(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Medzi nepriame dane patrí daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a tabakových výrobkov, daň z minerálnych olejov a mazív a environmentálne dane.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Daň z pridanej hodnoty je nepriama daň podľa zákona o DPH (Zákon č. 656/2006 Zb.). Predchodkyňou DPH bola tzv. daň z obratu. Na Slovensku bola zavedená 01. 01. 1993.

Predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku; poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku; nadobudnutie tovaru za protihodnotu z iného štátu z EÚ; dovoz tovaru do tuzemska.

Povinnosť registrácie:

 1. má zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla za najviac 12 bezprostredne za sebou nasledujúcich mesiacov obrat minimálne 1,5 mil., ktorá má sídlo, miesto podnikania, alebo bydlisko v tuzemsku,
 2. majú zdaniteľné osoby, ktoré podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení a ktoré dosiahli 12 mesiacov taký istý obrat,
 3. má aj zahraničná osoba, ktorá dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a celková hodota tovaru presiahne čiastku 1,5 mil.,
 4. má zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, ale nadobudla tovar v tuzemsku z iného členského štátu v celkovej hodote aspoň 420 000 Sk bez DPH.

Dobrovoľná registrácia – zaregistrovať sa môže, osoba ktorá nespĺňa kritéria.

Sadzba dane – 19 % a 10 % – zatiaľ lieky a zdravotnícky materiál a od 01. 01. 2008 majú ju mať aj knihy.

Oslobodenie od DPH – univerzálne poštové služby; poskytnutie zdravotníckej pomoci; kúpelná starostlivosť; služby súvisiace s kultúrou; služby sociálnej pomoci; výchovno-vzdelávacie služby; služby verejno-právnej TV a rozhlasu; finančné služby (sprostredkovanie úveru, predaj cenín a kolkov, dodanie ľudskej krvi, ľudských orgánov a tkanív a pod.); prepravné služby…

Cestujúci môže požiadať o vrátenie zaplatenej dane pri vývoze tovaru, ak celková hodnota vyvezeného tovaru nakúpeného u jedného platiteľa v jeden deň je vyššia ako 5 000 Sk. Musí mať doklad o kúpe tovaru vyhotovený platiteľom, vývoz tovaru musí uskutočniť do 3 mesiacov, vývoz tovaru musí byť potvrdený colným úradom v tom štáte, v ktorom opustí územie EÚ.

Pri dani z pridanej hodnoty sledujeme 2 dane:

 1. daň na vstupe je súčasť hodnoty nákupu a zaplatí ju platitteľ dane inému platiteľovi za prijaté zdaniteľné plnenie.
 2. daň na výstupe je to daň, ktorú je platiteľ povinný zahrnúť do hodnoty svojho zdaniteľného plnenia.

Odpočet dane – platiteľ dane je oprávnený si odpočítať od celkovej dane na výstupe zaplatenú daň na vstupe.

 • Daň na vstupe > daň na výstupe => nadmerný odpočet (vrátenie rozdielu zo štátneho rozpočtu)
 • Daň na vstupe < daň na výstupe => vlastná daňová povinnosť
 • Zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac.

Daňové priznanie je potrebné podať do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia a v tomto období je potrebné daň aj uhradiť.

Zrušenie registrácie – platiteľ dane môže požiadať o zrušenie najskôr po uplynutí jedného roka.

Spotrebné dane

Spotrebné dane majú prívlastok aj selektívne dane. Štát ďalším zaťažením výberu tovaru reguluje ich spotrebu (lieh, víno, pivo, tabak a minerálne oleje).

Daň z liehu

 • Správca dane je colný úrad.
 • Predmet dane je lieh vyrobený na našom území; lieh dodaný na naše územie z iného členského štátu alebo lieh dodaný z 3 štátu.
 • Základ dane je množstvo liehu v hektolitroch (sleduje sa jako absolútny alkohol – 100 %, vyrobený při teplote 20 °C).
 • Daň = základ dane x sadzba
 • Sadzba dane môže byť základná alebo znížená
 • Oslobodenie od dane: Od spotrebnej dane je oslobodený lieh určený na výrobu octu, liekov, parfémov, pleťové vody, lieh ktorý bol zničený.
 • Zdaňovacie obdobie je kalendárny mesiac
 • Platiteľ dane je každý buď kto vyrába, dodáva alebo dováža tovar na naše územie.
 • Zákon upravujúci spotrebnú daň z liehu je Zákon č. 278/2006 Zb.

Daň z vína

 • Správca – colný úrad
 • Základ dane – množstvo vína v hektolitroch.
 • Daň = základ dane x sadzba
 • Sadzby sú rozčlenené od závislosti stupňa alkoholu.
 • Oslobodenie dane – na výrobu octu, v potravinárstve…
 • Platiteľ dane – každý buď kto vyrába, dodáva alebo dováža tovar na naše územie.
 • Zdaňovacie obdobie – kalendárny mesiac
 • Zákon upravujúci spotrebnú daň z vína je Zákon č. 217/2006 Zb.

Daň z piva

 • Predmet dane – pivo vyrobené alebo dovezené k nám.
 • Platiteľ dane –osoba, ktorá vyrába, alebo dováža.
 • Základ dane – množstvo piva v hektolitroch.
 • Daň = základ dane x sadzba
 • Sadzby – základná, znížená – malým samostatným pivovarom 250 hl ročne.
 • Oslobodenie dane – určené na výrobu octu, lieky, odobraté ako vzorka, bolo zničené.
 • Zákon upravujúci spotrebnú daň z piva je Zákon č. 218/2006 Zb.

Daň z tabaku a tabakových výrobkov

 • Základ dane – množstvo tabakových výrobkov v kusoch alebo u tabaku v kilogramoch.
 • Zákon upravujúci spotrebnú daň z tabaku je Zákon č. 610/2006 Zb.

Daň z minerálnych olejov a mazív

 • Predmet dane – minerálne oleje, ktoré boli na anšom území vyrobené, alebo dovezené z 3 krajiny.
 • Základ dane – množstvo oleja vyjadrené v litroch při teplote 15 °C, alebo v kg, alebo množstvo v ňom obsiahnutej energie vyjadrené v GJ.
 • Daň = základ dane x príslušná sadzba dane
 • Zákon upravujúci spotrebnú daň z minerálny olejovje Zákon č. 672/2006 Zb.
 • Daňovo-zvýhodnený minerálny olej – pohonná látka v železničnej doprave alebo v poľnohospodárstve, alebo ako pohon motorov stacionárnych zariadení na výrobu elektrickej energie.

Environmentálne dane

V modernej dobe sa hlásia o slovo nové tzv. environmentálne dane, ktorými sa zaťažujú statky, ktoré priamo zaťažujú alebo nepriamo zaťažujú životné prostredie, napr. zemný ply, elektrická energia, uhlie (ich spotreba alebo výroba / ťažba).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 5.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár