Trhy zodpovedajú za alokáciu zdrojov a poskytovanie výrobkov.

Trh = inštitúcia, ktorú vytvára spoločnosť za účelom alokácie zdrojov, ktoré sú relatívne vzácne vzhľadom na dopyt po nich.,
= kanály, vďaka ktorým sa predávajúci a kupujúci dostávajú do kontaktu.,
= určuje, aký tovar bude vyrábaný a aké služby budú poskytované + ich množstvo – distribuuje príjmy

Finančné trhy a finančný systém

Finančný systém = súbor trhov, inštitúcií, zákonov, regulácií a techník, s ktorých pomocou sú: obchodované akcie, obligácie a iné CP, určované úrokové sadzby, poskytované finančné služby na celom svete
– determinuje cenu za úver a koľko úverových prostriedkov bude k dispozícii pre platby za veľké množstvo tovarov a služieb
Ak rastú ceny úveru, úver je ťažšie dostupný, klesajú celkové spotreby tovarov a služieb, rastie nezamestnanosť a klesá ekonomická úroveň.

Primárna úloha FS = premiestniť vzácny pôžičkový kapitál od tých, čo šetria, k tým, čo si požičiavajú na spotrebu a investície

Funkcie finančného systému:
1)depozitná – ponúka pomerne ziskové a relatívne málo riskantné možnosti ukladania úspor do CP

2)funkcia zabezpečenia bohatstva – poskytuje nástroje pre uchovanie kúpnej sily, až do doby, kedy bude potrebná pre konkrétny nákup tovarov a služieb

3)funkcia likvidity – ponúka prostriedky pre získanie finančných prostriedkov na základe výmeny CP za pokladničnú hotovosť

4)kreditná – ponuka úverov pre podniky pre zabezpečenie spotreby a investičných výdajov v rámci ekonomiky. Úver = požičanie peňazí na základe sľubu o ich vrátení.

5)platobná – poskytuje mechanizmus na vykonávanie platieb za nákup tovarov a systém

6)funkcia ochrany proti riziku – ponúka prostriedky na ochranu firiem, spotrebiteľov a vlád pred rizikom z titulu činnosti ľudí alebo v oblasti majetku alebo v oblasti príjmov

7)politická – poskytuje kanály pre uplatnenie zámerov vlády v oblasti spoločných cieľov, zabezpečenie rastu miery nezamestnanosti, poklesu miery inflácie, stáleho ekonomického rastu

Finančný systém funguje tak, aby uviedol do rovnováhy plánované úspory domácností, firiem a vlád s plánovanými investíciami domácností, firiem a vlád., – umožňuje doplňovanie úspor pôžičkami

Finančné trhy sú jadrom finančného systému:
– umožňujú tok úspor predovšetkým z domácností k tým jednotlivcom a inštitúciám, ktoré potrebujú viac finančných úspor, než im poskytujú vlastné príjmy.,
– určujú objem disponibilného úveru.,
– podnecujú sporivosť.,
– tvoria úrokové sadzby a ceny CP.,
– uskutočňujú premenu bežného príjmu na príjmy v budúcnosti (lebo splácanie pôžičiek sa deje z príjmov v budúcnosti).
– miestom, na ktorom sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor rôznach ekonomických subjektov a dopyt rôznych subjektov po týchto prostriedkoch, ktoré sa využívajú ako investície.

Úspory
domácnosti: Úspory sú to, čo zostane z bežného príjmu po uhradení výdajov na bežnú spotrebu.

podniky: Úspory sú bežný čistý zisk po uhradení daní, dividend a všetkých ostatných hotovostných výdajov.
Nie všetok príjem za poskytnuté tovary a služby sa vždy minie. Firmy sporia svoje finančné rezervy pre prípadné použitie v budúcnosti a z dôvodov dlhodobých kapitálových investícií.

vláda: Úspory vznikajú, ak dôjde k prebytku bežných príjmov nad bežnými výdavkami.

Investície
Väčšina finančných prostriedkov, ktoré sú odložené vo forme úspor, preteká cez finančné trhy tak, aby mohli podporiť investície podnikov a vlády.

Domácnosti: kúpa nového domu
Firmy: výdaje na stále aktíva
Vláda: keď sa stará o občiansku vybavenosť – infraštruktúra

celkové investície = budovy a zariadenia, suroviny, tovar na ďalší predaj
Moderné ekonomiky vyžadujú veľké investície do dlhodobých statkov.

Úroky = odmena za odstúpenie peňazí a podstúpenie rizika. Treba zaistiť vrátenie požičaného kapitálu.


Pridaj komentár