(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Pasívne úverové operácie komerčných bánk

Pasívne úverové operácie komerčných bánk (PÚOKB) predstavujú všetky aktivity, ktorými banka sústreďuje cudzie zdroje. Pasívne úverové operácie predstavujú rozhodujúcu časť bankového kapitálu. Zjednodušene povedané: za to, že banke ponúkame úspory, získavame od nej zisk, nazývaný ako úrok.

Úrok

Výška úroku je rovná cene vkladu a býva spravidla úmerná obdobiu na ktoré klient požičiava banke peniaze. Čím kratšie obdobie má banka peniaze k dispozícií tým je nižšia úroková sadzba. Získané prostriedky komerčné banky používajú na aktívne operácie.

Pasívne úverové operácie komerčných bánk

Pasívne úverové operácie komerčných bánk sú operácie prostredníctvom ktorých banka prijíma alebo nakupuje peňažné zdroje od svojich klientov a používa ich na rozvíjanie a financovanie svojich aktívnych obchodov t.j. poskytovanie úverov, pôžičiek a rôznych druhov investícií, čím si vytvára bankový zisk.

Cieľom podnikania každej banky je vysoká likvidita, solventnosť a ziskovosť. Tieto ciele môže banka dosiahnuť riadením bankových aktív a pasív.

Klasifikácia pasívnych operácií bánk

Pasívne úverové operácie komerčných bánk môžeme deliť z týchto pohľadov:

 1. z pohľadu banky
 2. z pohľadu obchodných partnerov ako veriteľov banky
 3. z pohľadu časovej viazanosti zdrojov
 4. z pohľadu produktu, na základe ktorého banka získava zdroje

Pasívne operácie bánk z pohľadu banky

 • pasívne obchody priame – také obchody prostredníctvom ktorých banka získava primárne zdroje t.j. priamo od vkladateľov a nie prostredníctvom inej banky alebo iného finančného sprostredkovateľa
 • pasívne obchody nepriame – obchody prostredníctvom ktorých KB získava zdroje takým spôsobom, že iná banka alebo iný finančný sprostredkovateľ ukladá svoje voľné zdroje na účte v našej banke
 • pasívne obchody s centrálnou bankou  (Národná banka Slovenska) – poskytovanie úveru NBS komerčným bankám

Pasívne operácie bánk z pohľadu obchodných partnerov ako veriteľov banky

 • pasívne obchody s FO
 • pasívne obchody s PO
 • pasívne obchody s inými organizáciami a peňažnými ústavmi

Pasívne operácie bánk z pohľadu časovej viazanosti zdrojov

 • pasívne operácie netermínované
 • pasívne operácie termínované – krátkodobé – s dobou viazanosti do 1 roka
 • strednodobé – 2 – 4 roky
 • dlhodobé – nad 4 roky
 • alebo len krátkodobé (do 1 roka) a dlhodobé (nad 1 rok)

Pozrite si jednotlivé typy úverov.

Pasívne operácie bánk z pohľadu produktu, na základe ktorého banka získava zdroje

 • vkladové knižky a vkladové účty bez alebo s uvedením dĺžky doby vkladu
 • vkladové listy a certifikáty
 • bankové obligácie
 • životné poistky
 • rôzne druhy prémiových sporení
 • iné produkty

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 18.1.2021. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Branislav Kapral

  Čo sú pasívne úverové operácie komerčných bánk?

 2. Martin B.

  Pasívne úverové operácie sú činnosti, pri ktorých banky prijímajú finančné zdroje od svojich klientov, ako sú vklady, a používajú ich na financovanie svojich aktívnych operácií, ako sú úvery a investície.

Pridaj komentár