( EuroEkonóm.sk,  0)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na OŠG. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

Ukážka 1

Koncom osemnásteho storočia sa v Európe utvorili podmienky na vznik modern_ch národov. Vpl_vom osvietenských ide_ sa začínajú národne prebúdzať vzdelanci aj na Slovensku. Slováci si začali uvedomovať svoju národnú príslušnosť a utvárajú si svoj národný program. Jeho základ tvorila žiadosť o uznanie _lovenského jazyka a jeho zrovnoprávnenie s ostatn_mi jazykm_ v _onarchii. Na čele národného hnutia stáli _lovensk_ vzdelanci najmä kňazi. Centrum národného hnutia sa utvorilo na _ápade Slovenska v Prešporku (Bratislave) a v Trnave. Vedúcou osobnosťou sa stal katolícky kňaz Anton Bernolák rodák z Oravy. Základn_m znakom každého národa je jazyk. Na Slovensku však bola ťažká s_tuácia. Slovensk_ evanjelici používali b_blickú _eštinu nielen ako bohoslužobný jazyk ale aj ako literárny. Katol_ci používali na bohoslužby _atinčinu ale kázne prednášali v _lovensk_ch nárečiach. Aby sa všetci _lováci zjednotili aspoň v jazyku A. Bernolák sa podujal so svojimi spolupracovníkmi uzákoniť spisovnú _lovenčinu. Za jej základ zobral jazyk _rnavských vzdelancov, pôsobiacich na _rnavskej jezuitskej univerzite. Vypracoval k nemu gramatiku a šesťzväzkový slovník v jazykoch ktoré sa používali v _horsku: v _lovenčine _ eštine _atinčine _emčine a _aďarčine. V novom jazyku v_šli literárne diela _ernolákovcov aj iných vzdelancov. Bernolákovčina sa však neujala všeobecne. Evanjelici naďalej používali _eštinu mnoh_ predstavitelia drobnej inteligencie rôzne _lovenské nárečia. Táto jazyková nejednotnosť brzdila ďalší rozvoj nášho národného hnutia až do príchodu _túrovcov. Dušan Kováč: Slovensko v pohybe; upravené

Úlohy k ukážke 1

 1. Doplň chýbajúce písmená a čiarky.
 2. Z vyznačenej jednoduchej vety utvor podraďovacie súvetie.
 3. Vypíš z ukážky 1 vetu, ktorá má takéto poradie vetných členov: zhodný prívlastok, nepriamy predmet, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, podmet, nezhodný prívlastok, zhodný prívlastok, nezhodný prívlastok.
 4. Urč vedľajšiu vetu vo vyznačenom súvetí.
 5. Utvor prídavné meno zo starého pomenovania Bratislavy. (Pomôž si ukážkou.)
 6. V slovnom spojení na západe Slovenska je nezhodný prívlastok. Preštylizuj toto slovné spojenie tak, aby si odstránil nezhodný prívlastok, ale slovné spojenie si ponechalo pôvodný vecný význam.
 7. Utvor zo slovného spojenia západ Slovenska zložené slovo označujúce obyvateľa.
 8. Vypíš z ukážky 1 jedno vymedzovacie zámeno a jedno privlastňovacie zámeno.
 9. Zámeno jej môže byť privlastňovacím aj osobným zámenom. Napíš ešte dve zámená, ktoré majú rovnakú vlastnosť.
 10. Vyhľadaj v ukážke 1 radovú číslovku a napíš ju číslicou.
 11. Napíš štyri jazyky monarchie, s ktorými chceli Slováci zrovnoprávniť slovenčinu.
 12. Prečo sa kázne v katolíckych kostoloch prednášali v slovenských nárečiach?
 13. Kde sa na Slovensku v osemnástom storočí nachádzala vysoká škola a kto ju viedol?
 14. Ako hovoríme prvej uzákonenej slovenčine a po kom je pomenovaná?
 15. Čo sa považuje za základný národný znak?
 16. Aký literárny druh je ukážka 2?
 17. Čoho všetkého a prečo sa podľa ukážky ľudia boja?

Ukážka 2

STRÁŽMAJSTER: Každý začiatok je ťažký a s vojnou je to tiež tak. Ale keď sa už rozhýbe, tak potom sa drží, ľudia sa boja mieru ako hráči konca hry, lebo musia vyplatiť, čo prehrali. No spočiatku sa boja vojny. Ako každej novoty.

VERBOVNÍK: Pozri, tam ide voz. Dve ženské a dvaja mládenci. Zadrž starú, strážmajster. Ak z toho zasa nič nebude, v tejto aprílovej pľušti viac nevystávam, to buď istý. (Počuť zvuk ústnej harmoniky. Priterigá sa voz s plachtou, ťahaný dvoma mládencami. Na ňom sedí Matka Guráž a jej nemá dcéra Katrin.)

MATKA GURÁŽ: Dobré ráno, pán strážmajster.

STRÁŽMAJSTER: Dobré ráno, ľudkovia. Čo ste zač? (Postaví sa im do cesty.)

MATKA GURÁŽ: Obchodníci. (Spieva.)

Zdroj: Bertold Brecht: Matka guráž; úryvok

Úlohy k ukážke 2

 1. Kto je zapriahnutý do voza?
 2. Čo chcel verbovník od ľudí, ktorých zastavil?
 3. Podľa ukážky vysvetli slovo v pľušti.
 4. Koľko osôb vystupuje v ukážke 2?
 5. Vyhľadaj v ukážke 2 jedno prirovnanie.
 6. V ktorom slovenskom porekadle sa hovorí o strachu?
 7. Ako sa volá text v zátvorkách?
 8. V ktorom ročnom období sa odohráva dej ukážky 2?

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.