Opcie sú podmienené obchody. Ostatné deriváty sa vyznačujú nepodmienenosťou.
Opčný kontrakt je dohoda dvoch partnerov, kde 1 zmluvná strana má právo rozhodnúť o plnení kontraktu, druhá strana má povinnosť kontrakt splniť.
– musí byť v písomnej podobe.

Predmet:
– dohoda o kúpe a predaji, v dohodnutom termíne (expiračný termín), za dohodnutú cenu, pričom sa kvantifikuje odmena platená druhej zmluvnej strane.
– Na jednej strane vystupuje predávajúci, hľadá partnera (investora, kupujúceho), ktorý chce kúpiť podkladový nástroj.
– Ide o klasický vzťah kúpy a dopytu
– Podkladový nástroj opcie – všetko, s čím sa obchoduje na fin. trhoch – cudzie meny, drahé kovy,……

Odlišnosť opcie od ostatných derivátov:
– opcia sa vyznačuje podmienenosťou
– k plneniu opcie dôjde len vtedy, ak sa vývoj trhu vyvinie v prospech kupujúceho
– predávajúci je postavený do pasívnej úlohy

Opčná prémia – pre kupujúceho predstavuje výdavok, náklad
Má však právo rozhodovania o expirácií kontraktu.

Historický vývoj opcií:
– do roku 1973 snaha o obchodovanie na mimoburzovom trhu
– podkladovým aktívom sa stali poľnohosp. Plodiny – opčné kontrakty sa uzatvárali v čase, keď úroda ešte len začínala klíčiť. Predaj produkcie za fixnú cenu.
– Barnardow zákon – postavil opčné bubliny mimo zákon
– V roku 1973 začala činnosť špecializovaná burza
– 1997 komisia pre CP vydala súhlas na tzv. predaj opcií.
– 1978 prvé opčné kontrakty v Európe, v Amsterdame
– 1982 opčné kontrakty v Londýne

Príčiny existencie opčných kontraktov:
– snaha o zabezpečenie – ochrana pre negatívnym vývojom
– využitie synergického efektu pri zmenách cien – pri cenových výkyvoch
– možnosť zarobiť opčnú prémiu
– dosiahnutie zisku formou uzavretia špekulačného obchodu
– snaha investorov ponechať si otvorené dvierka – možnosť odstúpiť od opčného kontraktu.

Kúpna opcia
– právo kupujúceho kúpiť v dohodnutom termíne podkladový nástroj za vopred dohodnutú cenu.
– Predávajúci má povinnosť dodať podkladový nástroj za dohodnutú cenu
– Odmenou je opčná prémia, ktorú inkasuje v momente uzavretia kontraktu.
– Podpisu kontraktu by mala predchádzať analýza ekonomického prostredia
– Kupujúci potrebuje mať v budúcnosti podkladový nástroj
– Kúpi kúpnu opciu, ktorá mu zabezpečuje kúpu tohto nástroja za dnes dohodnutú cenu
– Tento kontrakt je výhodný ak, kurz podkladového nástroja rastie.
– Ak cena klesá, môže odstúpiť a kúpiť si nástroj na spotovom trhu.
– predávajúci sa zaväzuje kontrakt plniť

Opčná prémia – platí kupujúci predávajúcemu, za právo odstúpiť od kontraktu.
– výška prémie musí kopírovať vývoj ponuky a dopytu a postavenie oboch partnerov.
– Opčnú prémiu ovplyvňuje vnútorná hodnota opcie

Vnútorná hodnota opcie
– vzťah medzi realizačnou cenou opcie a spotovou cenou nástroja.
Časová hodnota opcie
– rozdiel medzi opčnou prémiou a vnútornou hodnotou opcie.
– Klesá s blížiacim sa expiračným dňom kontraktu.
– je ovplyvnená: – spotovou cenou podkladového nástroja
– realizačnou cenou opcie
– časom do expirácie
– úrokovou mierou
– volatilitou kurzu
Volatilita
– kolísanie kurzu podkladového nástroja
– vysoká volatilita – pre kupujúceho dobrý signál – čím je volatilita vyššia, tým je kúpna opcia drahšia
Historická volatilita
– vychádza z analýzy cien kurzov
– odporúča sa 250 obchodných dní
– čiastočne odstráni sezónne vplyvy a náhodné výkyvy
Očakávaná volatilita
– historický vývoj je korigovaný očakávaným vývojom do budúcnosti
Implicitná volatilita
– je odvodená od forwardových kurzov

Opčné kontrakty
– miesto obchodovania s opciami, plnenie kontraktu a termín exporácie
– podmienky na opčné kontrakty do značnej miery ovplyvňuje burza – zabezppečuje denné vysporiadanie kurzových rozdielov = štandardizácia
– OTC – podmienky si dohodnú partneri
– Výhoda: použitie nástrojov, ktoré burza neprijíma
Nevýhoda: riziko klienta pri stretnutí s anonymnou ponukou alebo dopytom


Pridaj komentár