(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Podnikové financie

Podnikové financie je sústava peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich alokovaní a viazaní v jednotlivých zložkách majetku, pri produktívnom
využívaní tohto majetku a pri rozdeľovaní dosiahnutých výsledkov.

Finančná politika

Finančná politika je také konkrétne uskutočňovanie finančnej činnosti, ktoré podľa názorov vedenia najlepšie prispieva k plneniu podnikateľských cieľov. Finančná politika zahrňuje:

 • formulovanie cieľov
 • voľbu finančných nástrojov a opatrení
 • dôslednú realizáciu prijatých opatrení
 • systematickú analýzu účinnosti opatrení

Podniková finančná politika je ovplyvňovaná dvomi základnými faktormi:

 • základným cieľom podnikateľskej činnosti a na jeho základe formulovanými konkrétnymi čiastkovými cieľmi
 • stavom a predpokladaným vývojom ekonomického okolia podniku

Členenie peňažných vzťahov

Podnikateľská činnosť je sprevádzaná množstvom rôznorodých vzťahov. Peňažné vzťahy možno členiť:

 1. z hľadiska ich charakteru
 2. z hľadiska subjektov, medzi ktorými vznikajú
 3. z hľadiska oblasti podnikovej činnosti

Peňažné vzťahy podľa charakteru

 • rozpočtové – jednostranný presun majetku v peňažnej forme (podnik – daňový úrad, platenie daní, poskytnutie dotácii)
 • úverové – presun majetku spravidla v peňažnej forme po uplynutí dohodnutej lehoty však dochádza k spätnému pohybu tohto majetku (podnik – peňažný ústav, poskytnutie úveru).
 • poisťovacie – presun peňažného majetku do spoločného poistného fondu, pričom spätný pohyb je podmienený vznikom poistnej príhody a býva neekvivalentný (podnik – poisťovňa)
 • realizačné – vzťah vznikajúci pri kúpe a predaji tovaru, či služby pri promptnom platení. Nedochádza k presunu majetku, len k premene jeho formy.

Peňažné vzťahy podľa subjektov

 • vzťahy v rámci samotného podniku, sprostredkujúce spravidla zmenu majetkovej formy.
 • vzťahy medzi podnikom a inými ekonomickými subjektami (podnik – zamestnanci, účastinári, obchodný partner, štátny rozpočet).

Financie podľa oblasti podnikateľských činností

 • vzťahy vznikajúce pri získavaní interných finančných zdrojov a externých finančných zdrojov, s ktorými potom podnik hospodári (pôvodné vklady vlastníkov, úverové zdroje, dotácie). Financovanie je získavanie finančných zdrojov sa premieta na pravej strane súvahy.
 • vzťahy spojené s alokáciou (umiestnením) získavaných fin. zdrojov do jednotlivých zložiek majetku – do vecných fixných aktív, do CP, zásob, pohľadávok a pohotových prostriedkov, hovoríme o investovaní.
 • peňažné vzťahy viažúce sa na produktívne využívanie podnik. majetku – t.j. vzťahy spojené s výnosmi, nákladmi, tvorbou zisku a pohybmi prúdov hotovostí (cash flow).
 • vzťahy zabezpečujúce rozdeľovanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia, t.j. odvod daní, výplata podielu vlastníkov na zisku a ponechávanie časti zisku v podniku na financovanie jeho zdroja

Výpočet hospodárskeho výsledku

prevádzkové výnosy
– prevádzkové náklady
Hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti
+ finančné výnosy
– finančné náklady
Hospodársky výsledok z finančnej činnosti (hrubý zisk, strata)
– daň z príjmov
± mimoriadny hospodársky výsledok
Hospodársky výsledok za bežné obdobie

Základné pojmy z oblasti podnikových financií

Súbory na stiahnutie

V kategórii Podnikové financie sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Financne-hospodarenie-podniku.pdf
 Uctovna-uzavierka-nakladov-a-vynosov-a-vypocet-dane-z-prijmu-Vzorovy-priklad.pdf
 Podnikove-financie-prednasky.pdf
 Riesene-priklady-jednoduche-urokovanie-zlozite-urokovanie-rentovy-pocet-umorovaci-pocet.pdf

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.12.2009 a aktualizovaný 15.9.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BARAN, D. et al. 2008. Finančno-ekonomická analýza podniku v praxi. 2. vydanie. Bratislava: Iris, s.r.o., 2008. 132 s. ISBN: 978-80-89238-13-2.
 2. CISKO, Š. – KLIEŠTIK, T. 2009. Finančný manažment podniku I. 1. vyd. DIS: Žilina, 2009. 508 s. ISBN 978-80-554-0076-1
 3. FETISOVOVÁ, E. 2007. Rizikový kapitál – alternatívny zdroj financovania podnikov. 1. Vydanie. Bratislava: Ekonóm, 2007. 98 s. ISBN: 978-80-225-2289-2.
 4. FETISOVOVÁ, E. et al. 2009. Podnikové financie: praktické aplikácie a zbierka príkladov. 1. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2009. 177 s. ISBN: 978-80-8078-259-7.
 5. FETISOVOVÁ, E. – VLACHYNSKÝ K. – SIROTKA V. 2004. Financie malých a stredných podnikov. Bratislava: Edícia Ekonómia, 2004. 260 s. ISBN: 80-89047-87-4.
 6. KRÁĽOVIČ, J. – VLACHYNSKÝ, K. 2011. Finančný manažment. 3. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2011. 468 s. ISBN: 978-80-8078-356-3.
 7. KUPKOVIČ, M. et al. 2002. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Sprint dva, 2002. 461 s. ISBN: 80-88848-93-8.
 8. MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A. 2008. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. 1. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2008. 244 s. ISBN: 978-80-8078-200-9.
 9. MAJKOVÁ, M. 2008. Možnosti financovanie malých a stredných podnikov v SR. 1. vydanie. Brno: Tribun, 2008. 204 s. ISBN: 978-80-7399-590-4.
 10. MAJTÁN, Š. et al. 2009. Podnikové hospodárstvo. 1. vydanie. Bratislava: Sprint dva, 2009. 320 s. ISBN: 978-80-89393-07-7.
 11. SEDLÁČEK, J. 2007. Finanční analýza podniku. 1. vydanie. Brno: Computers Press, a.s. 2007. 154 s. ISBN: 978-80-251-1830-6.
 12. SEDLÁK, M. 2007. Manažment. 3. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 360 s. ISBN 978-80-8078-133-0.
 13. SEDLÁK, M. et al. 2010. Podnikové hospodárstvo. 1. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2010. 352 s. ISBN: 978-808-8078-317-4.
 14. ŠÚBERTOVÁ, E. et al. 2009. Podnikanie v malých a stredných podnikoch pre manažérov. 1. vydanie. Bratislava: Ekonóm, 2009. 156 s. ISBN: 978-80-225-2869-6.
 15. VALACH, J. a kol. 2001. Finanční řízení podniku. 2. vyd. dotlač. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1.
 16. VLACHYNSKÝ, K. et al. 2009. Podnikové financie. 7. vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2009. 524 s. ISBN: 978-80-8078-258-0.
 17. ZALAI, K. et al. 2010. Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. vydanie. Bratislava: Sprit dva, 2010. 446 s. ISBN: 978-80-89393-15-2.

Pridaj komentár