(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Makroekonomické ukazovatele Slovenska

Ekonomika Slovenska od roku 1993 a prognózy do roku 2020

Vývoj základných makroekonomických ukazovateľov Slovenska v rokoch 1993 až 2020. Uzavreté štatistiky i predikcie na nasledujúce obdobie. Tabuľky a grafy vývoja makroekonomických ukazovateľov ekonomiky Slovenska, ako je inflácia, nezamestnanosť, vývoj HDP, obchodná bilancia, nominálna mzda, výdavky verejného sektora a ďalšie.

Makroekonomické ukazovatele SR

Pozrite si makroekonomické ukazovatele Slovenska v rokoch 1993 – 2020:

Čo sú to makroekonomické ukazovatele?

Vyspelosť alebo zaostalosť národného hospodárstva určitej krajiny sa posudzuje na základe ukazovateľov, ktoré sa nazývajú makroekonomické ukazovatele, alebo makroekonomické výstupy. Výkonnosť ekonomiky možno merať a vyjadriť niekoľkými spôsobmi a niekoľkými makroekonomickými ukazovateľmi. Základné makroekonomické ukazovatele sú:

 • Hrubý domáci produkt – HDP (ang. Gross Domestic Product – GDP)
 • Hrubý národný produkt – HNP (angl. Gross National Product – GNP)
 • Čistý domáci produkt – ČDP (angl. Net Domestic Product – NDP)
 • Čistý národný produkt – ČNP (angl. Net National Product – NNP)
 • Národný dôchodok – ND (angl. National Income – NI)

Existujú ešte aj iné ukazovatele, podľa ktorých možno merať výkonnosť ekonomiky – tzv. alternatívne ukazovatele HDP. Patrí sem:

 • čistý ekonomický blahobyt (NEW – Net Economic Welfare)
 • index rozvoja človeka (HDI – Human Development Index)

Súbory na stiahnutie

V kategórii Makroekonomické ukazovatele Slovenska 1993 – 2020 sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Sektorova-analyza-Elektrotechnicky-priemysel.pdf
 Makroekonomicke-prognozy-MFSR-na-roky-2009-0012.pdf
 Sektorova-analyza-Drevospracujuci-priemysel.pdf
 Ekonometricky-model-SR-s-dorazom-na-prijmy-a-vydavky-statneho-rozpoctu-SR.pdf
 Vyvoj-hrubeho-domaceho-produktu-v-SR.pdf
 Sektorova-analyza-Chemicky-priemysel.pdf
 Bankovy-sektor-na-Slovensku-vs-financna-a-hospodarska-kriza.pdf
 Zahranicny-obchod-SR-v-roku-2005-SARIO.pdf
 Zahranicny-obchod-SR-v-roku-2004-SARIO.pdf
 Sektorova-analyza-Automobilovy-priemysel.pdf
 Stavebnictvo-v-SR.pdf
 Sezonne_ocistovanie_HDP.pdf
 Zahranicny-obchod-SR-v-roku-2006-SARIO.pdf
 Ekonomicke-ukazovatele-SR-do-roku-2000.pdf
 Prognoza-vyvoja-ekonomiky-SR-na-roky-2009-2015.pdf
 Zahranicny-obchod-SR-v-roku-2003-SARIO.pdf
 Zahranicny-obchod-SR-v-roku-2002-SARIO.pdf
 Priemysel-v-SR.pdf
 Charakteristika-a-specifika-narodneho-hospodarstva-SR.pdf
 Strednodoba-predikcia-ekonomiky-SR-NBS.pdf
 Polnohospodarstvo-v-SR.pdf
 Sektorova-analyza-Cestovny-ruch.pdf
 Sektorova-analyza-Informacne-a-komunikacne-technologie.pdf
 Prognoza-vyvoja-ekonomiky-SR-pre-roky-2009-2012.pdf
 Vplyv-hospodarskej-krizy-na-vyvoj-potencialneho-produktu.pdf
 Zapisnica-z-18-zasadnutia-Vyboru-pre-makroekonomicke-prognozy.pdf
 Doplnkove-dochodkove-poistenie-na-Slovensku.pdf
 Sektorova-analyza-Strojarstvo.pdf
 Zapisnica-z-19-zasadnutia-Vyboru-pre-makroekonomicke-prognozy.pdf

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.12.2009 a aktualizovaný 21.3.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BARÁNIK, M. – HABÁNIK, J. : Makroekonómia. Trenčín, 2004. ISB-80-89018-45-1.
 2. BRČÁK, J., SEKERKA, B. 2010. Makroekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 292 s. ISBN 978-80-7380-245-5.
 3. FIFEK, E. 2009. Makroekonomické a mikroekonomické súvislosti platobnej bilancie a zahraničnej zadlženosti Slovenskej republiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 88 s. ISBN 978-80-225-2679-1.
 4. FUCHS, K. , TULEJA, P. 2003. Makroekonomie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2003. 259 s. ISBN 80-8055-845-0.
 5. HUSÁR, J. : Aplikovaná makroekonómia. Bratislava : SPRINT, 2003. ISBN: 80-89085-11-3.
 6. KLÍMA, J. 2006. Makroekonomie. Praha: Alfa Publishing, 2006. 144 s. ISBN 80-86851- 27-3.
 7. KLOUDOVÁ, J. 2009. Makroekonomie – Základní kurz. Bratislava: EUROKÓDEX, 2009. 200 s. ISBN 978-80-89447-10-7.
 8. KOVAČKA, M. : Makroekonomika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľsvo, 1992. ISBN: 80-08-01490-3.
 9. KRAMEŠ, J. 2008. Makroekonomie – Základní kurs. Praha: Oeconomica, 2008. 194 s. ISBN 978-80-245-1319-5.
 10. KUBA, Z., UJEC, J. 2005. Makroekonomie. Ostrava: Vysoká škola podnikání, 2005. 91 s. ISBN 80-86764-20-6.
 11. KUZMIŠIN, P. et al. 2008. Svetová ekonomika. Technická univerzita v Košiciach: Grafotlač, 2008. 390 s. ISBN 978-80-8073-990-4.
 12. LISÝ, J. et al. 2005. Ekonómia v Novej Ekonomike. Bratislava: IURA EDITION, 2005. 622 s. ISBN 80-8078-063-3.
 13. MEDVEĎ, J., NEMEC, J. et al. 2007. Základy verejných financií. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT, 2007. 272 s. ISBN 978-80-89085-84-2.
 14. PAVELKA, T. 2007. Makroekonomie – Základní kurz, druhé vydanie, Praha: Vydavateľstvo MELANDRIUM, 2007. 278 s. ISBN 978-80-86175-52-2.
 15. PŘÍVAROVÁ, M., MARTINCOVÁ M. 2005. Všeobecná ekonomická teória. Bratislava: MERKURY, 2005. 240 s. ISBN 80-89143-25-3.
 16. RUSMICHOVÁ, L., SOUKUP, J. et al. 2002. Makroekonomie – základní kurs. Praha: MELANDRIUM, 2002. 167 s. ISBN 80-86175-24-3.
 17. SAMUELSON P.A., NORDHAUS W. D., 1992. Ekonómia I . Bratislava: BRADLO, 1992. 420 s. ISBN 80-7127-030-X.
 18. SAMUELSON P.A., NORDHAUS W. D., 1992. Ekonómia II . Bratislava: BRADLO, 1992. 550 s. ISBN 80-7127-031-8.
 19. SLANÝ, A. et al. 2003. Makroekonomická analýza a hospodářska politika. Praha: C. H. Beck, 2003. 375 s. ISBN 80-7179-738-3.
 20. ŠLOSÁR, R., ŠLOSÁROVÁ, A. et al. 1992. Výkladový slovník ekonomických pojmov. Bratislava: Vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992. 318 s. ISBN 80-08-01609-4.
 21. Štatistický úrad SR. HDP. [Online] http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=9613.
 22. Štatistický úrad SR. Inflácia. [Online] http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=185.
 23. Štatistický úrad SR. Nezamestnanosť. [Online] http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=184.
 24. TULEJA, P. – MAJEROVÁ, I. – NEVZAL, P. : Základy makroekonomie. Brno : Computer Press, 2006. ISBN: 80-251-0952-6.
 25. ÚPSVaR. Štatistiky. [Online] 2007. http://www.upsvar.sk/rsi/rsi.nsf..
 26. VINCÁR, P. : Makroekonomická analýza. Bratisalva : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1994. ISBN: 80-225-0561-7.
 27. Zahraničný obchod SR. ŠÚ SR. [Online] http://www.statistics.sk/webdata/slov/publik/zo/v2002/.

Pridaj komentár