Hrubý domáci produkt (HDP)

? makroekonomický ukazovateľ, ktorým meriame ekonomickú výkonnosť národného hospodárstva
? trhová produkcia všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných za jeden rok výrobnými faktormi na území danej krajiny

HDP možno zistiť

? spotrebnou metódou
? dôchodkovou metódou
? výrobnou metódou
1) Spotrebná metóda:
? výdavky všetkých spotrebiteľov na nákup tovarov a služieb,
? HDP bude vyjadrený v trhových cenách
? HDP = spotreba + hrubé investície + vládne výdavky + čistý export
2) Dôchodková metóda:
? meranie výkonnosti ekonomiky pomocou príjmov (dôchodkov) jednotlivých subjektov
? HDP = mzdy + čisté úroky + renty + amortizácia + nepriame dane + zisky
? mzdy – hrubé mzdy a iné zamestnanecké príjmy,
? čisté úroky = prijaté úroky – platené úroky
? renty = dôchodky za pôdu
? zisky = zisky firiem pred zdanením (=hrubé zisky)
? amortizácia = opotrebenie majetku vyjadrené v odpisoch
? nepriame dane = DPH, spotrebné dane
3) Výrobná metóda:
? HDP sa vypočíta spočítaním pridanej hodnoty jednotlivých výrobcov a nepriame dane
? pridaná hodnota = rozdiel medzi tržbami a nákladmi na nákup medziproduktov

HDP rozlišujeme

? nominálny – v bežných, trhových cenách príslušného obdobia
? reálny – v stálych cenách – zohľadňuje infláciu

Hrubý národný produkt

? produkcia tovarov a služieb vyprodukovaných národnými výrobnými faktormi (nezáleží na území ktorého štátu sa nachádzajú)

Čisté ekonomické bohatstvo

hrubý domáci produkt
+ produkcia tieňovej ekonomiky
+ hodnota voľného času
– produkcia domácej výroby
– náklady zo škôd na životnom prostredí
– výdavky na zdravotnú starostlivosť
– náklady na ochranu životného prostredia

Index rozvoja človeka

? slúži na porovnanie ekonomickej úrovne jednotlivých krajín sveta
? reálny ročný HDP na obyvateľa v USD
? percentuálna gramotnosť dospelého obyvateľa
? priemerná dĺžka života obyvateľstva

Externality

? vedľajšie efekty fungovania trhu, vedľajšie efekty výroby, alebo spotreby
? pozitívne – ak subjekt dosiahne výhodu ktorú nehradí
? negatívne – prejavujú sa ako dodatočné náklady jedného subjektu z dôvodu ekonomickej aktivity iného

Porovnanie spotrebnej a dôchodkovej metódy výpočtu HDP

Spotrebná metóda výpočtu HDP
spotreba
+ hrubé investície
+ vládne výdavky
+ čistý export

Dôchodková metóda výpočtu HDP
mzdy
+ čisté úroky
+ renty
+ amortizácia
+ nepriame dane
+ zisky


Komentáre

Pridaj komentár