(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Daň z príjmov fyzických osôb

 • Daň z príjmov FO upravuje Zákon 688/2006 Zb.
 • Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou – FO, ktorá sa na našom území zdržiava po dobu 183 dní alebo má na našom území trvalý pobyt.
 • Daňovník s obmedzenou daňoovu povinnosťou – nespĺňa kritéria.
 • Základ dane – rozdiel medzi príjmami a výdavkami.
 • Predmet dane – príjmy zo závislej činnosti; príjmy z podnikania z inej samostatnej činnosti a z prenájmu ( môže uplatniť skutočné výdavky, ktoré bude dokladovať a ak uplatňuje paušálne výdavky, tie nemusí dokladovať 40 % môže uplatniť aj z prenájmu, alebo 60%); príjmy z kapitálového majetku; ostatné príjmy.
 • Predmetom dane nie je – úvar alebo pôžička; podiel na zisku alebo dividenda; hodnota rekondičných pobytov; hodnota stravy; cestovné náhrady; hodnota doškolovania zamestnanca…
 • Zdaňovacie obdobie – kalendárny rok
 • Príjem je možné znížiť o nezdaniteľnú čiastku na daňovníka 19,2-násobok životného minima. V súčastnosti od 01. 01. 2007 je životné minimum Sk 5 130,–.
 • Nezdaniteľná čiastka = 44,2 x životné minimum – 1/4 základ dane
 • Nezdanitreľná čiastka namanželku = 63,4-násobku ŽM -1/4 základ dane – príjem manželky.
 • Bonus na deti – na každé dieťa si môže mesačne uplatniť od 01. 07. 2007 Sk 555,– na dieťa do 25 rokov.
 • Sadzba dane – 19 %
 • Nezdaniteľné čiastky dane – sú tiež príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, finančné prostriedky na účelové sporenie, životné poistenie. Daňovník si môže základ dane znížiť súhrnom do výšky Sk 12 000,—.
 • Daňové priznanie – daňovník ho nemusí podávať keď jeho ročný príjem nepresiahol 50 % z toho 19,2-násobku ŽM. Ak vypočítaná daň nepresiahne ročne čiastku Sk 500,– => nevyrúbená daň.

Daň z príjmov právnických osôb

 • Predmet dane – príjmy právnických osôb, ktoré rozdeľujeme:
  • na právnické osoby zriadené na podnikanie
  • na právnické osoby nezriadené na podnikanie
 • Oslobodenie od dane – Od 01. 01. 2007 došlo k zmene okruhu príjmov oslobodených od dane, predovšetkým v oblasti neziskového sektora. Od 01. 01. 2007 sa zdaňuje príjem z neziskových organizácií.
 • Základ dane – príjem PO znížený o daňovú stratu. Daňová strata sa úmoruje po dobu 5 rokov. Najväčšiu časť daňových výdavkov tvoria odpisy (opotrebenie majetku). Môžu byť:
  • rovnomerné
  • zrýchlené (1 rok = VC/priradený koeficietn; 2 a daľšie roky = 2 x ZC / koeficient – doba odpisovania).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 5.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár