Základné pojmy v oblasti daní

 • Daň môžme definovať ako povinnú zákonom stanovenú spravidla opakujúcu sa platbu, ktorú odvádzajú daňovníci zo svojho daňového základu v stanovenej lehote do štátneho rozpočtu.
 • Daňovník (daňový subjekt) je osoba, ktorá priamo odvádza daň za seba do štátneho rozpočtu (toto označenie sa používa pri priamych daniach).
 • Platiteľ dane (daňový subjekt) je osoba, ktorá je zodpovedná len za odovzdanie dane a nezaťažuje ju tá daň (používa sa pri nepiramych daniach).
 • Objekt dane (daňový objekt) je predmet dane, teda to, čo podlieha zdaneniu.
 • Základ dane je určený základ, z ktorého sa vypočítava výška daňovej povinnosti.
 • Sadzba dane (daňová sadzba) je percento alebo čiastka, kdorá sa odvádza do štátneho rozpočtu. Môže byť daná:
  • percentom
  • pevnou sadzbou
  • kombinovaná
 • Daňová optimalizácia je legálna forma daňového úniku. Snaha o minimalizovanie odvedených daní legálnymi postupmi (medzeri v zákone, neúplnosť zákonov, nejednotný výklad zákonov…).
 • Daňový únik je neoprávnené neplnenie daňovej povinnosti, alebo zníženie daňovej povinnosti.
 • Daňové raje sú oblasti, ktoré poskytujú podnikateľom výhodnejšie daňové podmienky, než sú podmienky vo väčšine ostatných krajín.

Daňové príjmy štátneho rozpočtu

Príjmy štátneho rozpočtu môžu byť daňové a nedaňové. Medzi daňové príjmy štátneho rozpočtu patria priame alebo nepriame dane. Podľa toho rozoznávame dane:

1. Priame dane:

 • dane z príjmov
  • daň z príjmu fyzických osôb
  • daň z príjmu právnických osôb
 • dane z majetku – miestne dane
  • miestne dane, ktoré sprvueje VÚC (vyšší územný celok)
   • Daň z motorových vozidiel
  • miestne dane, ktoré spravuje obec (dane z nehnuteľností a ďalšie dane)
   • Daň zo stavieb
   • Daň z bytov a nebytových priestorov
   • Daň za psa
   • Daň za užívanie verejného priestranstva
   • Daň za ubytovanie
   • Daň za predajné automaty
   • Daň za nevýherné hracie automaty
   • Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

2. Nepriame dane – medzi nepriame dane patrí daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane: daň z liehu, daň z piva, daň z vína, daň z tabaku a tabakových výrobkov, daň z minerálnych olejov a mazív a environmentálne dane.

 • daň z pridanej hodnoty (DPH)
 • spotrebné dane (selektívne)

Kategorizácia daní

Členenie daní podľa subjektu dane

 • dane fyzických osôb (FO)
 • dane právnických osôb (FO)

Členenie daní podľa predmetu zdanenia

 • dane z príjmov – zdaňuje sa príjem
 • dane z majetku – miestne dane
 • spotreba – DPH a spotrebné dane, zdaňuje sa spotreba určitého statku

Členenie daní podľa dopadu na daňové subjekty

 • priame dane
 • nepriame dane

Fiškálna a rozpočtová politika

Pozrite si vzťahy medzi fiškálnou politikou a rozpočtovou politikou.

Kritérium Rozpočtová politika Fiškálna politika
Zameranie na Realizáciu alokačných a nedistribučných zámerov Makroekonomická stabilita a stimulácia
Kompetentné subjekty Ministerstvo financií Vláda
Vzťah k rozpočtu Prioritou je vyrovnanosť rozpočtu Vyrovnanosť nemusí byť prioritou
Vzťah k verejným výdavkom Suma vládnych výdavkov a transferov /G+Tr/ Len vládne výdavky G=/Gc+Gi/

spotreba + investície

Vzťah k verejným príjmom Celkové dane /TA/ Len čisté dane /TA-Tr/

Verejný rozpočet

 • Verejný rozpočet predstavuje finančný nástroj vlády na zabezpečenie jej činnosti v danej krajine.

Medzi hlavné funkcie verejného rozpočtu patria:

 • Alokačná funkcia – rozhoduje sa o produkcií tovarov a služieb, o ich cene a úžitku pre spoločnosť,
 • Redistribučná funkcia – rieši daňovú, subvenčnú, dotačnú a ostatnú transferovú politiku,
 • Stabilizačná funkcia – vplýva na stabilizáciu makroekonomických ukazovateľov za účelom rastu HDP.

Tieto funkcie nepôsobia oddelene, ale každá s každou súvisí.

Súbory na stiahnutie

V kategórii Dane a daňová sústava sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

Dane-DPH.pdf
Dane-sprava-dani-vyberanie-dani-tahak.pdf
Dan-z-prijmu-v-USA.pdf
Dane-Dan-z-pridanej-hodnoty.pdf
Nepriame-dane.pdf


Komentáre

 1. Qwadry

  Ahoj,

  jak to chodí na Slovenku ve věci vrácení daní ze zahraničí? Máte nějaké info? Hledám něco o Slovensku, děkuji.

Pridaj komentár