Finančné investície sú takzvané finančné prostriedky po použití, čiže finančné prostriedky nadobúdajúce formu investícií. Investície môžeme opísať ako tok výdavkov, ktorý zvyšuje kapitálovú zásobu. Výsledkom investovania je ďalší rast budúcej produkcie, ako aj rast príjmov. ( ŠÍBL, D. a kol.,2002) Investície môžeme rozdeliť na reálne a finančné, ich charakter závisí od ich využitia.

Reálne investície

Reálne investície sú vtedy, ak sa investícia premení na reálny produkt, môžu to byť stroje, zariadenia, budovy a pod. Takýto typ možno financovať napríklad z úverových zdrojov, vtedy ak veritelia požičiavajú dlžníkom prostredníctvom úverov. Samozrejme očakávaný zisk – výnos má nastať v podobe úroku. Pri takomto type sa po dohodnutom čase požičané prostriedky vrátia a nadobudnutý výnos je ziskom pre veriteľa. Najväčšou výhodou je ich reálna podoba a ich užitočnosť. V nehnuteľnostiach je možné bývať alebo ich prenajímať , archivované víno je možné vypiť alebo ďalej predať. Nevýhodou takýchto reálnych aktív je ich nižšia likvidita, to znamená nižšiu rýchlosť ich premenlivosti na peniaze. Reálne investície sú podnikanie, nehnuteľnosti, vzácne predmety, hnuteľnosti a pod.

Finančné investície

Medzi finančné investície patria napríklad vklady do peňažných vkladov, životného či dôchodkového poistenia do cenných papierov. V prípade veriteľov ide o finančný kapitál získaný predajom cenných papierov a čo sa týka investorov, tí ich nakupujú kvôli výnosu. Pri cenných papieroch, ktoré predstavujú nárok ich majiteľa na požičanú sumu, táto suma predstavuje investovanú sumu finančných prostriedkov, je to však aj nárok majiteľa aj na dividendu, úrok a iný kapitálový výnos. Na finančnom trhu sa predaj a nákup cenných papierov uskutočňuje prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ktorými sú najčastejšie investičné spoločnosti, banky a obchodníci s cennými papiermi. Finančné investície sú dlhopisy, peňažné vklady. (Finančné investície . Dostupne na: < http://www.euroekonóm.sk /financie/financne-investovanie/financne-investovanie-a-financne-investicie/>)

Investície do finančného majetku

Na finančnom trhu zabezpečujú spoločnostiam kapitál a ďalšie rozvíjanie finančné investície do rôznych inštrumentov. Ako sme už spomínali v predošlých častiach tejto práce, cenné papiere tvoria najväčšiu časť finančných, ale nehmotných investícií hlavne z hľadiska frekvencie a objemu využitia.

Pre lepšie pochopenie sme sa rozhodli bližšie sa zaoberať základnými finančnými inštrumentmi, medzi ktoré patria akcie, dlhopisy a finančné deriváty.

Dlhopisy

Ako sme už v predchádzajúcej časti uviedli dlhopisy sú cenné papiere, ktoré vydávajú vlády, podniky, verejné inštitúcie, mestá, obce alebo medzinárodné inštitúcie, aby získali kapitál od investorov. Dlhopis vyjadruje dlžnícky záväzok emitenta voči veriteľom, je to dlhový alebo úverový cenný papier. Základnou charakteristikou je, že majú svoju dobu splatnosti a sú vydávané až na výnimku na dobu určitú.

Dlhopismi sa zaoberá aj Zákon č. 530/1990 Z. z. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, tento zákon definuje dlhopis ako „cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (emitenta) tieto záväzky splniť.“

Investori ich nakupujú, lebo s ich držbou je spojená pravidelná výplata takzvaného kupónu, čo je úrok z požičanej sumy. V dobe splatnosti je dlhopis investorovi splatený vo výške menovitej hodnoty, je to možné jednorazovo alebo v splátkach. Dlhopisy majú svoju:

 • trhovú hodnotu, čo je stanovená cena na burze, dlhopisy majú aj
 • menovitú hodnotu, hodnota, ktorú investor dostane v deň splatnosti dlhopisu
 • emisný kurz a to je cena, za ktorú je dlhopis pri jeho vydaní emitentom predávaný investorom.

Dlhopisy sa používajú vo viacerých podobách ako:

 • vkladové listy vydávané bankami ako potvrdenie o vklade, majú dobu splatnosti od 1 mesiaca do niekoľko rokov, výnos úrokový je u nich vyšší ako pri termínovaných,
 • vo forme obligácie, kde je doba splatnosti 5 a viac rokov,
 • ako hypotekárne záložné listy, ktoré patria medzi najbezpečnejšie cenné papiere, vydáva ich hypotekárna banka a poskytujú sa hypotekárne úvery. Takéto pohľadávky sú zabezpečené zástavným právom k nehnuteľnostiam. Vydané na 5 ako aj viac rokov.

Rating a ratingové hodnotenie pri dlhopisoch

Rating môžeme charakterizovať ako nezávislý pohľad na finančné zdravie spoločnosti, s vysoko odborným názorom na finančnú stabilitu dlžníka a na riziko. Rating sa využíva ako najdôležitejší ukazovateľ pri dlhopisoch. Je to signál dôveryhodnosti emitenta dlhopisu. Ten vyjadruje hodnotenie úverovej bonity dlhopisových emitentov.

Poznáme viacero druhov ratingov:

 • rating štátov,
 • rating finančných inštitúcií,
 • rating subjektov bankového sektora,
 • rating ostatných finančných inštitúcií,
 • rating priemyselných subjektov,
 • rating poisťovacieho sektora,
 • rating nefinančných inštitúcií,
 • rating subjektov,
 • rating subjektov služieb,
 • rating miest a obcí,
 • rating projektov,
 • rating emisií.

Ratingové hodnotenie vytvárajú ratingové agentúry, ich úlohou je poskytovať účastníkom transakcií na finančnému a kapitálovom trhu rôzne druhy finančných, ako aj nefinančných analýz a kategorizácií rizík. Rating spoločnosti sa dá opísať vyjadrením názoru na finančnú stabilitu a silu dlžníka, jeho dôveryhodnosť a kredibilitu z hľadiska schopnosti splácať svoje budúce záväzky. Rating vyjadruje mienku o schopnosti pripravenosti a ochote dlžníka splácať svoje záväzky v deň splatnosti.

Hodnotenie ratingu jednotlivých agentúr sa trošku delí. Kódy ratingu sú označené predovšetkým písmenami abecedy, podľa postupnosti A je hodnotenie najlepšie a rating končí písmenom D, čo predstavuje najnižšie hodnotenie. Ako si môžeme pozrieť na tabuľke 1, máme tam rozdelenie ratingových stupníc z jednotlivých ratingových agentúr. Riziko v uvedenej tabuľke je rozdelené do dvoch stupňov, investičného a špekulatívneho, ktoré je vysoko rizikové, avšak ponúka nadpriemerný ziskový potenciál.

Nielen každá agentúra má svoje hodnotenie, ale dokonca sa odlišujú aj v rozdelení časového horizontu, rating sa rozdeľuje na krátkodobý a dlhodobý.

Použitá litertúra

ŠÍBL, D. A kol.,: Veľká ekonomická encyklopédia, 2002, s. 967 SPRINT, Bratislava 2002. ISBN: 80-89085-04-0.

Ratingové hodnotenie. Dostupné na: < http://www.fxstreet.cz/rating-sp-moodys-a-fitch.html>

Zákon číslo 530/1990 Dostupné na :< http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z5301990.pdf>


Pridaj komentár

Štítky: