(EuroEkonóm.sk,  0)

Reálna ekonomika Slovenskej republiky 2013

Vývoj ukazovateľov reálnej ekonomiky Slovenskej republiky v období od roku 2007 do roku 2013. Táto stránka bola aktualizovaná 12. marca 2019.

Uvedené údaje sú štatisticky uzavreté.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hrubý domáci produkt HDP SR (ŠÚSR) mld. EUR 54,8 64,8 64 67,6 70,6 72,7 74,2
Medziročná zmena HDP (ŠÚSR) % 10,7 5,4 -5,4 5 2,8 1,7 1,5
Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) mld. EUR 54,8 64,8 64 67,6 70,6 72,7 74,2
Hrubý domáci produkt – v stálych cenách predchádzajúceho roku (ŠÚSR) mld. EUR 42,3 65,431 64,8 67,3 69,5 71,8 73,8
Hrubý domáci produkt (MFSR) mld. EUR 47,5 65,4 62,8 67,2 70,2 72,2 73,6
Ročná zmena HDP (MFSR) % 10,7 5,4 0 0,1 0 0 0
Miera nezamestnanosti v SR (NBS) % 8 3,5 12,1 12,5 13,6 13,9 14,2
Spotrebiteľské ceny CPI (NBS) % 3,4 4,4 0 0,1 0,4 0,3 0
Nezamestnanosť (ŠÚSR) % 11 9,6 12,7 12,5 13,6 14,4 13,5
Inflácia (HICP) (ŠÚSR) % 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5
Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) EUR 600 723 744,5 769 786 805 824
Ročná miera inflácie (MFSR) % 3,4 4,6 0,5 1 4,4 3,6 1,4

OBCHODNÁ BILANCIA A ZAHRANIČNÉ INVESTÍCIE

Vývoj ukazovateľov medzinárodného obchodu a zahraničných investícií SR v období od roku 2007 do roku 2013.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vývoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 47,16 49,566 39,72 48,27 56,78 62,14 64,17
Dovoz (fob) (ŠÚSR) mld. EUR 47,87 50,222 38,78 47,49 55,77 58,59 59,94
Saldo obchodnej bilancie (ŠÚSR) mld. EUR -0,71 -0,657 0,94 0,78 1,01 3,55 4,23
Priame zahraničné investície (NBS) mld. EUR 1 1,1 36,47 37,67 40,17 41,78 42,07

ŠTÁTNY ROZPOČET

Vývoj ukazovateľov, založených na štátnom rozpočte Slovenskej republiky v období od roku 2007 do roku 2013.

Makroekonomický ukazovateľ (zdroj) Jednotky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Príjmy štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 10,696 11,352 23,74 23,38 23,35 23,83 25,44
Výdavky štátneho rozpočtu (NBS) mld. EUR 11,477 12,057 26,88 27,81 26,8 27,15 27,62
Saldo (schodok) štátneho rozpočtu (ŠÚSR) mld. EUR -0,781 -0,704 -3,14 -4,43 -3,45 -3,32 -2,18
Vývoj deficitu štátneho rozpočtu (ŠÚSR) % z HDP 1,3 1 -4,90625 -6,55 -4,88 -4,56 -2,93
Rozpočtový deficit verejnej správy (MFSR) mld. EUR -0,8 -0,7 -3,14 -4,43 -3,45 -3,32 -2,18
Rozpočtový deficit verejnej správy k HDP (MFSR) % z HDP -1,3 -1 4,90625 6,55 4,88 4,56 2,93
Hrubý verejný dlh (MFSR) mld. EUR -18,1 -18,6 -22,3 -27,6 -30,5 -37,6 -40,2
Hrubý verejný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 29,4 27,7 34,41 41,01 43,88 52,36 54,47
Hrubá zahraničná zadĺženosť (BPM6) (NBS) mld. EUR -44,3 -52,53 -50,12 -52,24 -55,31 -54,89 -60,86
Celkový hrubý zahraničný dlh k HDP (MFSR) % z HDP 80,83 81,06 78,31 77,27 78,34 75,50 82,02

GRAFY

Vývoj zahraničného obchodu SR 2013 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj zahraničného obchodu Slovenska od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro.

Vývoj zahraničného obchodu SR 2013 (mld. EUR)

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2013 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Vývoj štátneho rozpočtu Slovenskej republiky od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro.

Vývoj štátneho rozpočtu SR 2013 (mld. EUR)

Hrubý domáci produkt SR 2013 (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý domáci produkt Slovenskej republiky od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro.

Hrubý domáci produkt SR 2013 (mld. EUR)

Medziročná zmena HDP SR 2013 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Medziročná zmena HDP na Slovensku od roku 2007 do roku 2013 v percentách.

Medziročná zmena HDP SR 2013 (ŠÚSR) (%)

Nezamestnanosť SR 2013 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Nezamestnanosť na Slovensku od roku 2007 do roku 2013 v percentách.

Nezamestnanosť SR 2013 (ŠÚSR) (%)

Inflácia SR 2013 (ŠÚSR) (%)

Graf vývoja ukazovateľa Inflácia na Slovensku od roku 2007 do roku 2013 v percentách.

Inflácia SR 2013 (ŠÚSR) (%)

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2013 (MFSR) (EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda na Slovensku od roku 2007 do roku 2013 v eurách.

Priemerná mesačná nominálna mzda v SR 2013 (MFSR) (EUR)

Hrubý verejný dlh SR 2013 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý verejný dlh Slovenska od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro.

Hrubý verejný dlh SR 2013 (MFSR) (mld. EUR)

Hrubá zahraničná zadĺženosť SR 2013 (MFSR) (mld. EUR)

Graf vývoja ukazovateľa Hrubý zahraničný dlh Slovenska od roku 2007 do roku 2013 v miliardách euro.

Hrubý zahraničný dlh SR 2013 (MFSR) (mld. EUR)

VÝPOČTY

  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt SR (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v stálych cenách vypočítaných reťazením objemov.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v bežných cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v bežných cenách.
  • Pri výpočte ukazovateľa Hrubý domáci produkt – v stálych cenách (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v stálych cenách predchádzajúceho roka.
  • Pri výpočte ukazovateľa Nezamestnanosť (ŠÚSR) bola použitá Nezamestnanosť podľa výberového zisťovania pracovných síl v roku 2013.
  • Pri výpočte ukazovateľa Inflácia (HICP) (ŠÚSR) boli použité Indexy spotrebiteľských cien v roku 2013 oproti rovnakému obdobiu minulého roku.
  • Pri výpočte ukazovateľa Priemerná mesačná nominálna mzda (ŠÚSR) bola použitá Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2013.
  • Pri výpočte ukazovateľa Vývoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v bežných cenách – Vývoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Dovoz (fob) (ŠÚSR) boli použité Štvrťročné údaje HDP v roku 2013 v bežných cenách – Dovoz výrobkov a služieb počítaný Výdavkovou metódou výpočtu HDP.
  • Pri výpočte ukazovateľa Čisté priame investície (NBS) boli použité Toky – Odlev priamych investícií do zahraničia podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2013 a Prílev priamych zahraničných investícií do SR podľa krajín, sektorov a krajov za rok 2013.

ZDROJE

Uvedené údaje boli získané z nasledujúcich zdrojov: Národná banka Slovenska, Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, Eurostat, Ardal, Európska komisia a Európska centrálna banka.

INTERNETOVÉ ZDROJE

http://datacube.statistics.sk/, http://www.rozpocet.sk, https://slovak.statistics.sk, https://www.nbs.sk/

Už ste čítali?


Pridaj komentár