( EuroEkonóm.sk,  5)

Prijímačky zo slovenčiny a literatúry na SŠ

Spravte si ukážkový test na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na strednú odbornú školu. Ďalšie testy na prijímačky na strednú školu nájdete na stránke Prijímačky na strednú školu.

Riešenie testu

Riešenie testu a správne odpovede nájdete na konci tejto stránky.

Zadanie testu

1. Doplň i/y a čiarky vo vetách:

Prijímacia komisia nebola až taká otravná ako ho niektor_ strašili no napriek tomu sa mu zdalo akoby za ním zapadla brána so sedemdesiat_mi siedm_mi zámkam_. Zalial ho pocit neuver_teľnej voľnosti. Možno preto, že sa ocitol ako práve zistil na _ámestí slobody. To však tak nepôsobilo. Celé bolo obkolesené v_sokým lešením a v_zeralo ako spútané oceľov_mi okovam_. Ak_si murár_ pracovali na najvyššom poschodí, vyspevujúc pesničku o Kataríne čo b_va neďaleko od Trenčína. Dostal chuť podeliť sa so svoj_m úspechom. Ale chodci ktorí prechádzali námestím ho nevnímali. Ľudia sú nevšímav_ k radostiam druh_ch a domy, tie sú tiež rad_, že ich nikto nev_rušuje zo stáročnej neh_bnosti. Pomaly, dôstojne si sadol na lavičku a plnými dúškam_ v_chutnával jarn_ vzduch a blížiacu sa dospelosť.

Úlohy z jazyka a literatúry

2. Nájdi a zakrúžkuj skupinu osobných zámen:

 • a) náš, od nás, o nej, jeho taškou
 • b) im, od neho, mňa, o nej, videl ich
 • c) s vašimi, od nich, mnou, k nim, o ich byte

3. a) Z viet vyber dvojčlenné vety:

 • Vonku sa blýska.
 • Nekričte!
 • Dedina spala pokojným spánkom.
 • Dýcha sa mi voľnejšie.
 • V to poludnie prudko mrzlo.

3. b) Ktorá z dvojčlenných viet je úplná?

4. Z radu podstatných mien vyber pomnožné podstatné mená stredného rodu:

Tatry, oblaky, ústa, okuliare, korytnačky, Piešťany, bradlá, čísla, pomyje, kliešte, jablká, prsia, Košariská, Donovaly, vrecia, nožnice, husle

5. Urč z nasledujúcich viet a spojení tú správnu. Správnu vetu, spojenie podčiarkni:

 • a) Mám doma päť šiat. Mám doma pätoro šiat.
 • b) So štyrmi deťmi to nie je jednoduché. So štyroma deťmi to nie je jednoduché.
 • c) Môžeme môžme
 • d) Dané číslo násobte tromi. Dané číslo násobte troma.
 • e) U všetkých týchto zámen u susedov

6. Vyber podstatné mená, pri ktorých určujeme životnosť a neživotnosť:

batoh, šťava, slnko, murár, vysvedčenie, učiteľ, javor, smiech, ruža, sudca, Jano, vlasť, žriebä, dedo, olej, kuriatko, vodopád

7. Raduje sa. Vytvor k jednoduchej vete (ak treba, doplň do vety ďalšie vetné členy):

 • a) vedľajšiu vetu predmetovú
 • b) vedľajšiu vetu prívlastkovú
 • c) vedľajšiu vetu príslovkovú časovú
 • d) vedľajšiu vetu príslovkovú príčinnú

8. Nazrela dnu, lež nič nevidela. Uvedené priraďovacie súvetie je súvetím:

 • a) zlučovacím
 • b) stupňovacím
 • c) odporovacím
 • d) vylučovacím

9. Utvor 2. a 3. stupeň prídavných mien:

 • tupý
 • krehký
 • dobrý
 • krátky
 • vrtký

10. Vyber jednu z viet, ktorá zodpovedá schéme:

 • a) Niektoré jazykové štýly sa vyznačujú prísnou vecnosťou.
 • b) Biele kríky kvetov zakrývali voľný výhľad.
 • c) Horské bystriny sa len tak hemžili veľkými pstruhmi.
 • d) Obrovský smrek na brehu sa dotýkal širokej plytčiny.

11. Číslovky napíš slovom:

(1) dievčatá, (1.) športovci, z (5) zošitov, v (40.) rokoch, v (50) rokoch, dobehol (8.), (7) ochoreli

12. Jabloň sa v noci ohýbala pod silnými nárazmi vetra. V ktorej z možností sú správne určené vetné členy?

 • a) podmet, príslovkové určenie miesta, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, nepriamy predmet, nezhodný prívlastok;
 • b) podmet, príslovkové určenie času, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, priamy predmet, nezhodný prívlastok;
 • c) podmet, príslovkové určenie času, slovesný prísudok, zhodný prívlastok, príslovkové určenie príčiny, nezhodný prívlastok.
 • d) Žiadna z uvedených možností.

13. Brat nám oznámil, že sa teší na Veľkú noc a určite príde. Tromi spôsobmi vytvor z nepriamej reči priamu reč.

14. Ktoré gramatické kategórie zodpovedajú zvýraznenému slovesu? Vyhrešila chlapca pre ľahostajnosť.

 • a) 2. osoba, plurál, minulý čas, podmieňovací spôsob, dokonavý vid
 • b) 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, dokonavý vid
 • c) 3. osoba, singulár, minulý čas, oznamovací spôsob, nedokonavý vid
 • d) žiadna z uvedených možností

15. Ktorá skupina slov predstavuje synonymá?

 • a) horička, hora, horský, hornatý
 • b) jar, leto, jeseň, zima
 • c) pekný, krásny, nádherný, úchvatný
 • d) kopať, búrať, stavať, demolovať

16. Žiadosť, správa, oznámenie sú:

 • a) časti jazykových štýlov
 • b) útvary epiky
 • c) slohové útvary informačného slohového postupu

17. V ktorej z možností sú všetky spojenia frazeologizmy:

 • a) vziať nohy na plecia, stratil reč, zapísať si za uši
 • b) jazyková škola, vysoko rúbať, byť sto rokov za opicami
 • c) prijímacie pohovory, triedna kniha, letný deň

18. Ktoré pojmy patria všetky k menu Martin Kukučín?

 • a) Tajov, Ondráš Machuľa, Prešov, Praha
 • b) Jasenová, Adam Krt, Praha, realizmus, román
 • c) Gábor Vlkolinský, Letorosty, novela, Vyšný Kubín
 • d) žiadna z možností

19. Urč jazykový štýl viet:

 • a) Ruža šípová (rosa canina) je ker až 3 m vysoký s prútnatými konármi, ktoré sú porastené zahnutými ostňami.
 • b) Náhle krajinu zaliala mesačná noc. Na oblohe sa zjavil vládca mesiac a jeho priateľky – hviezdy.
 • c) Slovina a biola sú predmety, ktoré mám rád.

20. Podčiarkni, ktoré dielo nenapísal Ján Smrek:

Cválajúce dni, Iba oči, Chlapec maľuje dúhu, Básnik a žena

21. Použité spojenia sú: živiť sa perom, čítať Kukučína, prekladať Remarqua

 • a) metafora
 • b) prirovnanie
 • c) metonymia

22. K akému literárnemu smeru patria štúrovci? …..

23. Kamil Peteraj píše okrem básnických zbierok aj …..

Úvaha

24. Ak si dokončil základnú časť testu, napíš krátku úvahu, v ktorej vyjadríš svoje predstavy o ďalšom štúdiu na strednej škole.

Riešenie testu

Nové testy pre školský rok 2024/2025

Pozor, toto sú nové testy aj so správnymi odpoveďami! Otestujte sa v nových testoch pre školský rok 2024/2025:

Matematika – testy na prijímačky (92 testov)

Slovenský jazyk a literatúra – testy na prijímačky (78 testov)

Prijímacie skúšky na strednú školu 2025, 2024, 2023

Správne odpovede a riešenia testov

Výsledky niektorých testov sú v komentároch v dolnej časti stránok. Ak niektoré vyriešite, podeľte sa o ne s ďalšími spolužiakmi – pridajte ich do komentárov pod článkom. Komentáre budú obratom schválené – väčšinou do niekoľkých minút. Ďakujeme v mene všetkých žiakov a študentov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.4.2019 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. R.Fico

  cele zle

 2. Anonym

  Vie niekto odpoveď na tú 10-tu úlohu a prečo?
  Akú schému chcú vlastne?

 3. Anonym

  hodili by sa odpovede ngl

 4. 8

  Po 5 rokoch by sa hodili

 5. saybeatz

  polovica dobre

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.