Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre gymnáziá v školskom roku 2017/2018. Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v roku 2018. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Zadanie

Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 60 minút. Pozorne si prečítaj texty jednotlivých úloh a svoje odpovede zapisuj na vyznačené miesto alebo hneď k textu úlohy. Na prípadné poznámky, či časti riešenia, použi dvojhárok (obal), na ktorom je tvoje meno. Hárok s textami úloh a odpoveďami nepodpisuj!

Úlohy zo slovenského jazyka

 1. V nasledujúcom texte je niekoľko chýb a vynechaných hlások. Vyhľadaj a oprav chyby, doplň chýbajúce hlásky!
  Tri góly, ktoré dostali trnavsk_ fudbalisti od bratislavčanov v posledních siedmich minútach zápasu príliš otriasli ich sebad_verou. Sami rodičia boli najviac prekvapený. V Martine je Slovenské _árodné múzeum a Matica Slovenská. V údolí rieky zav_jali dva psi a začul som i dupot sobích kopýt. Akísi kŕde_ holubých mláďat sa usadil na brehu kr_štáľovo čistého potoka. Babkyna susedka je tiež dôchodkiňa. Keď sa vonku zablýskalo a v dome zabl_kalo svetlo, blísko mlynice sa opšmietala ryšavá líška.
 2. Pomenuj nasledovné súvetia, v prípade podraďovacieho urč vedľajšiu vetu.
  a) Ani sa nepribližoval, ani nevzďaľoval.
  b) Pozrel som sa ponad plece, no nikoho som nevidel.
  c) Mám pocit, že príde neskoro.
 3. Utvor príklad na:
  a) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkového určenia času,
  b) priraďovacie súvetie stupňovacie,
  c) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou.
 4. Z nasledujúcich viet vypíš neohybné slovné druhy a urči ich.
  a) Príď, veď máš čas.
  b) No dobre, prídem.
  c) Vedľa domu budeme mať asi záhradu.
  d) Ej, ale je horúco!
 5. Urč všetky vetné členy vo vete:
  Ľahký závan vetra rozšíril do celého okolia vôňu orgovánu a hlohu.
 6. Vetu z úlohy č.5 urč podľa:
  a) obsahu
  b) zloženia
  c) členitosti
 7. Vypíš z vety z úlohy č.5 všetky sklady a pomenuj ich.
 8. Urč slovný druh a gramatické kategórie týchto slov:
  a) ľahký
  b) vôňu
  c) rozšíril
 9. Utvor antonymá (opozitá) k slovám večer, vôňa
 10. Utvor synonymá k slovám bežať, kričať
 11. V nasledujúcej vete podčiarkni prísudok a pomenuj ho: V súčasnosti je môj strýko lekárom na našej poliklinike.

Úlohy z literatúry

 1. Napíš štyri ľubovoľné znaky balady.
 2. Zo slovného spojenia môj plán utvor:
  a) inštrumentál singuláru,
  b) datív plurálu
 3. Vymenuj slohové štýly.
 4. Pomenuj umelecké jazykové prostriedky
  a) osamelý kvílivý hlas umieráčika
  b) zvuky sa predbehujú, naháňajú sa, smejú sa i plačú
  c) Florián vyskočil sťaby ho had uštipol
  d) oblieval svojím svetlom celé mesto
 5. Urč literárny druh a literárny žáner týchto diel
  a) Ženský zákon
  b) Maryčka Magdonova
  c) Ežo Vlkolinský
  d) Otrok
  e) Neprebudený

Nové testy pre školský rok 2019/2020

Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017

Pozrite si články z kategórie Prijímacie skúšky na strednú školu 2019, 2018, 2017:

Organizačné informácie

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika

Ostatné predmety

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.


Komentáre

 1. Ja

  Tu sa nachádzajú odpovede. Netvrdím že sa v nich nenachádza žiadna chyba, preto vás všetkých prosím, aby ste nájdené chyby náležite opravili a skomentovali prečo to tak je, aby sme sa to mohli všetci naučiť správne a úspešne načerpať nové vedomosti zo sveta slovenského jazyka 😀

  1. Tri góly, ktoré dostali trnavskí futbalisti od Bratislavčanov v posledných siedmich minútach zápasu príliš otriasli ich sebadôverou. Sami rodičia boli najviac prekvapení. V Martine je Slovenské národné múzeum a Matica Slovenská. V údolí rieky zavýjali dva psy a začul som i dupot sobích kopýt. Akýsi kŕdeľ holubích mláďat sa usadil na brehu krištáľovo čistého potoka. Babkina susedka je tiež dôchodkyňa. Keď sa vonku zablýskalo a v dome zablikalo svetlo, blízko mlynice sa obšmietala ryšavá líška.

  2. a) Ani sa nepribližoval, ani nevzďaľoval.- priraďovacie súvetie (zlučovacie)
  b) Pozrel som sa ponad plece, no nikoho som nevidel.- priraďovacie súvetie (odporovacie)
  c)Mám pocit, že príde neskoro.- podraďovacie súvetie, vedľajšia veta príslovková časová

  3. a) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou príslovkového určenia času- Prídem zajtra, len čo sa rozvidnie.
  b) priraďovacie súvetie stupňovacie- Hnev pomúti rozum, ba ho aj odoberie.
  c) podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou.- Bol to silák, že mu páru na svete nebolo.

  4. Vypíš neohybné slovné druhy a urči ich:
  a) Príď, veď máš čas.
  b) No dobre, prídem.
  c) Vedľa domu budeme mať asi záhradu.
  d) Ej, ale je horúco!

  veď- častica
  no- spojka
  vedľa- predložka
  asi- častica
  ej- citoslovce
  ale- spojka

  5. Urč všetky vetné členy vo vete:
  Ľahký závan vetra rozšíril do celého okolia vôňu orgovánu a hlohu.

  ľahký- zhodný prívlastok
  závan- podmet
  vetra- nezhodný prívlastok
  rozšíril- prísudok
  celého- zhodný prívlastok
  do okolia- príslovkové určenie miesta
  vôňu- predmet
  orgovánu- nezhodný prívlastok
  hlohu- nezhodný prívlastok

  6. Urč túto vetu podľa:
  a) obsahu- oznamovacia
  b) zloženia- jednoduchá veta
  c) členitosti- dvojčlenná úplná

  7. Vypíš z vety všetky sklady a urči ich:
  prisudzovací sklad: závan rozšíril
  priraďovací sklad: orgovánu a hlohu
  určovacie sklady: ľahký závan, závan vetra, rozšíril vôňu, vôňu do okolia, do celého okolia, vôňu orgovánu, vôňu hlohu

  8. Urč slovný druh a gramatické kategórie týchto slov:
  a) ľahký- prídavné meno, akostné, mužský rod, jednotné číslo, nominatív, akostné, vzor pekný
  b) vôňu- podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, akuzatív, vzor ulica, abstraktné, všeobecné
  c) rozšíril- sloveso, 3.osoba, jednotné číslo, minulý čas, oznamovací spôsob, (rod- ktovie či činný, alebo trpný), dokonavý vid, plnovýznamové, nezvratné

  9. Antonymá (slová opačného významu) :
  večer- ráno, vôňa- zápach

  10. Synonymá: bežať- utekať, kričať- volať, hulákať

  11. V súčasnosti je môj strýko lekárom na našej poliklinike.
  – prísudok- je lekár
  – je to slovesno-menný prísudok

 2. Ja

  Keď budú nesprávne, prosím opravte ich!

  1. Tri góly, ktoré dostali trnavskí futbalisti od Bratislavčanov v posledných siedmich minútach zápasu príliš otriasli ich sebadôverou. Sami rodičia boli najviac prekvapení. V Martine je Slovenské národné múzeum a Matica Slovenská. V údolí rieky zavýjali dva psy a začul som i dupot sobích kopýt. Akýsi kŕdeľ holubích mláďat sa usadil na brehu krištáľovo čistého potoka. Babkina susedka je tiež dôchodkyňa. Keď sa vonku zablýskalo a v dome zablikalo svetlo, blízko mlynice sa obšmietala ryšavá myš.

 3. Dajaký test

  Test na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a literatúry na Gymnázium, Konštantínova 2
  v Prešove v školskom roku 2014/2015
  Ukážka č. 1
  Ján Smrek: Dievča v rozkvete
  Niet pôvabnejšej veci na svete,
  ako je dievča v rozkvete!
  To živé jaro, ktoré preniká
  jak elektrické vlny,
  tá štíhlosť kokosovníka
  a pohľad slnca plný,
  dve biele sopky,
  v ktorých láva vrie,
  ktoré sa búria k nebezpečnej hre,
  a zúbky dravčie,
  zbrane divej mačky –
  všetko to pôsobí,
  že bys‘ k tomu šiel
  raz výbojne,
  raz zase kolenačky,
  chcel cítiť to vo svojom majetku,
  hladkať to, chrániť,
  baliť do hodvábu,
  rozkošnú vravieť tomu poviedku,
  brávať to sebou na jar k lesu,
  cez leto k plesu,
  ako kvet ruže hrdý
  pripínať si to k hrudi –
  spáliť to radšej v srdca plame,
  prv než to samé uvädne.
  1. Zakrúžkujte hlavnú myšlienku textu ukážky č. 1:
  A. Autor sa vyznáva z toho, že len mladé slovenské ženy sú krásne a pôvabné.
  B. Autor tvrdí, že láska prekvitá len v letnom období.
  C. Autor vníma v jednote krásu ženy a krásu slovenskej prírody.
  D. Autor sa vyznáva z obdivu nad krásou dievčaťa, ktoré dozrieva v mladú ženu.
  2. Zaraďte text ukážky č. 1 k literárnemu druhu. …..
  3. Ak básnik nepoužíva pravidelný rým a rytmus, ide o takzvaný ….. verš
  (doplňte odpoveď).
  4. Pomenujte podčiarknuté umelecké prostriedky v ukážke. (Poznámka – odpovede zapíšte
  v poradí, ako za sebou jednotlivé prostriedky nasledujú v ukážke)
  1. …..

  2. …..
  3. …..

  5. Vypíšte z textu ukážky jedno slovo, v ktorom dochádza k porušeniu pravidla o rytmickom
  krátení. …..
  6. V prvých dvoch veršoch ukážky dochádza k spodobovaniu:
  A. ani raz B. raz C. dva razy D. tri razy
  7. Z textu ukážky vypíšte všetky slová so slabikotvornou spoluhláskou.
  …..
  8. Zvýraznené slová napíšte v požadovanom tvare uvedenom v zátvorke a zároveň určte
  ich vzor.
  slnce (G pl.) ….. …..
  (do) hodvábu (N pl.) ….. …..
  jar (L sg.) ….. …..
  9. Určte gramatické kategórie zvýraznených slov:
  niet pôvabnejšej veci …..
  ktoré sa búria k nebezpečnej hre …..
  dve biele sopky …..
  10. Slová mačky a hrudi spája, že každé z nich má:
  A. po dve znelé párové spoluhlásky
  B. po dve neznelé párové spoluhlásky
  C. po jednej znelej nepárovej spoluhláske
  D. po dve znelé nepárové spoluhlásky
  E. po dve krátke samohlásky
  11. Vypíšte z textu ukážky slovné spojenie so zvratným privlastňovacím zámenom.
  …..
  12. Zvýraznené slová v texte ukážky zaraďte k slovným druhom a doplňte aj ich druh.
  …..
  13. Všetky prídavné mená v časti básne od 1. verša po 6. verš (vrátane) roztrieďte na:

  akostné …..
  vzťahové …..
  14. Vo verši …spáliť to radšej v srdca plame…podčiarknuté slovo zaraďujeme medzi:

  A. termíny B. slang C. dialektizmy D. poetizmy
  Ukážka č. 2
  MICHAEL FARADAY (1791-1867)
  Vedec Michael Faraday objavil elektromagnetickú indukciu, magnetické a elektrické siločiary
  a chemické názvoslovie obohatil o termíny anóda, katóda, elektróda a ión. Stal sa pre vedu
  významnou osobnosťou, hoci nemal matematické vzdelanie a vo svojich prácach nikdy nepoužíval
  vzorce. Ako 24-ročný sa zamestnal ako asistent v chemickom laboratóriu londýnskeho kráľovského
  inštitútu. Uskutočnil množstvo pokusov, ktoré sa mu stali osudnými. Experimentoval s kyselinami,
  chlórom a niektoré búrlivé pokusy mu značne poškodili zrak. Okrem toho pracoval s množstvom
  jedovatých prvkov. Na sklonku života trpel chronickou otravou ortuťou, čo sa prejavilo úpornými
  bolesťami hlavy, málokrvnosťou a psychickými problémami. Trpel závratmi a výpadkami pamäti.
  Na sklonku života napísal jednému zo svojich priateľov: ,,Pamäť ma silne opúšťa, takže si nemôžem
  spomenúť na závery, ku ktorým som včera dospel, musím si niekoľkokrát opakovať sled svojich
  myšlienok. Ani zapisovanie mi nepomáha…“
  ROBERT BUNSEN (1812 – 1899)
  Robert Bunsen vynašiel alebo zlepšil veľa súčasných laboratórnych prístrojov, ako napríklad
  fotometer alebo spektroskop. Objavil dva chemické prvky: rubídium a cézium. V roku 1834 objavil,
  že hydroxid železnatý sa dá použiť proti otrave arzénom. Priebeh tohto zistenia bol však dosť
  dramatický, vedec sa pri ňom takmer otrávil. Krátko na to pri explózii vo svojom laboratóriu oslepol
  na pravé oko. Uvedomil si, že zahrávať sa s osudom sa často nevyplatí, preto sa venoval
  laboratórnym prístrojom. Možno práve preto sa dožil vysokého veku.
  ELIZABETH ASCHEIMOVÁ (1859 – 1905)
  Manžel Elizabethy Ascheimovej bol lekár, ktorý v nej prebudil záujem o röntgenové lúče. Vo
  svojom dome si zradili zariadenie, ktoré tieto lúče produkovalo. V ich dome bolo prvé röntgenové
  laboratórium v San Franciscu. Elizabeth röntgenovala rôzne predmety, ale i živé organizmy. Pred
  týmito lúčmi sa vôbec nechránila a krátko po dovŕšení štyridsiatich rokov mala zdravotné problémy.
  Rozpadávala sa jej pokožka, na tele sa jej tvorili vredy, vypadávali jej zuby, deformovali sa kosti.
  Prišlo to až tak ďaleko, že jej museli amputovať ruku pod ramenom. O pol roka po tejto operácii
  Elizabeth zomrela.
  21. STOLETÍ, mesačník, č. 10/2010
  Úlohy k ukážke 2:
  15. Z textu vyplýva, že:
  A. Faradayove pokusy neovplyvnili jeho zdravie.
  B. Prvé zamestnanie vedeckého charakteru získal až vo svojej tridsiatke.
  C. Na sklonku života mal zdravotné problémy, no jeho mentálny stav ostal nemenný.
  D. Faraday bol experimentálnym chemikom.
  16. Pravda je, že:
  A. Bunsen zomrel na otravu arzénom.
  B. Bunsen objavil v 18. storočí rubídium.
  C. existuje látka, ktorá sa dá použiť proti otrave arzénom.
  D. Bunsen neuznával laboratórne prístroje.
  17. Vyber tvrdenie, ktoré z textu nevyplýva:
  A. E. Ascheimová bola lekárka.
  B. E. Ascheimová žila v San Franciscu.
  C. Pred röntgenovými lúčmi sa netreba chrániť.
  D. Röntegové lúče môžu spôsobiť aj deformáciu kostí.
  18. Problémy s očami kvôli svojim pokusom mali:
  A. Faraday a Ascheimová
  B. Ascheimová a Bunsen
  C. Všetci traja
  D. Bunsen a Faraday
  19. Všetci traja vedci prežili väčšiu časť svojho života v:
  A. 17. storočí B. 18. storočí C. 19. storočí D. 20. storočí
  20. Určte jazykový štýl ukážky:
  A. hovorový B. informačný C. náučný D. umelecký
  21. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o podčiarknutej vete je pravdivé?
  A. Vo vete je menný prísudok.
  B. Veta obsahuje nepriamy predmet.
  C. Vo vete sú tri určovacie sklady.
  D. Veta obsahuje príslovkové určenie príčiny.
  22. Slovesá v možnosti ….. (doplň písmeno možnosti) sa zhodujú v kategórii vidu:
  A. objavil, chráni B. prišlo, trpel
  C. napísal, zlepšil D. rozpadávala sa, oslepol
  23. Nadpisy jednotlivých častí ukážky č. 2 patria podľa členitosti
  k ….. (doplňte odpoveď) vetám.
  24. Určte slovný druh podčiarknutých slov:
  A. Určite ste si vybrali vhodný termín? …..
  B. Vy si určite termín, ktorý vám vyhovuje. …..
  C. Určité slovesné tvary majú slovesné gramatické kategórie. …..
  25. a) Hrubo vytlačené slovo z ukážky M. Faraday napíšte v nominatíve plurálu
  a rozdeľte ho na slabiky:
  …..
  b) Akým slovotvorným postupom boli utvorené slová (doplňte odpoveď):
  fotometer….. chemickom …..
  26. Ktorý rad má znaky listu, oznámenia a správy?
  A. Dňa 1. júna o 17. hodine vo veľkej sále Domu umenia v Košiciach sa bude konať
  koncert žiakov ZUŠ. …..
  B. Vo veľkej sále Domu umenia v Košiciach sme si 1. júna 2014 vypočuli koncertné
  vystúpenie žiakov ZUŠ. …..
  C. Ahoj, Martina! Včera som bola na koncerte. Pozval ma Emil…
  …..
  27. Po niekoľkých rozhovoroch s kolegami na novom pracovisku Ľuboš pochopil, že sa
  dostal z blata do kaluže. Pomenujte zvýraznené slovné spojenie z hľadiska ustálenosti.
  …..
  28. Na vybodkované miesta doplňte správne slová, aby sa výpovede stali ucelenou
  definíciou:

  A. Balada = veršovaný ….. žáner, má ….. dej,
  rýchly spád, zvyčajne sa končí ….. .
  B. ….. = kratší ….. žáner, má reálny základ – viaže
  sa k určitému miestu, udalosti alebo postavy z národnej minulosti. Môže byť
  miestna, heraldická a ….. .
  C. SCI-FI (alebo ….. – ….. literatúra) čerpá
  z poznatkov vedy a ….. .
  D. ….. literatúra = jej kompozícia je založená na zločine
  a pátraní po neznámom páchateľovi, zdôraznený je motív ….. ,
  hlavná postava je povolaním ….. .
  E. ….. hra = literárno-dramatický žáner, využíva iba zvukové
  prostriedky, dôležitú úlohu majú zvukové efekty (cval koní, šum mora…)
  29. Označte krížikom správnu odpoveď:
  ÁNO NIE
  Strofa je jeden riadok básne.
  Inscenácia je premena literárneho diela na divadelnú alebo
  televíznu hru.
  Epická báseň má znaky prozaického rozprávania.
  Základom dramatického diela je dialóg.
  Obkročný rým má schému abab.
  Literárne druhy delíme na lyriku, prózu a drámu?

  30. Doplň chýbajúce písmená, skupiny písmen a čiarky.
  Mám rád h___stóriu. Okolie ná___ho mesta bolo od nepam___ti bohaté na vzácne kov___.
  Ob___vatelia ich už o___ávna ťažili. Podľa ___šetkého práve toto bola najdôležitejšia pr___čina
  prečo ___horský kráľ Belo IV. pov___šil v roku 1255 niekdajšiu osadu na mesto. ___ udelením
  me___ských práv Banskej Bystrici súviselo aj používanie erbu. Najstaršia známa podoba
  ___anskobystrického erbu pochádza ___ roku 1326. Erb sa zachoval v podobe pečate na l___stine.
  V strede pečate je umiestnen___ štít ktorý je osemkrát delený, čím v štíte vzniká dev___ť
  vodorovných pol___. Po bokoch štítu sú vä___ie banícke kladivk___. S___mbolizujú baníctvo v
  Banskej Bystrici. Neskôr sa erb mení a o zmene sve___čí aj zachované pečatidlo. Tento znak je
  teda tak___ ist___ ako na súča___nom erbe. Niektor___ autor___ z 18. storočia hľadajú v erbe
  št___r___ rôzne rieky. V siedm___ch mestách majú ___tredoslovensk___ občania podobné
  erb___ pretože banské mestá mali kedysi prep___chové postavenie.

 4. Dajaký test

  1
  Test zo slovenského jazyka a literatúry na prijímacie pohovory do 1. ročníka štvorročného
  štúdia na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove v školskom roku 2015/2016
  Ukážka č. 1
  Signál SOS, ktorým sa volá o pomoc, nie je skratka, hoci si to ľudia myslia a píše sa tak aj
  v niektorých knihách a slovníkoch. Jeho história súvisí s vynájdením bezdrôtovej telegrafie čiže
  rádiotelegrafie.
  Keďže rádiotelegrafické a rozhlasové stanice začali približne súčasne vyrábať traja výrobcovia,
  nastal medzi nimi konkurenčný boj. Ani prijatie záverečného postoja nebolo ľahké.
  Až na druhej medzinárodnej konferencii pre rádiotelegrafiu roku 1906 sa podarilo prijať dobrý
  návrh zástupcu nemeckej firmy Slaby-Arco. Ako havarijný signál navrhol písmená SOE. Návrh sa
  stretol s podporou, no nie úplnou. Veľké písmeno E predstavuje v morzeovke iba bodku, a preto si ho
  možno ľahko pomýliť. Napokon sa účastníci konferencie hneď na prvýkrát dohodli použiť namiesto E
  písmeno S, a tak vzniklo SOS, čo sú známou morzeovkou tri bodky, tri čiarky a opäť tri bodky.
  3. novembra 1906 o tom podpísali dohodu.
  Dohoda je dohoda a prax je prax. Skutočne dôsledne sa signál SOS začal používať až po najväčšej
  námornej katastrofe luxusného parníka Titanic, ktorý 14. apríla 1912 narazil na plávajúci ľadovec.
  Utopilo sa vtedy tisícpäťsto ľudí. Sedemsto ľudí zachránili iba vďaka rádiotelegrafii a signálu SOS.

  (Kveta Dašková: Slová z dovozu, upravený úryvok)
  Úlohy 1 – 7 sa vzťahujú na ukážku č. 1
  1. Ktorá možnosť označuje v morzeovke SOS?
  a) —…—
  b) ..—..
  c) …—…
  d) — — …
  2. Z textu ukážky 1 vyplýva, že havarijný signál SOE sa neujal preto, lebo:
  a) bol nezrozumiteľný
  b) písmeno E sa dalo ľahko pomýliť
  c) by bol ťažko zapamätateľný
  d) ho nenavrhol najvplyvnejší výrobca rádiotelegrafie
  3. Z 2. odseku ukážky vypíšte všetky slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu.
  …..
  2
  4. Na vybodkované miesta vo vete doplňte správnu číselnú odpoveď (počet čísloviek):
  (poznámka – opakujúce sa číslovky nie je potrebné pripočítavať viackrát)
  V 3. odseku ukážky sa nachádza/jú ….. základná/é a
  ….. radová/é číslovky.
  5. Z 3. odseku ukážky vypíšte všetky vzťahové prídavné mená.
  …..
  6. Akými slovotvornými postupmi vznikli tučným písmom zvýraznené slová v poslednom
  odseku ukážky? (poznámka – pri odpovedi dodržte poradie slov vo vetách)
  …..
  7. Zo 4. odseku ukážky vypíšte:
  a) jedno podstatné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dlaň …..
  b) jednu druhotnú predložku …..
  8. V ktorej možnosti sú podčiarknuté slová vo vetách správne určené (syntakticky aj
  morfologicky)?
  A žaba čľup do vody. / Tým naznačila let majestátneho orla.
  a) podmet, podstatné meno / nezhodný prívlastok, vzor dub
  b) podmet, citoslovce / predmet, vzor dub
  c) prísudok, citoslovce / nezhodný prívlastok, vzor chlap
  d) prísudok, podstatné meno / predmet, vzor chlap
  9. Zo slova rádiotelegrafia vypíšte znelé párové spoluhlásky. …..
  10. Pri ktorom zo slovies je správne utvorený rozkazovací spôsob?
  a) sadnúť – Seďme!
  b) prichádzať – Prichádzaj!
  3
  c) umyť sa – Umývajte sa!
  d) česať sa – Učeš sa!
  11. Pomenujte obrazné pomenovanie chodiť v hodvábe. …..
  12. Spočiatku bol ticho. Zastavil sa náhodou.
  Veru sa hnevám! Aby si sa nestratil!
  Podčiarknuté slová v uvedených vetách sú:
  a) 2 príslovky, 1 častica, 1 spojka
  b) 1 príslovka, 2 častice, 1 spojka
  c) 2 príslovky, 2 častice
  d) 3 príslovky, 1 častica
  Gramatický rozstrel
  Vypracujte nasledujúce úlohy:
  13. Asertívna komunikácia predstavuje:
  a) schopnosť jasne vyjadriť, čo sa nám páči a čo nám prekáža
  b) schopnosť neprimerane prejaviť svoje pocity
  c) schopnosť tvrdo presadzovať svoje názory
  d) schopnosť povedať áno
  14. V ktorej možnosti sú iba iniciálové skratky a skratkové slovo?
  a) SOŠ, ZŠ, SATUR, m, UNICEF
  b) SR, OÚ, PSČ, SND, VŠ, TANAP
  c) VŠ, SŠ, PSČ, kg, CD, SLOVNAFT
  d) kg, m, ha, ml, km, NATO
  15. V ktorej z uvedených viet sú všetky číslovky napísané správne?
  a) Trikrát som čítal šesdesiatu prvú stranu knihy.
  b) V prvých siedmych vetách urobil dvadsať chýb.
  4
  c) Pred siedmimi dňami mnohí naši žiaci prvý raz videli muzikál.
  d) Siedmi chlapci z dvoch ôsmich tried sa presťahovali.
  16. Ktoré z uvedených tvrdení o slovných druhoch nasledujúcej vety je nepravdivé?
  „Teroristi uniesli lietadlo známej leteckej spoločnosti a zaútočili na centrum mesta.“
  a) Podstatné meno ženského rodu má skloňovací vzor kosť a je v genitíve.
  b) Akostné prídavné meno je v genitíve a skloňuje sa podľa vzoru pekný.
  c) Slovesá sú v minulom čase a majú dokonavý vid.
  d) Podstatné meno mužského rodu je v pluráli a skloňuje sa podľa vzoru chlap.
  17. V ktorej možnosti majú všetky podstatné mená rovnaký skloňovací vzor?
  a) sane, Levice, árie, opice
  b) Alpy, Piešťany, líšky, žirafy
  c) Košice, okuliare, zajace, čaje
  d) hrochy, levy, kravy, pávy
  18. Podčiarknite dve možnosti, ktorými správne označíte nasledujúcu vetu podľa zloženia
  a členitosti.
  V kresle sa mi sedí pohodlne.
  jednoduchá rozvitá / dvojčlenná neúplná / jednoduchá holá / jednočlenná slovesná /
  dvojčlenná úplná / jednočlenná menná
  19. V ktorej z možností sú chýbajúce hlásky uvedené správne?
  Pri v-bl-skanej v-le v-ly vence v-l- a hladn- vlci žalostne v-l-.
  a) y,í,i,í,y,i,ý,y,i
  b) y,ý,i,í,i,i,í,y,i
  c) i,í,i,ý,i,i,í,y,i
  5
  d) i,y,y,í,i,i,í,i,y
  20. Ktorá z možností je napísaná bez štylistickej aj gramatickej chyby?
  a) V triede je štyridsaťjedna žiakov.
  b) Boli by ste taký dobrý a podal by ste mi noviny?
  c) V obchode predávali bôčikovú nátierku.
  d) Za štyri minúty zvoní.
  21. Ktoré tvrdenie je nesprávne?
  a) Zámeno v tvare jeho priateľ je nesklonné, osobné, privlastňovacie zámeno.
  b) Číslovka dvadsať sa skloňuje podľa vzoru päť.
  c) Prídavné meno v spojení drevený (stôl) je vzťahové prídavné meno.
  d) Podstatné meno pani v spojení pani suseda je sklonné .
  22. Ktorý frazeologický výraz vystihuje veta Napokon povedal, čo si myslel.
  a) Vyšiel na psí tridsiatok.
  b) Vyšiel s farbou von.
  c) Vykľulo sa šidlo z vreca.
  d) Vypil kalich horkosti až do dna.
  23. Zakrúžkujte možnosť, v ktorej nie je rad slov s rovnakým štylistickým príznakom.
  a) fičať, matika, telka,
  b) aritmetika, syntéza, síra,
  c) groš, dereš, dráb,
  d) perute, luna, mesiac.
  Ukážka č. 2
  Hoci Nigel stál na korme rybárskej lode, akýsi albatros sa k nemu priblížil a ostal visieť tak nízko
  vo vzduchu, že po ňom mohol siahnuť a dotknúť sa špičky jeho krídla. Na jeho prekvapenie vták
  krídla zložil a sadol si mu na ruku. Nigel sa s úsmevom pozrel do jeho dôverčivých očí. „Šťastnú
  cestu kamarát“! poprial mu v duchu. Po chvíli, keď albatros vzlietol a zniesol sa nad prúdiace vlny,
  jeho ústa povedali: „Len sa drž ďalej od rybárov“!
  Úlohy 24 – 29 sa vzťahujú na ukážku č. 2
  6
  24. Koľko chýb je v ukážke v interpunkcii?
  a) 3 b) 4 c) 1 d) 2
  25. V ktorých možnostiach sa slovesá zhodujú v kategórii vidu?
  a) siahnuť, zložil
  b) sadol, poprial
  c) drž, dodal
  d) stál, ostal
  26. A. Koľko pomnožných podstatných mien je v ukážke?
  a) 2 b) 0 c) 1 d) 3
  27. Ktoré vety podľa zámeru či postoja hovoriaceho nie sú použité v ukážke?
  …..
  28. Vypíšte z textu ukážky všetky vokalizované predložky. …..
  29. V jednom slove v texte dochádza k porušeniu pravidla o rytmickom krátení. Vypíšte ho.
  …..
  30. 9. mája 2015 sa na prešovskej Hlavnej ulici predviedlo niekoľko desiatok spevákov ľudových
  piesní. Prešovčania i ostatní návštevníci mesta si tak mohli spríjemniť teplý jarný podvečer.
  Ktorý žáner zodpovedá uvedenému textu?
  a) inzerát b) oznámenie c) správa d) plagát
  31. Aký slohový postup použijeme pri písaní:
  a) žiadosti …..
  b) písaní receptu na palacinky …..
  7
  32. Zvýraznené slová napíšte v požadovanom tvare uvedenom v zátvorke.
  vlny (genitív plurálu) …..
  akýsi albatros (inštrumentál plurálu) …..
  33. A. Ak rečník urobil v prednáške extempore, čo sa vlastne stalo?
  a) Povedal vo svojom prejave niečo vtipné.
  b) Dojal svojím prejavom publikum.
  c) Urobil vo svojom prejavu chybu.
  d) Vložil do prejavu vopred nepripravenú poznámku.
  B. Podčiarkni správnu odpoveď:
  Podstatné meno extempore patrí medzi slová, ktoré sa skloňujú. ÁNO / NIE
  Ukážka č. 3
  Toľko lásky a nehy v očiach máš,
  že každou vecou bývaš očarená.
  A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena
  celý náš byt až po strop napĺňaš,
  keď v notách, zvučných ako hrkálky,
  i tvoje malé detské srdce bije,
  ja spoza záclon každej melódie
  na tvoju cestu hľadím do diaľky.

  Život neplynie ako sladký sen,
  má víry, blesky ako Beethoven…
  (Július Lenko: Dcérke; úryvok)
  Úlohy 34 – 39 sa vzťahujú na ukážku č. 3
  34. Aký rým použil autor v tejto básni? …..
  35. Ktoré tvrdenie nevyplýva z textu?
  8
  a) Spisovateľova dcéra miluje hudbu.
  b) Dcérka sa teší z každej maličkosti.
  c) Otec počúva hru dcéry a pozerá sa von spoza záclon.
  d) Celým bytom znie hudba.

  36. Podčiarknuté umelecké jazykové prostriedky použité v básni sú správne uvedené v možnosti:
  (poznámka – dodržte poradie umeleckých prostriedkov, v akom za sebou nasledujú v texte)
  a) prirovnanie, metafora, prirovnanie
  b) metafora, prirovnanie, metafora
  c) epiteton, metafora, metafora
  d) prirovnanie, metafora, epiteton
  37. Zaraďte ukážku:
  a) k literárnemu druhu …..
  b) k literárnej forme …..

  38. Ukážka patrí k ….. jazykovému štýlu.
  39. Ako sa nazýva časť básne, ktorá je v ukážke zvýraznená (tučným písmom).
  a) stopa b) strofa c) verš d) refrén
  40. Doplňte správne literárne pojmy na vybodkované miesta.
  Lyrická básnická forma, ktorá sa skladá zo 14 veršov zoradených do 2 štvorveršových a 2
  trojveršových strof sa nazýva ….. .
  Človek, ktorý spracúva text na monológy a dialógy, približuje predstavy o hraní spracovaného
  textu sa nazýva ….. .
  Verš, ktorý je založený na rovnakom počte slabík, sa nazýva ….. .
  Rozsiahla básnická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti, umelecky stvárňuje
  najzákladnejšie problémy doby, dej je často prerušovaný opisom duševných stavov
  zobrazovaných hrdinov, opismi a rozsiahlymi úvahami autora sa nazýva ….. .
  Technické auditívne umenie bez možnosti využitia zrakového princípu sa nazýva
  ….. .
  41. Do tabuľky doplňte chýbajúce údaje:
  Autor Dielo Literárny druh žáner
  Arthur Conan Doyle dobrodružný román
  Zuzana Smatanová Miesto, kde sa neumiera
  9
  Na Umku lyrika
  Tulipán a fialka epika
  42. Správne vysvetlený význam cudzích slov tiráž, girlanda, nymfa, bibliotéka je v možnosti:
  a) zmiešanie, bohyňa pomsty, víla, obchod
  b) sacharid, mnohoramenný svietnik, kukla motýľa, obchod s bibliami
  c) druh knihy, ornament, bohyňa pomsty, lotéria
  d) vydavateľské údaje, kvetinový veniec, víla, knižnica
  43. Označte možnosť, v ktorej sa nachádza veta so stúpavou melódiou.
  a) Podaj mi tanier !
  b) Čo si navarila ?
  c) Na obed máme šošovicovú polievku.
  d) Zjedol si všetko ?
  44. Určte gramatické kategórie zvýraznených slov a zároveň ich zaraďte k slovnému druhu:
  má víry …..
  na tvoju cestu …..
  45. A. Ktorá z možností pomenúva neslovnú (mimojazykovú) komunikáciu?
  a) list, pohľadnica, interview
  b) inzerát, vizitka, pozvánka
  c) postoj, mimika, gestika
  d) príslovie, porekadlo, prirovnanie
  B. Slovné spojenie sovie mláďatá nahraďte jedným slovom – synonymom.
  …..
  C. Akým vetným členom je zvýraznené slovné spojenie v súvetí?
  Horšie dopadli biatlonisti, ktorým pre hmlu zrušili preteky.
  …..
  46. Doplňte do textu správne písmená a čiarky.
  Keď sa ľudia spoja dokážu veľm__ veľa. Na__šenie a láska v srdciach skupin_ ľudí stáli na
  začiatku ro__hodnutia založiť organizáciu __loboda zvierat. Po dev__tnást__ch roko__ práce pre
  zvieratá sa počet tak__chto ľudí rozrástol na nieko__ko tisíc. Ako sam__ hovoria, naš__m cieľom je
  presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat. Dnes majú centrum v __ratislave v__acero
  pobočiek po celom __lovensku a v__v__jajú množstvo akt__v__t. V__ťa__stvom potom bude
  nielen uznanie __lovensk__ch o__čanov ale tiež celosvetová po__pora. Vo v__re udalostí sa
  vytvor__ h__mna zvierac__m m__láčikom. Svoj__m zvieratkám ju zaspievajú ochotn__ majitelia.
  10
  Ak__s__ dobrovoľníc__ napíšu text. Radosť budú mať naše mačk__ a ps__ no aj krokod__l__
  či sv__tojánske mušk__. Mot__l__m tancom potešia aj t__ch najsmutnejš__ch . R__b__čka
  v akváriu sa na to popozerá spolu __ nam__.

 5. Vítek

  1
  Prijímacie pohovory do 1. ročníka Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov v školskom roku
  2015/2016
  (bilingválna sekcia)
  Ukážka 1
  Zbojník: (zakričí) Heeej! Stoj! (zastaví koč a vytiahne Gerdu z koča)
  Vodkyňa zbojníkov: Poď sem! Musíš prejsť okolo mňa! Čo s tebou spravíme?
  Malá zbojníčka: Nechaj ju! Je taká pekná! Bude mojou priateľkou a keď ma bude nudiť, zbavím sa
  jej…Porozprávaj mi o sebe.
  (Gerda rozpráva svoj príbeh a počúvajú ju aj holuby pod strechou zbojníckeho zámku)
  Holub: Vrkú, vrkú…Videl som Kaya. Bol v saniach snehovej kráľovnej…
  Malá zbojníčka: Nikdy som nepočula také vzrušujúce rozprávanie. Dám ti svojho soba a trochu zásob.
  Ale nedám ti rukávnik. Priveľmi sa mi páči. Dostaneš rukavice mojej matky.
  (úryvok z diela Hansa Christiana Andersena: Snehová kráľovná)
  1. Zaraďte ukážku 1 k literárnemu druhu. …..
  2. Doplňte odpovede:
  a) Prvé uvedenie divadelnej hry sa nazýva ….. .
  b) O aký verš ide, keď básnik nepoužíva pravidelný rytmus a rým? …..
  c) Krátky epický príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, ktorá má neočakávaný záver
  s humorným vyznením nazývame ….. .
  3. Pospájajte správne dvojice:
  A. maňuška 1. bábka vedená zospodu na paličkách
  B. marioneta 2. bábka vedená zhora na nitkách
  C. javajka 3. bábka vedená zospodu na prstoch
  4. Vypíšte z ukážky 1 pomnožné podstatné meno, doplňte jeho rod a vzor.
  …..
  5. V prehovore vodkyne zbojníkov a holuba sa nachádzajú slová zvýraznené tučným písmom.
  Napíšte, k akým slovným druhom patria (poznámka – pri určovaní dodržte poradie slov).
  …..
  6. Vypíšte z ukážky 1 slovo so slabikotvornou spoluhláskou. …..
  2
  7. A. V ktorej z možností dochádza v oboch slovách pri výslovnosti k zmene znelej spoluhlásky
  na neznelú?
  a) sneh, rukávnik
  b) kráľovnej, s tebou
  c) vzrušujúce, nikdy
  d) zásob, rozpráva
  B. Ako sa odborne nazýva jav, ktorý je opísaný v úlohe 7.A. ?
  …..
  8. Vo vete Dám ti svojho soba. určte vzor podčiarknutého slova. …..
  9. Podčiarnite správnu odpoveď:
  Veta Stoj! je podľa zloženia jednoduchá rozvitá / jednoduchá holá / jednoduchá menná /
  jednoduchá slovesná.
  10. Vetu Malá zbojníčka povedala, že o tom nikdy nepočula. upravte na priamu reč s uvádzacou
  vetou na začiatku.
  …..
  11. Do tabuľky doplňte chýbajúce údaje:
  Autor Dielo Literárny druh žáner
  Joe Alex dobrodružný román
  Horehronie lyrika
  Miroslav Válek nonsens
  Do konca epika
  Ukážka 2
  Celý mesiac lialo ani z krhly – pršalo na tábor s 22 mužmi, tisíckami tiav, slonov, koní, byvolov
  a mulíc zhromaždených na jednom mieste zvanom Rávalpind. Mal ho prísť navštíviť miestokráľ
  Indie. Návštevu sľúbil aj emir – divný kráľ z veľmi divnej krajiny. Práve on priviedol svoju osobnú
  stráž – osemsto vojakov a kone. Tie jakživ nevideli ani tábor, ani lokomotívu.
  Slnko sa chýlilo k obzoru. Počul som, ako cvendží reťaz vlečená po zemi. Blížil sa záprah
  obrovských mrzutých bielych volov, ktoré ťahali ťažké obliehacie delá, keď sa slony zdráhali ísť už
  bližšie k paľbe. Na reťaz takmer stúpil ďalší delostrelecký mul, ktorý vyplašene volal na akéhosi
  Billyho. A ten, keďže bolo veľmi horúco, lízal banánové mrazivo.

  3
  Vlk, zvyknutý prenášať svoje mláďatá, vie odniesť v pysku vajce, a nerozbije ho! A tak ani otec
  Vlk nezaškrabol dieťa zubami, keď ho čeľusťami uchopil za kožu na chrbte, aby ho odniesol medzi
  svoje mláďatá.
  – Aké je malinké! Aké holé a…smelé! – povedala nežne matka Vlčica, keď dieťa odtískalo vĺčatá,
  aby sa dostalo bližšie k teplému kožuchu. – Ľaľa, už sa aj kŕmi s ostatnými…! Toto je teda ľudské
  mláďa!
  (úryvok z Knihy džunglí)
  12. Doplňte informácie:
  a) Autorom diela, z ktorého je ukážka 2, je ….. .
  b) Dielo z hľadiska literárnej formy zaradíme k ….. .
  13. V ktorej možnosti je použitá spojka súčasťou prirovnania?
  a) Celý mesiac lialo ani z krhly.
  b) Kone nevideli ani tábor, ani lokomotívu.
  c) Počul som, ako cvendží reťaz.
  d) Ako sa dostaneme do tábora?
  14. V 2. odseku ukážky 2 sa nachádza podčiarknuté slovo. Použite ho tak, aby ste vytvorili:
  a) epiteton …..
  b) personifikáciu …..
  c) anaforu …..
  …..
  15. Zvýraznenú číslovku z 1. vety ukážky 2 prepíšte slovom:
  …..
  16. Z prvého odseku ukážky 2 vypíšte všetky zámená a určte ich druh:
  …..
  …..
  17. Aký typ viet z hľadiska modálnosti (obsahu) prevláda v poslednom odseku ukážky 2?
  …..
  4
  18. Uvedenú vetu určte podľa členitosti: Celý mesiac lialo ani z krhly.
  …..
  19. Z vety Každý vlk vie odniesť v pysku vajce. vypíšte prisudzovací sklad:
  …..
  20. Vyberte možnosť, v ktorej sú všetky podstatné mená skloňujúce sa podľa vzoru ulica:
  a) opíc, čerešní, žien, stoličiek
  b) tabúľ, skríň, fliaš, gúľ
  c) sukní, koní, oviec, cibúľ
  d) duší, ruží, myší, zmesí
  21. Podčiarknuté slovo (lízal) mrazivo patrí medzi:
  a) archaizmy b) neologizmy c) historizmy d) dialektizmy
  22. Vo vete Odniesol ho medzi svoje mláďatá. určte gramatické kategórie:
  a) slovesa …..
  b) podstatného mena …..
  23. Utvorte zo základného tvaru podstatných mien požadovaný tvar uvedený v zátvorke:
  kufor (lokál sg.) – gymnázium (genitív pl.) –
  os (genitív sg.) – hotel (nominatív pl.) –
  24. Zo zvýrazneného slova v spojení miestokráľ Indie utvor prídavné meno a urč jeho druh:
  prídavné meno …..
  druh prídavného mena …..
  Ukážka 3
  Felix prekonal rýchlosť zvuku
  Pred tromi rokmi sa žiadne meno neskloňovalo viac, ako meno rakúskeho šialeného nadšenca
  Felixa Baumgartnera. Je známy predovšetkým extrémnym skokom s padákom, keď z
  kapsule balóna vyskočil z rekordnej výšky 39 045 m. Počas tohto zoskoku sa stal prvým človekom,
  ktorý voľným pádom prekonal rýchlosť zvuku. Svojím zoskokom z vesmíru chcel vytvoriť hneď
  niekoľko zápisov do Guinessovej knihy rekordov. To sa mu po niekoľkotýždňových trampotách
  s počasím napokon aj v nedeľu 14. októbra 2012 podarilo. Prekonal tri rekordy: najvyššiu dosiahnutú
  výšku balóna s ľudskou posádkou, skok z najvyššej výšky nad zemským povrchom a najvyššiu
  dosiahnutú rýchlosť pri voľnom páde (cca 1 170 km/h). Padák však omylom otvoril skôr, a preto
  oproti plánom neutvoril štvrtý rekord – v dĺžke voľného pádu. Jeho zoskok sledovalo naživo až osem
  miliónov ľudí.
  Vo svojej kariére absolvoval celkovo 2 300 zoskokov. V roku 1999 prekonal svetový rekord v
  skoku z výškovej budovy, keď zoskočil z malajzijského mrakodrapu Petronas Towers v Kuala
  Lumpur. Dokázal bezpečne zoskočiť s padákom z ruky sochy Ježiša Krista v brazílskom Rio de
  Janeiro.

  (zdroj – internet)

  25. Ktoré tvrdenie vyplývajúce z ukážky 3 je pravdivé:
  A. Rýchlosť zvuku je 1 170 km/h.
  5
  B. Felix Baumgartner 14. 10 2012 vytvoril svetový rekord 20. storočia.
  C. Felix Baumgartner jedným skokom prekonal viacero svetových rekordov.
  D. Dĺžka Baumgartnerovho voľného pádu bola 39 045 m.
  26. Rekord prekonal:
  A. v jari B. v lete C. v jeseni D. v zime
  27. Z textu ukážky 3 nevyplýva, že:
  A. Felix Baumgartner vytvoril svetový rekord aj v Malajzii.
  B. Z výškovej budovy sa nedá zoskočiť padákom.
  C. Felix Baumgartner vytvoril svetový rekord tiež v Brazílii.
  D. Felix Baumgartner vytvoril svetový rekord aj v Rakúsku.
  28. Felix Baumgartner sa vášnivo venuje:
  A. pilotovaniu B. letectvu C. parašutizmu D. kozmonautike
  29. Zaraďte text ukážky 3:
  A. k jazykovému štýlu …..
  B. k slohovému postupu …..
  30. K napísaniu ktorého slohového útvaru je potrebné tlačivo:
  A. karikatúra B. dotazník C. úvaha D. umelecký opis
  31. V ktorej možnosti sa nachádza synonymum k slovu extrémny:
  A. minimálny B. výstredný C. originálny D. extrahový
  32. V ktorej z možností sa nenachádza vybrané slovo?
  A. z výšky B. rýchlosť C. sympatia D. prepych
  33. V podčiarknutej vete textu ukážky 3 sa nachádzajú dve príslovky. Podľa druhu sú:
  A. času, spôsobu
  B. spôsobu, času
  C. miesta, času
  D. príčiny, času
  34. V texte ukážky 3 sa nachádzajú tučným písmom zvýraznené číslovky. Určte ich druh
  a skloňovací vzor (poznámka – pri určovaní dodržte poradie čísloviek v texte).
  …..(druh) …..(vzor)
  35. Napíšte koreň slova nezanedbateľný:
  …..
  36. Akým slovotvorným spôsobom boli vytvorené slová:
  rakúskeho …..
  zemegule …..
  37. Jednotlivé slová z rámčeka kvádra roztrieď a zapíš do príslušného tvaru srdca.
  asi že so čože popod keď bodaj ku v lebo
  6

  častice spojky predložky

  38. V ktorej možnosti sú slová správne rozdelené na slabiky?
  A. ko-mu-ni-kác-ia B. d-ié-ta C. mo-za-i-ka D. e-mó-c-ie
  39. Doplňte do textu chýbajúcu hlásku a čiarky:
  Markov ps_ záprah predbehol unavené ps_ jeho najv_čšieho r_vala. Už siedm_krát
  bola tieto prázdniny spolu _o siedm_m_ spolužiakm_ na kúpalisku. K tvoj_m
  znám_m prišli zasadiť košat_ du_. Žiraf_ oh_bajú svoj dlh_ žiraf_ krk
  k najspodnejším v_honkom kr_kov aby svoj_m p_skom dosiahli chutnú potravu.
  Jeho l_sá hlava sa skláňala nad pokazen_m l_som ovocia. Mal_ chlapčiská by
  rad_ našli _ánošíkov poklad. Susedk_n chodník je pokr_t_ l_st_m ktoré pr_jemne
  šuští. Boli sme prekvapen_ zástupom ľudí všetk_ch miest. Za f_z_ku z_skal
  _obelov_ _enu.

 6. Vítek

  Prijímacie pohovory do 1. ročníka Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov v školskom roku 2014/2015 (bilingválna sekcia)
  Ukážka č. 1 Život Konštantína – Cyrila

  Keď prišiel v roku 863 na Moravu, s veľkou úctou prijal ho Rastislav, a keď zhromaždil učeníkov, oddal mu ich na učenie. A onedlho preložil do novej reči, ktorú priniesol, celý cirkevný poriadok, naučil ich raňajšej službe božej, hodinkám, večierni, po večernici i tajnej službe (omši) a tam nechal učiť aj iné náuky, gramatiku i muziku. I otvorili sa, podľa slov prorokových, uši hluchých a počuli slová Písma a jazyk jachtavých jasným sa stal. Boh sa však tomu radoval a diabol zahanbil.
  Keď pobudol na Morave štyridsať mesiacov, vybral sa svätiť svojich učeníkov. Prijal ho cestou panónsky knieža Koceľ i obľúbil si slovienske knihy veľmi a naučil sa im a dal mu do päťdesiat učeníkov, aby sa im tiež naučili. Preukázal mu veľkú úctu, povedal, že si ho prenesmierne váži, že má tu dvere vždy otvorené a vyprevadil ho. A nevzal ani od Rastislava, ani od Koceľa ani zlata, ani striebra, ani iné veci a predniesol slovo evanjelia bez pláce. Vyprosil si len deväťsto zajatcov od oboch a prepustil ich.
  Keď bol v Benátkach, zišli sa proti nemu starší biskupi a kňazi i mnísi ako havrany na sokola a pozdvihli trojjazyčný blud a hovorili: Človeče, povedz nám, prečo si utvoril teraz Slovienom písmená a učíš ich, čo nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštoli, ani rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani Hieronym, ani Augustín? My však poznáme len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách sláviť Boha: hebrejský, grécky a latinský.
  Stredoveká literatúra. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 1995. Edícia POPULART, s. 12 – 13, s. 31, s. 33.

  Úlohy 1 – 12 sa viažu na ukážku č. 1:
  1. Konštantín prišiel na Moravu:
  a) v 7. storočí nášho letopočtu c) v 8. storočí nášho letopočtu
  b) v 9. storočí nášho letopočtu d) v 8. storočí pred naším letopočtom
  2. Z textu nevyplýva, že:
  a) Na Morave existoval ucelený cirkevný poriadok.
  b) Cirkev dovoľovala kázať slovo božie iba v troch oficiálnych jazykoch.
  c) Rastislav spočiatku Konštantína veľmi neuznával.
  d) Nový jazyk Slovienov bol použitý aj na iný účel ako preklad cirkevných kníh.
  3. Prečo bol Konštantín kritizovaný mníchmi, kňazmi a biskupmi v Benátkach?
  a) Pretože navrhoval odlúčenie Moravského kráľovstva od cirkvi.
  b) Pretože ako cirkevný jazyk uznávajú iba hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu.
  c) Pretože nevyučil žiadnych učeníkov, ktorí by šírili jeho učenie.
  d) Lebo neuznával rímskeho pápeža.
  4. Konštantín učil Slovienov:
  a) hebrejčinu b) gréčtinu c) latinčinu d) ani jeden z uvedených jazykov
  5. Z textu vyplýva, že:
  a) Konštantína vyplatili za jeho učenie zlatom.
  b) Konštantína vyplatili za jeho učenie striebrom.
  c) Konštantín dostal za svoje učenie veľké pozemky v panónskej oblasti.
  d) Konštantín za svoje učenie nežiadal žiadny materiálny statok.
  6. Ukážku zaradíme k slohovému postupu:
  a) informačnému b) opisnému c) výkladovému d) rozprávaciemu
  7. V ktorej možnosti patria všetky slohové útvary k informačnému slohovému postupu?
  a) opis, charakteristika, inzerát c) oznam, správa, inzerát
  b) referát, diskusia, oznam d) správa, opis, diskusia
  8. V ktorých dvoch možnostiach sú vytvorené synonymické dvojice?
  a) radoval – zahanbil c) úcta – hold
  b) učeník – učiteľ d) učenie – náuka
  9. Koľko podstatných mien v nominatíve je v 1. odseku ukážky?
  a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
  10. V ktorej z možností sú všetky prídavné mená akostné?
  a) veľký, prorokových, tajný c) panónsky, jasný, boží
  b) jasný, veľký, starý d) tajný, celý, hebrejský
  11. Vypíšte všetky slovné druhy, ktoré chýbajú v podčiarknutej časti súvetia: …..
  12. Zvýraznenú (tučným písmom) časť súvetia v ukážke prerobte tak, že vytvoríte priamu reč s uvádzacou vetou uprostred.
  …..
  13. a) Jednotlivé časti príhovoru priraďte číslom k správnemu pomenovaniu kompozície (stavby) rečníckeho prejavu uvedenom dole pod textom:
  1. Vysoké Tatry preto nie sú len obyčajným parkom na prechádzky, turistiku a oddych občanov, ale miestom, ktoré si zaslúži našu pozornosť…
  2. Vítam Vás na dnešnej peknej akcii. Iste si všetci pamätajú na krutú udalosť – prudkú víchricu v Tatrách, ktorá nadobudla rýchlosť orkánu…
  3. Ďakujem žiakom, ktorí vo svojom voľnom čase pripravili túto výstavu a zorganizovali zbierku na kúpu nových sadeníc stromčekov. Prajem Vám príjemné posedenie!
  4. Milí spolužiaci!
  A. jadro ….. B. záver ….. C. oslovenie ….. D. úvod …..
  b) Uveďte, v akom správnom poradí majú v príhovore za sebou nasledovať časti A – D.
  1. ….. 2. ….. 3. ….. 4. …..

  Ukážka č. 2
  Daniel Hevier: Pieseň pre tvoje uši
  Kto má dobrý, kto má dobrý sluch,
  ten počuje aj dupanie bĺch,
  ten počuje, ako kýcha kvet,
  všetky zvuky, aké má len svet.
  Kto má dobrý, kto má dobrý sluch,
  ten počuje, ako praská kruh,
  hrdzu práve chrúmajúcu kľúč.
  Počúvať sa s nami správne uč.
  Jedným uchom dnu a druhým von,
  takto nezachytíš ani tón.
  Jedným uchom von a druhým dnu,
  takto môžeš všetko zabudnúť.
  Kto chce mať vždy iba dobrý sluch,
  nepočúva zblízka delobuch,
  nepočúva príliš hlasno rock,
  lebo by mu praskol bubienok.
  14. Doplňte chýbajúce informácie:
  a) Rým je ….. .
  b) Autor v ukážke využil typ ….. rýmu.
  c) Uveďte schému tohto rýmu ….. .
  15. Ako sa nazýva opakovacia básnická figúra, ktorú obsahuje 4. strofa básne?
  …..
  16. Rozhodnite, či sa v 1. strofe básne vyskytuje: (zakrúžkujte ÁNO / NIE a keď treba, odpovedzte)
  a) metafora: ÁNO / NIE Ak áno, vypíšte príklad: …..
  b) personifikácia: ÁNO / NIE Ak áno, vypíšte príklad: …..
  c) prirovnanie: ÁNO / NIE Ak áno, vypíšte príklad: …..
  17. Do tabuľky doplňte chýbajúce údaje:
  Dielo Autor Literárny druh žáner
  Maša Haľamová báseň
  Zuzanka Hraškovie P.O.Hviezdoslav
  O nenásytnej líške epika
  18. a) Od zvýraznených slov v ukážke č. 2 vytvorte prídavné mená rovnakého druhu: …..
  b) Aký druh prídavných mien ste vytvorili? …..
  19. Z 1. strofy ukážky č. 2 vypíšte jedno slovo so slabikotvornou spoluhláskou.
  …..
  20. Zo skupiny slovies kýcha, počuje, má, praskol, chrúme vypíšte:
  a) sloveso, ktoré sa vidom líši od ostatných: …..
  b) od vypísaného slovesa utvorte neurčitok: …..
  21. Z uvedených možností vyberte slovo, ktorému zodpovedá uvedené poradie hlások: obojaká spoluhláska, znelá párová; krátka samohláska; obojaká spoluhláska, znelá nepárová; krátka samohláska; tvrdá spoluhláska, neznelá párová
  a) kabát b) dosah c) zamat d) valec
  22. K slovesu zabudnúť z ukážky č. 2 vytvorte antonymum. …..
  (poznámka: nestačí napísať predponu ne- )
  23. Vysvetlite, prečo v slove žiacku (knižku) nepíšeme dlhé ú.
  …..

  Ukážka č. 3
  Dušan Dušek : Pretože aj napriek tomu (úryvok z rozhlasovej hry)
  Zvuk (Trieda – hodina literárnej výchovy, žiak Straka recituje.)
  Straka: Ján Smrek: Oči Všetci sme krásnymi a mocnými, bo všetci…
  Slovenčinárka: Počkaj, Straka, na niečo si zabudol. Ide predsa o úryvok z básne, o úryvok, podotýkam – a to musí recitátor oznámiť. Takže ešte raz.
  Straka: Mám sa aj pokloniť?
  Slovenčinárka: Stačí: Ján Smrek… Oči… Úryvok… Všetci sme krásnymi…
  Straka: Ján Smrek: Oči… Začiatok… vlastne úryvok!
  Slovenčinárka: Straka! Ešte raz a naposledy! Nerob opičiny! Lebo sa to zle skončí! No nie pre mňa! Ani pre poéziu! Ale pre teba!
  Straka: (odkašle si). Ján Smrek. Oči. Úryvok. Všetci sme krásnymi a mocnými… Zvuk (Strakov hlas sa postupne stíši.)
  Rišo: (Obracia sa k Mikymu.) Kedy nám to dala? Ja sa vôbec nepamätám, že sme sa mali učiť báseň… Vieš ju?
  Miky: Ani slovo.
  Rišo: Keď ma vytiahne, som hotový!
  Miky: Tvár sa, že vieš, potom ťa nevytiahne.
  Slovenčinárka: No, dobre, Straka, choď si sadnúť. Jednotka to nie je, ale vidím, že si sa učil, máš dvojku. Prines žiacku knižku… alebo našu báseň si najskôr dokončíme… Druhú časť nám príde povedať, vlastne zarecitovať… Hlási sa niekto? Nehlási… Ako vždy. Ej, vás len na dereš! Takže vyvoláme … vyvoláme Perníka. Zvuk (Rišo odsunie stoličku a pomaly kráča k tabuli.)
  24. Rozhodnite, ktoré typy viet z hľadiska obsahu v nasledujúcich príkladoch chýbajú:
  a) Straka!
  b) Kedy nám to dala?
  c) Mám sa pokloniť?
  d) Všetci sme krásnymi a mocnými.
  Chýbajú ….. vety.

  25. Neúplnú dvojčlennú vetu Nerob opičiny! :
  a) preštylizuj na neslovesnú (mennú) jednočlennú vetu:

  …..
  b) urč gramatické kategórie podstatného mena z dvojčlennej vety a jeho vzor:
  …..
  26. a) Vypíšte zo zvýraznených viet ukážky č. 3 prisudzovacie sklady.
  …..
  b) Ako nazývame vetné členy, medzi ktorými uvedený druh skladu?
  …..
  27. Vo vete Druhú časť nám príde povedať… podčiarknite číslovku a určte jej druh.
  …..
  28. Na vybodkované miesta napíšte správne pojmy, aby definícia mala ucelený význam.
  Oživovanie neživých bábok hercami, ktorí ich vodia alebo oživovanie neživých postavičiek vo filme sa nazýva ….. .
  Keď sa uvedie dramatické (divadelné, rozhlasové, filmové) dielo na javisku, hovoríme o ….. .
  Dielo, ktoré čerpá námet z čias osídľovania Divokého západu z prostredia Indiánov, kovbojov a jeho hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť, zaraďujeme k útvaru s názvom ….. .
  29. Slovo dereš z ukážky 3 patrí medzi:
  a) neologizmy b) archaizmy c) historizmy d) dialektizmy
  30. Vyber možnosť, v ktorej je správne uvedené, akým druhom umenia je rozhlasová hra:
  a) vizuálnym, pretože je založená na zrakovom vnímaní,
  b) auditívno-vizuálnym, lebo využíva sluchové aj zrakové umenie,
  c) auditívnym, pretože je založená na sluchovom vnímaní,
  d) vizuálno-auditívnym, lebo využíva hlavne zrakové vnímanie.

  31. Doplňte do textu chýbajúcu hlásku alebo skupinu hlások a čiarky
  Tatry sú miestom, kam sa rad___ vraciame a vždy sme nimi očaren___ . Nad lesmi sa t___ čia v__ priamené štíty s biel___ mi čiapkami ktoré sam__ s__ mbolicky strážia život pod nimi. Keď sa vezieme v__ sutou lanovkou a zaostr__me zrak, prekvapí nás niekoľko br__ latne skáč__ cich kamzíkov. Keď vysm__dnú ponoria svoj p__ sk do jednej __ kr__štá__ových bystrín. Sme fascinovan__ pôvabom hm__riacich sa pestr__ch motýl___ch krídel. Každ__ z nás sa teší, keď ho slniečko štekl__ po tvár__. Mnohí turisti vyhľadávajú vzácne m___nerálne pramene. Po zotmení sa oz___va prv__ sov__ pozdrav pre všetky zver__ v okol__ . Nakoniec neob__deme ani expozíciu ___ úzea __ atranského __árodného ___arku v Tatranskej Lomnici.

Pridaj komentár