( EuroEkonóm.sk,  5)

Prijímačky na strednú školu zo slovenského jazyka a literatúry

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v roku na gymnázium. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

Ukážka č. 1

Signál SOS, ktorým sa volá o pomoc, nie je skratka, hoci si to ľudia myslia a píše sa tak aj v niektorých knihách a slovníkoch. Jeho história súvisí s vynájdením bezdrôtovej telegrafie čiže rádiotelegrafie.

Keďže rádiotelegrafické a rozhlasové stanice začali približne súčasne vyrábať traja výrobcovia, nastal medzi nimi konkurenčný boj. Ani prijatie záverečného postoja nebolo ľahké. Až na druhej medzinárodnej konferencii pre rádiotelegrafiu roku 1906 sa podarilo prijať dobrý návrh zástupcu nemeckej firmy Slaby-Arco. Ako havarijný signál navrhol písmená SOE. Návrh sa stretol s podporou, no nie úplnou. Veľké písmeno E predstavuje v morzeovke iba bodku, a preto si ho možno ľahko pomýliť. Napokon sa účastníci konferencie hneď na prvýkrát dohodli použiť namiesto E písmeno S, a tak vzniklo SOS, čo sú známou morzeovkou tri bodky, tri čiarky a opäť tri bodky.

3. novembra 1906 o tom podpísali dohodu. Dohoda je dohoda a prax je prax. Skutočne dôsledne sa signál SOS začal používať až po najväčšej námornej katastrofe luxusného parníka Titanic, ktorý 14. apríla 1912 narazil na plávajúci ľadovec. Utopilo sa vtedy tisícpäťsto ľudí. Sedemsto ľudí zachránili iba vďaka rádiotelegrafii a signálu SOS.

(Kveta Dašková: Slová z dovozu, upravený úryvok)

Úlohy 1 – 7 sa vzťahujú na ukážku č. 1

1. Ktorá možnosť označuje v morzeovke SOS?

 • a) —…—
 • b) ..—..
 • c) …—…
 • d) — — …

2. Z textu ukážky 1 vyplýva, že havarijný signál SOE sa neujal preto, lebo:

 • a) bol nezrozumiteľný
 • b) písmeno E sa dalo ľahko pomýliť
 • c) by bol ťažko zapamätateľný
 • d) ho nenavrhol najvplyvnejší výrobca rádiotelegrafie

3. Z 2. odseku ukážky vypíšte všetky slová, v ktorých dochádza k spodobovaniu.

4. Na vybodkované miesta vo vete doplňte správnu číselnú odpoveď (počet čísloviek): (poznámka – opakujúce sa číslovky nie je potrebné pripočítavať viackrát)

V 3. odseku ukážky sa nachádza/jú ….. základná/é a ….. radová/é číslovky.

5. Z 3. odseku ukážky vypíšte všetky vzťahové prídavné mená.

6. Akými slovotvornými postupmi vznikli tučným písmom zvýraznené slová v poslednom odseku ukážky? (poznámka – pri odpovedi dodržte poradie slov vo vetách)

7. Zo 4. odseku ukážky vypíšte:

 • a) jedno podstatné meno, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dlaň …..
 • b) jednu druhotnú predložku …..

8. V ktorej možnosti sú podčiarknuté slová vo vetách správne určené (syntakticky aj morfologicky)?

A žaba čľup do vody. / Tým naznačila let majestátneho orla.

 • a) podmet, podstatné meno / nezhodný prívlastok, vzor dub
 • b) podmet, citoslovce / predmet, vzor dub
 • c) prísudok, citoslovce / nezhodný prívlastok, vzor chlap
 • d) prísudok, podstatné meno / predmet, vzor chlap

9. Zo slova rádiotelegrafia vypíšte znelé párové spoluhlásky

10. Pri ktorom zo slovies je správne utvorený rozkazovací spôsob?

 • a) sadnúť – Seďme!
 • b) prichádzať – Prichádzaj!
 • c) umyť sa – Umývajte sa!
 • d) česať sa – Učeš sa!

11. Pomenujte obrazné pomenovanie chodiť v hodvábe.

12. Spočiatku bol ticho. Zastavil sa náhodou. Veru sa hnevám! Aby si sa nestratil! Podčiarknuté slová v uvedených vetách sú:

 • a) 2 príslovky, 1 častica, 1 spojka
 • b) 1 príslovka, 2 častice, 1 spojka
 • c) 2 príslovky, 2 častice
 • d) 3 príslovky, 1 častica

Gramatický rozstrel

Vypracujte nasledujúce úlohy:

13. Asertívna komunikácia predstavuje:

 • a) schopnosť jasne vyjadriť, čo sa nám páči a čo nám prekáža
 • b) schopnosť neprimerane prejaviť svoje pocity
 • c) schopnosť tvrdo presadzovať svoje názory
 • d) schopnosť povedať áno

14. V ktorej možnosti sú iba iniciálové skratky a skratkové slovo?

 • a) SOŠ, ZŠ, SATUR, m, UNICEF
 • b) SR, OÚ, PSČ, SND, VŠ, TANAP
 • c) VŠ, SŠ, PSČ, kg, CD, SLOVNAFT
 • d) kg, m, ha, ml, km, NATO

15. V ktorej z uvedených viet sú všetky číslovky napísané správne?

 • a) Trikrát som čítal šesdesiatu prvú stranu knihy.
 • b) V prvých siedmych vetách urobil dvadsať chýb.
 • c) Pred siedmimi dňami mnohí naši žiaci prvý raz videli muzikál.
 • d) Siedmi chlapci z dvoch ôsmich tried sa presťahovali.

16. Ktoré z uvedených tvrdení o slovných druhoch nasledujúcej vety je nepravdivé? „Teroristi uniesli lietadlo známej leteckej spoločnosti a zaútočili na centrum mesta.“

 • a) Podstatné meno ženského rodu má skloňovací vzor kosť a je v genitíve.
 • b) Akostné prídavné meno je v genitíve a skloňuje sa podľa vzoru pekný.
 • c) Slovesá sú v minulom čase a majú dokonavý vid.
 • d) Podstatné meno mužského rodu je v pluráli a skloňuje sa podľa vzoru chlap.

17. V ktorej možnosti majú všetky podstatné mená rovnaký skloňovací vzor?

 • a) sane, Levice, árie, opice
 • b) Alpy, Piešťany, líšky, žirafy
 • c) Košice, okuliare, zajace, čaje
 • d) hrochy, levy, kravy, pávy

18. Podčiarknite dve možnosti, ktorými správne označíte nasledujúcu vetu podľa zloženia a členitosti. „V kresle sa mi sedí pohodlne.“

jednoduchá rozvitá / dvojčlenná neúplná / jednoduchá holá / jednočlenná slovesná / dvojčlenná úplná / jednočlenná menná

19. V ktorej z možností sú chýbajúce hlásky uvedené správne?

Pri v-bl-skanej v-le v-ly vence v-l- a hladn- vlci žalostne v-l-.

 • a) y,í,i,í,y,i,ý,y,i
 • b) y,ý,i,í,i,i,í,y,i
 • c) i,í,i,ý,i,i,í,y,i
 • d) i,y,y,í,i,i,í,i,y

20. Ktorá z možností je napísaná bez štylistickej aj gramatickej chyby?

 • a) V triede je štyridsaťjedna žiakov.
 • b) Boli by ste taký dobrý a podal by ste mi noviny?
 • c) V obchode predávali bôčikovú nátierku.
 • d) Za štyri minúty zvoní.

21. Ktoré tvrdenie je nesprávne?

 • a) Zámeno v tvare jeho priateľ je nesklonné, osobné, privlastňovacie zámeno.
 • b) Číslovka dvadsať sa skloňuje podľa vzoru päť.
 • c) Prídavné meno v spojení drevený (stôl) je vzťahové prídavné meno.
 • d) Podstatné meno pani v spojení pani suseda je sklonné.

22. Ktorý frazeologický výraz vystihuje veta Napokon povedal, čo si myslel.

 • a) Vyšiel na psí tridsiatok.
 • b) Vyšiel s farbou von.
 • c) Vykľulo sa šidlo z vreca.
 • d) Vypil kalich horkosti až do dna.

23. Zakrúžkujte možnosť, v ktorej nie je rad slov s rovnakým štylistickým príznakom.

 • a) fičať, matika, telka,
 • b) aritmetika, syntéza, síra,
 • c) groš, dereš, dráb,
 • d) perute, luna, mesiac.

Ukážka č. 2

Hoci Nigel stál na korme rybárskej lode, akýsi albatros sa k nemu priblížil a ostal visieť tak nízko vo vzduchu, že po ňom mohol siahnuť a dotknúť sa špičky jeho krídla. Na jeho prekvapenie vták krídla zložil a sadol si mu na ruku. Nigel sa s úsmevom pozrel do jeho dôverčivých očí. „Šťastnú cestu kamarát“! poprial mu v duchu. Po chvíli, keď albatros vzlietol a zniesol sa nad prúdiace vlny, jeho ústa povedali: „Len sa drž ďalej od rybárov“!

Úlohy 24 – 29 sa vzťahujú na ukážku č. 2

24. Koľko chýb je v ukážke v interpunkcii?

 • a) 3
 • b) 4
 • c) 1
 • d) 2

25. V ktorých možnostiach sa slovesá zhodujú v kategórii vidu?

 • a) siahnuť, zložil
 • b) sadol, poprial
 • c) drž, dodal
 • d) stál, ostal

26. A Koľko pomnožných podstatných mien je v ukážke?

 • a) 2
 • b) 0
 • c) 1
 • d) 3

27. Ktoré vety podľa zámeru či postoja hovoriaceho nie sú použité v ukážke?

28. Vypíšte z textu ukážky všetky vokalizované predložky.

29. V jednom slove v texte dochádza k porušeniu pravidla o rytmickom krátení. Vypíšte ho.

30. 9. mája 2015 sa na prešovskej Hlavnej ulici predviedlo niekoľko desiatok spevákov ľudových piesní. Prešovčania i ostatní návštevníci mesta si tak mohli spríjemniť teplý jarný podvečer. Ktorý žáner zodpovedá uvedenému textu?

 • a) inzerát
 • b) oznámenie
 • c) správa
 • d) plagát

31. Aký slohový postup použijeme pri písaní:

 • a) žiadosti …..
 • b) písaní receptu na palacinky …..

32. Zvýraznené slová napíšte v požadovanom tvare uvedenom v zátvorke.

 • vlny (genitív plurálu) …..
 • akýsi albatros (inštrumentál plurálu) …..

33. A Ak rečník urobil v prednáške extempore, čo sa vlastne stalo?

a) Povedal vo svojom prejave niečo vtipné.

b) Dojal svojím prejavom publikum.

c) Urobil vo svojom prejavu chybu.

d) Vložil do prejavu vopred nepripravenú poznámku.

33.B Podčiarkni správnu odpoveď:

Podstatné meno extempore patrí medzi slová, ktoré sa skloňujú. ÁNO / NIE

Ukážka č. 3

Toľko lásky a nehy v očiach máš,
že každou vecou bývaš očarená.
A keď mi hráš, keď hudbou Beethovena
celý náš byt až po strop napĺňaš,
keď v notách, zvučných ako hrkálky,
i tvoje malé detské srdce bije,
ja spoza záclon každej melódie
na tvoju cestu hľadím do diaľky.

Život neplynie ako sladký sen,
má víry, blesky ako Beethoven…
(Július Lenko: Dcérke; úryvok)

Úlohy 34 – 39 sa vzťahujú na ukážku č. 3

34. Aký rým použil autor v tejto básni?

35. Ktoré tvrdenie nevyplýva z textu?

 • a) Spisovateľova dcéra miluje hudbu.
 • b) Dcérka sa teší z každej maličkosti.
 • c) Otec počúva hru dcéry a pozerá sa von spoza záclon.
 • d) Celým bytom znie hudba.

36. Podčiarknuté umelecké jazykové prostriedky použité v básni sú správne uvedené v možnosti: (poznámka – dodržte poradie umeleckých prostriedkov, v akom za sebou nasledujú v texte)

 • a) prirovnanie, metafora, prirovnanie
 • b) metafora, prirovnanie, metafora
 • c) epiteton, metafora, metafora
 • d) prirovnanie, metafora, epiteton

37. Zaraďte ukážku:

 • a) k literárnemu druhu …..
 • b) k literárnej forme …..

38. Ukážka patrí k ….. jazykovému štýlu.

39. Ako sa nazýva časť básne, ktorá je v ukážke zvýraznená (tučným písmom).

 • a) stopa
 • b) strofa
 • c) verš
 • d) refrén

40. Doplňte správne literárne pojmy na vybodkované miesta.

Lyrická básnická forma, ktorá sa skladá zo 14 veršov zoradených do 2 štvorveršových a 2 trojveršových strof sa nazýva ….. .

Človek, ktorý spracúva text na monológy a dialógy, približuje predstavy o hraní spracovaného textu sa nazýva ….. .

Verš, ktorý je založený na rovnakom počte slabík, sa nazýva ….. .

Rozsiahla básnická skladba, ktorá čerpá námet zo života spoločnosti, umelecky stvárňuje najzákladnejšie problémy doby, dej je často prerušovaný opisom duševných stavov zobrazovaných hrdinov, opismi a rozsiahlymi úvahami autora sa nazýva ….. .

Technické auditívne umenie bez možnosti využitia zrakového princípu sa nazýva ….. .

41. Do tabuľky doplňte chýbajúce údaje:

Autor – Dielo – iterárny druh / žáner

Arthur Conan Doyle – ? – dobrodružný román

Zuzana Smatanová – Miesto, kde sa neumiera – ?

? – Na Umku – lyrika

? – Tulipán a fialka – epika

42. Správne vysvetlený význam cudzích slov tiráž, girlanda, nymfa, bibliotéka je v možnosti:

 • a) zmiešanie, bohyňa pomsty, víla, obchod
 • b) sacharid, mnohoramenný svietnik, kukla motýľa, obchod s bibliami
 • c) druh knihy, ornament, bohyňa pomsty, lotéria
 • d) vydavateľské údaje, kvetinový veniec, víla, knižnica

43. Označte možnosť, v ktorej sa nachádza veta so stúpavou melódiou.

 • a) Podaj mi tanier !
 • b) Čo si navarila ?
 • c) Na obed máme šošovicovú polievku.
 • d) Zjedol si všetko ?

44. Určte gramatické kategórie zvýraznených slov a zároveň ich zaraďte k slovnému druhu:

 • má víry …..
 • na tvoju cestu …..

45. A. Ktorá z možností pomenúva neslovnú (mimojazykovú) komunikáciu?

 • a) list, pohľadnica, interview
 • b) inzerát, vizitka, pozvánka
 • c) postoj, mimika, gestika
 • d) príslovie, porekadlo, prirovnanie

45. B. Slovné spojenie sovie mláďatá nahraďte jedným slovom – synonymom.

45. C. Akým vetným členom je zvýraznené slovné spojenie v súvetí? „Horšie dopadli biatlonisti, ktorým pre hmlu zrušili preteky.“

46. Doplňte do textu správne písmená a čiarky.

Keď sa ľudia spoja dokážu veľm__ veľa. Na__šenie a láska v srdciach skupin_ ľudí stáli na začiatku ro__hodnutia založiť organizáciu __loboda zvierat. Po dev__tnást__ch roko__ práce pre zvieratá sa počet tak__chto ľudí rozrástol na nieko__ko tisíc. Ako sam__ hovoria, naš__m cieľom je presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat. Dnes majú centrum v __ratislave v__acero pobočiek po celom __lovensku a v__v__jajú množstvo akt__v__t. V__ťa__stvom potom bude nielen uznanie __lovensk__ch o__čanov ale tiež celosvetová po__pora. Vo v__re udalostí sa vytvor__ h__mna zvierac__m m__láčikom. Svoj__m zvieratkám ju zaspievajú ochotn__ majitelia. Ak__s__ dobrovoľníc__ napíšu text. Radosť budú mať naše mačk__ a ps__ no aj krokod__l__ či sv__tojánske mušk__. Mot__l__m tancom potešia aj t__ch najsmutnejš__ch . R__b__čka v akváriu sa na to popozerá spolu __ nam__.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. Anonym

  mate zle odpovede pablby

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.