(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Založenie obchodnej spoločnosti

– spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov musí byť úradne overená.
– spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom, ktoré sa pripojí k spoločenskej zmluve.
– ak to zákon pripúšťa, aby spoločnosť založil jeden zakladateľ nahrádza spoločenskú zmluvu zakladateľská listina, ktorá musí obsahovať rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva.

Vznik spoločnosti

– spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní odo dňa založenia spoločnosti alebo odo dňa doručenia živnostenského alebo iného oprávnenia.
– ak pri založení obchodnej spoločnosti nie je vyslovene určené, že sa zakladá na dobu určitú, tak platí, že bola založená na dobu neurčitú.
– právne úkony týkajúce sa založenia, vzniku, zmeny, zrušenia alebo zániku spoločnosti musia mať písomnú formu a ak to ustanovuje zákon, vyžaduje sa forma notárskej zápisnice.

Do vzniku spoločnosti

– konajú vo veciach súvisiacich so vznikom spoločnosti za spoločnosť jej zakladatelia alebo niektorí z nich, pokiaľ zákon alebo osobitné predpisy nestanovujú inak.

Zo záväzkov spoločnosti, kt. prevzali zakladatelia alebo niektorí z nich za spoločnosť do dňa jej vzniku, sú viazaní zakladatelia spoločne a nerozdielne. Záväzky, ktoré vznikli do vzniku spoločnosti, prechádzajú na spoločnosť okamihom jej vzniku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár