(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Podnikové hospodárstvo, majetok podniku

Majetok podniku

Majetok podniku predstavuje súhrn vecí, peňažných prostriedok, pohľadávok a iných majetkových hodnôt. Majetok podniku a nakladanie s ním právne ošetruje Obchodný zákonník, Daňový zákonník a Zákon o účtovníctve. Pozrite si stránky, venované majetkovej štruktúre podniku:

Členenie majetku

 • Dlhodobý majetok:
  • hmotný majetok
  • nehmotný majetok
  • finančný majetok
 • Krátkodobý majetok
  • materiál
  • tovar
  • pohľadávky
  • finančný majetok
 • Z hľadiska transformačného procesu:
  • obežný majetok
  • neobežný majetok

Obežný a neobežný majetok

Kritériá členenia obežného a neobežného majetku:

 • Hodnotové kritérium:
  • Hmotný majetok do 1.700,-
  • Nehmotný majetok od 2.400,-
 • Časové hľadisko/doba použitia:
  • Do 1 roka – obežný majetok
  • Nad 1 rok – neobežný majetok
 • Likvidnosť – schopnosť premeny majetku na finančné prostriedky
  • Vyššia – suroviny, materiály
  • Nižšia – stroje, zariadenia
 • Za účelom obstarania:
  • Neobežný – za účelom dlhodobého použitia
  • Obežný – za účelom krátkodobého použitia

Neobežný majetok

Neobežný majetok podniku sa opotrebúva postupne a postupne prechádza jeho hodnota do hodnoty hotových výrobkov a viaže veľké množstvo finančných prostriedkov. Do tejto skupiny majetku patria budovy, haly, stavby, stroje, prístroje zariadenia a podobne.

Obežný majetok

Obežný (krátkodobý) majetok má vyššiu likviditu a je obstarávaný za účelom krátkodobého použitia. Zabezpečujú plynulosť transformačného procesu. Kolobeh obežného majetku predstavuje proces premeny, v ktorom jednotlivé skupiny obežného majetku prechádzajú jednotlivými fázami do sfére výroby a do sfére obehu.

Štruktúra obežného majetku

 • Materiál – premieňa sa na výrobky
  • obstaraný materiál
  • materiál na ceste
  • materiál na sklade
 • Zásoby vlastnej výroby – manažment podnikových zásob
  • nedokončená výroba
  • polotovary vlastnej výroby
  • zvieratá
 • Tovar – ktorý už bol predávajúcim predaný
  • tovar na ceste
  • tovar na sklade
  • obstaranie tovarov
 • Pohľadávky – sú právne nároky podniku na očakávané platby za napr. predané výrobky, poskytnutie služieb – manažment pohľadávok
  • krátkodobé pohľadávky
  • dlhodobé pohľadávky
 • Krátkodobý finančný majetok – manažment pohotových prostriedkov
  • peniaze v hotovosti
  • bankové účty
  • krátkodobé finančné výpomoci
  • krátkodobé dlhopisy
  • krátkodobý finančný majetok – cenné papiere, akcie, podielové listy (splatnosť do 1 roka)

Obstarávanie a oceňovanie majetku

Dlhodobý neobežný majetok je možné obstarať:

 • kúpou
 • vlastnou činnosťou
 • darovaním
 • prevodom do podnikania z vlastného používania
 • prenájmom

Oceňovanie neobežného majetku:

 • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 • ku dňu keď sa zostavuje účtovná závierka
 • k inému dňu podľa osobitných predpisov

Na základe účtovnej hodnoty daného okamihu môže mať majetok charakter aj obežného aj neobežného majetku.

Vstupná cena

Za vstupnú cenu sa považuje:

 • Obstarávacia cena – zahŕňa cenu obstarania + náklady súvisiace s jeho obstaraním – doprava, clo, poistné, montáž, provízia…
 • Vlastné náklady – oceňujeme majetok podľa kalkulačného vzorca, skutočné náklady, ktoré sme použili na výrobu
 • Reprodukčná obstarávacia cena – majetok, ktorý už bol v používaní, ohodnotíme ho v nových reprodukčných podmienkach – súdny znalec
 • Menovitá hodnota – dlhodobý finančný majetok – akcie, obligácie…
 • Zvýšená vstupná cena – OC zvýšená o technické zhodnotenie – modernizácia, rekonštrukcia, budovy, zariadenia…
 • Zostatková cena – oceňujeme majetok po určitom čase jeho opotrebenia – vyjadruje tú časť hodnoty, ktorá ešte sa nepreniesla do hodnoty výrobkov. Zostatková cena = vstupná cena mínus oprávky

Využívanie majetku

Základnou podmienkou efektívneho fungovania podniku je čo najlepšie využívanie majetku, ktorí vlastní. V oblasti majetku sa podnik musí snažiť vzhľadom na veľké objemy investícií v ňom viazané, ako aj na možnosť jeho rýchleho morálneho zastarania, ho využiť čo najlepšie, v čo najkratšom čase získať z neho čo najväčší podnikateľský prínos.

Využívanie dlhodobého majetku závisí od:

 • množstva času, počas ktorého sa majetok využíva
 • využitia výkonnosti (výrobnosti) majetku

Opotrebovanie a odpisovanie majetku

Opotrebovanie majetku môže byť fyzické a morálne. Fyzické opotrebovanie môže byť aktívne (používaním sa opotrebúva) a pasívne (napr. ak máme stroj, ktorý nepoužívame). K morálnemu opotrebovaniu dochádza vplyvom vedecko-technického pokroku – za tú istú cenu teraz kúpime lepší počítač, ako sme kúpili pred 2 rokmi.

Úlohou odpisovania je čo najpresnejšie vyjadriť opotrebenie majetku a čo najlepšie odpísať opotrebené zariadenie. Odpisy zaraďujeme medzi náklady. Poznáme tieto typy odpisov:

 • výkonové odpisy – vychádzajú z konkrétneho výkonu zariadenia
 • časové odpisy – vychádzajú z dĺžky používania
 • konštantné odpisy
 • variabilné odpisy:
  • progresívne odpisy – v prvých rokoch je odpis nižší potom vyšší
  • degresívne odpisy – v prvých rokoch je odpis vyšší potom nižší

Druhy odpisov:

 • daňové odpisy – ktorými sa zaoberá zákon o daní, znižujú zdaňovaný zisk
 • účtovné odpisy – presnejšie vyjadrujú opotrebenie, možno využívať aj iné metódy na výpočet odpisov napr. výkonové. Môžeme vypočítať len na vlastnú potrebu, do nákladov dáme len daňové odpisy
 • kalkulačné odpisy – sa orientujú na celú obnovu neobežného majetku, vychádzajú z budúcej reprodukčnej ceny, ktorá môže nadobúdať charakter aktuálnej ceny a trhovej ceny.

Typy odpisov a metódy odpisovania nájdete na stránke Odpisovanie majetku.

Normovanie obežného majetku

Obrat predstavuje neustále sa opakujúci kolobeh majetku. Normovanie obežného majetku predstavuje činnosť, pri ktorej sa snažíme vypočítať optimálne množstvo. Normatív je priemerné množstvo finančných prostriedkov viazané v 2 výrobných zásobách, viazané vo 2 nedokončených výrobkoch alebo v hotových výrobkoch. S normatívmi súvisia tieto kategórie:

 • normatív výrobných zásob
  • časová norma
  • priemerná denná spotreba
  • normatív výrobných zásob
 • normatív nedokončenej výroby
 • normatív hotových výrobkov
 • ukazovatele využitia obežného majetku
 • ukazovatele finančnej závislosti
 • doba obratu
 • rýchlosť obratu
 • koeficient viazanosti

Kapitál

Kapitál podniku môže byť vlastný alebo cudzí. Vlastný kapitál predstavujú vklady, základné imanie, zisk a odpisy. Cudzí kapitál predstavujú úvery, dotácie, vklady tichého spoločníka a podobne. Kapitál predstavuje dlh, ktorý podnik musí vrátiť.

Funkčné podnikovohospodárske náuky

Medzi funkčné podnikovohospodárske náuky, resp. funkčné podnikovohospodárske disciplíny patria:

Všeobecná podnikovohospodárska náuka sa v praxi delí často delí podľa podnikových funkcií, preto sa niekedy funkčné podnikovohospodárske náuky považujú za zhodné so všeobecnou podnikovohospodárskou náukou.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 25.10.2018. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BIELIK, P. a kol. 2002. Ekonomika podnikov. 1. vydanie. Nitra: SPU, 2002, ISBN 80-8069-069-3
 2. DVOŘÁČEK, J. – SLUNČÍK, P. 2012. Podnik a jeho okolí: Jak přežít v konkurenčním prostředí? Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012. 192 s. ISBN 978-80-7400-224-3
 3. GOZORA, V. : Podnikový manažment. 3. nezmenené vydanie. Nitra: SPU, 2005, ISBN 80-8069-462-1
 4. GREASLEY, A. 2008. Operations Management. Londýn: Vydavateľstvo SAGE Publications Ltd., 2008. 176 s. ISBN 978-1-4129-1882-4
 5. HAMALOVÁ, M. a kol. 1996. Priestorová ekonomika. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 1996. 144 s. ISBN 80-225-0750-4
 6. HONTYOVÁ, K. – LISKÝ, J. – SATKOVÁ, B. : Základy ekonómie a ekonomiky. 2. vydanie. Bratislava: EU, 2002, ISBN 80-225-1517-5
 7. KAŠÍK, J. – MICHALKO, M. a kol. 1998. Podniková diagnostika. Ostrava: Vydavateľstvo TANDEM, 1998, 343 s. ISBN 80-902167-4-9
 8. KISLINGEROVÁ, E. 2001. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2001. 384 s. ISBN 80-7179-529-1
 9. KUPKOVIČ, M. A KOLEKTÍV: Podnikové hospodárstvo: Komplexný pohľad na  podnik. Bratislava: Vydavateľstvo Sprint vfra, 2001, ISBN 80-88848-77-6
 10. MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A. 2009. Podnik a podnikanie. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT dva. 2009. 207 s. ISBN 978-80-89393-13-8
 11. MAJTÁN, Š. a kol. 2009. Podnikové hospodárstvo. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT dva. 2009. 320 s. ISBN 978-80-89393-07-7
 12. NEUMANNOVÁ, A. a kol. 2012. Podniková diagnostika. Bratislava: Vydavateľstvo IURA EDITION, 2012, 201 s. ISBN 978-80-8078-464-5
 13. RŮČKOVÁ, P. 2011. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. vydanie. Praha: Vydavateľstvo GRADA Publishing, 2011. 144 s. ISBN 978-80-247-3916-8
 14. SYNEK, M. – KISLINGEROVÁ, E. a kol. 2010. Podniková ekonomika. 5. prepracované a doplnené vydanie. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010. 528 s. ISBN 978-80-7400-336-3
 15. ŠÚBERTOVÁ, E. a kol. 2009. Podnikanie v malých a stredných podnikoch pre manažérov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 2009. 156 s. ISBN 978-80-225-2869-6
 16. VEBER, J. – SRPOVÁ, J. a kol. 2012. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualizované a doplnené vydanie. Praha: Vydavateľstvo GRADA Publishing, 2012. 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6
 17. ZALAI, K. a kol. 2010. Finančno-ekonomická analýza podniku. 7. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT dva, 2010. 446 s. ISBN 978-80-89393-15-2

Ekonomická poradňa

 1. Martin Mazuch

  Aké sú základné druhy majetku podniku?

 2. Lukas Kabat

  Článok rozlišuje medzi dlhodobým a krátkodobým majetkom, pričom dlhodobý majetok zahŕňa hmotný, nehmotný a finančný majetok, zatiaľ čo krátkodobý majetok zahŕňa materiál, tovar, pohľadávky a finančný majetok.

 3. Matus Prozbik

  Je efektívne rozlišovanie medzi dlhodobým a krátkodobým majetkom stále relevantné v súčasnej dynamike podnikania?

 4. Marketa

  Toto rozlišovanie zostáva relevantné pre účely účtovníctva a finančného riadenia, umožňuje lepšie pochopenie likvidity a finančnej stability podniku.

 5. Marika Zahorecka

  Mohlo by byť prílišné zameranie na klasifikáciu majetku prekážkou pre inovatívne prístupy k podnikovému financovaniu?

 6. Tobias33

  Aj keď klasifikácia majetku poskytuje základnú štruktúru pre financovanie, flexibilný a inovatívny prístup k financovaniu môže byť potrebný pre adaptáciu na meniace sa podnikateľské prostredie.

Pridaj komentár