2. príjmová metóda výpočtu hrubého domáceho produktu
Kategórie dôchodkov:
1. národný dôchodok:

¨ mzdy zamestnancov- základné mzdy
– mzdy v naturáliách
– dodatočné dôchodky

¨ rentový dôchodok – príjem z prenájmu vlast. nehnuteľností
– odhadované čisté rentové výnosy

¨ čistý úrok – úrokové platby
– príjmy z úrokov domácich firiem
– čisté úrokové platby zo zahraničných zdrojov

  • Zisk – dôchodok z vlastníctva
  • Zisky korporácií – zisky vytvárané firmami, ktoré sú zapísané v obchodnom registri

2. nedôchodkové položky:
¨ kapitálová spotrebná renta – opotrebenie výrobného faktora v eko.
¨ nepriame podnikové dane – DPH, …
¨ podnikové transferové platby – 1 smerný tok peňazí (charita)

3. vládne subvencie
GNI – hrubý národný dôchodok = národný dôchodok + nedôchodkové položky + vládne subvencie

Dôchodková – príjmová metóda:
Sčítanie všetkých druhov príjmov domácností
Príjmy domácností tvoria: a) W – hrubé mzdy
b) R – renty
c) Z – hrubé zisky (dividendy, nerozdelený zisk a daň zo zisku)
d) Ir – čisté úroky (získané – platené)
e) D – dividendy
GNP = W + R + Ir + Z + D …
GNP – amortizácia = NNP

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia, …) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.


Pridaj komentár