(, EuroEkonóm.sk ,  0)

1. Aké sú hlavné spôsoby získavania a výberu pracovníkov?
Východiskom pre získavanie a výber pracovníkov sú informácie o potrebe pracovníkov, ich štruktúre a o zdrojoch pracovných síl, a to

vonkajších(ponuka práce: absolventi škôl, uvoľ-
není pracovníci z iných organizácií, pracovníci so záujmom zmeniť zamestnanie a pod. ) a

vnútorných (pracovníci uvoľnení v dôsledku technického rozvoja, zmien v štruktúre výroby, organizačných zmien a pod. ).

2. Aké mzdové formy poznáme?
Základné formy miezd:

časová mzda, úkolová mzda, podielová forma mzdy a kombino-
vaná mzda.
Osobitnou formou úkolovej mzdy je

mzda akordná.
Doplnkové formy miezd:

prémie, odmeny; príplatky ku mzde; osobné ohodnotenie; po-
diely na hospodárskom výsledku.

3. Aké výhody prináša realizácia systému účasti pracovníkov na výsledkoch podniku?
Tento systém je určitou formou motivácie pracovníkov, ktorí sa snažia zvýšiť výkonnosť a efektívnosť svojej práce.

4. Aké metódy výpočtu produktivity práce sa používajú vo výrobnom podniku?
Priama metóda: w = Q / T Q – objem výroby
T – množstvo práce vynaložené na Q v časových jedn.

w = Q / p p – počet výrobných pracovníkov

Nepriama metóda: t = Q / T t – prácnosť

5. Ktoré faktory pôsobia na rast produktivity práce?
Prácnosť produkcie, zmena sortimentu výroby, dokonalé využitie pracovného času, zlepšo-
vanie kvalitatívnej štruktúry pracovníkov, zlepšovanie funkčnej štruktúry IM, zlepšovanie kva-
litatívnej a kvantitatívnej stránky využitia materiálu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár