(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Tovaroznalectvo

Tovaroznalectvo je náuka o tovare. Predmetom skúmania tovaroznalectva sú charakteristiky tovaru, ako je úžitková hodnota tovaru, vlastnosti tovaru a ďalšie charakteristiky tovaru. Tovar je produkt ľudskej práce, ktorý uspokojuje ľudské potreby.

Vlastnosti tovaru

Tovaroznalectvo skúma vlastnosti tovaru. Viac o tejto téme nájdete v článku Vlastnosti tovaru a úžitková hodnota tovaru. Tovar musí mať určitý súbor vlastností:

 • fyzikálne (hmotnosť, farba, lesk, tvrdosť, elektrická vodivosť, tepelná vodivosť ..)
 • chemické (látkové zloženie)
 • biologické (ako tieto vlastnosti pôsobia na ľudský organizmus)
 • fyziologické (uvádzajú sa vo vzťahu pôsobenia na človeka)

Úžitkové vlastnosti tovaru

Tieto vlastnosti môžu byť užitočné, ale aj neužitočné pre tovar. Súhrn vlastností, ktoré vytvárajú užitočnosť daného výrobku, nazývame úžitkové vlastnosti. Je to teda:

 • súbor vlastností, ktoré ovplyvňujú realizáciu v rámci spotreby
 • súbor vlastností, ktoré sa prejavujú v procese vzájomného pôsobenia človeka s vecami, pri tom odhaľujú hodnotu tovaru pre spotrebiteľa a charakterizujú schopnosť uspokojovať hmotné a duševné požiadavky jednotlivca a spoločnosti

Úžitkové vlastnosti môžu byť:

 1. merateľné – možno ich exaktne vyjadriť (technické, ekonomické a estetické úžitkové vlastnosti)
 2. nemerateľné – vo veľkej miere závisia od individuálneho prístupu, schopností a skúseností hodnotiaceho subjektu

Vplyvy na tovar

Faktory, ktoré menia parametre tovaru, môžu mať rôzne formy. O vplyvoch na tovar sa viac dočítate na stránke Vplyvy na tovar. Rozoznávame tieto vplyvy na tovar:

 • fyzikálne vplyvy na tovar
 • mechanické vplyvy na tovar
 • fyzikálno-chemické vplyvy na tovar
 • biologické vplyvy na tovar

Obaly

Obaly chránia pred pôsobením mechanických, klimatických a biologických vplyvov a bez nich by takáto ochrana nebola umožnená. Umožňujú racionálne premiestňovanie tovaru. Obaly sú osou logistického systému, prepravy, manipulácie, odbytu a spotreby. Viac informácií nájdete na stránke Obaly a balenie tovaru. Oal je nositeľom dôležitých informácií pre všetkých nositeľov materiálového toku, tým umožňuje ich vzájomnú komunikáciu prostredníctvom moderného označovania obalov. Prečítajte si o tom viac na stránke Funkcie obalov a označovanie obalov.

Tovaroznalectvo a marketing

Dôležitým článkom marketingových informačných systémov sú pracovníci, ktorí prevádzajú marketing. Dôležitou vlastnosťou marketingu okrem všeobecných vlastností je dokonalá znalosť výrobku, s ktorým sa pracuje v marketingu. V priamej aplikácii marketingu je nutné povedať, že pracovník prevádzajúci marketing produktu musí poznať všetky jeho detaily. Prezentácia predstavuje pre zákazníka prvý dojem. Pre zákazníka je veľmi dôležité poznať detaily o produkte, akou technológiou výroby bol výrobok vyrobený, kde bol vyrobený, aké má vlastnosti, akým technickým skúškam bol podrobený, t.j. jeho profilácia technických charakteristík. Nesmie sa stať, aby vďaka štúdií o výrobku zákazník vedel o produkte viac ako marketingový pracovník. Zákazník môže stratiť záujem o výrobok, ak mu nedokáže marketingový pracovník odpovedať na otázky o výrobku.

Oblasti skúmania tovaroznalectva

Medzi hlavné oblasti, ktorými sa zaoberá tovaroznalectvo patria:

Potraviny a zložky potravín

Potraviny delíme podľa podľa pôvodu na:

 • potraviny živočíšneho pôvodu (mlieko, vajcia, mäso, živočíšne tuky)
 • potraviny rastlinného pôvodu (obilniny, strukoviny, zelenina a ovocie cukor, rastlinné tuky)
 • potraviny minerálneho pôvodu (kuchynská soľ)

Podľa funkcie vo výžive delíme potraviny na stavebné potraviny, energetické potraviny a ochranné potraviny. Viac sa o potravinách dočítate na stránke Potraviny.

Hlavné zložky potravín sú:

 • bielkoviny
 • tuky
 • sacharidy
 • vitamíny
 • minerálne látky
 • enzýmy
 • voda
 • organické kyseliny

Metódy hodnotenia potravín

Komplexné hodnotenie potravinárskych výrobkov umožní posúdiť, do akej miery sa zachovali všetky senzorické, nutričné a zdravotné aspekty. Poznáme objektívne a subjektívne metódy hodnotenia potravín. K subjektívnym metódam hodnotenia potravín patrí predovšetkým senzorické posudzovanie potravín. K objektívnym metódam patria:

 • analytické metódy (chemické, fyzikálne)
 • mikrobiologické metódy (hygienické posudzovanie potravín)
 • mikroskopické metódy
 • matematicko- štatistické metódy

Články v kategórii Tovaroznalectvo

Články z kategórie Tovaroznalectvo nájdete na stránke Vaše články: Tovaroznalectvo.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 3.4.2008 a aktualizovaný 11.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BOCANOVÁ, M.: Technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody. In Trh – atestt : vedecký zborník prác pracovníkov Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2652-4, s. 160-184.
 • DUBOVÁ, G. – Sládečková, G.: Tovaroznalectvo pre 3. roč. ŠO potravinárske 1. vyd. EXPOL PEDAGOGIKA (2008)
 • DUBOVÁ, G. – Sládečková, G.: Tovaroznalectvo pre 4. roč. ŠO potravinárske 1. vyd. EXPOL PEDAGOGIKA (2013)
 • HLÔŠKA, B. – KAČEŇÁK, I. – MLÁKAY, J.: Tovaroznalectvo priemyselného tovaru. 2.vyd.Bratislava: Ekonóm, 2006. 322s. ISBN 80 – 225- 2165-5
 • HLÔŠKA, B. a kol.: Tovaroznalectvo priemyselného tovaru, EU Bratislava, 2000, ISBN 80-225-1256-7
 • JURKOVIČOVÁ, L.: Charakteristika petrolejárskeho priemyslu a obchodu, zabezpečovanie kvality a trendy na trhu s motorovými palivami. In Trh – atestt : vedecký zborník prác pracovníkov Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru. – Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2652-4, s. 52-75.
 • KOLLÁR, V.: Závery kvality a ochrany tovaru. EÚ Bratislava, 1994
 • LACKOVÁ, A.: Vývoj legislatívnych požiadaviek v oblasti potravinárstva. In Trh – atestt : vedecký zborník prác pracovníkov Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2652-4, s. 30-38.
 • MATEIDES, A.: Úvod do tovaroznalectva, EUMB Banská Bystrica,2002, ISBN 80-8055-716-0
 • MLÁKAY, J. – KAČEŇÁK, I. – KNOŠKOVÁ, Ľ. – BOCANOVÁ, M.: Tovaroznalectvo II : nepotravinárske produkty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 312 s. ISBN 978-80-225-2727-9.
 • MLÁKAY, J.: Tovaroznalectvo nepotravinárskych produktov, Ekonomická univerzita v Bratislave 182 s, ISBN 978-80-225-3394-2 Bratislava 2012
 • MLÁKAY, J.: Tovaroznalectvo priemyselného tovaru, Ekonomická univerzita v Bratislave 165 s, ISBN 879-80-225-2932-7 Bratislava 2010
 • OLŠANSKÁ, Z. – BALAŽOVIČOVÁ, A.: Tovaroznalectvo 1, SPN (2005). Učebnica pre žiakov študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia
 • OLŠANSKÁ, Z. a kol.: Tovaroznalectvo 2, SPN (2006) Učebnica pre odborný predmet tovaroznalectvo študijného odboru 6317 6 obchodná akadémia
 • STRECKÝ, J. a kol.: Tovaroznalectvo 3, SPN. Učebný text pre 3. ročník stredných ekonomických škôl, študijný odbor ekonomika obchodu a služieb

Pridaj komentár