(, Miki ,  0)

Dôchodková (príjmová) metóda výpočtu HDP

Dôchodková (príjmová) metóda výpočtu HDP

Dôchodková metóda výpočtu hrubého domáceho produktu HDP meria výkonnosť ekonomiky pomocou príjmov (dôchodkov) jednotlivých subjektov. Dôchodkovou metódou sa HDP počíta ako súčet národného dôchodku (ND), ktorý je predstavovaný súčtom príjmov (dôchodkov) domácností, amortizácie a nepriamych daní (n) . Dôchodková metóda nezohľadňuje všetky dôchodky, ale len dôchodky jednotlivcov či korporácií, ktorých pôvod je v bežnej produkcii statkov a služieb. Tým pádom vylučuje transferové platby (teda dôchodky, ktoré nemajú charakter platieb za bežné výrobné služby).

Zjednodušene povedané HDP = mzdy + čisté úroky + renty  + zisky + amortizácia + nepriame dane

Vzorec na výpočet HDP dôchodkovou metódou

Vzorec na výpočet HDP dôchodkovou metódou: HDP = w + r + z + i + y + a + n

 • (w) odmeny za prácu (pred zdanením) = hrubé mzdy a iné zamestnanecké príjmy
 • (r) renty = dôchodky vlastníkov pôdy a nehnuteľností = dôchodky za pôdu
 • (z) hrubé zisky korporácií (zisky firiem pred zdanením)
 • (i) čisté úroky = rozdiel medzi inkasovanými a platenými úrokmi
 • (y) dôchodky zo samozamestnaní = príjmy vlastníkov firiem apod.
 • (a) amortizácia = opotrebenie majetku vyjadrené v odpisoch
 • (n) nepriame dane = DPH + spotrebné dane

Spotreba

Spotreba môže byť krátkodobá (mlieko, chlieb) alebo dlhodobá (auto, dom).

Faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu domácností:

 • DPI – disponibilný osobný dôchodok
 • Očakávanie budúcich výšších príjmov má za následok vyššiu spotrebu v súčasnosti
 • Veková štruktúra domácností

Kategórie dôchodkov

Medzi hlavné kategórie dôchodkov z pohľadu výpočtu DPH patria:

  1. národný dôchodok
  2. nedôchodkové položky
  3. vládne subvencie

Národný dôchodok

 • mzdy zamestnancov
  • základné mzdy
  • mzdy v naturáliách
  • dodatočné dôchodky
 • rentový dôchodok
  • príjem z prenájmu vlastníkov nehnuteľností
  • odhadované čisté rentové výnosy
 • čistý úrok
  • úrokové platby
  • príjmy z úrokov domácich firiem
  • čisté úrokové platby zo zahraničných zdrojov
 • zisk – dôchodok z vlastníctva
 • zisky korporácií – zisky vytvárané firmami, ktoré sú zapísané v obchodnom registri

Nedôchodkové položky

Medzi nedôchodkové položky patria:

 • kapitálová spotrebná renta – opotrebenie výrobného faktora v ekonomike
 • nepriame podnikové dane – DPH a ďalšie dane
 • podnikové transferové platby – jednosmerný tok peňazí (charita)

Vládne subvencie

Gross Netto Income GNI (hrubý národný dôchodok) = národný dôchodok + nedôchodkové položky + vládne subvencie

Dôchodková – príjmová metóda

Dôchodková – príjmová metóda predstavuje súčet všetkých druhov príjmov domácností. Príjmy domácností tvoria:

 • W – hrubé mzdy
 • R – renty
 • Z – hrubé zisky (dividendy, nerozdelený zisk a daň zo zisku)
 • Ir – čisté úroky (získané – platené)
 • D – dividendy

GNP = W + R + Ir + Z + D + ďalšie príjmy

GNP – amortizácia = NNP

Ďalšie metódy výpočtu HDP

HDP možno vypočítať nasledujúcimi metódami:

Aktuálne informácie o HDP a HNP

Aktuálne makroekonomické ukazovatele SR (nezamestnanosť, inflácia, HDP, obchodná a platobná bilancia) nájdete na stránke Ekonomika Slovenska.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008 a aktualizovaný 12.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • ÁRENDÁŠ, M. 1997. Základy ekonómie. Nitra : SPU, 1997. 393 s. ISBN 80-967842-7-7.
 • BUCHTOVÁ, B. et al. 2002. Nezamestnanosť – psychologický, ekonomický a sociálny problém. Bratislava : Grada, 2002. ISBN 80-247-9006.
 • FRANK, R. H. – BERNANKE, B. S. 2003. Ekonomie. Praha : Grada Publishing. 2003. 804 s. ISBN 80-247-0471-4.
 • GILLESPIE, A. [z anglického originálu preložil TAIŠL, Ľ.] 2002. Přehled Ekonomie. Praha: Portal, 2002. 104 s. ISBN 80-7178-617-9.
 • HOLMAN, R. 2010. Makroekonomie. Praha: C. H. Beck, 2010. 424 s. ISBN 978-80-7179-8611-3
 • HONTYOVÁ, K. a kol. : Ekonomická teória. Bratislava: Elita, 1996.
 • KOVAČKA, M.: Makroekonomika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1992, 120 s. ISBN 80-08-01490-3.
 • LIPKOVÁ, Ľ. a kol. 2006. Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava: Sprint. 2006. 413 s. ISBN 80-89085-55-5.
 • LISÝ, J. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast. Bratislava : Iura Edition, 1999. 108 s. ISBN 80-88715-55-5.
 • MEDVEĎ, J. – NEMEC, J. – ORVISKÁ, M. – ZIMKOVÁ, E. 2005. Verejné financie. Bratislava: SPRINT, 2005. 463 s. ISBN 80-89085-32-2.
 • MUSIL, P. – FUCHS, K. – FRANC, A. – GRIGARČÍKOVÁ, Š. : Ekonomie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 412 s. ISBN 978-80-7380-126-7.
 • SERENČÉŠ, R. – HOLÚBEK, I. 2005. Vybrané kapitoly zo základov ekonómie. Prešov: Edícia Prírodovedec, 2005. 124 s. ISBN: 80-8050-921-2.
 • ŠLOSÁR, R. – BÚROVÁ, S. – FABOVÁ, Ľ. – LISÝ, J. : Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995
 • URAMOVÁ, M. – PITEKOVÁ, J. – PAĽA, J. 2009. Makroekonómia II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2009. 117 s. ISBN 978-80-8083-728-0.

Pridaj komentár