(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika je hospodárska vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Podniková ekonomika v tradičnom stredoeurópskom delení tvorí spolu s ekonómiou tzv. ekonomické vedy. Niekedy, najmä v anglosaských krajinách, sa však podniková ekonomika klasifikuje ako súčasť ekonómie.

Členenie podnikovej ekonomiky:

 • všeobecná podnikovohospodárska náuka (podnikovohospodárska teória, aplikovaná podniková politika)
 • odvetvová podnikovohospodárska náuka (špeciálna podnikovohospodárska náuka) priemyselných podnikov, obchodných podnikov, bankových podnikov, dopravných podnikov, remeselných podnikov, poisťovacích podnikov, podnikov cestovného ruchu, poľnohospodárskych podnikov alebo štátnych podnikov

Podnikovohospodárske techniky

Medzi hlavné podnikovohospodárske techniky patrí:

Funkčné podnikovohospodárske náuky

Medzi funkčné podnikovohospodárske náuky, resp. funkčné podnikovohospodárske disciplíny patria:

Všeobecná podnikovohospodárska náuka sa v praxi delí často delí podľa podnikových funkcií, preto sa niekedy funkčné podnikovohospodárske náuky považujú za zhodné so všeobecnou podnikovohospodárskou náukou.

Podnikovohospodárska náuka z genetického hľadiska

Z genetického hľadiska delíme podnikovohospodárska náuku zameranú na:

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008 a aktualizovaný 8.10.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. Bielik, P.: Ekonomika podnikov. SPU Nitra, 2000. s. 7-14. ISBN 80-7137-735-6
 2. P.: Podnikové hospodárstvo. Nitra, 2006. s. 9-280. ISBN 80-8069-698-5
 3. Bielik, P. a kol.: Podnikovo hospodárska teória agrokomplexu. Nitra, 2001. s. 5-19. ISBN 80-7137-861-5
 4. Bojňanský, J.: Účtovníctvo. Ústav ďalšieho vzdelávania ekonómov a manažérov pri EU. Bratislava, 1993. s. 5-7. ISBN 80-05-01135-0
 5. Čunderlík, D.: Základy hospodárenia firmy. Bratislava, 1998. s. 240. ISBN 80-8057-086-6
 6. Gozora, V.: Podnikový manažment. SPU Nitra, 2005. s. 11-27. ISBN 80-8069-462-1
 7. Gurčík, Ľ.: Podnikateľská analýza a kontroling. SPU Nitra, 2001. s. 43. ISBN 80-7137-958-1
 8. Gurčík, Ľ.: Podnikateľská analýza a kontroling. SPU Nitra, 2004. s. 52-61. ISBN 80-8069-449-4
 9. Hontayová, K. a Lisý, J.: Základy modernej ekonómie. ELITA Bratislava, 1995. s. 53. ISBN 80-85323-96-X
 10. Pinková, D. – Neumanová, A.: Podniková ekonomika. UK Bratislava, 1996. s. 49-58. ISBN 80-7160-082-2
 11. Sedlák, M. a kol.: Podniková ekonomika. ELITA Bratislava, 1995. s. 9-247. ISBN 80-85323-73-7
 12. Šlosár, R. – Čapová, M. – Fabová, Ľ.: Základná ekonomická orientácia. ARIMES Bratislava, 1992. s. 23-29. ISBN 80-900564-4-X
 13. Šlosár, R. – Šlosárová, A. – Majtán, Š.: Výkladový slovník ekonomických pojmov. SPN Bratislava, 1992. s. 318. ISBN 80-08-01609-1
 14. Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie. SÚVAHA s. r. o. Bratislava, 1997. s. 48-291. ISBN 80-88727-15-4
 15. Zalai, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. SPRINT Bratislava, 1997. s. 11-55. ISBN 80-88848-18-0

Pridaj komentár