(EuroEkonóm.sk,  0)

Orgány obce – obecné zastupiteľstvo, starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo– zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volí sa na 4 roky.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou – starostu, zamestnanca obce, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

Úlohy obecného zastupiteľstva – hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom štátu, schvaľuje rozpočet obce, územný plán obce alebo jej časti, zavedenie a zrušenie miestnej dane a poplatku, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce, schvaľuje dohody o medzinár. spolupráci, určuje plat starostu, organizáciu OÚ, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb, vlajku, pečať a znelku obce.

Miestne referendum – zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmena názvu obce, odvolanie starostu, petícia skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

Petícia – petíciu overujú aspoň 3 poslanci a vyhlási hlasovanie obyvateľov obce do 90 dní od doručenia petícii obce.

Rokovanie obecného zastupiteľstva – aspoň raz za dva mesiace zvoláva a vedie starosta. Prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Prijatie uznesenia – súhlas jednej polovice všetkých poslancov.

Prijatie nariadenia – súhlas 3/5 všetkých poslancov. Nariadenie a uznesenie podpisuje starosta do 10 dní od ich schválenia.

Starosta – najvyšší výkonný orgán obce, verejná funkcia. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štát. orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch.

Pokuta – starosta môže FO alebo PO udeliť pokutu do 200 000, – Sk, ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok, nesplní povinnosť uloženú starostom.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, zamestnanca obce, štat. orgánu rozp. alebo prísp. organizácie, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Mandát starostu zaniká – odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, odsúdením za úmyselný trestný čin, pozbavením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyv. obce o odvolaní starostu, zmenou trv. pobytu mimo územia obce, zrušením obce, smrťou.

Hlasovanie o odvolaní starostu – vyhlási obecné zastupiteľstvo, ak o to požiada 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a predpisy, ak je neprítomnosť starostu 6 mesiacov.

Obecná rada – iniciatívny, výkonný, kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, najviac 1/3 z počtu poslancov. Spôsobilá rokovať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Obecný úrad – výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prednosta obecného úradu – zamestnanec obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Podpisuje s ním zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór – vykonáva kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu obce, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu. Predkladá výsledky kontroly obecnému zastupiteľstvu, predkladá raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ŠR.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou – poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu PO založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí – vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím obdobia, na kt. bol zvolený, smrťou.

Odvolanie hlavného kontrolóra obecného zastupiteľstva, keď – bol odsúdený za trestný čin, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.