(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Novodobý a moderný marketing

Nová filozofia marketingu vychádza z individuálnych potrieb zákazníkov. Zákazníci očakávajú vyššiu kvalitu výrobkov s individuálnymi úpravami podľa špecifických prianí. Menej vnímajú odlišnosť alternatívnych produktov a vernosť značkám klesá. Majú možnosť získať veľké množstvo informácií, ktoré spôsobuje nárast ich požiadaviek. Rastie takisto citlivosť na ceny a požiadavky na spotrebiteľskú hodnotu produktov a služieb. Rastie aj dopyt po tzv. zážitkových produktoch (adrenalínové športy). Trendom marketingu budúcnosti je byť na trhu pred vznikom potreby, pred dopytom po produkte, tlačiť tento dopyt a cielene formovať spotrebiteľské vedomie.

Nová ekonomika

Charakteristiku vplyvov pôsobiacich v novej ekonomike, ktoré nútia podniky začať sa správať novým spôsobom s dôrazom na vybudovanie organizácie orientovanej na zákazníka, podáva K. Burnett nasledujúcim spôsobom:

 1. Prebytková ekonomika s nadbytočnou výrobnou kapacitou, ktorá prevyšuje efektívny dopyt, vyžaduje diferenciáciu ponuky a prispôsobovanie produktov podľa individuálnych požiadaviek.
 2. Nové technológie vytvárajú priestor pre novú konkurenciu a substitúciu zvyšuje potrebu predať produkt skôr než bude vyrobený.
 3. Skrátený životný cyklus výrobkov pôsobí na nutnosť rýchlej reakcie na požiadavky zákazníkov a na nutnosť stálych väzieb pre zabezpečenie návratnosti investícií.
 4. Dôraz na vyššiu kvalitu a skrátenie dodacích časov vyžadujú vyššiu mieru spolupráce a dôvery medzi dodávateľom a zákazníkom.
 5. Zvýšená dynamika trhu vyžaduje rýchlu identifikáciu zmien u zákazníkov a schopnosť rýchlej reakciu na tieto zmeny.
 6. Aliancie, spoločné podniky a reštrukturalizácia vytvárajú synergický efekt pri znižovaní nákladov, eliminácii podnikateľských rizík a pri zlepšovaní ziskovosti.
 7. Silnejšia pozícia distribučných kanálov z dôvodu lepšej znalosti konečných zákazníkov zvyšuje nerovnováhu na strane dodávateľov a ich závislosť od sprostredkovateľov.

Rozdiel medzi tradičnou ekonomikou založenou na výrobe a novou ekonomikou založenou na informáciách nájdete na stránke Nová ekonomika.

E-business

S rozvojom internetu úzko súvisí presun časti obchodovania na internet. Firmy investujú do informačných technológií a elektronického obchodu, aby zvýšili efektivitu vykonávaných operácií a zlepšili služby zákazníkom.

E-business predstavuje súhrnný názov pre všetky pojmy využitia internetu v obchode a službách, teda už aj zmieňovanú e-commerce. Medzi hlavné výhody e-businessu patrí znižovanie nákladov, skrátenie rozhodovacích procesov, skrátenie dodávky výrobkov a služieb, rýchlejšie uspokojenie dopytu a väčšia kontrola nad priebehom celého procesu.

E-commerce predstavuje formu obchodného styku, kedy sa celá transakcia odohráva v prostredí internetu, čiže zahŕňa celý proces predaja tovaru alebo služby, vrátane prípravy vykonania platby a výmeny zákazníckych informácií realizovaných pomocou počítačov.

V rámci obchodovania na internete sa vytvárajú akési virtuálne domy alebo predajne, kde možno nakúpiť najrôznejší tovar, ktorý je vhodný na predaj cez internet ako napr. knihy, časopisy, CD, hardware, software, elektronika, oblečenie, mobilné telefóny a ďalšie. V praxi a vyskytujú dva druhy virtuálnych tovarov či predajní. Sú to podnikové virtuálne predajne, kde predávajúci je priamo výrobcom výrobkov a internet je pre neho jednou z ciest, ktorou oslovuje zákazníkov a predáva svoje výrobky a sprostredkovateľské virtuálne predajne, kde predávajúcim je sprostredkovateľ, nie výrobca, ktorý veľakrát ani nepríde do styku s predávaným tovarom.

Marketing na internete

Marketing na internete predstavuje uplatňovanie marketingových zásad a pravidiel pri využívaní moderných informačných technológií a internetu pre uskutočňovanie a podporu marketingového riadenia. Marketing na internete vyžaduje v niektorých aspektoch prístup odlišný od klasického marketingu. Základné rozdiely marketingu na internete od klasického marketingu sú predovšetkým v oblasti komunikácie a týkajú sa hlavne:

 1. priestoru a času – v klasickom marketingu je priestor a čas najdrahším faktorom, pri online marketingu je cena značne nižšia,
 2. vzťahu textu a obrazu – s obrazmi a slovom sa pracuje rôzne pri oboch typoch marketingu. Pri on-line marketingu je väčší dôraz na poskytovanie informácií,
 3. smeru komunikácie a interakcie – pri klasickom marketingu je tok informácií jednosmerný, pri on-line marketingu sú aktívni aj spotrebitelia, ktorí aktívne vyhľadávajú informácie na internete. Reakcia spotrebiteľa môže byť pri on-line marketingu takmer okamžitá, zatiaľ čo pri klasickom marketingu existuje medzi sledovaním reklamy a nákupom výrobku časový posun,
 4. nákladov a zdrojov – marketing na internete šetrí čas, peniaze a zdroje, napr. podnikové brožúry, katalógy a iné publikácie môžu byť v elektronickej podobe a nie je treba ich tlačiť na papier a skladovať. Ďalej možno vykonávať bez problémov a lacno aktualizácie týchto publikácií a je možné ich mať v niekoľkých verziách upravené pre rôzne segmenty zákazníkov. To všetko šetrí náklady, ktoré v klasickom marketingu bývajú značné.

Internet už od svojho prvopočiatku ponúkal rôzne služby a možnosti. Najstaršími boli elektronická pošta a prenos súborov. Postupne sa k nim potom pridávali ďalšie, z ktorých sa niektoré sa využívajú a niektoré zanikli. Dnes dominujú služby ako World Wide Web a elektronická pošta. S komerčným využitím internetu sa začalo zvažovať o využití jednotlivých služieb k marketingovým účelom, hlavne k reklame. Z povahy jednotlivých možností internetu je možné povedať, že niektoré sú viac, iné menej vhodné pre využitie v marketingu.

Megatrendy v marketingu

Nachádzame sa vo veľkej zlatej ére marketingu. S rastúcimi požiadavkami spotrebiteľov a možnosťami on-line a smart zariadení sa rozširuje aj množstvo nástrojov, ako efektívne oslovovať cieľovú skupinu. Pozrite si marketingové megatrendy súčasnosti a blízkej budúcnosti, bez znalosti ktorých sa moderní marketéri len ťažko zaobídu.

Nové marketingové postupy

Osloviť zákazníka a predať mu tovar či službu si vyžaduje čoraz originálnejší prístup. Na zaujatie cieľovej skupiny už klasické marketingové postupy nestačia. Predajcovia musia reagovať na slabnúci vplyv klasického marketingu. Výrazné konkurenčné prostredie, nové informačné technológie a nasýtenosť trhu si doslova pýtajú vývoj nových trendov. V marketingovom manažmente sa preto čoraz častejšie presadzujú progresívne metódy, ako sú:

 • Sociálne siete
 • Wearables – mobilné zariadenia
 • Youtuberi
 • Content marketing – obsahový marketing
 • Crowdsourcing a Co-creation
 • Skúsenostný marketing
 • Reverzný marketing
 • Holistický marketing
 • Lovemarks marketing
 • Scénický marketing
 • Zážitkový marketing
 • Virálny marketing
 • Guerillový marketing

(Zdroj: podnikam.sk)

Sociálne siete

Hlavným súčasným trendom je reklama na sociálnych sieťach. Samotná priamočiara reklama ale nestačí. Sociálne médiá sú čoraz častejšie prakticky využívané ako nástroj dialógu so zákazníkmi.

Wearables – mobilné zariadenia

Trendom sú aj aktivity spojené takpovediac so všetkým mobilným. Narastá záujem o mobilné nákupy. Predajný proces sa stále rýchlejšie presúva na mobily. V niektorých oblastiach sa na mobilné obrazovky premiestňuje hlavne informačná a rozhodovacia časť nákupného procesu. V iných sa už priamo nakupuje.

Youtuberi

Rastúcim fenoménom sú hlavne medzi mládežou takzvaní Youtuberi. Teda zákazníci navzájom komunikujúci hlavne videoobsahom.

Content marketing – obsahový marketing

Stály rast popularity vykazuje aj content, čiže obsahový marketing. Teda informačne hodnotné posolstvo, ktorým možno o produkte povedať čo najviac.

Crowdsourcing a Co-creation

Veľa vrcholných manažérov si už uvedomuje nevyhnutnosť spolupracovať so zákazníkmi pri tvorbe firemných stratégií. Na to slúži prístup zvaný Crowdsourcing a Co-creation.

Skúsenostný marketing

Skúsenostný marketing sa zameriava na vytvorenie príjemnej skúsenosti z každej spotreby. Snaží sa prilákať zákazníka k opätovnému nákupu. Prvá skúsenosť s produktom musí byť nezabudnuteľná.

Reverzný marketing

Reverzný marketing zapája zákazníka už do samotného navrhovania produktu, jeho ceny aj spôsobu distribúcie. Výsledkom sú produkty šité na mieru zákazníka.

Holistický marketing

Holistický marketing sa snaží priamo myslieť ako možný zákazník.

Lovemarks marketing

Lovemarks marketing je založený na emocionálnom vzťahu zákazníkov k danej značke. Smeruje k tomu, aby zákazníci konkrétnu značku preferovali, dokonca priam milovali.

Scénický marketing

Scénický marketing zoskupuje ľudí podľa podobných scén v ich živote. Napríklad, akú hudbu počúvajú, aký štýl odevu nosia, ako sa radi zabávajú. Vychádza z psychologických charakteristík jednotlivých skupín kupujúcich.

Zážitkový marketing

Zážitkový marketing sa spolieha na silný zážitok zo spotreby výrobku, či užívania služby. Môžu to byť zážitkové hotely, nakupovanie alebo turistika.

Virálny marketing

Virálny marketing  je samovoľne sa šíriaci sa marketing. Ide o snahu, aby si zákazníci sami medzi sebou povedali o propagovanom výrobku, službe alebo internetovej stránke.

Guerillový marketing

Pri guerillovom marketingu, alebo tzv. tajnom alebo skrytom marketingu sa firmy snažia dosiahnuť maximálny účinok s minimom zdrojov. V niektorých prípadoch až na hranici zákonnosti. Napríklad umiesťovaním odkazov na netradičné miesta ako ľudské telo. Prípadne parazitovaním na aktivitách konkurencie. Povedzme pri nejakej významnej akcii.

Tak, ako moderné technológie podmieňujú vznik nových marketingových postupov, zároveň na druhej strane pomáhajú pri ich presadzovaní v praxi.

CRM a riadenie vzťahu so zákazníkmi

Riadenie vzťahu so zákazníkmi (CRM – Customer relationship management) sa v súčasnej dobe stalo obľúbeným pojmom s vysokou frekvenciou jeho používania. Riadenie vzťahov so zákazníkmi môžeme charakterizovať ako zákaznícku orientáciu podniku, ktorého stredobodom všetkých podnikových procesov sa stáva zákazník.

Využitie nových technológií v modernom marketingu

Značky budú ešte viac využívať nové technológie na poskytovanie silných a zosobnených zážitkov. Vyplýva to z analýz spoločnosti ZenithOptimedia, ktorá sa zaoberala vplyvom nových technológií na maloobchod, médiá a zábavný priemysel.

 • Videoobsah na mieru – Vzhľadom k tomu, že niektorí spotrebitelia prestávajú úplne sledovať tradičnú televíziu, z online videa sa stáva bežná alternatíva klasického televízneho vysielania. Stále viac značiek sa sústreďuje na tvorbu vlastného obsahu spolupracujúc so známymi tvárami. Cieľom je vytvorenie videoobsahu na mieru pre konkrétne publikum.
 • Beacon – Proximity marketing alebo marketing zblízka sa už istú dobu používa. Technológia beacon ho ale posúva na vyššiu úroveň. Ide o nízkoenergetický rádiový vysielač, ktorý posiela na múdre telefóny zákazníkov signály Bluetooth s informáciami v reálnom čase. Takto možno cielene sprostredkovať aktuálne lokalizované zážitky.
 • Vôňa v maloobchode – Inovatívne značky ťažia z pokroku, ku ktorému došlo vo využívaní vôní na zmenu nálad – oflaktorika. Tiež k zosilneniu emócií a vytváraniu zážitkov. Vydavatelia začínajú experimentovať s vôňami priradenými k určitým kapitolám kníh. Posielať by sa mali dať aj voňavé správy.
 • Adresnosť sociálnych médií – Pri výbere značiek si ľudia zvyknú nechať poradiť od priateľov na sociálnych médiách. Dochádza k takzvanej sociálnej adresnosti. S podporou jednotlivých značiek tak môžu vznikať adresné online zoznamy prianí konkrétnych osôb.
 • 3D tlačiarne – Bežnou sa stáva technológia, ktorá umožní prispôsobiť si svoje obľúbené produkty na mieru. Dostupných je už množstvo špičkových 3D tlačiarní, vďaka ktorým si zákazníci môžu ľahšie odskúšať produkty svojich obľúbených značiek.
 • Vizuálny web – Technologické inovácie menia online fotografie a vizuálny web na silný prostriedok adresného nákupu. Stále častejšie sa predáva prostredníctvom stránok s fotografiami. Značky preto musia investovať do zobrazení čo najvyššej kvality.
 • Mobilné aplikácie – Funkcie umožňujúce označenie „páči sa mi“ jednoduchým posunutím doprava sa najprv používali v rámci zoznamovacích aplikácií. Teraz sa stávajú bežné a účinné aj v ďalších online oblastiach. Napríklad v móde. Jednoduchá funkcia ľuďom pomáha vytvoriť si vlastné zoznamy toho, čo si želajú získať.
 • Múdre senzory – Vďaka technológiám sa postupne zvyšuje prepojiteľnosť jednotlivých zariadení v našom živote. Senzory, ktoré to umožňujú, sa navyše stávajú stále dostupnejšie. Značky začínajú tento trend využívať v rámci ponuky správcovských služieb.
 • Technológia mení dej – Vyrozprávanie príbehu značky je vďaka prepojeniu rôznych druhov médií a interaktívnych technológií oveľa jednoduchšie a efektnejšie. Umožňuje to jednoduchšia integrácia obsahu naprieč rôznymi zariadeniami. Značky sú schopné ponúknuť pútavejšie príbehy vďaka obsahu na mieru. Ten je možné prezentovať prostredníctvom rôznych platforiem.
 • Geozábava – Mladá generácia sa stále viac snaží interaktívne online zapojiť do bezprostredného prostredia. Umožňuje jej to technológia určovania zemepisnej polohy. Značky objavujú nové príležitosti na posielanie správ a vytváranie zážitkov založených na zemepisnej polohe zákazníkov.

Články v kategórii Informačné systémy

Články z kategórie Informačné systémy nájdete na stránke Odborné články: Informačné systémy.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.4.2008 a aktualizovaný 11.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BLAŽKOVÁ, M. : Jak využít internet v marketingu. Krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Praha : Grada Publishing, 2000. 156 s. ISBN 80-247-1095-1
 2. FREY, P. 2011. Marketingová komunikace: Nové trendy 3.0. 3 Vydání. Praha: Management Press, s. r. o., 2011. 204 s. ISBN 978-80-7261-237-6.
 3. GBUROVÁ, J. – BAČÍK, R. 2013. Marketingová komunikácia. Prešov: GRAFOTLAČ PREŠOV, s. r. o., 2013. 95 s. ISBN 978-80-8165-001-7
 4. HLAVENKA, J. : Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2001.
 5. KOLEKTIV AUTORŮ. Online marketing: Současné trendy očima expertů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4155-7.
 6. KRETTER, A. : Informačné technológie a predmet marketing. In: Zborník z vedeckej konferencie Informačné technológie vo vzdelávaní (CD). Nitra : SPU, 2003, s. 30-34. ISBN 80-8069-242-4
 7. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak si navzájem porozumíme: kapitoly z psychologie sociální komunikace. Praha: Svoboda, 1988. ISBN 25-095-88.
 8. LABSKÁ, H. 2014. Marketingová komunikácia. Bratislava: EKONÓM. 2014. 324 s. ISBN 978-80-225-3852-7.
 9. NONDEK, L.; ŘENČOVÁ, L. : Internet a jeho komerční využití. Praha : Grada Publishing, 2000, 209 s. ISBN 80-247-1130-2
 10. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3622-8.
 11. SCOTT, D.-M. : Nová pravidla marketingu a PR. Brno: ZonerPress, 2008.
 12. SERENČÉŠ, R., DOBIŠ, J., REPISKÝ, J. Škola mladého podnikateľa – 4. Vzdelávací modul – Využitie IKT v tvorbe podnikateľských zámerov a v realizácii podnikania II., 1. vyd., Nitra: SPU, 2006, ISBN 80-8069-823-6.
 13. STUCHLÍK, P.; DVOŘÁČEK, M. : Marketing na Internetu. Praha: Grada Publishing, 2000, 274 s. ISBN 80-7169-957-8
 14. WENZLOVÁ, M. Vplyv IKT na konkurencieschopnosť podniku. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – MVD 2006 „Konkurencieschopnosť v EÚ – výzva pre krajiny V4“, Nitra: SPU, 2006, s. 1603 – 1606, ISBN 80-8069-704-3.

Pridaj komentár