(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Z tovaroznaleckého hľadiska má každý tovar určité charakteristiky. Tieto charakteristiky tovaru predstavujú určitý súbor vlastností. Jedná sa o:

 • fyzikálne vlastnosti tovaru (hmotnosť, farba, lesk, tvrdosť, elektrická vodivosť, tepelná vodivosť ..)
 • chemické vlastnosti tovaru (látkové zloženie)
 • biologické vlastnosti tovaru (ako tieto vlastnosti pôsobia na ľudský organizmus)
 • fyziologické vlastnosti tovaru (uvádzajú sa vo vzťahu pôsobenia na človeka)

Úžitkové vlastnosti tovaru

Úžitkové vlastnosti tovaru môžu byť užitočné, ale aj neužitočné pre tovar. Súhrn vlastností, ktoré vytvárajú užitočnosť daného výrobku, nazývame úžitkové vlastnosti. Tovaroznalectvo rozoznáva:

 1. súbor vlastností, ktoré ovplyvňujú realizáciu v rámci spotreby
 2. súbor vlastností, ktoré sa prejavujú v procese vzájomného pôsobenia človeka s vecami, pri tom odhaľujú hodnotu tovaru pre spotrebiteľa a charakterizujú schopnosť uspokojovať hmotné a duševné požiadavky jednotlivca a spoločnosti

Úžitkové vlastnosti môžu byť:

 1. merateľné – možno ich exaktne vyjadriť (technické, ekonomické a estetické úžitkové vlastnosti)
 2. nemerateľné – vo veľkej miere závisia od individuálneho prístupu, schopností a skúseností hodnotiaceho subjektu

Úžitková hodnota tovaru

Každá úžitková hodnota je vo svojej podstate súborom základných čiastkových vlastností, napr. spoľahlivosť, estetická pôsobivosť … Každý výrobok tak zhotovený, aby vyhovoval očakávaniam určitého trhu, ale aj požiadavkám spotrebiteľov. Rozlišujeme:

 1. Ekonomické úžitkové vlastnosti – vyjadrujú to, ako boli využité vnášané zdroje do procesu výroby, akým spôsobom, s akou účinnosťou boli premenené na výrobok, s kým hospodárskym výsledkom (ziskom). S tým súvisí celková efektívnosť výroby, ceny, konečná spotreba výrobkov.
 2. Technické úžitkové vlastnosti – zahŕňajú v sebe možnosti a spôsoby použitia výrobkov, napr. výrobky na vytváranie vizuálneho obrazu (TV, fotoaparáty), ktoré sa však odlišujú technickým riešením. Tieto odlišnosti vyplývajú z rozličných funkcií.
 3. Psychologické úžitkové vlastnosti – týkajú sa pôsobenia výrobku na spotrebiteľa. Je tu dôležitý duševný a citový vzťah spotrebiteľa ku výrobku. O osude výrobku na trhu rozhoduje hlavne prvý moment stretnutia spotrebiteľa s výrobkom. Niekedy tu môže dojsť ku kríze, ktorej hĺbka závisí od toho, čo spotrebiteľ očakáva od výrobku ešte pred aktom kúpy a aké znalosti mal o akosti výrobku. Patrí sem aj osobný (špecifický) vzťah spotrebiteľa ku výrobku.
 4. Sociologické úžitkové vlastnosti – vyjadrujú sociálnu príslušnosť spotrebiteľa a súčasne sa vzťahujú na sústavu jeho zvykov. Poprednú úlohu tu hrá vek, pohlavie, národnosť, náboženstvo a iné spoločenské činitele a obyčaje, ktoré spolu s akosťou výrobku sa často stávajú pre spotrebiteľa oveľa dôležitejšie ako ekonomické alebo technické vlastnosti.
 5. Ergonomické úžitkové vlastnosti – týka sa to hlavne technického hľadiska.

Úžitková hodnota v praxi

Ergonómia sa zaoberá vplyvom prostredia (pracovného i životného) a okolitých predmetov, v blízkosti ktorých sa človek pohybuje a žije, na človeka. Je nutné vytvoriť určitý harmonický celok človek – tovar – prostredie. Výrobok má aj výchovné vlastnosti, napr. na pracovisku treba zaučiť pracovníka k používaniu určitého pracovného nástroja. Niektoré tovarové druhy ohrozujú životné prostredie, zdravie ľudí či individuálneho spotrebiteľa. Sú to hlavne také výrobky, ktoré chemickým pôsobením ničia životné prostredie, napr. pohonné hmoty, palivá, chemikálie, náterové hmoty, ochranné látky proti škodcom, čistiace látky… Môže však ísť aj o niektoré mechanické a fyzikálne vplyvy, napr. vibrácie (spôsobujú ich napr. výbuchové hmoty), výfukové splodiny, hlučnosť, statická elektrina, nedostatočné alebo nadmerné osvetlenie, žiarenie, nedostatočná izolácia …. Patrí sem aj likvidácia odpadov (v súčasnosti je najväčšou hrozbou likvidácia plastov – pri spaľovaní vzniká nebezpečný plyn dioxín). Z týchto dôvodov by ochrana životného prostredia mala byť prvoradou otázkou spoločnosti.

Úrovne tovaru

Úžitková hodnota tovaru – súhrn úžitkových vlastností vecí, ktorými možno uspokojiť konkrétnu potrebu (výrobnú i osobnú). Poznáme 3 druhy úrovní tovarov:

 • ekonomickú úroveň tovarov – pojednáva o možnosti vyrobiť tovar s požadovanými vlastnosťami za ekonomicky najvýhodnejších podmienok. Je nutné sledovať 3 základné kategórie – cena, náklady, zisk.
 • estetickú úroveň tovarov – je reprezentovaná estetickými vlastnosťami, do ktorých patrí tvar, design, farebnosť…
 • technickú úroveň tovarov – predstavuje súbor vlastností, ktoré vyjadrujú technickú úroveň výrobku z hľadiska voľby použitého materiálu a jeho vlastností, použitého technologického postupu a spôsobu spracovania materiálu a konštrukčné riešenie. Každý štát má svoju technickú úroveň určitej skupiny tovarov, ktorá sa od technickej úrovne iného štátu odlišuje.

Národná a svetová technická úroveň tovarov

Táto technická úroveň určitej skupiny tovarov sa nazýva národná technická úroveň, je jedných z kritérií technickej vyspelosti štátu. Existuje aj svetová technická úroveň, ktorá predstavuje najlepšiu národnú technickú úroveň určitého výrobku zistenú vzájomným porovnávaním jednotlivých národných technických úrovní.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 3.4.2008 a aktualizovaný 26.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Viera tomsova

  Prosim o zaslanie zdarma demo anglického jazyka. Dakujem

Pridaj komentár