( Simona Česaná,  16)

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

Zadanie testu

Toto sú správne odpovede testu na prijímačky so slovenčiny a literatúry. Zadanie testu nájdete na stránke Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2018.

Riešenie testu

Odpoveď č. 1

Prezývajú ma Krivák. Ťažko sa mi s tou prezývkou zmieruje, lebo mi v štrnástich rokoch lekári operovali bederné kĺby. Občas sa mi aj podarí kráčať výborne. Na oddelení rehabilitácie cvičievam na bicykli a posilňovacom náradí. Zatiaľ však nesmiem cvičiť na telocviku. Ako mám dosiahnuť aby sa mi niektorí z triedy nevysmievali? Kedysi som bol prvý v skoku do výšky. Je to ale psí život! Všetko sa na mňa zosypalo. Lekárkinej sestričke minule prišiel na um výborný cvik. Opri sa mi o ruku a vyri do piesku prstami na nohe svoje priezvisko! Ak budeš usilovne cvičievať, iste sa úspech dostaví, hovorila milo. Asi by som jej mal veriť. Nie? Na druhý deň bola s mojim výkonom spokojná.

Odpoveď č. 2

 1. deväť, veru, päsť
 2. rameno, väz, semeno
 3. smädný, mäso, meno
 4. mäkčeň, späť, zmätok

Odpoveď č. 3

 1. 2 obojaké, 2 tvrdé, 1 mäkkú spoluhlásku
 2. 4 obojaké, žiadnu tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
 3. 3 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku
 4. 2 obojaké, 1 tvrdú, 1 mäkkú spoluhlásku

Odpoveď č. 4

 1. napíšem jej, základný tvar jednotné číslo: ona, množné číslo ony
 2. jej úsmev
 3. stretla som ich, základný tvar jednotné číslo: on alebo ona alebo ono, množné číslo: oni alebo ony
 4. ich vedomosti

Kurník, prečo to mám zle?

Slovo „jej“ je asi jasné každému. Ale prečo „ich“? Nuž, slovo „ich“ predstavuje akuzatív plurálu slova „oni“, alebo aj „ony“. Z kontextu nie je jasné, či stretla dievčatá, chlapcov, prípadne iné pohlavia, mimozemšťanov alebo nedajbože ich mix. No a nominatív singuláru slova „oni“ je „on“ a slova „ony“ je „ona“ alebo „ono“. Kapišto?

Odpoveď č. 5

Stará mama rozpráva svojim vnukom príbeh, ako sa s mojím otcom vybrali našim autom na výlet do Poľska.

Kurník, prečo to mám zle?

Lebo pri skloňovaní zámena on a privlastňovacích zámen (môj, tvoj, váš, náš, svoj) píšeme aj vyslovujeme pádové prípony s krátkou samohláskou. Výnimkou je inštrumentál sg., kde píšeme dlhú samohlásku.

Odpoveď č. 6

 1. chyba v skloňovaní: „túto pani dobre nepoznám“, správne má byť „túto paniu dobre nepoznám“
 2. tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť: podmieňovací spôsob minulého času
 3. druhý tvar podmieňovacieho spôsobu slovesa osloviť a jeho pomenovanie:oslovil by som, podmieňovací spôsob prítomného času
 4. genitív jednotného čísla od slova pani: prvé slovo pani je po vyskloňovaní „pani“, druhé slovo pani je po vyskloňovaní „panej“

Kurník, prečo to mám zle?

Pri podmieňovacom spôsobe, čiže kondicionáli, rozoznávame podmieňovací spôsob prítomného času, napr. vedel by som, a podmieňovací spôsob minulého času, ktorý sa tvorí z podmieňovacieho spôsobu prítomného času slovesa byť (napr. bol by som) a z tvaru minulého času významového slovesa, napr. bol by som vedel, bol by som býval, bolo by žilo, boli by ste mali, boli by videli. Podmieňovacím spôsobom minulého času sa v slovenčine vyjadruje podmienené uskutočnenie deja v minulosti, napr. Keby som to bol vedel, tak by som si bol zobral veci.

Slovo pani je podstatné meno ženského rodu. Podstatné mená ženského rodu sa skloňujú podľa vzorov: žena, ulica, dlaň, kosť. Podstatné meno pani má však osobitné skloňovanie. Podstatné meno pani skloňujeme, keď stojí vo vete samostatne. Napr. Na ulici boli dve panie. Podstatné meno pani neskloňujeme, ak vystupuje vo vete ako prívlastok. To znamená, že podstatné meno pani neskloňujeme, ak je vo vete spojené s menom, priezviskom, titulom, pomenovaním profesie, atď. Napr. Na ulici boli dve pani Mrázové.

Odpoveď č. 7

 1. Pani Mrázová, buďte tak dobrá, ukážte mi cestu.
 2. Pani Mrázová, buďte taká dobrá, ukážte mi cestu.

Odpoveď č. 8 a

 1. Mládenci z dediny išli do lesa na drevo.
 2. Obyvatelia tejto lokality dlho čakajú na úpravu cesty.
 3. Vojaci pristúpili na podmienku a svoj súhlas potvrdili sľubom.
 4. Siedmi žiaci ôsmych tried odcestovali autobusom na súťaž.

Odpoveď č. 8 b

neohybné slovné druhy: predložky: z, do, na, a, príslovky: dlho

Odpoveď č. 8 c

slovesá dokonavého vidu: pristúpili, potvrdili, odcestovali

Odpoveď č. 9 a

 1. druhová: dvojakých
 2. radová: štvrtého
 3. skupinová: nevyskytuje sa
 4. základná: päť
 5. násobná: trikrát

Odpoveď č. 9 b

 1. dvojaký skloňujeme podľa vzoru pekný (je to skloňovací vzor prídavných mien)
 2. štvrtý skloňujeme podľa vzoru pekný, ak by to bol tretí, tak by sa skloňoval podľa vzoru cudzí
 3. päť skloňujeme podľa vzoru päť

Odpoveď č. 10 a

 1. Príroda sa zaodela do slávnostného šatu.
 2. Začal sa zaujímať o školu.
 3. V škole sedíme po dvoch.
 4. Obraz kvitnúcej jari bol krajší. – Lebo baba povedala, že menný (slovesno-menný) prísudok je zložený zo sponového slovesa (byť, stať sa) a plnovýznamového slovného druhu.

Odpoveď č. 10 b

 1. metafora
 2. personifikácia – Lebo baba povedala, že personifikácia alebo zosobňovanie je obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním ľudských vlastností na neživé predmety
 3. metonymia
 4. alegória

Odpoveď č. 11 a

 1. Zrazu ma pichlo v boku. Pohľad z brehu jazera je krásny.
 2. Na jar zriedkavo hrmí. V chyži bolo chladno a temno.
 3. V škole sedíme po dvoch. Hraj na gajdy!Lebo baba povedala, že jednočlenné vety sú vety, ktoré nemajú podmet. Jednočlenné vety majú iba jeden hlavný vetný člen – vetný základ.
 4. Na výlet pôjde celá ôsma trieda. Celú noc mrzlo.

Odpoveď č. 11 b

Krásny: je to prídavné meno (adjektívum), ohybný slovný druh, ktorý je možné skloňovať. Rod mužský, číslo jednotné (singulár, sg), 1. pád (nominatív).

Odpoveď č. 11 c

 1. 2 nezhodné prívlastky
 2. 1 nezhodný prívlastok – Lebo baba povedala, že nezhodný prívlastok sa s podstatným menom, ktoré rozvíja, nezhoduje v rode, čísle a páde. Nezhodný prívlastok býva vyjadrený najčastejšie podstatným menom. Nezhodný prívlastok zvyčajne stojí za podstatným menom, ktoré rozvíja.
 3. žiaden nezhodný prívlastok

Odpoveď č. 11 d

očný, rodinný, jarný, nočný, rastlinný

Odpoveď č. 12

 1. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 2. príslovkové určenie miesta, zhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 3. príslovkové určenie miesta, nezhodný prívlastok, nezhodný prívlastok, prvá časť zloženého prísudku, 2. časť zloženého prísudku, podmet
 4. žiadna z uvedených možností

Odpoveď č. 13 a

 1. Vo voľnom čase sa venujem i knihám, i športu, i televíznym programom. – Tu sú čiarky v poriadku, ale nemusia tu byť. Ľebo Ľudko Štúrovie by boľi bývaľi povedaľi, že čiarku nepíšeme (nemusíme písať ) pred priraďovacími spojkami a, i, aj , ani, alebo, či.
 2. Učil sa, a predsa nevedel. Tu je čiarka v poriadku, muši byc!
 3. Martin neprišiel, ani odkaz nenechal. – Tu je čiarka tiež v poriadku, ale nemusí tu byť. Ľebo Ľudko Štúrovie by boľi bývaľi povedaľi, že čiarku nepíšeme (nemusíme písať ) pred priraďovacími spojkami a, i, aj , ani, alebo, či.
 4. Najprv dáva, potom berie. Tu je čiarka v poriadku, muši byc!

Odpoveď č. 13 b

 1. synonymá
 2. antonymá (opozitá)
 3. homonymá

Odpoveď č. 14 a

 1. aby, hoci, ale, ba aj
 2. no, i, keď, že
 3. ako, pretože, ba, a
 4. a, i, aj, ani, alebo – priraďovacie spojky (zlučovacie a vylučovacie)

Odpoveď č. 14 b

 • priraďovacie súvetie odporovacie: Učil sa tri hodiny, lenže jednotku nedostal.
 • priraďovacie súvetie vylučovacie:  Buď budeš počúvať, alebo si to oprav sám.
 • podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou predmetovou: Cítila som, že vyhrám.
 • podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou: Mám rád koláče, ktoré pečie moja mama.

Odpoveď č. 15

 1. času
 2. miesta
 3. spôsobu
 4. príčiny

Odpoveď č. 16

Schéma, ktorá zodpovedá vete: Žiaci základných škôl sa pre veľký záujem tlačili v stiesnených priestoroch kina.

 • žiaci – podmet
 • škôl – prívlastok nezhodný (viaže sa na „žiaci“)
 • základných – prívlastok zhodný (viaže sa na „škôl“)
 • sa tlačili – prísudok
 • v priestoroch – príslovkové určenie miesta  (viaže sa na „sa tlačili“)
 • stiesnených – prívlastok zhodný (viaže sa na „v priestoroch“)
 • kina – prívlastok nezhodný (viaže sa na „v priestoroch“)
 • pre záujem – príslovkové určenie príčiny (viaže sa na „sa tlačili“)
 • veľký – prívlastok zhodný (viaže sa na „pre záujem“)

Nakreslite si sami, prípadne nám môžete poslať Váš nákres na simona@euroekonom.sk. Ďakujeme.

Odpoveď č. 17 a

Uvedená ukážka predstavuje slohový útvar: správa (informačný slohový postup)

Odpoveď č. 17 b

 1. oznámenie – informačný slohový postup
 2. výklad – výkladový slohový postup
 3. opis – opisný slohový postup
 4. správa – informačný slohový postup

Odpoveď č. 18

 1. ruža šípová, triedna kniha, hrach na stenu hádzať
 2. zapísať si za uši, vysoko rúbať, prepásť príležitosť
 3. komu sa nelení, tomu sa zelení, zdravotná sestra, ľahká atletika

Odpoveď č. 19

 1. objednávka, zabezpečiť, organizácia, termín – administratívny štýl
 2. fáro, profák, šuter, deják – hovorový štýl
 3. muška, luna, amor, epika – rôzne štýly
 4. fonetika, aritmetika, realizmus, optický – náučný (odborný) štýl

Odpoveď č. 20

 1. Jozef Gregor Tajovský – Ženský zákon – Mara Malecká
 2. František Hečko – Červené víno – Marek Habdža
 3. Sir Arthur Charles Clarke – Záchranná akcia – Alveron
 4. Jaroslava Blažková – Malá galéria mladšieho brata – Inka

Odpoveď č. 21

 1. životopis je slohový útvar výkladového slohového postupu – životopis je slohový útvar výkladového slohového postupu
 2. termíny sú typické pre publicistický štýl termíny sú typické pre náučný (odborný) štýl
 3. koncept je nečistopis
 4. strofa je usporiadanie stôp strofa je usporiadanie veršov

Odpoveď č. 22

Prvým slovanským spisovným jazykom bola staroslovienčina.

Odpoveď č. 23

AUTOR DIELO POSTAVA LITERÁRNY ŽÁNER (DRUHOVÝ ÚTVAR)
Ľubomír Feldek O múdrej princeznej O škaredej princeznej Jano Valaška, kráľ Filip, Klára historická povesť, druh: epika, útvar: moderná umelá rozprávka, prozaická
Milan Rufus Milan Lasica –Július Satinský Španielska čižma Števo Kyjanica sonet dramatický útvar, veselohra, komédia
Vincent Šikula Leto u strýca Rafaela Prázdniny so strýcom Rafaelom strýco Matúšovie, Vilko, strýco Zahruška, Vincko novela druh: epika, žáner: próza pre deti
Rudolf Dobiáš Ľudo Ondrejov Zbojnícka mladosť Jerguš Lapin, Paľo Stieranka, Jergušova matka, sestra Anna, brat Rudko, krstná matka, Štefan Fašanga, Zuzka Košaľkuľa novela druh: epika, žáner: román, prvý diel trilógie Slnko vystúpilo nad hory,
Andrej Plávka Miroslav Válek Jesenná láska ––––––––––––––– epická báseň, naspieval Miroslav Žbirka

Odpoveď č. 24

Napodobenie zvuku vhodným využitím hlások v slovách sa nazýva zvukomaľba.

Odpoveď č. 25

Poznáme miestne, historické, démonologické, heraldické povesti.

Odpoveď č. 26

Prečítaná.

Odpoveď č. 27 a

 • Autor: Andrej Sládkovič
 • Obdobie: romantizmus, Štúrovci
 • Je to báseň lyrická. (reflexívna lyrika, spoločenská lyrika)
 • Básnik rozpráva o tom, že národ je mladý, bez minulosti a budúcnosti. (Básnik vyjadril vieru v budúcnosť slovenského národa, a stavia sa do role jeho obhajcu.)

Odpoveď č. 27 b

Básnické prostriedky:

 • anafora – „nehaňte ľud môj“
 • personifikácia – „spieva slovenské pole“
 • personifikácia – „čas čuší“
 • básnická otázka – „Alebo či sú čriedy a bravy a koniarne komus’ národ?“
 • kakofónia – „čas čuší“
 • metafora – „ľud skvitne nádejou“
 • metafora – „bohovia zlatí“
 • metafora – „hlas povestí“
 • epiteton – „veciam svätým“
 • epiteton – „surová pýcha“
 • epiteton – „kraj biedny“
 • epiteton – „ústa nečisté“

Odpoveď č. 28

Napríklad: Narodil som sa v Košiciach, v meste, ktoré vtedy kvitlo tulipánmi a narcismi. Fontána na námestí hrala všakovakými farbami a zvonkohra do toho zvonila svoju sladkú pieseň. Bola jar, ľudia v uliciach mávali a tešili sa z úspechov strany a vlády. Deti so soplíkmi preliezali biele lavičky. Bol som takzvané Husákove dieťa.

Zadanie testu

Toto sú správne odpovede testu na prijímačky so slovenčiny a literatúry. Zadanie testu nájdete na stránke Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 2018.

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: Simona Česaná

Tento príspevok bol vytvorený 10.4.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Simona Česaná.


Ekonomická poradňa

 1. anonym

  To opravovalo decko? V odpovedi č 11b ako moze byt pridavne meno nezivotne?

  1. Kazma

   Pekný je vzor pre prídavné mená životné.

  2. Anonym

   aj decko vie viac..ako ten čo to opravoval 🙂

 2. Samuel

  Chyba v skloňovaní v cvičení 6 je …ale túto pani dobre nepoznám.
  Správne by bolo“…túto paniu dobre…“

  1. EuroEkonóm.sk

   Ďakujeme, Vašu odpoveď sme do testu doplnili.

 3. Kristína

  11a) chyba! veď predsa-V škole sedíme po dvoch. je podmet zamlčaný čiže MY
  -Hraj na gajdy.podmet zamlčaný čiže TY
  podľa mňa správna odpoveď je čislo 2.

  1. Sofi

   Dobrý deň,v tej 17 by nemalo byt náhodou oznámenie ?Lebo správa je informácia o tom čo sa už stalo a má byť v minulom Čase….

  2. SLOVENčINáR

   ja si tiež myslím….

 4. ivana

  Dobrý deň všetci! Tento test, resp.riadiť sa týmito odpoveďami k tomuto testu vám neodporúčam, kedže som tam našla mnoho chýb a keby som nemala info že čo a ako v slovenčine chodí, tak by som v tom mala potom riadny zmätok.

 5. Anonym

  11 c je chyba

 6. Anonym

  12 je pravdepodobne zle

 7. margit

  tato stránka je úplne zlá

 8. Ten čo to aj vie

  Prve sa to nauč ty, potom opravuj

 9. SLOVENčINáR

  tak 12 je zle

 10. žiačik

  Aký debilko toto opravoval?

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.