( Tomáš Černaj,  2)

Prijímačky na strednú školu

Prijímacie skúšky 2024/2025: Pozrite si prehľad termínov na podávanie prihlášok na štúdium na strednej škole pre školský rok 2024/2025, termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy, bilingválne gymnáziá a osemročné gymnáziá.

Novela  školského  zákona  upravuje  spôsob  podávania  prihlášky  na  vzdelávanie  v  strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu  uvádzajú  najviac  dva  odbory  vzdelávania,  ktoré  nevyžadujú  overenie  špeciálnych schopností,  zručností  a nadania  (netalentové  odbory),  a najviac  dva  odbory vzdelávania,  ktoré  vyžadujú  overenie  špeciálnych  schopností, zručností  a nadania  (talentové  odbory).  Termín  podania  prihlášky  je  pre  všetky  odbory  vzdelávania  rovnaký. Pozrite si termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025:

Termíny prijímačiek na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá 2024/2025

Prvý termín 2024/2025

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 29. apríl 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024
Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 2. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. máj 2024

Druhý termín 2024/2025

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 9. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024
Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 6. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 7. máj 2024

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Ďalší termín 2024/2025

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.) je 18. jún 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Termíny prijímačiek na stredné športové školy 2024/2025

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

Prvá fáza – termín overenia športového nadania 25. marec 202419. apríl 2024 pre všetky druhy športov
Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti – 1. termín 29. apríl 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024
Druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti – 2. termín 9. máj 2024 v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2024 a 13. máj 2024

Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025

1. januára 2024 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025.

Novela  školského  zákona  upravuje  spôsob  podávania  prihlášky  na  vzdelávanie  v  strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu  uvádzajú  najviac  dva  odbory  vzdelávania,  ktoré  nevyžadujú  overenie  špeciálnych schopností,  zručností  a nadania  (ďalej  len  „netalentové  odbory“),  a najviac  dva  odbory vzdelávania,  ktoré  vyžadujú  overenie  špeciálnych  schopností, zručností  a nadania  (ďalej  len „talentové  odbory“).  Termín  podania  prihlášky  je  pre  všetky  odbory  vzdelávania  rovnaký.

Termín podania prihlášky

Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole  vykonajú  prijímacie  skúšky  v  ďalšom  termíne  na  nenaplnený  počet  miest  pre  žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka,  zverejní toto rozhodnutie podľa termínu uvedeného vyššie.

Prijímacie skúšky v druhom kole

Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest sa podľa novely školského zákona nebude môcť konať na strednej škole s osemročným vzdelávacím programom.

Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na  úspešné  vykonanie  prijímacej  skúšky  na  štúdium  vo  všetkých  odboroch  vzdelávania stredných škôl.

Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom sa  umožňuje  zaradiť  do  podmienok  prijímacieho  konania  prijatie  uchádzača  bez  prijímacej skúšky,  ak  uchádzač  v externom  testovaní  dosiahol  úspešnosť  najmenej  90%  v každom vyučovacom predmete samostatne. Pozrite si aktuálne testy na prijímacie skúšky z matematiky a slovenčiny a literatúry.

Riaditeľom  stredných  škôl,  v ktorých  sa  získava  úplné  stredné  odborné  vzdelanie,  novela školského  zákona  umožňuje  zaradiť  do  podmienok  prijímacieho  konania  prijatie  uchádzača bez  prijímacej  skúšky,  ak uchádzač v externom  testovaní  dosiahol  úspešnosť  najmenej  80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

Ak  stredné  školy  zohľadňujú  v  prijímacom  konaní  známky,  systém  prevodu  slovného hodnotenia  na  známky  alebo  body  v  rámci  prijímacieho  konania  sa  určí  tak,  aby  žiakov základných  škôl  hodnotených  slovne  neznevýhodňovali  v hodnotení  v rámci  prijímacieho konania.

Na základe ustanovenia § 101 ods. 4 školského zákona sa na prijímanie žiakov do odborného učilišťa alebo do praktickej školy primerane vzťahujú ustanovenia školského zákona o prijímaní žiakov do stredných škôl.

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2024/2025

Výchovný poradca informuje uchádzačov  a zákonných  zástupcov neplnoletých uchádzačov o týchto skutočnostiach:

Prihlášky

Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

 • najviac dva netalentové odbory,
 • najviac dva talentové odbory.

Poradie  záujmu  je  informačné  pre  riaditeľov  základných  škôl  a stredných  škôl, uchádzač  stále  bude  mať  možnosť  potvrdiť  rozhodnutie  o prijatí  na  vzdelávanie  v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

Termíny konania prijímacích skúšok

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy sú zverejnené na webovej stránke Misterstva školstva SR, https://www.minedu.sk/.

Termín na podanie vyplnenej prihlášky

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory) určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača – mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej  športovej  škole,  je  nutné  zaslať  v čo  najskoršom  termíne od  ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu.

Elektronické a listinné prihlášky

Prihlášku možno podať:

 • elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo
 • v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (s podpismi oboch zákonných  zástupcov).  Prihláška  je  platná  aj  s podpisom  jedného  zákonného zástupcu,  ak  sa  zákonní  zástupcovia  dohodli,  že  prihlášku  podpisuje  iba  jeden zákonný  zástupca,  a  ak  o  tejto  skutočnosti  doručia  riaditeľovi  školy  písomné vyhlásenie.

Povinné prílohy prihlášky na štúdium

Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor predkladá len  uchádzač  o štúdium  v tých  študijných  odboroch  alebo učebných  odboroch,  ktoré  ministerstvo  školstva  zverejní  na  webovom  sídle  v časti  regionálne  školstvo/vzdelávanie  na stredných  školách,  link: https://www.minedu.sk/zoznam-ucebnych-odborov-a-studijnych-odborov-v-ktorych-sa-vyzaduje-zdravotna-sposobilost/.

Správu  z  diagnostického  vyšetrenia vykonaná  zariadením  poradenstva  a prevencie predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Potvrdenie  národného  športového  zväzu, že  uchádzač  je  uvedený  v  zozname talentovaných športovcov predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

Vyjadrenie  lekára  so  špecializáciou v špecializačnom  odbore  telovýchovné lekárstvo predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti  predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor  vzdelávania predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

Potvrdenie  o  odbornom  vzdelávaní  a  príprave  žiaka  v  systéme  duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač,  ktorý  podáva  prihlášku  na  vzdelávanie v študijnom  odbore  alebo  učebnom  odbore,  v ktorom  sa  odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným  slovným  hodnotením),  alebo  ak  nie  je  možné,  aby  základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

Kópie  diplomov  alebo  certifikátov,  ktoré  preukazujú  umiestnenie  žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži nepovinná príloha) predkladá len  uchádzač,  ktorý  uvádza  v prihláške  umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

Forma podania prihlášky

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

 1. Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 2. Vyplnenú  prihlášku  odošle  prostredníctvom  školského  informačného  systému  základnej škole na potvrdenie hodnotenia.  K prihláške pripojí  povinné  prílohy  podľa  bodu  1  písm.  g)  v zoskenovanej  podobe  ako  prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
 3. Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote.
 4. Školský informačný  systém  po  potvrdení  prihlášky  riaditeľom  základnej  školy a potvrdení  podania  prihlášky  zákonným  zástupcom  odošle  prihlášku  všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne  technický  problém  s odoslaním  prihlášky  prostredníctvom  školského informačného  systému na niektorú zo škôl uvedených  v prihláške, zákonný zástupca dostane  zo  školského  informačného  systému  upozornenie  o tom,  že  prihlášku  musí zákonný  zástupca  vytlačiť,  podpísať  a  aj  s prílohami  podať  na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

 1. Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR.
 2. Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka  uvedené  na  prihláške  bezodkladne  tak,  aby  zákonný  zástupca  mohol  podať prihlášku  na  vzdelávanie  v zákonnej  lehote;  ak  potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 3. Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 4. Zákonný zástupca každú  kópiu  prihlášky  podpíše  a  každú  kópiu  prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania  uviedol  v prihláške.  Pri  podaní  prihlášky  poštou  je  určujúci  dátum  jej podania na poštovú prepravu.
 5. Prihlášku podpisuje  uchádzač  a  obaja  zákonní  zástupcovia. Zákonní  zástupcovia  sa môžu  dohodnúť,  že  prihlášku  podpisuje  iba  jeden  zákonný  zástupca;  o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

Usmerňovanie a koordinácia podávania prihlášky zákonným zástupcom zo strany základnej školy

Výchovný poradca základnej školy

 1. Informuje zákonných zástupcov o forme podávania prihlášky a spôsobe jej vypĺňania.
 2. Poskytne  žiakom,  pre  ktorých  je  to  relevantné,  vzor  potvrdenia  o  zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov tak, aby toto potvrdenie od lekára, ako aj ďalšie požadované prílohy získali.
 3. Priebežne  usmerňuje  proces  podávania  prihlášok  a koordinuje  potvrdzovanie prihlášok  riaditeľom  základnej  školy,  pričom  kontroluje  úplnosť  (vrátane požadovaných príloh) jej vyplnenia.

Riaditeľ základnej školy

Riaditeľ základnej školy potvrdí predložené resp. zaslané prihlášky bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote.

Stredné školy

Stredné školy budú  akceptovať  len  tie  prihlášky,  ktoré  sú  elektronicky  overené riaditeľom  základnej  školy  cez  školský  informačný  systém  alebo  v  listinnej  podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola:

 1. vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,
 2. žiakom,  ktorí  majú  na  prihláške  za  daný  predmet  v  danom  roku  alebo  polroku uvedené „absolvoval“, nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.

Prijímacie skúšky

 1. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.
 2. Ak riaditeľ  strednej  školy  zaradil  do  podmienok  prijímacieho  konania  prijatie uchádzača  bez  prijímacej  skúšky  na  základe  výsledkov  externého  testovania, uchádzač,  ktorý  splnil  podmienky  prijatia  bez  prijímacej  skúšky,  prijímaciu  skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

 1. Riaditeľ strednej školy  zverejní  zoznam  uchádzačov  podľa  výsledkov  prijímacieho konania a v  tomto  termíne odošle  uchádzačovi  rozhodnutie o prijatí.
 2. V počte  žiakov,  ktorých  prijíma  do  prvého  ročníka,  riaditeľ  strednej  školy  rezervuje potrebný  počet  miest  pre  všetkých  uchádzačov,  ktorí  sa  prijímacej  skúšky  zo zdravotných  dôvodov  nemohli  zúčastniť  a boli  riadne  ospravedlnení;  týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky.
 3. Zákonný  zástupca písomne  potvrdí  strednej škole  prijatie  na  vzdelávanie.  Vzor  potvrdenia  je  prílohou  č.  2  tohto  usmernenia. Ostatné  rozhodnutia  o prijatí  na  odbory  vzdelávania  uvedené  v prihláške  strácajú platnosť.
 4. Zákonný zástupca sa  môže  proti  rozhodnutiu  riaditeľa  strednej  školy  o  neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Kam zo základnej školy?

Ak máte ukončený 9. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

 • gymnázium
 • stredná odborná škola (3-ročné, 4-ročné, 5-ročné štúdium)
 • gymnázium (5-ročné bilingválne štúdium)

Ak máte ukončený 8. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

 • gymnázium (bilingválne 5-ročné štúdium )
 • obchodná akadémia (bilingválne 5-ročné štúdium)

Ak máte ukončený 5. ročník základnej školy, tak môžete uvažovať o týchto školách:

 • gymnázium (8-ročné štúdium)

Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu môžu byť prijatí uchádzači len do prvého ročníka.

Prehľad profilových predmetov

Ministerstvo školstva každoročne pripravuje prehľad profilových predmetov na prijímacie skúšky jednotlivých škôl. Detaily nájdete na stránke Ministerstva školstva, keď sa ministerstvu konečne uráči tie informácie uverejniť (odkaz nájdete v Zdrojoch na konci tejto stránky).

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Aktuálne: Koronavírus a prijímačky 2024/2025

Budú sa konať prijímacie skúšky na stredné školy vzhľadom na súčasnú pandémiu koronavíru? Mám sa učiť na prijímačky? Aktuálizované informácie pre žiakov a rodičov nájdete v článku Koronavírus a prijímačky na stredné školy: aktuálne informácie.

Základné informácie o prijímacích skúškach pre rok 2024/2025

Organizácia prijímania na vzdelávanie na stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov:

 • Prijímaciu skúšku píšu uchádzači na väčšine škôl zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, na odborných školách môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov (napr. fyzika, chémia, prírodopis, cudzie jazyky). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vydáva zoznam profilových predmetov pre jednotlivé typy škôl.
 • Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v uvedených termínoch.
 • Prihlášku na tlačive schválenom ministerstvom možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
 • Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, a neuspel, môže si v riadnom termíne podať ďalšie dve prihlášky na bežné SŠ.

Rozhodnutie o prijatí na SŠ

Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl.

Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť do troch dní odo dňa konania druhého termínu na výveske školy. V prípade, ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu SŠ, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole.

Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy a kritériá prijímania nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk (odkaz na ŠVS nájdete na konci tejto stránky).

Prijímanie na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný zubný technik, diplomovaný zdravotnícky záchranár, masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium – bilingválne štúdium, gymnázium – šport, skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných školách (bilingválne gymnáziá, športové gymnáziá, umelecké školy, pedagogické školy a zdravotné školy).

Riaditeľ strednej školy zverejní:

 • počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok; ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
 • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole (pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie),
 • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

Prihláška na štúdium:

 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

Riaditeľ ZŠ a uchádzač:

 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
 • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

Overovanie schopností uchádzača:

Overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača o štúdium na strednej škole, konkrétny termín skúšok si určí každá škola:

 • talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, presný termín určí riaditeľ strednej školy vo vydaných kritériách. Uchádzači vykonajú test na overenie špeciálnych zručností a schopností potrebných na zvládnutie príslušného študijného odboru (psychodiagnostické testy) a testy z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra (prijímacia skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky), v prípade prekrývania termínov prijímacích skúšok odporúčanie vybrať si školu podľa priority a na druhú školu napísať ospravedlnenie z neúčasti na talentových skúškach so zdôvodnením
 • rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí – SŠ zverejní na internete, oznámi zákonnému zástupcovi telefonicky, doručí poštou
 • zápisný lístok – výchovný poradca vystaví žiakovi zápisný lístok na základe písomného rozhodnutia o jeho prijatí na SŠ, zápisný lístok odovzdá zákonný zástupca na strednú školu, kde je žiak prijatý

Netalentové odbory stredných škôl – Prijímanie na štúdium v ostatných odboroch vzdelávania

Riaditeľ strednej školy zverejní:

 • počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka a termíny konania prijímacích skúšok; ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci počtu žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, riaditeľ strednej odbornej školy určí samostatne aj počet žiakov, ktorých možno prijať do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
 • formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole (pre žiakov so zdravotným  znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie),
 • jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej škole, jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

Prihláška:

 • zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje (uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania).

Riaditeľ ZŠ a uchádzač:

 • riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu
 • uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

Prijímanie na iné formy štúdia (externé, kombinované a nadväzujúce)

Prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách (nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium a skrátené štúdium):

Prihláška:

 • uchádzač podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi strednej školy, na ktorú sa hlási

Druhé kolo prihlášok:

 • môžu podať prihlášku uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole.

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky riaditeľ strednej školy zverejní:

 • formu, obsah a rozsah prijímacej skúšky
 • kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium.

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania uchádzačov, ak sa takéto overenie vyžaduje, je súčasťou prijímacej skúšky.

Ak ide o prijímanie do študijného odboru alebo do učebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, formu prijímacej skúšky, obsah a rozsah prijímacej skúšky, kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium určí riaditeľ strednej odbornej školy spolu so zamestnávateľom, u ktorého sa žiak bude pripravovať.

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

Toto ustanovenie v zákone sa nevzťahuje na prijímanie žiakov do vyšších ročníkov osemročných vzdelávacích programov na gymnáziách a na prijímanie uchádzača, ktorý sa bude pripravovať v systéme duálneho vzdelávania:

 • do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača,
 • podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy,
 • termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

Upozornenie: Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka. Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Ďalšie dôležité informácie

S účinnosťou od 1. januára 2013 zákonom č. 324/2012 Z. z. sa zavádzajú povinné prijímacie skúšky na stredné školy pre študijné odbory stredných škôl. Riaditeľ strednej odbornej školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť kritériá na prijatie uchádzačov bez prijímacej skúšky alebo jej časti do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania a do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania.

Pri prijímaní na štúdium na stredné školy postupujú riaditelia škôl v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Zb.z. o sústave ZŠ a SŠ v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č.596/2003 Zb.z. o štátnej správe v školstve a šk. samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č.145/1996 Zb.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky (nevzťahuje sa na školu so vzdelávacím programom učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania).

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrh riaditeľov stredných škôl alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

Systém duálneho vzdelávania

 1. Dňa 1. apríla 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom umožniť plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce, ktorý od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
 2. Stredným odborným školám sa odporúča vytvárať partnerstvá so zamestnávateľmi na účely prípravy žiakov na budúce povolanie, povolania a odborné činnosti v systéme duálneho vzdelávania.
 3. V systéme duálneho vzdelávania musí stredná odborná škola uzavrieť so zamestnávateľom písomnú zmluvu o duálnom vzdelávaní, ktorej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.
 4. Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania.
 5. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.

Prihlášky na stredné školy

 • Prihlášky na stredné školy vyplňuje a kompletizuje výchovný poradca základnej školy (ZŠ)
 • Žiak si môže podať 2 prihlášky, + 2 na talentovú, t.j. na štúdium, ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností, talentu.
 • Môžu sa podať aj dve prihlášky na jednu školu, ale na rôzne odbory. Každý žiak 8. a 9. ročníka ZŠ si môže podať dve prihlášky na štúdium na stredné školy na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu  – buď na dve rôzne stredné školy alebo na dva rôzne odbory tej istej strednej školy.
 • Obe prihlášky sú rovnocenné.
 • Na prihláškach majú žiaci uvedený prospech z konca 6. 7. 8. ročníka a 1.polroka 9. ročníka, úspešnosť v % po napísaní Testovania 9, úspešnosť v predmetových olympiádach a súťažiach minimálne v okresnom kole – musia byť dokladované potvrdením organizátora súťaže, prípadne kópiou diplomu overenou ZŠ. Na prihláške je uvedený aj termín prijímacích skúšok.
 • Žiak kvarty alebo kvinty osemročného gymnázia môže na iný študijný odbor, inú strednú školu, resp. na bilingválne gymnázium iba prestúpiť (nakoľko už je žiakom strednej školy). Nepodáva teda prihlášku na štúdium na strednej škole, ale podáva žiadosť o prestup. Podľa §35 ods.1) a 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prestup povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu. Podmienkou prestupu žiaka je úspešné vykonanie rozdielovej skúšky formou prijímacej talentovej skúšky. Je preto vhodné, aby ste si overili na škole, kam by vaše dieťa chcelo prestúpiť, kedy je potrebné žiadosť o prestup podať.

Ako správne vyplniť prihlášku na SŠ + prílohy

 • Na prihláške sa vyžadujú tieto údaje: meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ, meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.
 • Uchádzač o štúdium na strednej škole k prihláške priloží doklad, že je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ak má zníženú pracovnú schopnosť – ZPS, priloží aj rozhodnutie príslušnej posudkovej komisie.
 • Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 %, rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje na školu kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

Zápisný lístok

Zápisný lístok vystavuje výchovný poradca ZŠ, slúži na zápis žiaka po prijatí na SŠ, čím sa uzatvára prijímacie konanie. Zápisný lístok vydáva ZŠ, každému prijatému žiakovi len jeden. Rodič môže zapísať uchádzača (dieťa) na vybranú školu. V prípade, že mu ponúkne prijatie aj iná škola, môže zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok a preniesť ho na inú školu. Zrušením zápisu a vybratím zápisného lístka končí možnosť štúdia žiaka na tejto škole.

Autor: Tomáš Černaj

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2016 a aktualizovaný 23.4.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Tomáš Černaj.


Zdroje a literatúra

 • Informácie o prijímačkách v roku 2024/2025: https://www.minedu.sk/data/att/24608.pdf
 • Aktuálne informácie o možnostiach štúdia, počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy a kritériá prijímania nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk.
 • Ďalšie aktuálne informácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: www.minedu.sk.
 • Stránky stredných škôl a gymnázií na Slovensku

Ekonomická poradňa

 1. Nikola

  Rada by som upozornila na nepresnosti v časti „Povinné prílohy prihlášky na štúdium“ konkrétne „správa z diagnostického vyšetrenia“ – tá už podľa novely školského zákona NEMUSÍ byť max. 2 roky stará.
  Podľa § 63 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. ,,Uchádzač so zdravotným znevýhodnením a uchádzač s nadaním pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia. “ ….“nie staršiu ako dva roky“ zo zákona VYPADLO

  1. EuroEkonóm.sk

   Ďakujeme za upozornenie, informáciu sme upravili.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.