( EuroEkonóm.sk,  3)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na obchodnú akadémiu. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

1. Vyber možnosť so správnym pravopisom i/y.

 • a) živobytie, minimum
 • b) pokrytec, úkrit
 • c) bylina, výdobitok
 • d) zmysel, sičať

2. Vyber možnosť so správnym pravopisom veľkých písmen.

 • a) Kde budeš tráviť Vianočné sviatky?
 • b) Navštevujem Právnickú fakultu Trnavskej univerzity.
 • c) Milujem Talianske cestoviny.
 • d) Moja mama pracuje na Obecnom úrade.

3. Vyber správne tvrdenie z literatúry.

 • a) Obkročný rým má schému abca.
 • b) Dej balady sa stupňuje a šťastná náhoda bráni tragickému koncu.
 • c) Medzi najvýznamnejších autorov fantastickej literatúry patrí J. R. R. Tolkien.
 • d) Text drámy sa skladá z uvádzacích viet a priamej reči.

4. Vyber správne tvrdenie o zvukovej stránke reči.

 • a) Doplňovacie otázky majú stúpavú melódiu.
 • b) Tempo reči sa počas výpovede nemení.
 • c) Prirodzená prestávka člení vetu podľa významu.
 • d) Dôraz je v pokojnej reči na poslednom slove vety.

5. Vyber možnosť, v ktorej sa nachádza citoslovce.

 • a) Mária, ako sa máš?
 • b) Veru, bolo to tak!
 • c) Ukáž, čo vieš!
 • d) Hľa, aký krásny kraj!

6. Vyber možnosť, v ktorej sa nachádzajú slabikotvorné spoluhlásky r, ŕ, l, ĺ.

 • a) slnko, vlky, žltý, hrbatý
 • b) platba, hrad, hladný, vlek
 • c) prak, hazard, mlynský, trup
 • d) brat, blato, chrup, flauta

7. Vyber možnosť, v ktorej druh a poradie vetných členov zodpovedá nasledujúcej vete.

Auto zastavili policajti na ceste prvej triedy.

 • a) podmet, prísudok, predmet priamy, predmet nepriamy, prívlastok zhodný, prívlastok nezhodný
 • b) podmet, prísudok, predmet priamy, príslovkové určenie miesta, prívlastok zhodný, predmet nepriamy
 • c) predmet priamy, prísudok, podmet, predmet nepriamy, prívlastok zhodný, predmet nepriamy
 • d) predmet priamy, prísudok, podmet, príslovkové určenie miesta, prívlastok zhodný, prívlastok nezhodný

8. Vyber možnosť, ktorá správne označuje druh nasledujúcej vety.

Arabskí historici tvrdili, že v tajnej dutine je čarovný pohár kráľa Šalamúna.

 • a) jednoduché súvetie priraďovacie
 • b) jednoduché súvetie podraďovacie
 • c) jednoduchá holá veta
 • d) jednoduchá rozvitá veta

9. Vyber možnosť, v ktorej je spojenie „na pomník“ správne nahradené zámenom.

 • a) na ň
 • b) na ňho
 • c) naň
 • d) naňho

10. Vyber vetu typickú pre hovorový štýl.

 • a) I zaumienil si Pribina, že si svoju krajinu tak múdro usporiada, aby mal každého služobníka poruke.
 • b) Lexikológia je jazykovedná disciplína o slovách a slovnej zásobe.
 • c) Keď som prechádzal okolo paneláka, mal som akýsi nepríjemný pocit.
 • d) Dňa 2. júna sa o 16. hodine bude konať koncert žiakov umeleckej školy.

Rieš úlohy podľa pokynov.

11. súčiastka, kolibričí, mihnúť, tretí, piaty, kúpeľný, z básní, hlúpnuť, s niekým, mliekar

Vypíš z radu slov dve výnimky z rytmického zákona.

Vypíš z radu slov dve slová, v ktorých sa uplatňuje rytmický zákon.

12. Rozdeľ slová na slabiky. Vzor: vo-da

 • vyzvedačmi
 • štúdiá

13. Podčiarkni vo vete miesta, kde nastáva spodobovanie.

Poď so mnou, ale už sa ma nikdy nedotkni.

14. Prepíšte priamu reč so správnou interpunkciou a správnymi veľkými písmenami.

pokiaľ ide o mňa povedal odhodlane môžeš byť pokojná.

15. Rozhodni, či sa vo vete musí písať čiarka. Vetu správne prepíš.

Ako sa do hory volá tak sa z hory ozýva.

16. Doplň správny tvar osobného zámena oni/ony.

Deti sa v tichosti hrali, ………………………… majú svoje pravidlá hry.

Dievčatám chýbala smelosť, …………………………. sa báli prihlásiť do súťaže.

17. Urč vid slovesa „preväzovať“.

Vytvor od neho sloveso s opačným vidom.

Prečítaj si ukážku a odpovedz na úlohy.

Štefan Banič sa narodil 23. novembra 1870 v Neštichu (od roku 1960 súčasť Smoleníc). Zomrel 2. januára 1941 v rodnej obci na zápal pľúc. V roku 1907 odišiel za prácou do USA. Usadil sa v meste Greenville, Mercer Couty, Pensylvánia. Zaujímal sa o letectvo. V roku 1911 bol svedkom leteckého nešťastia. V roku 1913 zostrojil prvý použiteľný padák na princípe dáždnika, ktorý sa otváral sústavou niekoľkých pružín. Padák mal vyriešený problém tzv. plávania vo vzduchu a upevňoval sa pomocou popruhov na telo letca v hrudnej časti pod ramenami. Princípom bola teleskopická konštrukcia dáždnikového typu, ktorá niesla tkanivové krytie. Dňa 3. júna 1914 Štefan Banič osobne vyskúšal padák pred zástupcami Patentového úradu letectva USA, zoskočil vo Washingtone zo strechy 15-poschodovej budovy. Potom nasledovali ďalšie zoskoky aj z lietadla. 25. augusta 1914 vydal Americký patentový úrad vo Washingtone patent na Baničov padák pod číslom 1 108 484. Patentový spis obsahoval presný opis konštrukcie a jej nákresovú dokumentáciu. Americká armáda ho odkúpila za pár stoviek dolárov. Bol čestným členom letectva USA. V Bratislave na Letisku M. R. Štefánika má postavený pomník, ktorý bol odhalený v roku 1970. Dňa 14. júna 2006 odhalili pomník Štefana Baniča v jeho rodnej obci. Peniaze na pomník venovali veteráni z Klubu vojenských výsadkárov. (Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Štefan_Banič)

18. Urč jazykový štýl textu.

 • a) umelecký
 • b) rečnícky
 • c) hovorový
 • d) publicistický

19. Vyber rodné miesto Štefana Baniča.

 • a) Greenville
 • b) Washington
 • c) Bratislava
 • d) Smolenice

20. Vyber možnosť, ktorá vyplýva z ukážky.

 • a) Štefan Banič zomrel pri leteckom nešťastí v roku 1941.
 • b) M. R. Štefánik predviedol Baničov padák pred zástupcami Patentového úradu letectva USA.
 • c) Štefan Banič zomrel vo veku nedožitých 71 rokov.
 • d) Na Baničov pomník v rodnej obci sa zložili zverolekári z Klubu vojenských výsadkárov.

21. Vyber možnosť so správnym prepisom spojenia „15-poschodová budova“.

 • a) pätnásť poschodová budova
 • b) pätnásťposchodová budova
 • c) päťnásťposchodová budova
 • d) päťnásť poschodová budova

22. V šiestom riadku ukážky je zvýraznené slovo „plávanie“.

 • Pomenuj gramatický tvar slovesa.
 • Ide o určitý alebo neurčitý slovesný tvar?

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.5.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. S

  1. a) 12. vy-zve-dač-mi, štú-di-a
  2. d) 13. Poď>ť, už>š
  3. a) 14. „Pokiaľ ide o mňa,“ povedal odhodlane, „možeš byť pokojná.“
  4. d) 15. Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
  5. d) 16. ony, ony
  6. a) 17. nedokonavý
  7. d) 18. d)
  8. b) 19. d)
  9. c) 20. c)
  10.c) 21. b)
  11. z básní, s niekým; 22. 3.os, sg.,L;
  piaty, hlúpnuť určitý

  1. nick

   celkom dosť tých odpovedí je nesprávnych

 2. daniel

  3. máš zle obkročný rým je ABBA

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.