Peniaze považujeme za tovar, ktorý slúži ako všeobecný výmenný prostriedok a ním je vyjadrená hodnota všetkých tovarov.

Funkcie peňazí

 • Funkcia sprostredkovateľa výmeny: peniaze sprostredkúvajú výmenu tovaru, kúpu a predaj. Predpokladom plnenia tejto funkcie je: trvanlivosť, prenositeľnosť, deliteľnosť
 • Funkcia uchovávateľa hodnôt: umožňuje subjektom odloženie zamýšľanej kúpy na výhodnejší čas tým, že poskytuje možnosť vytvárania zásoby kúpnej sily
 • Funkcia zúčtovacej jednotky: hodnota tovaru vyjadrená pomocou peňazí je cenou tovaru
 • Funkcia meradla odloženej platby: niektoré transakcie prebiehajú na báze úveru a pôžičiek

Vývoj peňazí

 1. Naturálna výmena- výmena tovaru za tovar
 2. Tovarové peniaze- kožušiny, plátno- odvodené slovo platiť, platidlo
 3. Kovové peniaze- mince z drahých kovov(zlato, striebro)
 4. Papierové peniaze- dodnes

Súčasné formy peňazí

 1. Drobné kovové mince
 2. Papierové peniaze- bankovky
 3. Bankové(depozitné) peniaze – vklady bez výpovednej lehoty, šeky
 4. Kvázipeniaze- termínované vklady, cenné papiere
 5. Elektronické peniaze- internet banking, mobil banking, úverové karty

Drobné kovové mince + papierové peniaze = obeživo

Kvantitatívna teória peňazí

 • Kvantitatívnu teóriu peňazí presadzovala klasická ekonómia
 • Dospeli k názoru, že ceny v ekonomike sú závislé od rastu množstva peňazí a naopak
 • Vymysleli rovnicu výmeny M.V=P.Q udáva priamoúmerný vzťah medzi cenou a množstvom tovaru
 • M množstvo peňazí v obehu, V rýchlosť obehu peňazí, P priemerná úroveň cien, Q celkový národný produkt HDP
 • Rovnica= ak rastú ceny, rastie aj množstvo, a naopak

Keynesova teória peňazí

Keynesova teória peňazí spochybnila kvantitatívnu teóriu a množstvo peňazí v obehu je podľa nej závislé od úrokovej miery.

Vymyslel teóriu referencie likvidity ktorou vysvetľuje motívy držby peňazí u ekonomických subjektov:

 • Motív obehu
 • Motív opatrnosti
 • Špekulačný motív

Motív obehu u domácností skúmal motív dôchodkový a u podnikov motív transakčný. Motív opatrnosti predstavuje u subjektov zabezpečiť si peňažnú zásobu, ktorá musí byť tým vyššia, čím vyššia spotreba. Motív špekulačný súvisí s výškou úrokovej sadzby.

Monetaristická teória peňazí

Monetaristická teória peňazí upriamuje pozornosť na peňažné agregáty. Peňažné agregáty sú ukazovatele, prostredníctvom ktorých sa meria množstvo peňazí v obehu v danej ekonomike

Likvidnosť je schopnosť ľahko premeniť hospodárske prostriedky na peňažné prostriedky. Majetok podniku je likvidný, ak je ľahko speňažiteľný. Likvidita jednotlivých foriem peňazí je rôzna a ich rozlišovanie umožňuje vyjadrovať ponuku peňazí pomocou peňažných agregátov. Miera likvidity je schopnosť pohotovo uskutočniť platobnú operáciu.

Peňažné agregáty

Hlavné peňažné agregáty su M1 a M2, prípadne M3:

 • M1– predstavuje najlikvidnejšiu formu peňazí, peniaze používané na nákup a predaj vecí, ktoré možno v každom okamihu použiť na platbu
 • M2 – sa nazýva kvázipeniaze – tvoria ho termínované vklady, sporenie, peňažné prostriedky nemožno použiť na okamžité platby
 • M2= M1+termínované vklady
 • M3 – tvoria najmenej likvidné aktíva, patria sem cenné papiere, typy sporení
 • M3= M2+ cp

Finančný systém

Predstavuje súbor trhov, inštitúcií a regulácií, pomocou ktorých sú poskytované finančné transakcie v národnom i medzinárodnom meradle. Finančný systém má tieto zložky:

 • Finančné trhy
 • Finanční sprostredkovatelia
 • Finančné nástroje
 • Finančné transakcie

Finančný trh – je trh, na ktorom finanční sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú prelievanie krátkodobého, dlhodobého a strednodobého kapitálu, medzi jednotlivými subjektami v národnom i medzinárodnom meradle.

Funkcie finančného trhu

 • Akumulačná: zhromažďovanie- mobilizuje peňažné prostriedky zo všetkých zdrojov
 • Alokačná: rozmiestňuje peňažné prostriedky do oblasti reálneho kapitálu
 • Selekčná: robí výber medzi subjektami

Na finančnom trhu sa sústreďuje dopyt a ponuka po:

 • Peňažnom kapitále
 • Platobných prostriedkoch
 • Cenných papieroch
 • Devízach
 • Drahých kovov
 • Poistnej ochrane

Účastníci finančného trhu

 • Majitelia úspor – veritelia
 • Dlžníci
 • Finanční sprostredkovatelia

Finanční sprostredkovatelia zabezpečujú:

 • Vzájomné spojenie všetkých ekonomických subjektov
 • Uskutočňujú príslušné transakcie
 • Vytvárajú vhodné podmienky pre obidve skupiny
 • Znižujú informačné a transakčné náklady
 • Zvládajú riziko

Výsledkom stretnutia dopytu a ponuky na finančnom trhu je cena, ktorá nadobúda formu:

Spôsoby financovania

Priame financovanie – transakcia sa vykonáva len medzi dlžníkom a veriteľom

 • Výhoda – je najjednoduchšia
 • Nevýhoda – vznikajú transakčné a informačné náklady

Nepriame financovanie– pomocou sprostredkovateľov. Realizuje sa prostredníctvom :

 • Depozitné inštitúcií – komerčné banky, sporiteľne
 • Zmluvné inštitúcie – fondy, poisťovne
 • Investičné spoločnosti
 • Ostatní finanční sprostredkovatelia – finančné spoločnosti a agentúry

Existencia finanačných sprostredkovateľov umožňuje:

 • Redukciu rizika: neplnenie záväzku, investovanie do akcií
 • Zníženie informačných nákladov
 • Zníženie transakčných nákladov
 • Operatívnejšie stretávanie dopytu a ponuky na finančnom trhu

Peňažný trh

Na peňažnom trhu sa obchoduje s krátkodobým kapitálom. Účastníci trhu sú komerčné banky, obyvateľstvo, podnikateľský sektor. Operácie realizujú podniky (výplata miezd, odvody), obyvateľstvo (účty, spotrebné úvery) a komerčné banky (peňažné agregáty-likvidita). Pre tento trh je charakteristický vysoký stupeň likvidity a nižšie riziko a nižší výnos.

Kapitálový trh

Na kapitálovom trhu sa obchoduje so strednodobým a dlhodobým kapitálom, obchodujú na ňom investori, preto mu hovoríme aj investičný trh. Účastníci finančného trhu sú rovnakí ako pri peňažnom trhu, navyše tu vystupuje štát, národné a medzinárodné inštitúcie.

Nástroje kapitálového trhu

 • Strednodobé a dlhodobé CP : majetkové alebo úverové
 • Strednodobé a dlhodobé úvery: hypotekárne a stavebné úvery
 • Finančný lízing: osobitné formy úverov
 • Deriváty: sú to finančné zmluvy, ktorých hodnota je odvodená od dlhopisov, akcií

Výnosy na KT má podoby: úroku, dividendy, podiely na zisku , prémie a pod.

Na KT sú : kurzy CP

Trh zahraničného kapitálu

 • Devízový.- Devízové transakcie- jedná sa o nákup alebo predaj jednej národnej meny za inú
 • Trh drahých kovov

Fungujú ako veľkoobchodný trh( vláda a iné spoločnosti nakupujú zahraničnú menu) ale aj ako maloobchodný.

Medzinárodný finančný trh

Špecializuje sa na transakcie s pôžičkovým kapitálom euromeny

Dopyt po peniazoch

Dopyt po peniazoch závisí od výšky dôchodku, cenovej hladiny a úrokovej miery. Ponuka peňazí predstavuje množstvo peňazí v obehu , závisí od rozhodnutia centrálnej banky. Pri vyššej úrokovej miere ponuka peňazí prevyšuje dopyt a vyvoláva to tlak na znižovanie úrokovej miery.

Multiplikátor ponuky peňazí alebo bankových peňazí- slúži na znásobovanie ponuky peňazí pri ktorej sa odvádza povinná miera rezerv do centrálnej banky.

Depozitá – D sú depozitá 1/r multiplikátor R rezervy

Expanzia bankových peňazí predstavuje rozširovanie ponuky peňazí na trhu prostredníctvom multiplikácie.

Kontrakcia bankových peňazí znamená úbytok vkladov a obmedzené úverové možnosti


Pridaj komentár