(, EuroEkonóm.sk ,  11)

Príprava diplomovej práce je náročná na čas aj zdravie

Diplomová práca: 18 krokový návod na spracovanie diplomovky

Diplomová práca je dôležitou súčasťou štúdia na vysokej škole. Pozrite si kompletný návod, ako spracovať diplomovú prácu. Sledujte kroky, ktoré je potrebné dodržať pre správne formálne a obsahové vypracovanie diplomovky. V ukážkovej diplomovej práci sú vyznačené odporúčania v červených bublinách a postup v modrých bublinách na ľavom okraji. Držíme palce pri vypracovaní diplomovky.

Ak sa do písania diplomovej alebo bakalárskej práce ešte len púšťate, odporúčame vám pre základnú orientáciu v problematike prečítať si článok Ako napísať diplomovú a bakalársku prácu.

Formálne údaje a postup na napísanie diplomovky

Formálne náležitosti a odporúčania nájdete v dokumente: Metodicka-pomocka-ako-pisat-bakalarsku-a-diplomovu-pracu (Zdroj: Vladimír T. MÍKA a Jiří HORÁČEK, AKO PÍSAŤ BAKALÁRSKU A DIPLOMOVÚ PRÁCU, Metodická pomôcka pre spracovateľov, záverečných a iných školských prác, Žilina 2009).

Technická norma a metodika k záverečnej práci

Dokument Štruktúra záverečnej práce objasňuje prístup pri spracovaní záverečnej práce. Budúci autori záverečných bakalárskych i diplomových prác tu nájdu obsahové zameranie jednotlivých kapitol a podkapitol, ako aj základné normy týkajúce sa formálnej úpravy záverečnej práce. Usporiadanie jednotlivých častí musí mať logický charakter a musí vychádzať zo štruktúry vedeckej práce (uvod – jadro – záver). Technickú normu a metodiku k diplomovej práci nájdete v sekcii Diplomová práca – Technická norma a metodika.

Ďalšie informácie, ukážky a formuláre  k technickým normám a metodike nájdete na stránkach:

Teória k diplomovke

Potrebujete napísať teoretickú časť k diplomovej práci? Inšpirujte sa tu. Vyberte si oblasť a pozrite si ukážky uverejnených teoretických častí diplomoviek Vašich kolegov:

18 krokový návod: rady a tipy a odporúčania

Formality na začiatku diplomovej práce

Hlavná časť diplomovej práce

Záver diplomovej práce

Obhajoba diplomovej práce

Citácie, citáty a parafrázy – metódy citovania

Pri písaní akékoľvek odbornej, alebo vedeckej práci si dávajte pozor na správny spôsob citovania. Pod citáciou rozumieme označenie zdroja, z ktorého ste prebrali text, alebo parafrázovali myšlienku.

Dbajte na správne rozlišovanie toho, čo je citát, parafráza a čo vaša vlastná myšlienka. V opačnom prípade je vaša práca plagiátom. Mnoho študentov napríklad nerozlišuje medzi citátom a parafrázou. Pri citáte preberáte doslovné znenie časti textu. Citát dávate spravidla do úvodzoviek. Parafrázujete vtedy, keď vlastnými slovami preformulujete myšlienku iného autora. Parafrázu nedávate do úvodzoviek. V oboch prípadoch však musíte uviesť citáciu. Citáciu nakopak nemusíte uvádzať pri všeobecne známych faktoch, či súdoch (napr. Európska únia má 28 členov… Dlhodobou snahou Európskej únie je zabezpečiť voľný pohyb osôb, tovaru a služieb.)

Pri písaní diplomových, bakalárskych, či seminárnych prác odporúčame využívať viac parafrázy než citácie. Taktiež platí, že jedna prebratá myšlienka by nemala mať vo vašej práci dlhší rozsah ako jeden odsek.

Norma STN ISO 69 rozlišuje tri spôsoby citovania:

 1. Systém mena a dátumu (harvardský systém)
 2. Číselný systém
 3. Priebežné poznámky

Nech si vyberiete ktorúkoľvek metódu, je dôležité, aby ste ju už v práci nemenili. A úplne najideálnejšie je, ak sa naučíte jednu, ktorú používate počas celého štúdia. Taktiež sa naučte aspoň jednu citačnú konvenciu. Uvádzame aj niekoľko príkladov jednej konvencie, ktorá sa používa spolu s metódou systému mena a dátumu.

Systém mena a dátumu

Na mieste, kde citujete, uvediete v zátvorke priezvisko autora a rok vydania publikácie. Ak je meno autora súčasťou textu, v zátvorke uvádzate iba rok. Ak citujete druhú alebo tretiu publikáciu s rovnakým autorom a rokom, za meno dopíšete a, b, alebo c. Rovnako tak urobíte v zozname použitej literatúry. Za rokom môžete uviesť aj číslo strany. Ak citujete zdroj bez uvedeného autora (napr. nejaký dokument), uveďte prvý údaj v bibliografickom zázname.

Príklady:

Pri písaní diplomových, bakalárskych, či seminárnych prác sa odporúča využívať viac parafrázy než citácie (Holúbek, 2014).

Holúbek (2014) odporúča využívať pri písaní diplomových, bakalárskych, či diplomových prác viac parafrázy než citácie.

Pri písaní diplomových, bakalárskych, či seminárnych prác sa odporúča využívať viac parafrázy než citácie (Holúbek, 2014b, s. 115-116).

Pri písaní diplomových, bakalárskych, či seminárnych prác sa odporúča využívať viac parafrázy než citácie (Norma STN ISO 69, 2012).

Uvádzanie zdrojov v zozname použitej literatúry:

Uvádzame príklady, ako citovať monografiu, štúdiu z časopisu, štúdiu zo zborníka a internetový zdroj. Všímajte si bodky, čiarky, dvojbodky, kurzívu.

Holúbek, P. 2014. Ako správne citovať. Bratislava : VEDA. 78 s.

Holúbek, P. 2001a. Ako písať diplomové práce. In Pedagogický časopis, roč. 15, s. 115-129. ISBN 4787-1496.

Holúbek, P. 1998. Čo je plagiát. In Zborník z konferencie Metodika písania. Košice : Univerzita P. J. Šafárika, s. 101 – 108. ISBN 14-4747-558-7.

Holúbek, P. 2014. Ako napísať diplomovú prácu [online]. 2014 [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: http://www.aula.sk/

Číselný systém

Na mieste, kde chceme citovať, uvedieme poradové číslo citácie. Rovnaké číslo bude mať bibliografický záznam v zozname odporúčanej literatúry. Za číslo môžeme uviesť aj číslo strany. Pri opakovanom citovaní sa použije číslo, ktoré bolo publikácii pridelené prvýkrát. Zoznam použitej literatúry sa zoradí podľa poradových čísiel citácií.

Príklad

Pri písaní diplomových, bakalárskych, či seminárnych prác sa odporúča využívať viac parafrázy než citácie [9].

Zoznam použitej literatúry:

9. HOLÚBEK, Peter. Ako správne citovať. Bratislava : VEDA, 2014. 84 s. ISBN 4787-1496.

Citovanie formou priebežných poznámok

Pri tejto metódy uvediete vždy na mieste, kde chcete citovať, číslo citácie. Najčastejšie sa využívajú horné indexy, ale môžu to byť aj čísla v okrúhlych alebo hranatých zátvorkách. Ďalšie údaje o citácii sa nachádzajú v poznámke pod čiarou, spolu s inými poznámkami. Aj opakovaný rovnaký zdroj má samostatné čísla poznámok.

Príklad

Pri písaní diplomových, bakalárskych, či seminárnych prác sa odporúča využívať viac parafrázy než citácie.³

____________________________

³ HOLÚBEK, Peter. Ako správne citovať. Bratislava : VEDA, 2014. 84 s. ISBN 4787-1496.

Uverejnite svoju diplomovku

Chcete zverejniť Vašu diplomovú prácu a poskytnúť možnosť ostatným, aby Vašu prácu citovali a mohli z nej čerpať inšpirácie? Radi ju uverejníme a Vy môžete získať odmenu za uverejnenie. Stačí, keď ju pošlete na simona@euroekonom.sk a uvediete, že Vašu diplomovú alebo bakalársku prácu môžeme uverejniť na portáli EuroEkonóm.sk. Ďakujeme Vám v mene všetkých študentov a poslucháčov.

Pozor na plagiátorstvo

Pod pojmom plagiátorstvo chápeme krádež alebo únos názorov, nápadov a iných nehmotných bohatstiev, ktoré sa neoprávnene privlastňujú a vydávajú za originálne, pôvodné. Plagiátorstvo môžeme definovať ako použitie originálnych myšlienok a tvorivých vyjadrení inej osoby s úmyslom prezentovať ich ako vlastné myšlienky a vyjadrenia. Plagiátorstvo je preberaním práce alebo ideí niekoho iného a ich vydávanie za svoje vlastné.

ICAI (International Center for Academic Integrity) uvádza elementy charakterizujúce plagiátorstvo. K plagiátorstvu dochádza, keď niekto:

 1. použije slová, myšlienky, alebo diela, ktoré možno pripísať inej identifikovateľnej osobe alebo zdroju
 2. bez uvedenia toho, odkiaľ boli získané,
 3. v situácii, keď existuje legitímne očakávanie pôvodného autorstva
 4. s cieľom získať nejaký prospech, úžitok alebo zisk, ktorý nemusí byť vždy peňažný.

Ukážky diplomových prác

Pozrite si množstvo diplomových prác o ekonomike, podnikaní, obchode, financiách a ďalších odvetviach ekonómie a ekonomiky:

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 29.1.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. Vladimír T. MÍKA a Jiří HORÁČEK, AKO PÍSAŤ BAKALÁRSKU A DIPLOMOVÚ PRÁCU, Metodická pomôcka pre spracovateľov, záverečných a iných školských prác, Žilina 2009
 2. http://fsi.uniza.sk/kkm/files/publikacie/ako_pisat_bp_a_dp(2012).pdf
 3. http://web.tuke.sk/kip/download/Stare/pisanie_zp_2009.pdf
 4. http://akopisatprace.sk/wp-content/uploads/eBook_Ako_pisat_vysokoskolske_prace.pdf
 5. http://akopisatprace.sk/wp-content/uploads/Ako_pisat_zaverecnu_pracu.pdf
 6. http://www.uvlf.sk/document/metodicke-usmernenie-k-vypracovaniu-zaverecnych-prac-rigoroznych-prac-a-habilitacnych-prac.pdf
 7. http://www.sstv.sk/wp-content/uploads/2010/09/Metodika-na-KOP-PK-stroj1.doc

Ekonomická poradňa

 1. Karla

  Kam mám poslať moju diplomovku, prosím?

 2. Anjel Gabriel

  Ďakujem, perfektný návod na diplomovku. Keď svoju diplomovú prácu dokončím, tak vám ju pošlem. Držte sa všetci.

 3. Kam poslať diplomovku

  Chceš zverejniť svoju diplomovku? Pošli ju v PDF, DOC alebo ZIP na adresu: info(zavinac)toce.sk. Radi ju zverejníme.

 4. Simona

  Zistil si porušenie autorských práv, zneužitie portálu EuroEkonóm.sk alebo iné prehrešky proti duševnému vlastníctvu? Neváhaj a nahlás to na fraud@euroekonom.sk. Nezabudni poslať aj odkaz na stránku.

 5. Milada

  01-Tvrda-stranka-Formality-zaciatok-diplomovej-prace.pdf

  02-Titulna-stranka-uvodna-stranka-Formality-zaciatok-diplomovej-prace.pdf

  03-Cestne-vyhlasenie-diplomanta-Formality-zaciatok-diplomovej-prace.pdf

  04-Podakovanie-diplomovemu-veducemu-a-dalsim-Formality-zaciatok-diplomovej-prace.pdf

  05-Obsah-diplomovky-Formality-zaciatok-diplomovej-prace.pdf

  06-Uvod-diplomovky-ukazka-Hlavna-cast-diplomovej-prace.pdf

  07-Teoria-teoreticke-vychodiska-ukazka-Hlavna-cast-diplomovej-prace.pdf

  08-Citacie-ukazka-Hlavna-cast-diplomovej-prace.pdf

  09-Tabulka-s-popisom-ukazka-Hlavna-cast-diplomovej-prace.pdf

  10-Obrazok-s-popisom-ukazka-Hlavna-cast-diplomovej-prace.pdf

  11-Analyticka-cast-Hlavna-cast-diplomovej-prace.pdf

  12-Navrhova-cast-ukazka-Hlavna-cast-diplomovej-prace.pdf

  13-Zaver-diplomovej-prace-ukazka-Zaver-diplomovej-prace.pdf

  14-Zoznam-pouzitej-literatury-ukazka-Zaver-diplomovej-prace.pdf

  15-Zoznam-pouzitych-skratiek-ukazka-Zaver-diplomovej-prace.pdf

  16-Zoznam-pouzitych-obrazkov-ukazka-Zaver-diplomovej-prace.pdf

  17-Zoznam-pouzitych-tabuliek-ukazka-Zaver-diplomovej-prace.pdf

  18-Zoznam-priloh-priloha-na-CD-ukazka-Zaver-diplomovej-prace.pdf

  Obhajoba-diplomovej-prace-a-statnice-postup-na-co-sa-pripravit.pdf

  Pomocka-pre-pisatelov-diplomovej-prace.pdf

 6. GalaydiaGalaydia

  Aké sú hlavné kroky odporúčané pri písaní diplomovej práce podľa EuroEkonóm.sk?Aké sú hlavné kroky odporúčané pri písaní diplomovej práce podľa EuroEkonóm.sk?

  1. Vanessa

   EuroEkonóm.sk odporúča detailný 18-krokový návod, ktorý pokrýva všetky fázy od prípravy cez písanie až po obhajobu diplomovej práce.

 7. SLONOVIC

  Je možné dodržiavaním týchto krokov zaručiť úspešnú obhajobu diplomovej práce?

 8. Peter Phanvan

  Dodržiavanie odporúčaných krokov výrazne zvyšuje šance na úspešnú obhajobu, avšak úspech závisí aj od mnohých ďalších faktorov, ako je originalita práce, hĺbka analýzy a kvalita výskumu.

 9. Lerdon

  Môže byť prístup a metodika navrhovaná na EuroEkonóm.sk považovaná za univerzálne aplikovateľnú bez ohľadu na špecifiká odboru?

 10. Silvia Jurcikova

  Zatiaľ čo navrhovaná metodika poskytuje solídny základ pre písanie akademickej práce, vždy je dôležité zohľadniť špecifické požiadavky a očakávania daného odboru alebo univerzity.

Pridaj komentár