(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Pokyny na vypracovanie diplomovej práce

Download súboru

Stiahnite si súbor Pokyny na vypracovanie diplomovej práce (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Pokyny na vypracovanie diplomovej práce.


POKYNY K VYPRACOVANIU DIPLOMOVEJ PRÁCE
Diplomovú prácu predkladá študent podľa Čl.23, písm.6 Študijného a skúšobného poriadku nejneskôr mesiac pred termínom konania obhajob diplomových prác.
Okrem troch exemplárov diplomovej práce odovzdáva študent aj prihlášku na obhajobu (tlačivo je na študijnom oddelení fakulty) s doporučením vedúceho diplomovej práce pripustiť prácu k obhajobe.
Diplomová práca sa odovzdáva v mäkkej bielej väzbe vo formáte A4. Usporiadanie práce je nasledovné:
Obálka diplomovej práce
(viď. príloha č.1)
Prvá strana (titulný list)
(viď. príloha č.2)
Druhá strana (čestné vyhlásenie diplomanta)
V dolnej tretine strany je umiestnený nadpis "ČESTNÉ VYHLÁSENIE".
Pod ním (jeden riadok voľný) nasleduje text:
" Čestne vyhlasujem, že som túto diplomovú prácu spracoval(a) samostatne
a že v zozname som uviedol(a) všetku použitú literatúru a ďalšie pramene."
Po vynechaní ďalšieho voľného riadku sa vľavo uvedie miesto a dátum vypracovania
diplomovej práce a vpravo vlastnoručný nekopírovaný podpis diplomanta.
Tretia strana (nepovinná)
Poďakovanie vedúcemu diplomovej práce a ďalším osobám ktoré pomohli diplomantovi
Obsah (max. 2 strany)
Obsah diplomovej práce s uvedením kapitol a podkapitol
Úvod (v rozsahu maximálne 3 strany)
V ňom diplomant stručne uvedie, čo je témou jeho práce, čo si vybral za cieľ svojho
skúmania (poprípade aj prečo). Krátko oboznámi s východiskami, metódami a postupmi
akými sa snažil hľadať odpovede na skúmaný problém.
Jednotlivé kapitoly
Diplomová práca sa člení do jednotlivých kapitol a podkapitol. Ich počet, členenie a názvy
sa líšia podľa obsahu a zamerania práce. Spravidla sa však každá diplomová práca člení do
nasledovných častí (rozdelených ďalej do kapitol a podkapitol):
Teoretická časť (približne 15 - 20 strán)
Jej cieľom je uviesť teoretický kontext, do ktorého je diplomová práca zasadená. V tejto
časti diplomant predstaví, čo sa o probléme doteraz vie (čo je už preskúmané, známe), čo
a aké sú základné teoretické východiská. Diplomant by v tejto časti nemal prezentovať
mechanický sklad poznatkov, ale svoju schopnosť kriticky tieto poznatky zhodnocovať
a vyvodzovať z nich primerané závery. Logicky z týchto záverov vyrastá druhá časť:
Analytická (výskumná) časť (približne 15 - 30 strán)
Táto časť má niekoľko, na seba nadväzujúcich cieľov ktorým obvykle zodpovedá aj jej
členenie:
- oboznámiť čitateľa s výskumným problémom a hypotézami
- oboznámiť čitateľa s metódami a procedúrami, ktorými diplomant stanovený problém riešil
- prezentovať dosiahnuté výsledky, analyzovať a interpretovať ich
Návrhová časť (približne 10 strán)
Účelom návrhovej časti je využiť dosiahnuté výsledky na zostavenie zmysluplnej sústavy
návrhov, doporučení, návodov na riešenie problému. Návrhová časť má väčší rozsah a
väčšiu váhu pri diplomových prácach ktoré sú výrazne aplikačného charakteru. Pri
diplomových prácach ladených viac do oblasti výskumu je jej rozsah pochopiteľne menší.
Záver (3 - 5 strán)
V závere diplomant stručne zhrnie, ako riešil stanovené problémy, k akým výsledkom došiel
a čo poprípade navrhoval zmeniť alebo zlepšiť.
Zoznam literatúry a iných zdrojov
Tento zoznam je radený abecedne podľa priezviska autorov a je číslovaný.
Prílohy
Obsiahlejšie materiály (napr. výskumné dotazníky, detailné tabuľky, schémy a pod.) ktoré nie sú umiestnené priamo v texte, sú pripojené k práci v tejto časti - každý pod osobitným poradovým číslom (napr. príloha č.2: .....)
Celá diplomová práca má mať rozsah cca 50 štandardne písaných strán textu. Formát strán diplomovej práce je približne 30 riadkov na stranu s dĺžkou riadku okolo 60 znakov. Odporúčaná veľkosť písma v MS Word je 12 bodov. Ľavý okraj je 45mm, pravý, horný a dolný okraj najmenej 15mm. Jednotlivé strany kapitol sú číslované.
Príloha č.1: Obálka diplomovej práce (príklad)
Príloha č.2: Prvá strana (titulný list)

Download súboru

Stiahnite si súbor Pokyny na vypracovanie diplomovej práce (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár