VÝNOS, RIZIKO, LIKVIDITA

– Ideálny investičný inštrument – najvyšší výnos, najnižšie riziko, najvyššia likvidita.

Výnos
– väčšina investorov sleduje maximalizáciu výnosu vzhľadom na dané riziko a likviditu
– investičný výnos je zložitou kategóriu – vo väčšine akcií nie je zaručený
– existuje veľké množstvo metód na jeho meranie, avšak sú často nesprávne aplikované.
– je potrebné rozlišovať medzi historickým (ex post-bol alebo mohol byť dosiahnutý) a očakávaným výnosom.

Výnos obsahuje
1. pravidelné dôchodky – dividendy, úrok – jedna alebo viac hotovostných platieb vyplácaných v určitých termínoch.
2. kapitálové zisky alebo kapitálové straty – rozdiel medzi kúpnou cenou a cenou za ktorú mohol byť fin. inštrument predaný.

Riziko

– nebezpečenstvo, že investor nedosiahne určitý výnos
– viac faktorová funkcia – úrokové, trhové, inflačné
– finančné riziko – riziko s využitím cudzieho kapitálu pri financovaní firmy, čím väčšia časť
aktív je financovaná cudzím kapitálom, tým väčšie je finančné riziko.

Jedinečné riziká
– výnosová miera je ovplyvňovaná špecifickými javmi ur. firmy – podnikateľské al. fin. riziká
– vyplývajú z činnosti emitentov investičných inštrumentov a je možné ich diverzifikovať.

Systematické – trhové riziká
– mimo kontroly investorov
– vyplývajú z celkového ekonomického vývoja a makroek. veličín
– nie je diverzifikovateľné, ak všetko investujeme do domácich inštrumentov
– ak investíciu rozložíme do dom. Aj zahr. Inštr. Potom aj systematické riziko možno diverzifikovať.

Likvidita

– existuje názor, že výnosová miera zodpovedá riziku
– schopnosť premeny inštrumentu na disponibilné prostriedky s min. nákladmi
– rôzne inštrumenty – rôzny stupeň likvidity – na rôznych trhoch
– devízové trhy, trhy fin. derivátov, vládnych dlhopisov – vysoko likvidné


Pridaj komentár