(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Orgány obce – obecné zastupiteľstvo, starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo– zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volí sa na 4 roky.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou – starostu, zamestnanca obce, štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie.

Úlohy obecného zastupiteľstva – hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom štátu, schvaľuje rozpočet obce, územný plán obce alebo jej časti, zavedenie a zrušenie miestnej dane a poplatku, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce, schvaľuje dohody o medzinár. spolupráci, určuje plat starostu, organizáciu OÚ, udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, ustanovuje erb, vlajku, pečať a znelku obce.

Miestne referendum – zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, zmena názvu obce, odvolanie starostu, petícia skupiny obyvateľov obce aspoň 30% oprávnených voličov.

Petícia – petíciu overujú aspoň 3 poslanci a vyhlási hlasovanie obyvateľov obce do 90 dní od doručenia petícii obce.

Rokovanie obecného zastupiteľstva – aspoň raz za dva mesiace zvoláva a vedie starosta. Prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Prijatie uznesenia – súhlas jednej polovice všetkých poslancov.

Prijatie nariadenia – súhlas 3/5 všetkých poslancov. Nariadenie a uznesenie podpisuje starosta do 10 dní od ich schválenia.

Starosta – najvyšší výkonný orgán obce, verejná funkcia. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štát. orgánom, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch.

Pokuta – starosta môže FO alebo PO udeliť pokutu do 200 000, – Sk, ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok, nesplní povinnosť uloženú starostom.

Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou – poslanca, zamestnanca obce, štat. orgánu rozp. alebo prísp. organizácie, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Mandát starostu zaniká – odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, odsúdením za úmyselný trestný čin, pozbavením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyv. obce o odvolaní starostu, zmenou trv. pobytu mimo územia obce, zrušením obce, smrťou.

Hlasovanie o odvolaní starostu – vyhlási obecné zastupiteľstvo, ak o to požiada 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a predpisy, ak je neprítomnosť starostu 6 mesiacov.

Obecná rada – iniciatívny, výkonný, kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, najviac 1/3 z počtu poslancov. Spôsobilá rokovať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Obecný úrad – výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, písomnú agendu orgánov obce, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií, vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu, vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prednosta obecného úradu – zamestnanec obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Podpisuje s ním zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Hlavný kontrolór – vykonáva kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu obce, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu. Predkladá výsledky kontroly obecnému zastupiteľstvu, predkladá raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ŠR.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou – poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu PO založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí – vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím obdobia, na kt. bol zvolený, smrťou.

Odvolanie hlavného kontrolóra obecného zastupiteľstva, keď – bol odsúdený za trestný čin, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti, bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť bola obmedzená.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár