 9.30 hod. z MAT, alebo 25. augusta 2015 tiež od 8.00 hod.
  (individuálne začlenení žiaci majú predĺžený čas o 25 minút)
  3. Bodov získaných za okresnú, krajskú, celoslovenskú prípadne za medzinárodnú súťaž
  a jazykové olympiády (viď bod 13). Uchádzač predloží potvrdenie o umiestnení
  v súťažiach s prihláškovým materiálom do 29. 05. 2015 na sekretariát RŠ, započítava
  sa lepšie umiestnenie za posledné 2 roky. Celoslovenská a medzinárodná súťaž sa
  boduje tak ako krajská súťaž.
  4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje najprv známka zo slovenského jazyka, potom z
  cudzieho jazyka a nakoniec z ďalšieho profilového predmetu (matematika, fyzika)
  v 2. polroku 2. ročníka.
  5. V zmysle platnej legislatívy o prijímaní na štúdium na stredných školách v prípade
  rovnosti bodov riaditeľ školy prednostne prijíma uchádzača, ktorý má podľa
  rozhodnutia posudkovej komisie ZPS.
  6. Ďalším pomocným kritériom pri rovnosti bodov je priemer z II. polroka 2. ročníka
  7. Ak sa naplní plán výkonov v 1. kole (jún 2015), 2. kolo (august 2015) sa nekoná.
  8. Kritériá sú platné aj pre 2. kolo.
  9. Riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí – neprijatí žiaka na štúdium podľa uvedených kritérií a
  vydá rozhodnutie v zmysle platnej legislatívy a pozve plnoletého uchádzača na zápis,
  prípadne zákonného zástupcu na zápis. Zápis sa uskutoční v termíne určenom
  v doručenom rozhodnutí o prijatí uchádzača na štúdium na sekretariáte riaditeľa SOŠ,
  Ul. sv. Michala 36 v Leviciach. Ak sa uchádzač nezapíše na štúdium do
  stanoveného termínu, vydané rozhodnutie o prijatí je neplatné. Uvoľnené miesto
  riaditeľ školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov
  prijímacieho konania. Voči rozhodnutiu sa môže uchádzač odvolať do 5 dní na
  príslušnú školu, riaditeľ školy skompletizuje podklady a doručí odvolania na Úrad
  Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre.
  10. V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov ako 10 sa odbor neotvorí.
  11. Počty prijímaných žiakov pre školský rok 2015/2016:
  kód a názov odboru počet žiakov/tried profilové predmety
  6426 L – vlasová kozmetika 15/0,5 MAT, SJL, CHE
  6421 L – spoločné stravovanie 20/0,6 MAT, SJL, CHE
  2414 L 01 – strojárstvo- výroba, montáž a oprava 10/0,3 MAT, SJL, CHE
  strojov prístrojov a zariadení
  6403 L – podnikanie v remeslách a službách 15/0,5 MAT, SJL, CHE
  12. Bodové hodnotenie za priemer:
  Priemer: Body: Priemer: Body: Priemer: Body:
  1,00 – 1,10 30 2,01 – 2,10 20 3,01 – 3,10 10
  1,11 – 1,20 29 2,11 – 2,20 19 3,11 – 3,20 8
  1,21 – 1,30 28 2,21 – 2,30 18 3,21 – 3,30 6
  1,31 – 1,40 27 2,31 – 2,40 17 3,31 – 3,40 4
  1,41 – 1,50 26 2,41 – 2,50 16 3,41 – 3,50 2
  1,51 – 1,60 25 2,51 – 2,60 15 3,51 a viac 0
  1,61 – 1,70 24 2,61 – 2,70 14
  1,71 – 1,80 23 2,71 – 2,80 13
  1,81 – 1,90 22 2,81 – 2,90 12
  1,91 – 2,00 21 2,91 – 3,00 11
  13. Body za súťaže a olympiády a za mimoškolskú činnosť:
  súťaže a olympiády mimoškolská činnosť:
  umiestnenie okresné kolo krajské kolo okresné kolo krajské kolo
  1. 5 10 3 6
  2. 4 8 2 4
  3. 3 6 1 2
  4. 2 4 0 0
  5. 1 2 0 0
  Kritériá schválené na pedagogickej rade 15. 04. 2015
  Levice 15. 04. 2015
  Mgr. Zuzana Nemčoková
  riaditeľka školy

 5. Gymnázium, Bilíkova 24

  Prijímacie pohovory

  Uchádzači budú pozvaní na prijímacie skúšky najneskôr 5 pracovných dní pred konaním skúšky.

  Kritériá prijímacej skúšky na školský rok 2016/17

  V súlade so zákonom 245/2008 Z.z. a ďalšou platnou legislatívou určujem podmienky prijatia na štúdium na Gymnázium, Bilíkova 24.

  ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM (79 02 J)

  (pre uchádzačov z 9. ročníka základných škôl)

  Termín prijímacej skúšky: 9. a 12. mája 2016
  Termín odovzdania prihlášky: do 20. apríla 2016
  Zápis prijatých uchádzačov: 19. a 20. mája 2016
  Forma skúšky : písomné testy

  Test zo Slovenského jazyka a literatúry, vrátane diktátu (45 minút)
  Test z matematiky (45 minút)
  Do testov sú zakomponované úlohy, ktoré preverujú študijné predpoklady uchádzačov

  Obsah a rozsah skúšok: učivo ZŠ do príslušnej časti 9. ročníka

  Bodovanie pri prijímacích skúškach:

  Žiak má možnosť získať maximálne 200 bodov, a to:

  100 bodov za percentá získané v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka (maximálne 50 bodov za Slovenský jazyk a literatúru a maximálne 50 bodov za Matematiku. Za jedno percento z Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka získa uchádzač 0,5 bodu.).
  0 až 15 bodov za výsledky na ZŠ, pričom sa zohľadňujú známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, dejepis, geografia, fyzika, chémia, biológia a cudzí jazyk (lepšia známka) na polročnom vysvedčení prebiehajúceho školského roka a na koncoročnom vysvedčení predchádzajúceho ročníka.
  Plný počet bodov (15) je za samé jednotky z uvedených predmetov
  za každú známku „chválitebný“ sa odpočíta 1 bod
  za každú známku „dobrý“ sa odpočítajú 3 body
  za každú známku „dostatočný“ sa odpočíta 7 bodov
  za každú známku „nedostatočný“ sa odpočíta 15 bodov

  Minimálny počet bodov je 0, uchádzač nemôže mať mínusové body.

  maximálne 40 bodov z testu 1
  maximálne 30 bodov z testu 2
  maximálne 15 bodov za individuálne aktivity (dosiahnuté výsledky v olympiádach vypísaných MŠVVaŠ SR v školskom roku 2014/15 a 2015/16)
  za 1.-3. miesto v celoštátnom kole 15 bodov
  za 1.-3. miesto v krajskom kole 10 bodov
  za 1.-3. miesto v okresnom kole 5 bodov
  (Hodnotí sa najvyššie umiestnenie – výsledky jednotlivých kôl sa nesčítavajú.)

  Podmienka úspešného vykonania skúšok:

  Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky ak získa z testu 1 minimálne 15 bodov a z testu 2 minimálne 10 bodov.

  Podmienky prijatia:

  Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí na Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka získali zo Slovenského jazyka a literatúry minimálne 90 % a zároveň z Matematiky minimálne 90 %.
  Podľa celkového počtu bodov (súčet bodov získaných za Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka, za známky na ZŠ, za test 1, za test 2 a za individuálne aktivity) sa zostaví poradie úspešných uchádzačov.
  Do 1. ročníka Gymnázia, Bilíkova 24 – štvorročné štúdium – bude prijatých spomedzi úspešných kandidátov 28 žiakov s najvyšším celkovým počtom dosiahnutých bodov.
  V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodnú o celkovom poradí nasledujúce kritériá:
  Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť.
  V prípade, že nebude možné rozhodnúť podľa predchádzajúceho bodu, zoberie sa do úvahy vyšší počet bodov uchádzača v prvom teste, prípadne druhom teste.
  Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na vstupnej bráne a stránke školy http://www.gymbilba.sk najneskôr dňa 13.05.2016 (piatok) do 14,00 hod.

  Bratislava 15.01.2016 Mgr. Ján Dančík v.r.

  riaditeľ školy

 6. Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Kontakty Aktuality

  O škole

  Prijímacie pohovory – kritéria
  fNájdete tu informácie súvisiace s prijímacím konaním t.j. kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka (z ktorých vyplýva, aké št. odbory chceme v nasledujúcom šk. roku otvoriť) a následne i výsledky skúšok (okrem textu nižšie pozrieť súvisiace informácie na podstránke „Št. odbory“ alebo na letáčiku pre rodičov, žiakov a výchovných poradcov [PDF – 321,24 KB]).

  Termín podania prihlášok [336.23 KB, PDF] na diaľkové štúdium: do 31. 5. (k prihláške potvrdenej od lekára priložiť doklad o ukončenom vzdelaní).

  • Podklady pre talentové prijímacie skúšky z telesnej výchovy [PDF – 346,63 KB].

  Videosúbory (wmv alebo zip) pre telesnú výchovu si môžete buď:

  a) prezerať a stiahnuť [ wmv – 11,27 MB | zip – 11 MB ] a l e b o

  b) priamo pozrieť v prehliadači [wmv – 11.27 MB, 1:24 min] – http://www.youtube.com.

  KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA:

  Kritéria pre študijný odbor 7649 M (UV): učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – denné 4-ročné štúdium s maturitou [kriteria_UV_2016-17.pdf – 211,25 KB]
  Kritéria pre študijný odbor 7649 N (UVD): učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – 2-ročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium [kriteria_UVD_2016-17.pdf – 211,25 KB]
  Kritéria pre študijný odbor 7661 M (SVP): sociálno-výchovný pracovník – denné 4-ročné štúdium s maturitou [PDF – 223,18 KB]
  Kritéria pre študijný odbor 7646 M (VOČ): vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť – denné 4-ročné štúdium s maturitou [Kriteria_VOC_2016-17.pdf – 222,76 KB]
  Viac info na : https://pasaca.edupage.org/about/?subpage=3

 7. Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, 949 01 NITRA

  K r i t é r i á

  pre prijímacie konanie v SPŠ SE, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra pre šk. rok 2016/17 v súlade so zákonmi č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ,

  zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z.z o sústave odborov vzdelávania v znení neskorších predpisov.

  SPŠ SE po schválení v pedagogickej rade, Rade školy a so súhlasom zriaďovateľa NSK otvára v školskom roku 2016/2017 štyri triedy a prijíma nasledujúce počty žiakov do prvého ročníka v študijných odboroch:

  – 2675 M elektrotechnika 60 žiakov

  – 2387 M mechatronika 31 žiakov

  – 2381 M strojárstvo 23 žiakov

  I. Termíny prijímacích skúšok:

  Prvé kolo PS 1. termín: 9. mája 2016

  2. termín: 12. mája 2016

  Druhé kolo PS sa uskutoční 21. júna 2016 len v prípade nenaplnenia stanoveného počtu žiakov v prvom kole.

  II. Forma prijímacej skúšky

  Prijímacia skúška bude vykonaná písomnou formou z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

  Čas vymedzený na test z matematiky: 60 minút

  Čas vymedzený na test zo slovenského jazyka a literatúry: 45 minút.

  III. Obsah a rozsah prijímacej skúšky

  Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra v rozsahu učiva určenom štátnym vzdelávacím programom základnej školy.

  IV. Predpoklady prijatia na vzdelávanie v SŠ

  Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy, že žiak získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania

  V. Kritéria na prijatie

  Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 90%. Vo výslednom poradovníku budú títo žiaci uvedení od 1. miesta.
  Ostatní žiaci vykonajú písomnú skúšku z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
  Žiak vykoná prijímaciu skúšku úspešne, ak dosiahne na prijímacej skúške z matematiky najmenej 12 bodov a zo slovenského jazyka a literatúry najmenej 12 bodov.
  Prijatí budú žiaci, ktorí sa po zoradení podľa kritérií prijímacej komisie umiestnia v študijnom odbore elektrotechnika maximálne do 60-teho miesta poradovníka, v študijnom odbore mechatronika maximálne do 31- ho miesta a v študijnom odbore strojárstvo maximálne do 23 – tieho miesta poradovníka.
  Poradovník žiakov pre prijatie bude vytvorený podľa celkového počtu bodov, ktorý vznikne súčtom bodov za:
  prijímacie skúšky z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
  študijné výsledky z profilových predmetov na základnej škole
  testovanie žiakov deviateho ročníka základnej školy z predmetov matematika a slovenského jazyka a literatúry
  za umiestnenia v predmetových olympiádach a súťažiach

  VI. Pri rovnosti bodov rozhodne o prijatí žiaka prijímacia komisia podľa nasledujúcich pomocných kritérií

  zmenená pracovná schopnosť v zmysle školského zákona §67 ods.3. (platné len písomné rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia),
  vyššie bodové hodnotenie z celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy z predmetu matematika,
  vyššie bodové hodnotenie z celoslovenského testovania žiakov deviateho ročníka základnej školy z predmetu slovenský jazyk a literatúra,
  vyššie bodové hodnotenie z matematiky na prijímacej skúške,
  vyššie bodové hodnotenie zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacej skúške,

  VII. Maximálny počet získaných bodov: 214

  max. 40 bodov za prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra
  max. 40 bodov za prijímacie skúšky z predmetu matematika
  max. 32 bodov za študijné výsledky z profilových predmetov /MAT, FYZ, SjL a lepšia známka z cudzieho jazyka / na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ
  max. 32 bodov za študijné výsledky z profilových predmetov /MAT, FYZ, SjL a lepšia známka z cudzieho jazyka / na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ
  max. 25 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu slovenský jazyk a literatúra
  max. 25 bodov za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetu matematika
  max. 20 bodov za umiestnenie v predmetových olympiádach z MAT, FYZ, SjL, NEJ a ANJ, v Pytagoriáde na úrovni okresu, kraja a vyššie v školských rokoch 2013/2014, 2014/2015 alebo 2015/2016 a súťažiach, ktoré súvisia s vybraným študijným odborom

  Body, ktoré žiak získa za študijné výsledky na koncoročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ a na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ

  Známka
  Body
  1
  8 bodov
  2
  6 bodov
  3
  4 body
  4
  0 bodov
  5
  0 bodov

  Body, ktoré žiak získa za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika ( každý predmet samostatne )

  Úspešnosť
  Body
  100%
  25 bodov
  96%
  24 bodov

  alikvotne za každé 4%
  1 bod

  4%
  1 bod
  0%
  0 bodov

  Body za umiestnenie v predmetových olympiádach z MAT, FYZ, SjL, NEJ a ANJ, v Pytagoriáde na úrovni okresu, kraja a vyššie v školských rokoch 2013/2014, 2014/2015 alebo 2015/2016 a súťažiach, ktoré súvisia s vybraným študijným odborom

  ( maximálne za dve najlepšie umiestnenia)

  Úroveň súťaže
  Umiestnenie
  Body
  Okresné kolo
  do 3. miesta
  7 bodov
  Krajské a vyššie kolo
  do 3. miesta
  10 bodov

  VIII. Ďalšie informácie

  Žiak so zdravotným znevýhodnením (zrakové, sluchové, resp. iné telesné postihnutie) je povinný pripojiť k prihláške na štúdium posúdenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.
  Vhodnosť štúdia poskytovaných odborov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, resp. špecifickými vývinovými poruchami učenia je potrebné konzultovať so špeciálnym pedagógom a psychológom a pripojiť ich vyjadrenie.

  IX. Zápis žiakov na štúdium

  Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené v kódovanej forme 16. mája 2016 na webovom sídle školy http://www.spskralanr.edu.sk a na verejne prístupnom mieste školy. Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania riaditeľ školy vydá bezodkladne rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí uchádzača na štúdium.

  Žiaci, ktorí budú prijatí na štúdium, dostanú spolu s rozhodnutím o prijatí informáciu o termíne, mieste a spôsobe zápisu. Záväzný zápis prijatých uchádzačov na štúdium v SPŠ SE v Nitre na školský rok 2016/2017 vykonajú zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov, ktorí prinesú so sebou zápisný lístok.

  Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí je n e p l a t n é

  Uvoľnené miesto škola ponúkne ďalšiemu neprijatému žiakovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania, na základe jeho odvolania voči neprijatiu.

  .
  Kritéria boli prerokované a schválené pedagogickou radou SPŠ SE v Nitre dňa: 26.1.2016.

  Ing. Jozef G e r h á t

  riaditeľ školy

 8. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce

  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
  – 1 –
  KRITÉRIÁ
  prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok
  do 1. ročníka na školský rok 2015/2016
  V zmysle § 33 ods.1 a § 65 ods. 1 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia Pavla Horova,
  Masarykova 1, Michalovce, po prerokovaní v Pedagogickej rade školy a so súhlasom
  zriaďovateľa, určuje, že do tried 1. ročníka na školský rok 2015/2016 bude možné prijať 210
  žiakov.
  Do siedmich tried bude prijatých najviac 210 žiakov, t. j. najviac 30 žiakov
  do jednej triedy.
  Do troch tried všeobecného študijného odboru 7902 J gymnázium (Modul 1
  Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac 90 žiakov.
  Do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním informatiky (Modul 2
  Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac 30 žiakov.
  Do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej
  výchovy (Modul 3 Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac
  30 žiakov.
  Do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (Modul 4
  Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac 30 žiakov.
  Do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním prírodovedných
  predmetov (Modul 5 Školského vzdelávacieho programu) bude prijatých najviac
  30 žiakov.
  Riaditeľstvo Gymnázia Pavla Horova určuje termíny prijímacích skúšok nasledovne:
  V zmysle § 66 ods. 5 a 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov sa overovanie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti
  do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy
  (Modul 3 ŠkVP) uskutoční v dňoch 28. a 29. apríla 2015 v priestoroch Gymnázia Pavla
  Horova v Michalovciach.
  Prijímacie skúšky pre všetky zamerania (Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4 a Modul 5
  ŠkVP):
  1. termín – 11. máj 2015 (pondelok) – slovenský jazyk a matematika
  2. termín – 14. máj 2015 (štvrtok) – slovenský jazyk a matematika
  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
  – 2 –
  V zmysle § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene
  a doplnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce,
  určuje:
  – písomnú formu prijímacej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra a písomnú formu
  prijímacej skúšky z predmetu matematika;
  – pre triedu 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy (Modul
  3 ŠkVP) určuje v stanovenom predtermíne overenie všeobecnej a špeciálnej pohybovej
  výkonnosti.
  Obsahom prijímacích skúšok bude overenie vedomostí uchádzačov z učiva
  slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Obsah a rozsah prijímacích skúšok z týchto
  predmetov bude v súlade so ŠVP pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2.
  Skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude trvať 60 minút, skúška z matematiky
  bude trvať tiež 60 minút, overenie všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti bude trvať
  približne 120 minút.
  I. Pre školský rok 2015/2016 budú žiaci prijímaní na základe:
  a) výsledkov z celoštátneho testovania zo slovenského jazyka a matematiky (Testovanie 9
  žiakov 9. ročníka ZŠ);
  b) študijných výsledkov na konci 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka;
  c) umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach;
  d) výsledkov písomnej formy prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra
  a z predmetu matematika;
  e) žiaci, ktorí sa hlásia do triedy 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej
  a športovej výchovy (Modul 3 ŠkVP), budú zaradení do osobitného poradia, ak dosiahnu
  úspešnosť 51 % a viac v teste všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti;
  f) žiak, ktorý v teste všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti nedosiahne 51 % a viac,
  alebo sa testovania nezúčastní, môže sa uchádzať o prijatie do triedy s rozšíreným
  vyučovaním informatiky, s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, s rozšíreným
  vyučovaním prírodovedných predmetov alebo do všeobecného študijného odboru 7902 J
  gymnázium, pričom zákonný zástupca žiaka musí osobne urobiť zmenu v prihláške;
  g) v prípade, že medzi uchádzačmi o jednotlivé zamerania bude menej ako 30 záujemcov,
  do tejto triedy budú, so súhlasom zákonného zástupcu uchádzača, zaradení – až
  do počtu 30 – žiaci, ktorí o štúdium v tejto triede záujem nemali a v celkovom poradí sa
  umiestnili od 90. miesta nižšie;
  h) žiaci, ktorí sa hlásia do všetkých modulov a na ZŠ boli v druhom polroku 8. ročníka
  a v prvom polroku 9. ročníka hodnotení známkou „dostatočný“, nebudú zaradení
  do prijímacieho konania pre prijatie na školský rok 2015/2016; o prijatí žiakov
  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
  – 3 –
  s mimoriadnym talentom a reprezentantov Slovenska vo vedomostných a v športových
  súťažiach s takýmto prospechom rozhodne riaditeľ školy.
  II. Jednotné kritériá prijatia pre obidva termíny prijímacieho konania:
  a) o poradí uchádzačov rozhoduje počet bodov, čo je súčet bodov za bonifikáciu
  za celoslovenské Testovanie 9 žiakov 9. ročníka ZŠ, za bonifikáciu za prospech
  na ZŠ, za bonifikáciu za súťaže a za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
  a matematiky;
  b) výsledný súčet bodov z celoslovenského Testovania 9 je aritmetickým priemerom súčtu
  bodov, získaných v testovaní v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike;
  c) výsledný súčet bodov z prijímacej skúšky je polovica súčtu bodov, získaných z testov
  zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky;
  d) prospech zo ZŠ je priemerný prospech za druhý polrok 8. ročníka a za prvý polrok
  9. ročníka (do všetkých priemerov sa počíta len jeden cudzí jazyk, a to ten, z ktorého má
  žiak lepšie známky, nerátajú sa známky z tzv. výchov);
  e) bonifikáciu za súťaže získa žiak, ktorý ako žiak 6. – 9. ročníka buď sám, alebo ako člen
  družstva získal jedno z prvých troch miest v okresných, krajských, celoštátnych
  a medzinárodných kolách umeleckých, športových a vedomostných súťaží,
  organizovaných MŠ SR, centrami voľného času, národnými športovými zväzmi
  alebo kultúrnymi strediskami a doloží o tom doklad (diplom či iné akceptovateľné
  potvrdenie) najneskôr do 30. apríla 2015;
  f) v prípadoch, keď súťaž nebude možné jednoznačne zaradiť medzi súťaže, uvedené
  v bode II. e), o jej zaradení či nezaradení a o možnej bonifikácii rozhodne riaditeľ školy,
  a to na základe návrhu prijímacej komisie;
  g) žiak môže pri písomných prijímacích skúškach získať maximálne 50 bodov – 25 bodov
  z testu zo slovenského jazyka a literatúry a 25 bodov z matematiky.
  Bonifikácia za prospech na ZŠ:
  Rozpätie bodov Počet bodov
  1,00 60
  1,01 – 1,10 50
  1,11 – 1,20 45
  1,21 – 1,30 43
  1,31 – 1,40 40
  1,41 – 1,50 38
  1,51 – 1,60 35
  1,61 – 1,70 30
  1,71 – 1,80 25
  1,81 – 1,90 20
  1,91 – 2,00 15
  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
  – 4 –
  Bonifikácia za súťaže:
  Ø súťaž okresného významu: 1. miesto – 15 bodov
  2. miesto – 10 bodov
  3. miesto – 5 bodov
  Ø súťaž krajského významu: 1. miesto – 20 bodov
  2. miesto – 18 bodov
  3. miesto – 15 bodov
  Ø súťaž slovenského (nadkrajského) významu:
  1. miesto – 25 bodov
  2. miesto – 23 bodov
  3. miesto – 20 bodov
  Ø medzinárodná súťaž: 1. miesto – 30 bodov
  2. miesto – 28 bodov
  3. miesto – 25 bodov
  V prípade, že žiak v jednom umeleckom odbore (napr. tanec, recitácia a pod.),
  v športe (napr. ľahká atletika, futbal a pod.) a vo vedomostnom zameraní (napr. matematika,
  história, cudzí jazyk a pod.) získa viac ocenení, bonifikácia sa mu zaráta len za jedno, a to
  najvyššie v danom odbore, smere či zameraní.
  Bonifikácia za celoslovenské Testovanie 9 žiakov 9. ročníka ZŠ:
  – 39 % a menej zo slovenského jazyka a literatúry – 20 b
  – 39 % a menej z matematiky – 20 b
  – minimálne 40 % a maximálne 59 % zo slovenského jazyka a literatúry – 40 b
  – minimálne 40 % a maximálne 59 % z matematiky – 40 b
  – minimálne 60 % a maximálne 79 % zo slovenského jazyka a literatúry – 50 b
  – minimálne 60 % a maximálne 79 % z matematiky – 50 b
  – minimálne 80 % a maximálne 100 % zo slovenského jazyka a literatúry – 60 b
  – minimálne 80 % a maximálne 100 % z matematiky – 60 b
  III. Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok:
  Bez prijímacích skúšok budú do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 prijatí žiaci, ktorí
  v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 získali
  v predmete slovenský jazyk a literatúra minimálne 90 %-nú úspešnosť a v predmete
  matematika minimálne 90 %-nú úspešnosť.
  IV. Kritériá prijatia pri rovnosti bodov žiakov, prijatých bez prijímacích skúšok
  a žiakov, prijatých na základe prijímacích skúšok:
  1. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých žiakov na 90. mieste všeobecného
  študijného odboru 7902 J gymnázium (Modul 1), na 180. mieste všetkých študijných
  odborov, resp. na 30. mieste študijného odboru 7902 J gymnázium s rozšíreným
  vyučovaním informatiky (Modul 2), s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov (Modul 4)
  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
  – 5 –
  alebo s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov (Modul 5) budú mať pri prijatí
  prednosť tí žiaci, ktorí (v nasledujúcej postupnosti):
  a) majú zníženú pracovnú schopnosť;
  b) majú lepší prospech na ZŠ (viď bod II. c) týchto kritérií);
  c) sú reprezentantmi okresu, mesta a školy vo vedomostných, v umeleckých
  a športových súťažiach (rozhodne výška bonifikácie);
  d) majú lepší priemer známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika
  za 8. ročník a za prvý polrok 9. ročníka;
  e) dosiahli lepší celkový výsledok v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov 9. ročníka ZŠ
  v školskom roku 2014/2015.
  2. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých žiakov na 30. mieste, ktorí majú záujem
  študovať v študijnom odbore 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním telesnej
  a športovej výchovy (Modul 3), budú prednostne zaradení (v nasledujúcej postupnosti
  až do počtu 30) žiaci, ktorí:
  a) dosiahli vyššie bodové ohodnotenie z testov všeobecnej a špeciálnej pohybovej
  výkonnosti;
  b) sú reprezentantmi Slovenska, okresu, mesta a školy v športových súťažiach
  (rozhoduje vyššie umiestnenie v súťaži v postupnosti: medzinárodná súťaž,
  majstrovstvá Slovenska, kraj a okres);
  c) majú lepší priemerný prospech z predmetu slovenský jazyk a literatúra
  a matematika v 6. – 9. ročníku ZŠ;
  d) majú lepší prospech (viď bod II. c) týchto kritérií);
  e) dosiahli lepší výsledok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky
  v celoslovenskom Testovaní 9 žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015.
  Kritériá schválila Pedagogická rada školy dňa 4. marca 2015.
  Michalovce 4. marca 2015
  …..
  Rudolf Gadomský
  riaditeľ školy
  Príloha: KRITÉRIÁ overenia pohybovej a športovej výkonnosti pre triedu s rozšíreným
  vyučovaním telesnej a športovej výchovy (7902 J gymnázium – Modul 3 ŠkVP)
  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
  – 6 –
  KRITÉRIÁ
  overenia pohybovej a športovej výkonnosti
  pre triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy
  (7902 J gymnázium – Modul 3 ŠkVP)
  V zmysle § 65 ods. 1 a § 66 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
  (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia Pavla Horova
  v Michalovciach, po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 11. marca 2015, určuje, že
  pre triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy (7902 J gymnázium –
  Modul 3 ŠkVP) sa overovanie pohybovej a športovej výkonnosti uskutoční v dňoch 28. a 29.
  apríla 2015 v priestoroch Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.
  Do tejto triedy (zameranie na kolektívne športy – futbal, hádzaná, basketbal) bude
  možné prijať 30 žiakov.
  Overenie pohybovej a športovej výkonnosti bude pozostávať z týchto častí:
  1. testy všeobecnej pohybovej výkonnosti,
  2. testy špeciálnej pohybovej výkonnosti.
  Súčasťou overenia pohybovej výkonnosti je:
  1. predloženie osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti uchádzača
  (uchádzač predloží doklad od lekára);
  2. potvrdenie od športového klubu, resp. od telovýchovnej jednoty o tom, že uchádzač
  hrá aktívne futbal, hádzanú alebo basketbal;
  3. do triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy môžu byť
  (po splnení kritérií) prijatí aj uchádzači v individuálnych športoch (plávanie, džudo,
  tenis, atletika a pod.) – o ich prijatí rozhodne riaditeľ školy, a to po odporúčaní
  skúšobnej komisie pre overenie pohybovej a športovej výkonnosti.
  Záujemcovia o štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy
  (7902 J gymnázium – Modul 3 ŠkVP) musia dosiahnuť 51 % a viac v testoch všeobecnej
  pohybovej výkonnosti a 51 % a viac v testoch špeciálnej pohybovej výkonnosti.
  Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti obsahujú:
  • hod plnou loptou – 2 kg (ukazovateľ dynamickej sily horných končatín)
  Faktor: sila brušného a chrbtového svalstva
  Opis testu: stoj rozkročný, záklon trupu so zapažením pokrčmo a dynamický švih paží, odhod
  lopty; pri odhode zostávajú nohy v kontakte s podložkou; test sa opakuje trikrát, hodnotí sa
  najdlhší hod
  • skok do diaľky z miesta (ukazovateľ dynamickej sily dolných končatín)
  Faktor: výbušná sila dolných končatín
  Opis testu: skok do diaľky z miesta odrazom znožmo; testovaný má tri pokusy, hodnotí sa
  najdlhší pokus
  • viacstupňový člnkový beh na vzdialenosť 20 m
  Faktor: bežecká rýchlosť a obratnosť
  Opis testu: testovaná osoba prekonáva vzdialenosť 20 m (od čiary k čiare) na základe
  časového signálu, reprodukovaného z magnetofónu; daná osoba musí na spomínanej dráhe
  (20 m) prebehnúť postupne sa zvyšujúcou rýchlosťou čo najviac úsekov; test končí, ak
  testovaná osoba nie je schopná dvakrát po sebe došľapnúť na čiaru v danom časovom
  limite; v prvej minúte je rozdiel medzi časovými signálmi, označujúcimi dobeh testovanej
  osoby na métu, 9 sekúnd, postupne sa skracuje až na 4 sekundy v dvadsiatej minúte
  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
  – 7 –
  Testy špeciálnej pohybovej výkonnosti obsahujú:
  Futbal:
  1. slalom s loptou
  Faktor: rýchlosť a technika vedenia lopty
  Opis testu: testovaný vedie loptu slalomom medzi piatimi stojanmi tam a späť na štartovú
  čiaru (vzdialenosť medzi stojanmi je 2 m, celková dĺžka predstavuje 2 x 10 m); testovaný má
  dva pokusy, hodnotí sa dosiahnutý čas a technika vykonania
  2. žonglovanie s loptou ľubovoľnou povolenou časťou tela
  Faktor: technika ovládania lopty
  Opis testu: testovaný musí správne vykonať maximálny počet dotknutí sa lopty ktoroukoľvek
  povolenou časťou tela, a to bez dotknutia sa lopty podložky; k dispozícii má dva pokusy,
  hodnotí sa počet dotykov
  3. kop na presnosť
  Opis testu: testovaný musí zrealizovať tri kopy dominantnou nohou a dva opačnou nohou
  do rôznych častí bránky; hodnotí sa počet presných zásahov
  4. hra na malom ihrisku
  Opis testu: hodnotí sa komplexný herný prejav (trojčlennou komisiou)
  Hádzaná:
  1. vedenie lopty na 30 m
  Faktor: bežecká rýchlosť a technika vedenia lopty
  Opis testu: testovaná osoba na zrakový signál štartuje z hráčskeho strehu tesne za štartovou
  čiarou, v rukách drží loptu; súčasne s prvým krokom ju vypúšťa z rúk do určeného priestoru
  (30-metrový úsek), a to maximálne 1,5 m za štartovou čiarou; po prebehnutí 30-metrového
  úseku musí táto osoba zakončiť test chytením lopty (loptu môže chytiť najskôr po prebehnutí
  cieľa)
  2. päťskok
  Faktor: výbušná sila dolných končatín
  Opis testu: testovaná osoba stojí za čiarou, ktorá určuje miesto prvého odrazu, s odrazovou
  nohou vpredu; v blízkosti pásma, bez nakročenia, prekonáva piatimi skokmi (iba z odrazovej
  nohy) čo najväčšiu vzdialenosť, posledný dopad môže byť na obe nohy
  3. hod loptou do diaľky z miesta
  Faktor: výbušná sila horných končatín
  Opis testu: hádže sa od odhodovej čiary z miesta vrchným spôsobom jednoručne do výseče;
  pri realizácii hodu sa testovaný musí nepretržite dotýkať zeme aspoň časťou jednej nohy
  (podobne ako pri 7-metrovom hode); prekročenie čiary je možné až po odhode
  4. beh na 10 x 20 m
  Faktor: vytrvalosť v rýchlosti
  Opis testu: testovaný beží súvisle desať 20-metrových úsekov z polovysokého štartu; daná
  osoba môže vyraziť opačným smerom až po dotyku, resp. po prekročení vyznačených čiar
  jednou nohou; aktivitu vykonáva jedna, prípadne dve osoby súčasne, štartuje sa na zrakový
  signál (pohyb paže)
  Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce
  – 8 –
  Basketbal:
  1. streľba po dvojtakte
  Opis testu: testovaná osoba štartuje z pravého horného rohu vymedzeného územia (šestky),
  kde sa nachádza kužeľ, využíva jeden dribling, preniká ku košu pravým dvojtaktom a strieľa
  donáškou zhora; doskakuje loptu, dribluje čo najrýchlejšie ľavou rukou smerom k ľavému
  hornému rohu vymedzeného územia, kde sa nachádza druhý kužeľ, obchádza ho, preniká
  ku košu ľavým dvojtaktom a strieľa donáškou zhora ľavou rukou; doskakuje loptu, dribluje
  k pravému rohu, obchádza kužeľ, znova preniká ku košu pravým dvojtaktom a strieľa
  donáškou zhora; takto striedavo vykonáva pravý a ľavý dvojtakt s cieľom dosiahnuť čo
  najviac košov za 30 sekúnd; k dispozícii má dva pokusy (pomôcky: stopky, lopta, kôš,
  2 kužele)
  2. slalomový dribling (4 x 20 m)
  Opis testu: hodnotí sa dosiahnutý čas
  3. streľba – 10 x TH (trestný hod)
  Opis testu: hodnotí sa úspešnosť
  4. hra na jeden kôš
  Opis testu: hodnotí sa komplexný herný prejav (trojčlennou komisiou)
  Michalovce 4. marca 2015
  …..
  Rudolf Gadomský
  riaditeľ školy

 9. Gymnázium Mateja Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa

  Prijímacie pohovory – Kritéria prijatia
  Št, 02.04.2015 – 10:15 poslal Ing. Gustáv Paučo
  GYMNÁZIUM MATEJA HREBENDU HLAVNÁ 431 981 12 HNÚŠŤA

  Kritériá prijatia na štúdium do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2015/2016

  Študijný odbor gymnázium
  všeobecné gymnaziálne štúdium 7902 J
  Počet rokov štúdia 4
  Počet žiakov, ktorých možno prijať – 30 / 1 trieda

  Profilové predmety slovenský jazyk a literatúra
  matematika

  Dátum prijímacích skúšok
  1. termín 11. máj 2015
  2. termín 14. máj 2015

  Podmienky prijatia
  Podľa zákona 245/2008 Z.z. paragraf 65 ods.4 ak žiak 9. ročníka dosiahol v celoslovenskom testovaní v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % bude prijatý bez prijímacej skúšky.
  Ostatní žiaci prihlásení na štúdium budú konať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

  Obsahom prijímacej skúšky je učivo obsiahnuté v učebných osnovách pre 2. stupeň ZŠ.

  Maximálny počet bodov, ktoré môže žiak získať : 100
  Minimálny počet bodov, ktoré môže žiak získať : 30

  1. Za študijné výsledky v polročnej klasifikácii 9. ročníka
  • Priemerná známka do 1,50 : 30 bodov
  • Priemerná známka nad 1,50 : 20 bodov

  2. Za úspešnosť v Testovaní 9 – 2013 v každom predmete samostatne budú body udelené nasledovne :
  •15 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 80 % a viac,
  •10 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 60 % a viac, ale menej ako 80 %,
  •5 bodov za každý predmet, ak úspešnosť v ňom bola 40 % a viac, ale menej ako 60 %.

  3. Za prijímacie skúšky

  Slovenský jazyk a literatúra – maximálny počet: 20 bodov
  Matematika – maximálny počet: 20 bodov

  Na základe sčítania počtu bodov ( za výsledky z 1. polroka 9. ročníka štúdia, úspešnosť v Testovaní 9-2015 a výsledkov oboch častí prijímacej skúšky ) bude stanovené poradie uchádzačov o štúdium.
  Uvedené kritériá budú platiť pre 1. a 2. kolo prijímacích skúšok.

  Kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka 8-ročného štúdia pre školský rok 2015/2016

  Študijný odbor gymnázium 7902 J podľa školského vzdelávacieho programu – profilácia na cudzie jazyky

  Počet rokov 8
  Počet žiakov, ktorých možno prijať 18 / 1 trieda

  Profilové predmety slovenský jazyk a literatúra
  matematika

  Dátum prijímacích skúšok 11. máj 2015

  Podmienky prijatia
  O osemročné štúdium sa v školskom roku 2015/2016 môžu uchádzať len žiaci navštevujúci 5. ročník základnej školy.
  Prijímacie skúšky bude konať žiak zo slovenského jazyka a matematiky.

  Maximály počet bodov, ktoré môže žiak získať – 100.
  Minimálny počet bodov, ktoré môže žiak získať – 30.

  Z toho :

  1. Za výsledky v polročnej klasifikácii 5. ročníka budú body udelené nasledovne :
  • priemerná známka do 1,50 : 50 bodov
  • priemerná známka nad 1,50 : 30 bodov

  2. max.počet bodov za prijímaciu skúšku zo SJL 25 bodov
  3. max. počet bodov za prijímaciu skúšku z MAT 25 bodov

  Na základe sčítania počtu bodov ( za výsledky z 1. polroka 5. ročníka štúdia na ZŠ a výsledkov oboch častí prijímacej skúšky ) bude stanovené poradie uchádzačov o štúdium a prijatých bude prvých 18.

  Odovzdávanie prihlášok na štúdium :
  do 10. apríla 2015 riaditeľovi základnej školy
  do 20. apríla odoslanie prihlášok na SŠ

  PhDr. Margita Féderová
  riaditeľka školy

 10. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom

  Riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom na základe Zákona 245/2008 Z. z.
  o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so
  zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. a správnom konaní v znení neskorších
  predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade a po vyjadrení rady školy u r č u j e :
  Článok I.
  Počet žiakov, ktorých možno prijať
  Po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom zriaďovateľa možno do tried prvého ročníka
  v školskom roku 2015/2016 prijať počet žiakov nasledovne :
  O d b o r počet žiakov
  2381 M strojárstvo 30
  2387 M mechatronika 45
  2675 M elektrotechnika 75
  3917 M03 technické a informatické služby 30
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
  SPOLU 6 tried 180 žiakov
  Článok II.
  Termíny konania prijímacích skúšok
  V zmysle zákona Zákona č. 245/2008 Z. z. podľa § 65, ods. 1 sú termíny prijímacích skúšok nasledovné :
  prvý termín: 11. máj 2015 / t.j. pondelok/ o 8,00 hod.
  druhý termín: 14. máj 2015 /t.j. štvrtok/ o 8,00 hod.
  Článok III.
  Jednotné kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania
  V zmysle zákona Zákona č. 245/2008 Z. z. podľa § 65, ods. 2, určujem nasledovné jednotné kritériá prijímacieho konania na
  štúdium v Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom :
  A/ Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky /Zákon č. 245/2008 Z. z. § 65, ods.4/ :
  Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych
  ročníkov v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
  B/ Uchádzačom, ktorí nesplnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prideliť body nasledovne :

  1) Body za priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý
  stupeň ZŠ, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na
  konci prvého polroku deviateho ročníka prideliť nasledovne :
  priemer body
  1,00 35
  1,05 34
  1,10 33
  1,15 32
  1,20 31
  1,25 30
  1,30 29
  1,35 28
  1,40 27
  1,45 26
  1,50 25
  1,55 24
  1,60 23
  1,65 22
  1,70 21
  1,75 20
  1,80 19
  1,85 18
  1,90 17
  1,95 16
  2,00 15
  2,05 14
  2,10 13
  2,15 12
  2,20 11
  2,25 10
  2,30 9
  2,35 8
  2,40 7
  2,45 6
  2,50 5
  2,55 4
  2,60 3
  2,65 2
  2,70 1
  2,75 0
  Počet bodov je daný súčtom bodov za jednotlivé polroky. ( Maximálny počet pridelených bodov je 70 ).
  2) Na základe celoslovenského testovania žiakov deviatych ročníkov ZŠ uchádzačom prideliť body nasledovne :
  Percentá body
  100 30
  97 29
  94 28
  91 27
  88 26
  85 25
  82 24
  79 23
  76 22
  73 21
  70 20
  67 19
  64 18
  61 17
  58 16
  55 15
  52 14
  49 13
  46 12
  43 11
  40 10
  37 9
  34 8
  31 7
  28 6
  25 5
  22 4
  19 3
  16 2
  13 1
  10 0

  Počet bodov je daný súčtom bodov za jednotlivé predmety /SJL, MAT/. ( Maximálny počet pridelených bodov je 60 ).
  Ak sa uchádzač z objektívnych dôvodov testovania nezúčastní ani v náhradnom termíne a ZŠ nepredloží potvrdenie
  o náhradnom testovaní, pridelíme body za známky z predmetov SJL a MAT na konci prvého polroku v 9. ročníku ZŠ
  nasledovne: výborný – 30 bodov, chválitebný – 20 bodov, dobrý – 10 bodov /za každý predmet samostatne/.
  Výsledný počet bodov získaných zo základnej školy je daný súčtom bodov v odseku 1) a 2).
  C/ Účasť na olympiádach obsahovo súvisiacich so študijným odborom.
  Prideliť body nasledovne : – okresné kolo do tretieho miesta 5 bodov
  – krajské kolo do tretieho miesta 10 bodov
  Ak sa žiak umiestnil vo viacerých olympiádach /kolách/, započíta sa mu do súčtu najviac 20 bodov.
  Potvrdenia – diplomy o účasti v okresnej a krajskej olympiáde predložia uchádzači s prihláškou zo základnej školy alebo v deň
  prijímacej skúšky, najneskôr do 7,45 hod.
  D/ Zmenená pracovná schopnosť /ZPS/ 10 bodov
  E/ Aktívny športovec na úrovni Slovenska 5 bodov
  Potvrdenia ZPS, aktívny športovec SR predložia uchádzači s prihláškou zo základnej školy alebo v deň prijímacej skúšky
  najneskôr do 7,45 hod. Body za odseky D/ a E/ budú uznané len v prípade rovnakých výsledkov uchádzačov na prijímacej
  skúške, pri rozhodovaní o prijatí. Prednostne budú prijatí uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou /§ 67, ods. 3/.
  Na základe predložených písomných dokladov žiaka so zdravotným znevýhodnením posúdi prijímacia komisia školy úľavy pri
  prijímacej skúške.
  F/ Písomná skúška v určených predmetoch /SJL, MAT/
  Bude pridelený počet v rozsahu 0 až 35 bodov pre každý predmet samostatne. Rozpis bodov je prílohou zadaných úloh.
  Obsah a rozsah prijímacej skúšky je stanovený podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru
  vzdelávania v základných školách.
  Celkový počet bodov :
  Celkový počet bodov, rozhodujúci pre prijatie, bude daný súčtom bodov v odsekoch B, C a F. V prípade rovnosti
  výsledných bodov bude ako ďalšie kritérium na posúdenie prijatia slúžiť počet bodov v odsekoch D a E a z písomnej skúšky
  /ods. F/. Aj pri takto vzniknutej rovnosti bude posudzovaný celkový dosiahnutý priemer na konci prvého polroku deviateho
  ročníka ZŠ. Výsledky prijímacej skúšky platia len pre školský rok 2015/2016.
  Podmienkou zaradenia uchádzača do zoznamu úspešných uchádzačov je, aby z každého predmetu skúšky získal viac ako 5 bodov.
  Podmienkou prijatia uchádzača je, aby sa uchádzač umiestnil v jednotlivých študijných odboroch nasledovne :
  strojárstvo – do 30. miesta vrátane mechatronika – do 45. miesta vrátane
  elektrotechnika – do 75. miesta vrátane technické a informatické služby – do 30. miesta vrátane
  Ďalšou podmienkou prijatia uchádzača je úspešné ukončenie deviateho ročníka základnej školy.
  Na zabezpečenie prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov
  uchádzačovej zdravotnej spôsobilosti pre zvolený odbor riaditeľ školy zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán.
  Ak bude uchádzačov o príslušný študijný odbor menej ako 17 v triede, uvedený študijný odbor sa neotvorí.
  Uvedené kritériá boli prerokované pedagogickou radou dňa 12. marca 2015.
  Rada školy s uvedenými kritériami súhlasí.
  Ing. Pavol B a g i n
  riaditeľ školy

 11. GYMNÁZIUM MIKULÁŠA KOVÁČA

  PRIJÍMACIE POHOVORY

  Do pozornosti všetkým ôsmakom a deviatakom – otvárame nový 5 – ročný študijný odbor:
  slovensko – čínske bilingválne gymnázium

  Bližšie info na DOD 11.2.2016 v ESC BB

  Kritériá na prijímacie pohovory pre školský rok 2016/2017 – odkazy na stiahnutie

  Kritériá prijímacích skúšok pre prvý ročník v školskom roku 2016/2017 do 5-ročného bilingválneho slovensko – španielskeho štúdia
  Kritériá prijímacích skúšok pre prvý ročník v školskom roku 2016/2017 do 5-ročného bilingválneho slovensko – čínskeho štúdia

  Termín prijímacích skúšok je:
  4.4.2016 – do 5-ročného bilingválneho slovensko – španielskeho štúdia
  5.4.2016 – do 5-ročného bilingválneho slovensko – čínskeho štúdia

  Prijímací test do španielskej i čínskej sekcie obsahuje 2 oddiely, spolu 45 úloh.
  1. oddiel – Jazyk a neverbálna časť
  2. oddiel Analytická a kvantitatívna časť

  —————————————————————
  Stašie informácie:

  Vyplnenú prihlášku zákonný zástupca žiaka odovzdá na svojej ZŠ najneskôr do 20.2.2016. Vzor vyplnenej prihlášky nájdete TU

  Kritériá na prijímacie skúšky do prvého ročníka bilingválneho slovensko – španielskeho a slovensko – čínskeho štúdia na šk. rok 2015/2016 nájdete TU – Kritériá na príjmacie pohovory na šk. rok 2015/2016

  VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK na školský rok 2015/2016!!!!! – Výsledky si môžete pozrieť – TU!!!

  Kritériá na prijímacie pohovory – školský rok 2014/2015 – Kritériá na prijímacie skúšky …

  Ukážky testov z prijímacích pohovorov – testy…

  Výsledky prijímacích pohovorov na školský rok 2014/2015 – ďalej
  Viac info tu: http://gmkbb.sk/prijimacky1.html

 12. Gymnázium Janka Kráľa - Zlaté Moravce

  Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
  telefón: 037/6423015 e-mail: gymzmjk@stonline.sk
  ——————————————————————————————————-
  1
  KRITÉRIÁ
  na prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre
  školský rok 2016/2017
  študijný odbor – zameranie: 79 02J – gymnázium
  Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov, zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
  neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
  neskorších predpisov, stanovujem pre prijímanie žiakov do štvorročného študijného programu
  pre školský rok 2016/2017 tieto kritériá:
  1) Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy, vyjadrení rady školy
  a so súhlasom zriaďovateľa prijme do štvorročného gymnázia
  62 žiakov do dvoch tried
  2) Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch:
  1.termín – 9. mája 2016 (pondelok)
  2.termín – 12. mája 2016 (štvrtok)
  3) Organizácia prijímacieho konania bude prebiehať nasledovne:
  a) prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky budú trvať po 45
  minút,
  b) žiak môže používať len písacie a rysovacie potreby a kalkulačku,
  c) obsah prijímacej skúšky určujú učebné osnovy ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie,
  d) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí
  s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie,
  e) bez prijímacej skúšky je prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom Testovaní 9 – 2016
  dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90%,
  f) ďalšie miesta v poradovníku obsadia žiaci podľa celkového súčtu bodov, ktoré získajú
  v prijímacom konaní takto:
   20 bodov za študijné výsledky (priemerné prospechy) na ZŠ, ktoré dosiahli na
  koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a na polročnom vysvedčení 9.
  Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
  telefón: 037/6423015 e-mail: gymzmjk@stonline.sk
  ——————————————————————————————————-
  2
  ročníka v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, jeden cudzí jazyk (započíta
  sa lepšia známka), dejepis, zemepis, matematika, prírodopis, fyzika a chémia,
  8. a 9.ročník BODY 8. a 9.ročník BODY 8. a 9.ročník BODY
  1,00 – 1,09 20 1,40 – 1,49 12 1,80 – 1,89 4
  1,10 – 1,19 18 1,50 – 1,59 10 1,90 – 1,99 2
  1,20 – 1,29 16 1,60 – 1,69 8 2,00 1
  1,30 – 1,39 14 1,70 – 1,79 6
   za každý stupeň zníženej známky zo správania sa žiakovi odrátajú 3 body,
   40 bodov za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
   40 bodov za písomnú skúšku z matematiky.
  g) podmienkou pre úspešné vykonanie písomnej prijímacej skúšky je získanie najmenej
  10 bodov v každom predmete,
  h) počet bodov, ktoré žiak získa na celoslovenskom Testovaní 9 – 2016 zo slovenského
  jazyka a literatúry a z matematiky sa žiakom započíta zvlášť za každý predmet takto:
  Priemerné %
  úspešnosti
  BODY Priemerné %
  úspešnosti
  BODY Priemerné %
  úspešnosti
  BODY
  100 – 90 20 59,9 – 50 12 19,9 – 10 4
  89,9 – 80 18 49,9 – 40 10 9,9 – 0 2
  79,9 – 70 16 39,9 – 30 8
  69,9 – 60 14 29,9 – 20 6
  i) body za výsledky v predmetových olympiádach v 8. a 9. ročníku
  v obvodnom/okresnom kole, v krajskom kole a v celoštátnom kole v predmetových
  olympiádach z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, dejepisu, slovenského
  jazyka, cudzieho jazyka a súťaže Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda. Žiakovi sa
  započítavajú body len za najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže,
  Umiestnenie BODY
  Obvodné/okresné kolo Krajské kolo Celoštátne kolo
  1.miesto 5 7 10
  2.miesto 4 6 9
  3.miesto 3 5 8
  Úspešný riešiteľ 1 4 7
  j) o prijatí žiaka rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa počtu
  získaných bodov za:
   za študijné výsledky na ZŠ – najviac 20 bodov,
  Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
  telefón: 037/6423015 e-mail: gymzmjk@stonline.sk
  ——————————————————————————————————-
  3
   za celoslovenské Testovanie 9 – 2016 zo slovenského jazyka a literatúry
  a z matematiky – najviac 40 bodov
   za výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky –
  najviac 80 bodov
   za umiestenie v olympiádach a vedomostných súťažiach.
   maximálny počet bodov: 140 + body za súťaže
  k) pri rovnosti súčtu bodov dostane prednosť žiak, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
   prednostne sa prijme žiak so ZPS
   prednostne sa prijme žiak s lepším priemerom známok na konci 8. ročníka a v druhom
  polroku 9. ročníka z predmetov uvedených v bode 3e týchto kritérií
   prednostne sa prijme žiak, ktorý má vyšší počet bodov v celoslovenskom Testovaní 9 –
  2016 z matematiky
   prednostne sa prijme žiak, ktorý má vyšší počet bodov v celoslovenskom Testovaní 9 –
  2016 zo slovenského jazyka a literatúry.
  4) Do prvého ročníka štvorročného gymnázia môže byť žiak prijatý, ak získal nižšie stredné
  vzdelanie, splnil podmienky prijímacieho konania a nie je žiakom inej strednej školy.
  5) Zoznamy uchádzačov, ktorí splnili kritériá na prijatie podľa bodu 3e, budú zverejnené na
  výveske školy a na internetovej stránke školy dňa 2.mája 2016. V súlade so zákonom
  o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale kódy, ktoré budú žiakom
  vopred pridelené.
  Zoznamy ostatných uchádzačov z prijímacieho konania budú podobným spôsobom
  zverejnené na výveske školy a na internetovej stránke školy dňa 17.mája 2016.
  6) Riaditeľka školy vydá rozhodnutie uchádzačom podľa výsledkov prijímacieho konania.
  Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľka školy termín, miesto a spôsob
  zápisu na štúdium. Zápis je povinný vykonať zákonný zástupca žiaka.
  Účasť prijatého žiaka na zápise je povinná.
  Pri zápise je potrebné predložiť
  – preukaz totožnosti zákonného zástupcu žiaka
  – zápisný lístok vydaný príslušnou základnou školou
  – rozhodnutie o prijatí na štúdium
  7) V prípade nenaplnenia počtu miest sa prijímacie skúšky uskutočnia 21.júna 2016.
  Riaditeľka školy toto rozhodnutie zverejní najneskôr 6.júna 2016 na výveske školy a na
  internetovej stránke školy.
  8) Ak sa uchádzač nezapíše v deň zápisu, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na
  štúdium je neplatné. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí
  ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijatia.
  9) Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto
  skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr nasledujúci deň po termíne konania skúšky
  Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, Zlaté Moravce
  telefón: 037/6423015 e-mail: gymzmjk@stonline.sk
  ——————————————————————————————————-
  4
  do 12,00 hod. a priloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný
  termín prijímacej skúšky.
  10) Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia platia len
  v školskom roku, pre ktorý sa prijímacie skúšky vykonali.
  11) Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca
  uchádzača odvolať v lehote 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia prostredníctvom
  riaditeľky, ktorá odstúpi odvolania zriaďovateľovi.
  Kritériá prijímacieho konania boli prerokované na pedagogickej rade dňa 8.02.2016.
  V Zlatých Moravciach 8.02.2016 RNDr. Renáta Kunová, PhD.
  riaditeľka školy

 13. Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

  Kritéria prijímania na školský rok 2016/2017, pondelok, 15. február 2016, 12:00
  Termín prijímacieho konania 23. marca 2016
  Termín podania prihlášok
  do 20. februára 2016 – u riaditeľa ZŠ, ktorej žiakmi sú v súčasnosti
  do 26. februára 2016 – uchádzač, ktorý prichádza z 8 ročného gymnázia, priamo na sekretariáte Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa
  Prihláška na štúdium 2016_2017

  Posledných päť rokov majú jednotlivé školy na základe reformy možnosť vybrať a zadeliť si učivo podľa svojich potrieb. Rozhodli sme sa preto bližšie špecifikovať požiadavky na prijímacie pohovory na naše gymnázium, aby ste v prípade potreby mali možnosť doučiť sa učivo, ktoré vaša škola do výučby nezaradila. Nižšie nájdete okruhy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry.

  vzory kalkulačiek
  Požiadavky na prijímacie pohovory z matematiky
  Požiadavky na prijímacie pohovory z anglického jazyka
  Požiadavky na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry

  Súčasťou pohovorov je aj test z anglického jazyka a všeobecných jazykových a študijných predpokladov.
  Viac info tu:http://www.bilgym.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=936:kriteria-prijimania-na-sk-rok-2014-2018&catid=96&Itemid=544&lang=sk

 14. Hotelová akadémia Nitra

  Kritériá pre prijímanie žiakov na študijný odbor 6323 K
  hotelová akadémia pre školský rok 2015/2016

  V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2014 zo dňa 31.10.2014 sa do I. ročníka pre školský rok 2015/2016 prijímajú žiaci nasledovne:
  Určený počet tried: 3
  Počet žiakov: 93

  Prijatie žiaka bez konania prijímacích skúšok
  O prijatí uchádzača bez konania prijímacej skúšky rozhodne riaditeľ školy, ak uchádzač dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov IX. ročníka ZŠ v predmete SJL a MAT úspešnosť najmenej 90% a jeho študijné výsledky v VI. až IX. ročníku ZŠ dávajú predpoklady na úspešné štúdium.

  Prijatie žiaka na základe konania prijímacích skúšok
  Uchádzači o štúdium, ktorí nebudú prijatí podľa bodu 1, budú konať prijímacie skúšky z profilových predmetov SJL a CUJ v jednom z dvoch termínov: 11.5.2015 (pondelok) resp. 14.5.2015 (štvrtok). Uchádzač koná prijímaciu skúšku v termíne, ktorý uvedie na prihláške. Prijímacia skúška sa koná písomnou formou v rozsahu učiva ZŠ. Časový limit pre každý predmet je 60 minút.

  Riaditeľ školy prijme na štúdium uchádzača, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a umiestnil sa v poradí podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní do určeného počtu žiakov vrátane uchádzačov prijatých podľa bodu 1.
  Uchádzač môže získať pri prijímacom konaní
  maximálne 100 bodov:

  Za prospech na ZŠ – maximálne 30 bodov.

  Systém bodového hodnotenia:
  Za priemerný prospech z predmetov SJL, CUJ, DEJ, ZEM, MAT, PRÍ, FYZ a CHE na výročnom vysvedčení v VIII. ročníku a na polročnom vysvedčení v IX. ročníku – maximálne po 10 bodov (t.j. spolu maximálne 20 bodov).

  Za priemerný prospech z profilových predmetov SJL a CUJ na výročnom vysvedčení v VIII. ročníku a na polročnom vysvedčení v IX. ročníku – maximálne po 5 bodov (t.j. spolu maximálne 10 bodov).

  Za prospech z profilových predmetov na prijímacej skúške – SJL a CUJ maximálne po 35 bodov (t.j. spolu maximálne 70 bodov).
  Ak záujem uchádzačov výrazne prevýši určený počet žiakov, môže riaditeľ školy požiadať zriaďovateľa o navýšenie počtu tried do začiatku termínu konania prijímacích skúšok.

  Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady 11.3.2015.

  Kritériá na tlač

  Prijímacie pohovory sa uskutočnia v dvoch májových termínoch – 11.5. (pondelok) a 14.5.2015 (štvrtok).

 15. Stredná odborná škola drevárska Pílska 7 Topoľčany 95501

  KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov pre šk. r. 2016/2017

  pre študijné a učebné odbory

  Riaditeľ SOŠ drevárskej, Pílska 7, Topoľčany po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v zmysle § 65 ods.1 a ods.2 a § 66 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , v zmysle vyhlášky MŠ SR č.282/2009 Z.z. o stredných školách určuje nasledovné kritéria:

  Študijné odbory:

  2682 K mechanik počítačových sietí

  3336 M drevárstvo a nábytkárstvo

  3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

  3917 M 12 technické a informatické služby so zameraním na spracúvanie dreva

  8269 M tvorba nábytku a interiéru

  3355 H stolár

  3370 H čalúnnik

  3663 H tesár

  Nadstavbové štúdium:
  3347 L drevárska a nábytkárska výroba
  8501 L umelecko-remeselné práce
  6403 L podnikanie v remeslách a službách

Pridaj komentár