(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Finančný manažment

Finančný manažment, alebo finančné riadenie je subjektívne ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, tiež alokáciou peňazí do rôznych foriem nepeňažného majetku a rozdeľovanie zisku s cieľom maximalizovať trhovú hodnotu vlastného majetku firmy. Oblasti finančného manažmentu sú finančné plánovanie, finančné rozhodovanie, organizácia finančných procesov, finančná analýza a kontrola.

Finančný manažment je oblasť riadenia, ktorá sa zaoberá plánovaním, organizovaním, riadením a kontrolou finančných zdrojov podniku alebo organizácie s cieľom dosiahnuť stanovené ciele a maximalizovať hodnotu pre vlastníkov alebo akcionárov. Zameriava sa na efektívne využívanie finančných prostriedkov, minimalizáciu nákladov a riadenie finančných rizík.

Finančné plánovanie

Finančné plánovanie určuje dlhodobú aj krátkodobú potrebu finančných prostriedkov. Finančné plánovanie je proces, ktorý predpokladá premietnuť do podnikového finančného plánu nielen ciele podniku, ale aj spôsob a nástroje, ktorými sa tieto ciele majú dosiahnuť.

Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie na základe potrieb ľudí hľadá alternatívne riešenia, hodnotí a rozhoduje, ktorá alternatíva sa realizuje. Finančné rozhodovanie sa spája s procesom výberu optimálneho variantu získavania peňazí a prijímania efektívnych investičných rozhodnutí. Pri finančnom rozhodovaní sa spravidla uplatňujú tieto pravidlá:

 • preferuje sa väčší výnos pred menším
 • preferuje sa menšie riziko pred väčším
 • väčšie riziko prináša vyšší výnos
 • preferuje sa získanie peňazí skôr pred rovnakou hodnotou získanou neskôr
 • percento výnosu musí byť vyššie ako pri iných alternatívnych rozhodnutiach
 • investovanie má zväčšiť buď majetok podniku, cash flow alebo zisk

Organizácia / manažment finančných procesov

Manažment finančných procesov sa spája s procesom kvantifikácie potreby finančných zdrojov a s procesom ich zabezpečenia, v takom rozsahu a čase, aby spätný tok finančných zdrojov, ktorý bude plynúť do podniku z predaja výrobkov alebo služieb umožňoval bezproblémový priebeh výroby a odbytu. Napríklad vnútropodniková komunikácia alebo motivovanie pracovníkov.

Finančná analýza a kontrola

Finančná analýza a kontrola je spätá s analýzou faktorov, ktoré ovplyvňujú kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele činnosti podniku. Ukazovatele informujúce o finančnej situácii podniku členíme do troch skupín:

 • finančné ukazovatele (tržby za predaj, náklady na vyrobený tovar)
 • ukazovatele aktív a pasív (dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky)
 • prepočtové finančné ukazovatele (ukazovatele likvidity, rentability)

Finančný manažment

Finančný manažment má 2 úlohy:

 1. získavanie potrebného kapitálu
 2. efektívna alokácia kapitálu

Externé činitele vplývajúce na finančný manažment:

 1. stav hospodárstva meraný HDP
 2. rozpočtová politika štátu – sadzbami nepriamych daní ovplyvňuje štruktúru dopytu, čo sa odráža v objeme predaja – vplýva to na finančné investovanie
 3. stav meny a monetárna politika
 4. inflácia – veľmi rozsiahly vplyv – majetkové presuny – rastie úroková miera – sťažené odhady výnosov finančnej investície
 5. finančná infraštruktúra:
  • finanční sprostredkovatelia
  • finančné poradenstvo
  • orgány rozpočtovej sústavy

Všetky činetele pôsobia komplexne.

Delenie finančného manažmentu

Strategický finančný manažment

 • Zameriava sa na dlhodobé ciele a plány organizácie.
 • Zahŕňa rozhodnutia o investíciách, kapitálovej štruktúre a dlhodobej finančnej stratégii.
 • Pomáha organizácii identifikovať nové príležitosti na rast a expanziu.

Operatívny finančný manažment

 • Zameriava sa na krátkodobé finančné operácie a riadenie každodenných finančných činností.
 • Zahŕňa riadenie hotovostných tokov, pohľadávok, záväzkov a pracovného kapitálu.
 • Cieľom je zabezpečiť likviditu a finančnú stabilitu organizácie v krátkodobom horizonte.

Finančné plánovanie a analýza (FP&A)

 • Zameriava sa na tvorbu finančných plánov, rozpočtov a prognóz.
 • Zahŕňa analýzu finančných výsledkov, identifikáciu odchýlok od plánu a navrhovanie korekčných opatrení.
 • Poskytuje vedenie podniku informácie potrebné pre rozhodovanie.

Riadenie investícií

 • Zahŕňa rozhodovanie o pridelení finančných zdrojov do rôznych investičných projektov a aktív.
 • Cieľom je dosiahnuť optimálnu návratnosť investícií pri akceptovateľnej úrovni rizika.
 • Zohľadňuje analýzu rizík a hodnotenie investičných príležitostí.

Finančné kontroling

 • Zameriava sa na monitorovanie a hodnotenie finančného výkonu organizácie.
 • Zahŕňa tvorbu finančných správ, kontroling nákladov a výnosov a audit finančných výsledkov.
 • Poskytuje spätnú väzbu pre manažment a pomáha pri rozhodovaní o finančných korekciách.

Riadenie rizík

 • Zameriava sa na identifikáciu, hodnotenie a riadenie finančných rizík, ktorým čelí organizácia.
 • Zahŕňa rizikové analýzy, poistné stratégie a implementáciu opatrení na minimalizáciu rizík.
 • Pomáha zabezpečiť finančnú stabilitu a ochranu pred neočakávanými finančnými udalosťami.

Každá z týchto oblastí hrá kľúčovú úlohu v celkovom finančnom manažmente organizácie a prispieva k jej úspešnému fungovaniu a dosahovaniu finančných cieľov.

Investície a investičné rozhodovanie

Investičné rozhodovanie je dlhodobé rozhodnutie o investovaní. Je jedno z najdôležitejších, lebo ovplyvňuje výsledky v budúcnosti. Pri investičnom rozhodovaní ide o to,
ktorú z variant investícií realizujem a z akých zdrojov ju financujem. Investície v podniku predstavujú výdavky, pri ktorých sa očakávajú budúce peňažné príjmy v
časovom horizonte dlhšom ako 1 rok. V našej hospodárskej praxi sú investíciami (označujú sa ako kapitálové výdavky) hmotný majetok, nehmotný majetok a finančný majetok dlhodobého charakteru.

Možnosti obstarania investičného majetku:

 1. nákup
 2. investičná výstavba prostredníctvom dodávateľa
 3. investičná výstavba vo vlastnej réžii
 4. zmluva o prenájme
 5. dar

Motívy vecného investovania:

 1. dopyt – rastúci alebo klesajúci
 2. na strane ponuky – vytvoriť konkurenčnú ponuku

Základné smery vecných investícií:

 1. investície na zníženie nákladovosti – cieľom je výmena zastaralých aktív – kritériom pre rozhodovanie je vysoká technická úroveň
 2. investície na rozšírenie kapacít
 3. investície do nových podnikateľských aktivít – cieľom je získať výhody na trhu
 4. investície na ochranu životného prostredia

Finančná politika

Finančnou politikou rozumieme spôsob riadenia a uskutočňovania finančnej činnosti. Finančnú politiku ovplyvňujú tieto faktory:

 • hlavný finančný cieľ a parciálne finančné ciele (za hlavný sa považuje maximalizácia trhovej hodnoty podniku, k parciálnym cieľom možno zaradiť rentabilitu, likviditu, stabilitu)
 • oblasť podnikania – ovplyvňuje výšku a štruktúru majetku, ale i rýchlosť jeho obratu
 • právna forma podniku – je do istej miery determinovaná veľkosťou kapitálu, ktorú podnikateľský subjekt dokáže sústrediť
 • rozsah činnosti a postavenie na trhu
 • spôsob rozdeľovania zisku a úhrada straty
 • výška daňového zaťaženia
 • hospodárska politika štátu

Súbory na stiahnutie

V kategórii Finančný manažment sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Financny-manazment-testy.pdf
 Financny-manazment-tahacisko.pdf
 Testy-otazky-na-skusku-z-Financneho-menezmentu.pdf
 Financny-manazment-Zdroje-financovania-rozvojovych-potrieb-malych-a-strednych-podnikov-MSP.pdf
 Financny-manazment-prednasky.pdf

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 23.5.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. FETISOVOVÁ, E. et al. (2009). Podnikové financie: praktické aplikácie a zbierka príkladov. Bratislava: IURA EDITION. ISBN 978-80-8078-259-7.
 2. FOLTÍNOVÁ, A. et al. (2009). Nákladový controlling: príklady a prípadové štúdie. Bratislava: IURA EDITION. ISBN 978-80-8078-286-3.
 3. KOTULIČ, R., KIRÁLY, P., RAJČANIOVÁ, M. (2010). Finančná analýza podniku. Bratislava: IURA EDITION. ISBN 978-80-8078-342-6.
 4. VLACHYNSKÝ, K. et al. (1993). Finančný manažment. Bratislava: ELITA. ISBN 80-85323-37-0.
 5. VLACHYNSKÝ, K. et al. (2002). Podnikové financie. Bratislava: SÚVAHA. ISBN 80-88727-48-0.
 6. KRÁĽOVIČ, J., VLACHYNSKÝ, K. (2006). Finančný manažment. Bratislava: IURA EDITION. ISBN 80-8078-042-0.
 7. ZALAI, K. et al. (2008). Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: EKONÓM. ISBN 978-80-225-2501-5.

Pridaj komentár