Ekonomika samosprávnych krajov sa zaoberá hospodárením samostatných územných celkov, ich financovaním, orgánmi a ekonomickými procesmi.

Obce a mestá

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Orgány obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Financovanie obce sa realizuje prostredníctvom vlastných príjmov, štátnych dotácií alebo iných zdrojov. Mesto je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym centrom alebo centrom cestovného ruchu alebo kúpeľným miestom. Zabezpečuje služby aj pre obyvateľov okolitých obcí, má zabezpečené dopravné spojenie s okolitými obcami, má aspoň časti územia mestský charakter zástavby a má najmenej 5000 obyvateľov.

Samosprávny kraj

Vyšší územný celok (VÚC) je samosprávny kraj. Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Je to právnická osoba, ktorá hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Má svoje symboly (erb, vlajka, pečať). Financovanie samosprávneho kraja sa realizuje hlavne vlastnými príjmami a štátnymi dotáciami. Rozpočet sa zostavuje na dobu jedného roka.

Združenie obcí

Združenie obcí (združenie miest a obcí) je právnická osoba, ktorá vzniká dňom registrácie na krajskom úrade. Predmetom činnosti združenia obcí je oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, miestna doprava, cestovný ruch, školstvo alebo kultúra.

Stránky v sekcii Ekonomika samosprávnych krajov

V sekcii Ekonomika samosprávnych krajov ekonomickej encyklopédie sa nachádza 7 stránok:


Pridaj komentár