(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Miestne dane delíme na 2 skupiny:

 • miestne dane, ktoré sprvueje VÚC (vyšší územný celok)
 • miestne dane, ktoré spravuje obec

Miestne dane, ktoré spravuje obec

Daň z nehnuteľností pozostáva z dane z pozemkov, bytov a nebytových priestorov, zo stavieb. Napr. : daň za psa; za užívanie verejného priestranstva; za ubytovanie; za predajné automaty; za nevýherné automaty; za vzjazd a zotrvanie historickej časti mesta; za jadrové zariadenie. Zdaňovacím obodím je kalendárny rok.

Daň z pozemku

 • Daňovník – je vlastník, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, správca pozemku, nájomca. Ak nemožno určiť daňovníka, je ňou osoba, ktorá pozemok využíva. Keď je pozemok vo vlastníctve viacerých spoluvlastníkov podľa výšky podielu spoluvlastníctva.
 • Predmet – sú pozemky v členení na:
  • orná pôda
  • chmelnice
  • vinice
  • ovocné sady
  • trvalé trávne porasty
  • záhrady
  • lesné pozemky
  • rybníky
  • zastavané plochy a nádvoria
  • stavebné pozemky (najväčšia sadzba)
  • ostatné
 • Základ dane – výmera pozemku v m2
 • Daň = základ dane x sadzba

Daň zo stavieb

 • Daňovník – vlastník stavby, alebo správca stavby, alebo nájomca. Keď nie je možné určiť daňovníka, tak daňovníkom je osoba, ktorá stavbu využíva.
 • Predmetom dane sú:
  • stavby na bývanie
  • stavby na poľnohospodársku produkciu (stavby na skladovanie)
  • rekreačné a záhradné chyty
  • garáže
  • priemyselné stavby, stavby slúžiace energeticke, stavby slúžiace pre stavebníctvo, stavby pre vlastnú administratívu, stavby na skladovanie vlastnú produkciu
  • stavby na podnikanie (najväčšia sadzba)
 • Základ dane – výmera zastavanej plochy v m2 . Za m2 sa považuje aj začatý každý m2.

Daň z bytov a nebytových priestorov

 • Daňovník – vlastník, správca, nájomca
 • Predmet – je aspoň jeden byt alebo nebytový priestor, ktorý nadobudli do vlastníctva FO alebo PO.
 • Základ dane – výmera v m2 .
 • Daňové priznanie sa podáva, len vtedy keď nadobudneme nehnuteľnosť, alebo pri zmene. Všetky sadzby z nehnuteľností sú záväzne upravené vo všeobecnozáväznom nariadení obce.

Daň za psa

 • Predmet – pes, starší ako 6 mesiacov chovaný buď PO alebo FO.
 • Oslobodenie od dane:
  • pes, ktorého používa občan ZŤP
  • psy, ktoré sú chované na výskupné účely
  • umiestnené v útulku zvierat
 • Daňovník – vlastník, držiteľ.
 • Základ dane – počet psov.
 • Sadzba dane – je určená na jedného psa na kalendárny rok.

Daň za užívanie verejného priestranstva

 • Predmet – osobitné užívanie verejného priestranstva, alebo dočasné parkovanie motorového vozidla. Verejné priestranstvo sú plochy, ktoré sú vo vlastníctve obce.
 • Daňovník– osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
 • Sazdba – bude vždy určená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý začatý deň. Za dočasné parkovanie – za každú začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

Daň za ubytovanie

 • Predmet – odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení.
 • Daňovník– je FO, ktorá sa v takomto zariadení prechodne ubytuje.
 • Základ dane – počet prenocovaní.
 • Sadzba dane – určená je v Sk na osobu a na prenocovanie.
 • Platiteľ – osoba, ktorá takého ubytovacie zariadenie poskytuje.
 • Správcom bude tá obec, kde sa zariadenie nachádza.

Daň za predajné automaty

 • Predmet – predajné automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (napr. automaty na kávu…)
 • Daňovník– FO alebo PO, ktorá tieto automaty prevádzkuje. Daňovník má povinnosť nahlásiť správcovi do 30 dní, že začal prevádzkovať automat.
 • Základ dane – počet predajných automatov.
 • Sadzba dane – určená je na 1 automat a 1 kalendárny rok.

Daň za nevýherné hracie automaty

 • Predmet – nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú za odplatu. Patria sem:
  • elektronické prístroje na PC hry
  • mechanické prístroje
  • iné zariadenia na zábavné hry
 • Daňovník – FO alebo PO, ktorá takéto prístroje prevádzkuje.
 • Základ dane – počet prístrojov.
 • Sadzba – vzťahuje sa na 1 prístroj a na 1 kalendárny rok.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

 • Predmet – vjazd a zotrvanie motorového vozidla. Predmetom nie je vzjad do historickej časti mesta k činnostiam spojených s ochranou zdravia (sanitka…), majetku a verejného poriadku.
 • Daňovník– FO alebo PO, ktorá je držiteľom vozidla.
 • Platiteľ – je vodič vozidla.
 • Základ dane – počet dní vjazdu a zotrvania.

Miestne dane, ktoré spravuje VÚC

Daň z motorových vozidiel

 • Predmet – motorové a prípojné vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie. Má pridelené EČV v SR, alebo osobitné EČV alebo zvláštne EČV. Aj vozidlo, ktoré nie je evidované v SR.
 • Daňovník – FO alebo PO, ktorá používa vozidlo na podnikanie.
 • Oslobodenie od dane – vozidlá používané VÚC
 • Zníženie sadzby dane – na vozidlo zdravotnej záchrannej služby, bánskej, horskej, leteckej ale aj vozidlo používanej ochrany. Pre vozidlo používané výhrane v poľnohospodárskej a lesne výrobe. Vozidlá, ktoré počas celého roka nevyužívajú dialnice, cesty I, II, a III triedy a miestne komunikácie.
 • Základ dane – zvyhový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse je to celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 5.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár