( EuroEkonóm.sk,  46)

Výsledok hospodárenia zisk alebo strata

Efekt vytvorený v transformačnom procese je súhrnne vyjadrený kvalitatívnym ukazovateľom o podnikovej činnosti nazvanom výsledok hospodárenia – VH (zisk alebo strata). V nedávnej minulosti sa používal pojem hospodársky výsledok. Výnosy, náklady a predovšetkým hospodársky výsledok patria k najdôležitejším charakteristikám hospodárenia každého podniku.

Dilema o spravodlivom rozdelení výsledku hospodárenia

Vytvorený výsledok hospodárenia podniku determinuje možnosti jeho využitia ako vlastného interného zdroja samofinancovania firmy a zároveň aj mieru uspokojenia nárokov vlastníkov, ktorí podniku poskytli kapitál v podobe externých vlastných zdrojov. Práve dilema o spravodlivom rozdelení zisku medzi vlastníkov a podnik je jednou z najzaujímavejších oblastí analýzy použitia výsledku hospodárenia.

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia môže byť zisk alebo strata. Vypočítame ho tak, že od výnosov odpočítame náklady. Ak nám výjde viac ako nula, je to zisk. Ak nám výjde menej ako nula, tak je to strata. Hotovo. Teraz si to trochu viac rozoberieme.

Zákon o účtovníctve

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. definuje výsledok hospodárenia ako „ocenený výsledný efekt činnosti účtovnej jednotky dosiahnutý v účtovnom období“. Zisťujeme ho z výsledovky. Výsledok hospodárenia je možné zistiť aj zo súvahy, ako rozdiel medzi majetkom a záväzkami, základným imaním, kapitálovými fondmi a fondmi tvorenými zo zisku a nerozdeleným výsledkom hospodárenia z predchádzajúcich účtovných období (Zákon o účtovníctve 431/2002 Z.z.).

Výsledok hospodárenia sa člení podľa činnosti z akej vznikol, a to na výsledok hospodárenia z:

Čo sú výnosy?

Výnosy sú peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich činností za určité obdobie, bez ohľadu na to, či v tomto období došlo k ich úhrade. Výnosy sa prejavujú buď v prírastku aktív alebo znížením záväzkov. K výnosom patria tieto položky:

 1. tržby – peňažné príjmy získané za predaj tovaru, výrobkov, služieb, príjmy z nájomného budov, pozemkov a pod. Sú to vlastne výnosy z externého styku, resp. prvotné výnosy. Sú rozhodujúcim finančným zdrojom podniku, ktorý slúži na úhradu nákladov a zabezpečenie reprodukcie výrobných činiteľov, ako aj na úhradu daní a poplatkov. Súčasťou tržieb sú aj zrážky a zľavy u dodávateľov.
 2. výnosy zo zmeny stavu vnútropodnikových zásob – sú to výnosy, ktorými sa zabezpečuje vecná porovnateľnosť medzi nákladmni a výnosmi vynaloženými v bežnom účtovnom období. Je to rozdiel medzi konečnými a začiatočnými zásobami výrobkov, nedokončenej výroby, príp. polotovarov vlastnej výroby.
 3. výnosy z aktivovania výkonov vlastnej výroby – predstavujú protipoložku nákladov pri výkonoch, ktoré boli vytvorené vo vlastnej réžii a použitie vnútropodnikových služieb pre vlastnú potrebu. Výkony vlastnej výroby sa stávajú súčasťou investičného alebo obežného majetku.
 4. výnosy, ktoré vznikajú pri zúčtovaní rezerv a opravných položiek – v minulých účtovných obdobiach bola účtovaná ich tvorba do nákladov a v bežnom účtovnom období sa čerpajú
 5. ostatné výnosy – napr. výnosy z predaja IM a materiálu, kurzové zisky, výnosy z predaja CP a vkladov, výnosové úroky a pod.

Výnosy podniku môžeme rozdeliť z účtovného hľadiska na:

 • a) prevádzkové výnosy – získané z prevádzkovo-hospodárskej činnosti
 • b) finančné výnosy – získané z FI a krátkodobého finančného majetku, kurzových rozdielov
 • c) mimoriadne výnosy

Čo sú náklady?

Náklady sú peňažné čiastky, ktoré podnik účelne vynaložil na získanie výnosov. V účtovníctve sa uplatňuje druhové členenie nákladov v kombinácii s účelovým hľadiskom. Náklady sa účtujú narastajúcim spôsobom od začiatku roka, a to zásadne časovo rozlíšené.

Jednotlivé nákladové druhy:

 1. spotrebované nákupy – spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok, náklady na nákup tovaru
 2. služby – náklady na externé služby, ako napr. opravy a udržiavanie, cestovné, nájomné, náklady na reprezentáciu, výkony spojov,
 3. osobné náklady – mzdové náklady, príjmy spoločníkov a členov družstva zo závislej činnosti, odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva, sociálne poistenie, sociálne náklady, sociálne náklady individuálneho podnikateľa
 4. dane a poplatky – cestná daň, daň z nehnuteľností, ostatné priame dane a poplatky
 5. iné prevádzkové náklady – ZC predaného NIM a HIM, OC predaného materiálu, dary, pokuty a penále, odpis pohľadávky a iné náklady týkajúce sa prevádzkovej oblasti
 6. odpisy, rezervy a opravné položky prevádzkových nákladov – odpisy NIM a HIM, náklady spojené s tvorbou zákonných a ostatných rezerv, komplexné náklady pri ich časovom rozlišovaní, náklady na tvorbu opravných položiek, náklady účtovan v súvislosti s vytváraním oprávok k opravnej položke k nadobudnutému majetku v rámci privatizácie
 7. finančné náklady – účtovná cena predaných CP z investičnej aj prevádzkovej zásoby, platené úroky, kurzové straty
 8. rezervy a opravné položky finančných nákladov – náklady súvisiace s tvorbou rezerv týkajúcich sa finančných nákladov (napr. rezerva na kurzové straty), ako aj náklady súvisiace s tvorbou opravných položiek k FI a krátkodobému finančnému majetku
 9. mimoriadne náklady – náklady neobvyklého charakteru, vznikajúce pri mimoriadnych udalostiach, resp. vyskytujúce sa iba náhodne, ako aj náklady súvisiace s tvorbou rezerv a opravných položiek mimoriadnych nákladov
 10. dane z príjmov

Náklady, podobne ako výnosy, môžeme rozdeliť na 3 hlavné skupiny:

 1. prevádzkové náklady
 2. finančné náklady
 3. mimoriadne náklady

Informácie o nákladoch sú veľmi dôležité pre výpočet výšky dane z príjmov, ktorú podnikateľský subjekt musí odvádzať finančným orgánom. Preto je nevyhnutne potrebné analytickú evidenciu k nákladom prispôsobovať ustanoveniam zákona o dani z príjmov. Je potrebné najmä na účtoch, na ktorých sa zachytávajú pripočítateľné a odpočítateľné položky na zistenie základu dane na výpočet daňovej povinnosti, sledovať tieto položky oddelene.

Ako vypočítame výsledok hospodárenia firmy?

Pre účely zistenia hospodárskeho výsledku vedie podnik v podmienkach SR 2 účtovné výkazy, a to súvahu a výkaz ziskov a strát.

Výsledok hospodárenia vyjadruje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi podniku. Predstavuje ocenený výsledný efekt činnosti podnikateľského subjektu dosiahnutý v určitom období. Pre používateľov informácií z účtovnej závierky je zdrojom informácií o finančných výsledkoch činnosti účtovnej jednotky výkaz ziskov a strát. Uvádza sa v ňom, z akých výnosov a akých nákladov vznikol výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, a umožňuje tak zistiť príčiny úspešného alebo neúspešného hospodárenia podniku. Úlohou výkazu ziskov a strát je vysvetliť tvorbu výsledku hospodárenia v podniku za presné vymedzené účtovné obdobie. Výkaz ziskov a strát je vyjadruje prehľadné usporiadanie výnosov a nákladov účtovnej jednotky za určité obdobie v peňažnom vyjadrení v požadovanom členení tak, aby bolo zrejmé, ako vznikol výsledok hospodárenia za toto obdobie (Šlosárová, 2006).

V súvahe vychádzame zo zmien čistého imania – časť hodnoty celkového majetku, ktorá nie je určená na uspokojenie nárokov tretích osôb, a môžeme ho vyjadriť ako rozdiel medzi majetkom a záväzkami podniku. Zvýšenie stavu čistého imania predstavuje zisk, zníženie čistého imania sa označuje ako strata.

Výsledok hospodárenia vo výkaze ziskov a strát zistíme porovnaním výnosov a nákladov. Ak výnosy prevyšujú náklady, ide o zisk, ak prevyšujú náklady výnosy, ide o stratu.

Funkcie zisku

Zisk je cieľom a podnetom podnikania. Zisk plní tieto dôležité funkcie:

 • kriteriálna funkcia zisku – zisk je kritériom pre rozhodovanie o všetkých základných otázkach ekonomiky podniku – o objeme výroby, nových výrobkoch, investíciách…
 • rozvojová funkcia zisku – zisk je hlavným zdrojom akumulácie, t.j. tvorby finančných zdrojov pre ďalší rozvoj podniku
 • rozdeľovacia funkcia zisku – zisk je základom rozdeľovania dôchodkov medzi podnik a štát
 • motivačná funkcia zisku – zisk je motívom podnikania a môže byť základom hmotnej zainteresovanosti pracovníkov podniku

Štruktúra výsledku hospodárenia

Rozhodujúcim zdrojom zisku vo výrobných podnikoch za účtovné obdobie býva spravidla prevádzkový výsledok hospodárenia. Tento je značne heterogénnou veličinou. Jeho súčasťou je:

 • výsledok z obchodnej činnosti
 • výsledok z predaja vlastných výrobkov a služieb
 • výsledok súvisiaci s existenciou tzv. doplnkových výnosov:
  • zmena stavu vnútropodnikových zásob
  • aktivácia
  • predaj drobného materiálu a materiálu
  • tvorba a čerpanie rezerv a ďalšie

Zisk a jeho výpočet

Zisk ako finančný výsledok podnikovej činnosti je významným kvalitatívnym a kvantitatívnym ukazovateľom. Je zdrojom dôchodkov vlastníkov a zdrojom financovania potrieb podniku (Vlachynský, 2009, s. 32).

Výsledok hospodárenia predstavuje dôležitú súčasť finančnej analýzy podniku, najmä pri výpočte ukazovateľov rentability i ukazovateľa zisku na akciu. Rovnako tvorí povinnú zložku v účtovnej závierke zostavovanej podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Dôležitými zložkami výsledku hospodárenia sú výnosy a náklady, ktoré musia byť zachytené v štruktúre, na základe ktorej nám tieto náklady a výnosy poskytnú relevantné informácie pre ekonomické rozhodovanie. Z tohto dôvodu je potrebné deliť náklady a výnosy na také, ktoré vznikajú z bežnej činnosti a také, ktoré vznikajú z iných, náhodných činností. Členenie nákladov a výnosov z rôznych kritérií rozširuje aj možnosti merania výkonnosti podniku. Na
základe toho by mal výsledok hospodárenia zahŕňať aj daňové výdavky, zisk alebo stratu z bežnej činnosti pred zdanením a po zdanení, zisk alebo stratu z mimoriadnej činnosti pred zdanením a po zdanení a čistý zisk.

Základný vzorec pre výpočet zisku znie: Zisk = Tržby – Náklady

PVH = – PCi * Qi – – Ni * Qi
Z = ZQ + ZPC + ZN + ZS + m
Z = +/- ZQ +/- ZPC +/- ZN +/- ZS +/- m

Z je zmena zisku v stanovenom období

Zmena prevádzkového výsledku hospodárenia

Hospodárska činnosť súvisí s predmetom podnikania a je to činnosť vykonávaná na podporu hospodárskej činnosti, okrem finančných činností a mimoriadnych činností (takouto činnosťou je napríklad investičná činnosť).

Chceme zistiť prírastok zisku, rozdiel medzi bežným a základným obdobím. Zmena prevádzkového výsledku hospodárenia môže byť vyvolaná:

 1. zmenou objemu predaja
 2. zmenou predajnej ceny
 3. zmenou nákladov
 4. zmenou sortimentnej štruktúry
 5. náhodnými (mimoriadnymi) udalosťami (napr. inflácia)

Zmena zisku

Zmena zisku sa vypočíta takto: Z = Zt – Zt-1 alebo Z = Z1 – Z0

ZQ – zmena zisku spôsobená zmenou objemu predaja
ZPC – zmena zisku spôsobená zmenou predajnej ceny
ZS – zmena zisku spôsobená zmenou sortimentu
m – zmena zisku spôsobená mimoriadnymi udalosťami

Výsledok hospodárenia z finančných operácií

Finančná činnosť predstavuje činnosť podniku, ktorá súvisí s finančnými operáciami. Mimoriadna činnosť spôsobuje vznik nákladov a výnosov, ktoré nesúvisia s bežnou činnosťou a preto sa nepredpokladá, že sa budú opakovať často alebo pravidelne (napr. pri zmene metódy oceňovania, vzniknú náklady alebo výnosy zo zmeny metódy oceňovania) (Mázik, 2004, s. 222 – 240).

Výsledok hospodárenia z finančných operácií je výslednicou finančných výnosov a finančných nákladov, prevažne spojených s vlastnením cenných papierov a iných finančných investícií, s využívaním cudzích zdrojov v podnikaní a z dopadov kurzových rozdielov pri obchodovaní so zahraničnými subjektmi na ekonomiku podniku.

Faktory:

 • interné faktory sú tie, ktoré manažér môže ovplyvniť, napr. finančnú štruktúru, kvalitu finančného investovania, znalosti v oblasti zahranično-obchodných operácií…
 • externé faktory sú napr. úrokové sadzby, dopady kurzových rozdielov, možnosti finančného investovania, vývoj menových kurzov

Hlavný vplyv na výsledok hospodárenia z finančných operácií majú najmä externé faktory na rozdiel od prevádzkového výsledku hospodárenia.

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát je výkaz sprostredkujúci informácie o podnikových výnosoch a nákladoch. Z ich rozdielu vyplýva výsledok hospodárenia (zisk alebo strata). Výkaz ziskov a strát umožňuje poznať činitele, ktoré viedli k tvorbe výsledku hospodárenia, čo ma pre finančnú analýzu veľký význam. Výkaz ziskov a strát obsahuje tokové (prírastkové) veličiny, čo je potrebné rešpektovať pri tvorbe a následnej interpretácií pomerových ukazovateľov (Zalai, 2007, s. 173 – 193).

Faktory pôsobiace na výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia môže byť ovplyvnený rôznymi mimoriadnymi udalosťami, v dôsledku čoho môže byť skreslené porovnávanie hospodárenia podniku v rôznych časových obdobiach. Tieto mimoriadne náklady a výnosy je preto potrebné nebrať do úvahy. Niektoré položky nákladov a výnosov sú tak vyčlenené v podobe už spomínaných mimoriadnych nákladov a výnosov, prípadne niektoré sú z analýzy vylúčené. Faktormi, ktoré ovplyvňujú proces tvorby i celkovú výšku výsledku hospodárenia sú najmä:

 • náklady a výnosy (ich vecná i časová súvislosť),
 • splatná daň z príjmov,
 • odložená daň z príjmov,
 • použité oceňovacie metódy, inflácia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 9.9.2022 a aktualizovaný 7.10.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Zdroje a literatúra

 • ALEXY, J., SIVÁK. R. 2005. Podniková ekonomika. 3. vyd. Bratislava : IRIS, 2005. 234 s. ISBN 80-89018-82-3.
 • BAJUS, R. 2008. Financie podniku. 1. vyd. Košice: Ekonomická fakulta Technickej Univerzity Košice, 2008. 156 s. ISBN 978-80-8086-079-0.
 • BAŠTINCOVÁ. A. 2007. Výsledok hospodárenia z účtovného a daňového hľadiska. 1. vyd. Bratislava : IURA Edition, 2007. 102 s. ISBN 978-80-8078-144-6.
 • DLUHOŠOVÁ, D. 2010. Finanční řízení a rozhodování podniku. 3 uprav. vyd. Praha : EKOPRESS, s.r.o., 2010. 225 s. ISBN 978-80-86929-68-2.
 • GRÜNWALD, R. – HOLEČKOVÁ, J. 2007. Finanční analýza a plánovaní podniku. 1. vyd. Praha : EKOPRESS, s.r.o., 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2.
 • CHAJDIAK, J. 2004. Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy. 1. vyd. Bratislava : Statis, 2004. 352 s. ISBN 80-85659-32-8.
 • KISLINGEROVÁ, E. – HNILICA, J. 2005. Finanční analýza : Krok za krokem. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 137 s. ISBN 80-7179-321-3.
 • KOTULIČ, R. et al. 2010. Finančná analýza podniku. 2. prepracované vyd. Bratislava : IURA Edition, 2010. 238 s. ISBN 978-80-8078-342-6.
 • KRÁLIK, P. et al. 2009. Podvojné účtovníctvo od A po Z. Bratislava : Verlag Dashofer, 2009. časť 8, diel 1-6. ISSN 1337-4605.
 • KUBRANOVÁ, M., SOCHOR, M. 2009. Platobný styk a platobná schopnosť podniku. Bratislava : EKONÓM, 2009. 149 s. ISBN 978-80-225-2681-4.
 • KUPKOVIČ, M., RAJŇÁK, M. 2001. Náklady a ceny. Bratislava : Ekonóm, 2001. 159 s. ISBN 80-225-1461-6.
 • KUPKOVIČ, M. et al. 2003. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint vfra, 2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7.
 • MAJTÁN, Š. et al. 2009. Podnikové hospodárstvo. 5. dopl. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 405 s. ISBN 978-80-8939-307.
 • MÁZIK, J. 2004. Účtovníctvo I. . 1. vyd. Bratislava : Súvaha, 2004. 459 s. ISBN 80-88727-76-6.
 • MRKVIČKA, J. – KOLÁŘ, P. 2006. Finanční analýza. 2. prepracov. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2.
 • NEUMANNOVÁ, A. et al. 2012. Podniková diagnostika. 1. vyd. Bratislava : IURA Edition, 2012. 201 s. ISBN 978-80-8078-464-5.
 • REVENDA, Z. et al. 2012. Peněžní ekonomie a bankovníctví. 5. vyd. Praha : Management Press, 2012. 423 s. ISBN 978-80-7261-240-6.
 • ROSEN, H. S. – GAYER, T. 2010. Public finance. 9 vyd. New York : McGraw – Hill. 2010. 595 s. ISBN 978-007-126788-5.
 • SEDLÁK, M. et al. 2010. Podnikové hospodárstvo. 1. vyd. Bratislava : IURA Edition, 2010. 352 s. ISBN 978-808-8078-317-4.
 • STRAKA, M. 2013. Logistika distribúcie – Ako efektívne dostať výrobok na trh. 1. vyd. Bratislava : Epos, 2013. 400 s. ISBN 978-80-562-0015-5.
 • SYNEK, M. et al. 2007. Manažérska ekonomika. 1. vyd. Bratislava : Grada Publishing, 2007. 452. s. ISBN 978-80-247-1992-4.
 • SYNEK, M. et al. 2009. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. 1 vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. 2001. Účtovná závierka podnikateľov. 1. vyd. Bratislava : IURA Edition, 2001. 200 s. ISBN 80-89047-22-X.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. et al. 2006. Analýza účtovnej závierky. 1. vyd. Bratislava : IURA Edition, 2006. 478 s. ISBN 80-807-8070-6.
 • ŠLOSÁROVÁ, A. et al. 2011. Účtovníctvo. 1. vyd. Bratislava : IURA Edition, 2011. 290 s. ISBN 978-80-8078-418-8.
 • VLACHYNSKÝ, K. et al. 2009. Podnikové financie. 1. vyd. Bratislava : IURA Edition, 2009. 524 s. ISBN 978-80-8078-258-0.
 • ZALAI, K. et al. 2013. Finančno – ekonomická analýza podniku. 8. vyd. Bratislava : Sprint 2, s.r.o., 2013. 471 s. ISBN 978-80-89393-80-0.
 • Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Ekonomická poradňa

 1. Anonym

  Dobrý deň, prosím Vás, keď počítam čistý zisk cez vzorec teda
  čistý zisk = (EBIT – úroky) x (1-daňová sadzba), akú výšku daňovej sadzby mám uviesť, aby bol výpočet správny? Ďakujem

 2. EuroEkonóm.sk Autor textu

  Výška daňovej sadzby, ktorú by ste mali uviesť pri výpočte čistého zisku, závisí od príslušnej daňovej sadzby pre podniky (alebo fyzické osoby podnikateľov, ak ide o jednoosobovú spoločnosť alebo individuálnu podnikateľskú činnosť) vo vašej krajine alebo jurisdikcii.

  Daňová sadzba pre podniky sa môže líšiť v závislosti od krajiny a niekedy aj od špecifických podmienok alebo odvetví. Vo väčšine prípadov je to pevné percento zisku, ktoré podnik alebo osoba musí odviesť štátu ako daň z príjmu.

  Napríklad, ak je daňová sadzba pre podniky vo vašej krajine 21%, vo vzorci by ste mali použiť hodnotu 0,19 pre daňovú sadzbu. Vzorec by potom vyzeral takto:

  Čistý zisk = (EBIT − úroky) × (1 − 0,21)

  Je dôležité si overiť aktuálnu daňovú sadzbu pre podniky vo vašej krajine, pretože sa môže meniť v závislosti od legislatívnych zmien. Ak ste si nie istí, môže byť dobrý nápad poradiť sa s daňovým poradcom alebo účtovníkom, ktorý vám poskytne presné informácie a poradenstvo prispôsobené vašej konkrétnej situácii.

 3. Puki

  Aká je daňová sadzba na Slovensku? Z príjmu firiem, sro, korporácií?

 4. EuroEkonóm.sk Autor textu

  Daňová sadzba z príjmu právnických osôb (t.j., korporátnej dane) na Slovensku bola stanovená na 21% (k roku 2023). Táto sadzba sa aplikuje na zisk spoločností a je dôležité si uvedomiť, že daňové predpisy sa môžu meniť, preto je vždy dobré overiť si aktuálne daňové sadzby a pravidlá.

 5. Anonym

  A keď ide o podnik, ktorý spadá pod globálnu spoločnosť a je tam spoločné účtovníctvo, pritom EBIT je za podnik nie za globál, ako mam v takto prípade určiť daňovú sadzbu, aby som vypočítala čistý zisk za podnik a nie za globál.
  A prosím Vás, ak mám aktíva za celú spoločnosť a čistý zisk za podnik v rámci celej spoločnosti, má význam počítať takúto kombináciu, keďže jeden údaj je za celú spoločnosť a ďalší údaj je za podnik v rámci celej spoločnosti. Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Pri výpočte čistého zisku pre konkrétny podnik, ktorý je súčasťou globálnej spoločnosti, a kde je účtovníctvo spoločné, je dôležité izolovať finančné výsledky tohto podniku od celkovej finančnej situácie globálnej spoločnosti. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) alebo zisk pred úrokmi a daňami, je ukazovateľ, ktorý sa týka prevádzkovej efektivity podniku bez zohľadnenia jeho kapitálovej štruktúry a daňovej záťaže. Ak chcete z EBIT vypočítať čistý zisk pre konkrétny podnik, musíte určiť daňovú sadzbu, ktorá sa na tento podnik vzťahuje. Postup je nasledovný:

   Identifikácia príslušnej daňovej sadzby: Daňová sadzba sa môže líšiť v závislosti od právnej jurisdikcie, v ktorej podnik operuje. Globálna spoločnosť môže mať pobočky v rôznych krajinách, kde sú rôzne daňové sadzby. Preto je nutné identifikovať lokálnu daňovú sadzbu pre jurisdikciu, v ktorej daný podnik operuje.

   Oddelenie výsledkov podniku: Z účtovníctva globálnej spoločnosti je potrebné presne oddeliť finančné výsledky konkrétneho podniku. To zahŕňa nielen EBIT, ale aj prípadné úrokové náklady, ktoré sú priamo priradené tomuto podniku.

   Výpočet dane z príjmov: Po určení príslušnej daňovej sadzby vynásobte EBIT danou daňovou sadzbou, aby ste získali sumu dane, ktorá by bola dlžná z prevádzkovej činnosti podniku.

   Výpočet čistého zisku: Od EBIT odpočítajte vypočítanú daň (a prípadné úrokové náklady, ak ešte neboli odpočítané). Výsledkom bude čistý zisk podniku.

   Pripomeňme si základnú rovnicu: Čistý zisk = EBIT − Daň z EBIT − Úrokové náklady

   V prípade, že úrokové náklady boli už zahrnuté v EBIT (čo zvyčajne nie je, keďže EBIT je pred úrokmi a daňami), ich odpočítavanie nie je potrebné.

   Je dôležité konzultovať to s finančným poradcom alebo daňovým odborníkom, aby ste sa uistili, že ste zvolili správny postup a príslušné sadzby pre výpočet čistého zisku, najmä v prípade komplexných globálnych operácií, kde môžu byť právne a daňové štruktúry zložité.

  2. EuroEkonóm.sk Autor textu

   A k Vašej druhej otázke: Áno, môže byť užitočné kombinovať tieto dva typy údajov, aj keď jeden je za celú spoločnosť a druhý len za konkrétny podnik v rámci tejto spoločnosti, ale je dôležité pochopiť, aké informácie a pohľady z takéhoto výpočtu získate a s akými obmedzeniami sa môžete stretnúť.

   Význam a použitie takýchto kombinácií:

   Návratnosť aktív (ROA) pre konkrétny podnik: Aj keď máte celkové aktíva za celú spoločnosť, môžete použiť čistý zisk z konkrétneho podniku na výpočet pomeru návratnosti aktív (ROA) pre tento podnik. Tento pomer by vám ukázal, akú efektívnosť má tento podnik pri využívaní aktív celej spoločnosti na generovanie zisku. Vzorec by v takom prípade vyzeral takto:

   ROA podniku = Čistý zisk podniku / Celkové aktíva celej spoločnosti

   Výsledok by vám mohol poskytnúť pohľad na to, ako tento konkrétny podnik prispieva k výkonnosti spoločnosti ako celku.

   Rozhodovanie a alokácia zdrojov: Aj keď je takýto výpočet menej bežný a môže byť mätúci, môže poskytnúť užitočné informácie pre interné rozhodovacie procesy a alokáciu zdrojov. Napríklad, ak vedúci spoločnosti chcú zvýšiť efektívnosť využívania aktív, mohli by zvážiť presmerovanie zdrojov do podnikov, ktoré generujú vyšší čistý zisk v pomere k celkovým aktívam spoločnosti.

   Obmedzenia:

   1. Nereprezentatívnosť: Takýto výpočet nemusí presne odrážať efektívnosť využívania aktív konkrétnym podnikom, pretože celkové aktíva zahŕňajú aktíva, ktoré nemusia byť priamo priradené alebo využívané týmto podnikom.

   2. Potreba opatrnosti: Pri interpretácii výsledkov je dôležité brať do úvahy kontext a to, že tieto dve čísla (aktíva a čistý zisk) nepochádzajú z rovnakého účtovného rámca (jedno je na úrovni celej spoločnosti, druhé na úrovni podniku).

   Pre presnejšie a relevantnejšie finančné analýzy by bolo ideálne mať k dispozícii čistý zisk a aktíva, ktoré sú priamo priradené k danému podniku. Toto by umožnilo presnejšie výpočty a porovnania efektívnosti a výkonnosti.

 6. Anonym

  Nerozumiem ešte prosím Vás, tomu, že raz je uvedené 0,21 a potom je tam 0,19 a vo vzorci mám použiť 0,21 a čo znamená tých 0,19. Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, máte pravdu, správne by malo byť: „Napríklad, ak je daňová sadzba pre podniky vo vašej krajine 21%, vo vzorci by ste mali použiť hodnotu 0,21 pre daňovú sadzbu.“

 7. Anonym

  Čistý zisk = Príjmy z tržieb – Celkové náklady – Dane
  je možné počítať čistý zisk aj cez tento vzorec pokiaľ ide o firmu, ktorá má spoločné účtovníctvo a nemajú sadzbu dane ale počítajú si iba DPH, čiže údaj daní mám, je to relevantný údaj, prosím Vás. Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, je možné počítať čistý zisk aj pre firmu, ktorá má spoločné účtovníctvo a neuplatňuje priamo sadzbu dane na zisk (napríklad korporátnu daň), ale počíta si iba DPH (daň z pridanej hodnoty). V takomto prípade sa čistý zisk stále počíta ako rozdiel medzi príjmami a celkovými nákladmi, ale výpočet dane sa líši.

   V kontexte DPH, táto daň sa netýka priamo ziskovosti firmy v tom zmysle, ako to robí napríklad korporátna daň. DPH je daň z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na predaj tovarov a služieb a je prenášaná na konečného spotrebiteľa. Firma zberá DPH od svojich zákazníkov a odvádza ju štátu, avšak táto suma nie je považovaná za príjem firmy, pretože ju musí firma odviesť štátu. Náklady súpravne môžu zahŕňať DPH zaplatenú firmou na nákup tovarov a služieb, ktorú si firma môže uplatniť ako odpočet od svojich DPH záväzkov.

   Pre firmy, ktoré neuplatňujú priamo sadzbu dane na zisk (ako je korporátna daň), ale majú do činenia len s DPH, by vzorec pre výpočet čistého zisku mohol vyzerať takto:

   Čistý zisk = Príjmy z tržieb (bez DPH) – Celkové náklady (bez DPH)

   V takomto prípade je dôležité odstrániť efekt DPH z príjmov a nákladov, aby sa získal čistý zisk firmy. DPH by sa nemala považovať za súčasť daní ovplyvňujúcich čistý zisk, keďže ide o daň prenesenú na konečného spotrebiteľa a nie je priamo závislá od ziskovosti firmy. Na presný výpočet čistého zisku je dôležité, aby firma správne účtovala všetky príjmy a náklady bez zahrnutia DPH.

 8. Anonym

  Pokiaľ mám príjmy a náklady s DPH a všetky dane ako ostatne dane a poplatky účet 538 a DPH vyčíslenú, môžem uviesť vzorec
  Čistý zisk = Príjmy z tržieb – Celkové náklady – Dane
  Nebude, teda chyba ak to budem počítať takto, keďže ide o firmu, ktorá nemá svoje účtovníctvo, lebo rozumiem tomu, vzorcu, ktorý ste napísali, ale potom tomu, že DPH by sa nemala považovať za súčasť daní ovplyvňujúcich čistý zisk, keďže ide o daň prenesenú na konečného spotrebiteľa a nie je priamo závislá od ziskovosti firmy. Na presný výpočet čistého zisku je dôležité, aby firma správne účtovala všetky príjmy a náklady bez zahrnutia DPH. celkom nerozumiem, aby to nebola chyba, v rámci výpočtu zisku. Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, váš vzorec pre výpočet čistého zisku je v zásade správny, ale je dôležité si uvedomiť, že v rámci účtovníctva a finančnej analýzy existujú rôzne úrovne ziskovosti, ktoré poskytujú detailnejší pohľad na finančné zdravie a výkonnosť podniku. Váš vzorec predpokladá, že z „Príjmov z tržieb“ a „Celkových nákladov“ sú už odpočítané všetky relevantné dane a poplatky vrátane DPH (daň z pridanej hodnoty), ktoré súvisia s prevádzkou.

   Však, zjednodušený vzorec pre čistý zisk by mohol vyzerat takto:

   Čistý zisk = Príjmy z tržieb – Náklady na predaj (alebo prevádzkové náklady) – Ostatné náklady – Dane

   Kde:

   1. Príjmy z tržieb zahŕňajú celkové príjmy generované podnikom z jeho hlavnej činnosti, po odpočítaní vrátených predajov, zliav a podobne.

   2. Náklady na predaj alebo prevádzkové náklady zahŕňajú priame a nepriame náklady spojené s výrobou alebo predajom tovaru alebo služieb.

   3. Ostatné náklady môžu zahŕňať úroky, odpisy, amortizáciu a iné náklady, ktoré nie sú priamo spojené s hlavnou činnosťou podniku.

   4. Dane zahŕňajú všetky daňové záväzky, vrátane dane z príjmu a iných relevantných daní, ktoré podnik musí platiť.

   Je dôležité poznamenať, že DPH je daň, ktorá je obvykle neutralizovaná pre podniky (odpočítateľná), pokiaľ ide o rozdiel medzi vybranou DPH od zákazníkov a DPH, ktorú podnik zaplatil na svoje nákupy. Preto, v kontexte čistého zisku, DPH by sa nemala priamo zahrnúť do výpočtu daní, pretože jej efekt by mal byť už zohľadnený v príjmoch a nákladoch.

   Na presnejší pohľad na finančné výsledky podniku by bolo vhodné využiť detailnejšie finančné výkazy, ako je výkaz ziskov a strát, kde sú všetky tieto položky podrobne rozpracované.

  2. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, máte pravdu, a vaše pochopenie situácie je správne. DPH (daň z pridanej hodnoty) sa naozaj odvádza štátu a je neutralizovaná pre firmu, pokiaľ firma správne účtuje o odpočítateľnej DPH a vybranej DPH od zákazníkov. Preto DPH by sa nemala priamo zohľadňovať pri výpočte čistého zisku, keďže neovplyvňuje ziskovosť firmy na úrovni operácie alebo činnosti, ktoré firma vykonáva.

   Prečo DPH neovplyvňuje čistý zisk
   Neutralita DPH pre firmy: DPH, ktorú firma zaplatí za svoje vstupy (náklady), si môže odpočítať od DPH, ktorú vyberie od svojich zákazníkov za predané tovary alebo služby. Tento mechanizmus znamená, že DPH nepredstavuje reálny náklad ani príjem pre firmu, ale je to len prechodná položka cez účtovníctvo firmy.

   Účtovanie bez DPH: Pre účely výpočtu čistého zisku, príjmy a náklady by mali byť uvádzané bez DPH. To znamená, že výsledná suma (či už príjmů alebo nákladov) by mala odrážať skutočnú hodnotu tovarov alebo služieb pre podnik a jeho zákazníkov, bez daňových distorzií.

   Vplyv na ziskovosť: Čistý zisk je meraný po odpočítaní všetkých relevantných nákladov, vrátane daní priamo súvisiacich so ziskovosťou firmy (napríklad dane z príjmov). Keďže DPH je neutrálna voči zisku firmy, jej začlenenie by nesprávne ovplyvnilo výpočet čistého zisku.

   Vo vašom prípade, keď firma nemá formalizované účtovníctvo alebo sa snaží o zjednodušený výpočet, je dôležité, aby všetky príjmy a náklady boli účtované bez DPH. Váš pôvodný vzorec pre výpočet čistého zisku je v zásade správny, keď zahŕňa:

   Príjmy z tržieb (bez DPH),
   Celkové náklady (tiež bez DPH),
   Dane, ktoré by mali zahŕňať len dane priamo ovplyvňujúce ziskovosť firmy, nie DPH.
   Takto vyčíslený čistý zisk poskytne presnejšiu predstavu o finančnej výkonnosti firmy.

 9. Anonym

  Ak by som chcela počítať aj s DPH, tak ročnú výrobu x cena dám ešte x 0,20 a teda ročná výroba mi výjde aj s DPH a takisto mám postupovať aj pri výnosoch a nákladoch, lebo keď počítam výsledok hospodárenia pred zdanením, tak by v ňom mali byť uvedené nie len holé sumy ako napr. pri tržbách, že výroba x cena, ale mala by tam byť ročná cena aj s DPH, ale ja mám výrobu vypočítanú po mesiacoch, nemusím teda každý mesiac dávať x 0,20, ale stačí ročne raz celú sumu dať x 0,20. Tým pádom budem mať napr. predpokladané tržby aj v základe aj s DPH. A keď spoločnosť platí iba daň z nehnuteľnosti a ostatné dane sa platia v rámci celej spoločnosti, dá sa takto vypočítať čistý zisk? Tržby zdanené – náklady zdanené (variabilné, fixné) – daň z nehnuteľnosti. Dá mi to výpovednú lehotu.
  Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Výpočet ekonomických ukazovateľov vrátane DPH môže byť trochu zložitý, ale poďme to rozobrať krok za krokom:

   1. Výpočet tržieb vrátane DPH: Ak máte tržby počítané ako ročnú produkciu x cena bez DPH, pre zahrnutie DPH by ste naozaj mali celkovú sumu vynásobiť koeficientom 1.20 (pre DPH 20%). To znamená, že ak je vaša ročná produkcia a cena vypočítaná mesačne, môžete buď každý mesiac prirátať 20% k mesačným tržbám alebo jednoducho na konci roka prirátať 20% k celkovému súčtu ročných tržieb bez DPH.Príklad: Predpokladajme mesačnú produkciu 100 jednotiek za cenu 10 €/jednotka bez DPH. Mesačné tržby bez DPH budú 1000 €. S DPH to bude 1000 € * 1.20 = 1200 € mesačne. Ročne to bude 1200 € * 12 = 14400 €.

   2. Výpočet nákladov vrátane DPH: Podobne ako pri tržbách, ak máte náklady bez DPH, pridajte k nim DPH rovnakým spôsobom. Ak však vaše náklady už zahŕňajú DPH (čo je bežné pre mnohé nákupy firmy), potom je tento krok nepotrebný.

   3. Výpočet zisku: Zisk pred zdanením, známy tiež ako EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením), sa vypočíta ako „Tržby vrátane DPH – Náklady vrátane DPH – Daň z nehnuteľnosti“. Dôležité je poznamenať, že v tejto fáze by ste nemali odpočítavať DPH, pretože DPH nie je náklad firmy, ale prechodná položka, ktorú firma inkasuje od zákazníkov a odvádza štátu.Príklad: Ak sú ročné tržby vrátane DPH 14400 € a ročné náklady vrátane DPH sú 7000 € a daň z nehnuteľnosti je 300 €, potom zisk pred zdanením by bol 14400 € – 7000 € – 300 € = 7100 €.
   4. Čistý zisk: Pre výpočet čistého zisku by ste od zisku pred zdanením odpočítali všetky ostatné dane (napríklad daň z príjmov), ktoré firma platí. Keďže ste spomenuli, že firma platí len daň z nehnuteľnosti, váš výpočet by zahŕňal len túto daň, ak nepodliehate iným daniam na úrovni spoločnosti.

   Takýto prístup poskytuje jasný prehľad o ekonomickom výkone firmy vrátane vplyvu DPH na cash flow a ziskovosť. Ak máte špecifické údaje alebo potrebujete pomôcť s konkrétnym výpočtom, neváhajte poskytnúť viac informácií.

 10. Anonym

  Prosím Vás EBIT je to isté ako Výsledok hospodárenia pred zdanenim?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Nie, EBIT a Výsledok hospodárenia pred zdanením (EBT) nie sú úplne to isté, ale sú si veľmi podobné.

   EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) je ukazovateľ zisku spoločnosti pred zohľadnením úrokových nákladov a daní. Tento ukazovateľ poskytuje informácie o operačnej výkonnosti spoločnosti bez toho, aby bral do úvahy účinky zdanenia a financovania.

   Výsledok hospodárenia pred zdanením (EBT), na druhej strane, zahrňuje všetky príjmy a náklady spoločnosti pred zdanením, vrátane operačných príjmov a nákladov, ako aj úrokových príjmov a nákladov, ale ešte nezohľadňuje daňové účinky.

   Takže hlavný rozdiel spočíva v tom, že EBIT nezahŕňa úrokové náklady, zatiaľ čo EBT áno. Oba ukazovatele však poskytujú dôležité informácie o finančnej výkonnosti spoločnosti.

 11. Anonym

  Ešte prosím Vás, keď sa počíta návratnosť tak tržby tiež s DPH?
  Ďakujem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, keď počítate návratnosť investícií, tržby by mali byť zahrnuté aj s DPH. Návratnosť investícií (Return on Investment – ROI) je ukazovateľ, ktorý meria efektivitu investície tým, že porovnáva zisk alebo prínosy z investície s nákladmi na túto investíciu.

   Pre výpočet ROI zahrňte celkové príjmy z investície, ktoré zahŕňajú tržby s DPH. Zároveň by ste mali zahrnúť všetky náklady na investíciu vrátane DPH.

 12. Anonym

  A keď počítam návratnosť pri fotovoltike, tak som počítala ako výroba x cena a ročné tržby, bez nákladov, je to tak zle?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Pri výpočte návratnosti investície do fotovoltických panelov je dôležité zahrnúť všetky relevantné náklady a príjmy, aby bol výsledok čo najpresnejší. Vaše počítanie len na základe výroby a ceny môže poskytnúť iba hrubý odhad a nemusí zohľadňovať všetky faktory ovplyvňujúce návratnosť.

   Pri výpočte návratnosti by ste mali zohľadniť:

   Náklady na samotné fotovoltické panely a inštaláciu.
   Prevádzkové náklady spojené s údržbou a servisom panelov.
   Náklady na pripojenie k elektrickej sieti (ak je to relevantné).
   Finančné náklady, ak ste si na investíciu požičali peniaze.
   Daňové úľavy alebo iné výhody, ktoré môžete získať v súvislosti s investíciou do fotovoltických panelov.
   Predpokladaný výnos z predaja vyrobeného elektrického prúdu.

   Zahrnutím týchto nákladov a príjmov by ste mali mať presnejší odhad návratnosti vašej investície do fotovoltických panelov.

 13. Anonym

  Keď nemám EBIT, ale vypočítala som výsledok hospodárenia ako výnosy – náklady vrátane daní, tak mi vyšiel výsledok hospodárenia pred zdanením, keďže spoločnosť má ročné výnosy nižšie ako 60 000 môžeme počítať s 0,15% daňou a keby som toto číslo odpočítala od VH pred zdanením dostala by som takto čistý zisk

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, ak nemáte k dispozícii hodnotu EBIT, ale vypočítali ste si výsledok hospodárenia (VH) ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi vrátane daní, môžete tento čistý zisk ďalej použiť na výpočet návratnosti investície.

   Ak spoločnosť má ročné výnosy nižšie ako 60 000 a používate sadzbu dane 15%, môžete túto sadzbu zahrnúť do výpočtu čistého zisku. Odhadnutý čistý zisk by sa potom počítal ako rozdiel medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením (VH) a zdaním. Tento čistý zisk potom môžete použiť na výpočet návratnosti investície.

   Avšak je dôležité si uvedomiť, že daňová sadzba a iné faktory môžu ovplyvniť presnosť vášho odhadu čistého zisku a návratnosti investície. Preto je vždy dôležité mať na pamäti všetky relevantné faktory a vykonať komplexnú analýzu pred rozhodnutím o investícii.

 14. Anonym

  Prepáčte, ale trochu v tom mám stále zmätok, keď počítam návratnosť fotovoltiky zahrniem tam tržby, teda koľko sa vyrobí a x cena, potom musím vedieť koľko sa investovalo, aby som vedela, koľko by sa mi malo vrátiť, plus zohľadiniť dotácie a úvery. Ďalej treba zohľadniť prevádzkové náklady teda fixné.

  A výsledok hospdodárenia, tam do nákladov by som mala dať aj odpisy a úroky a tržby spočítať s inými výnosmi a dostanem výsledok hospodárenia pred zdanením a tento výsledok môžem vynásobiť x 0,15 a budem mať čistý zisk. Ešte raz keby ste mi to napísali, lebo asi nerozumiem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Samozrejme, rada vysvetlím proces výpočtu návratnosti investície do fotovoltaického systému a výsledku hospodárenia krok za krokom:

   1. **Tržby**: Najskôr spočítame, koľko elektriny systém vyrobí (v kWh) a vynásobíme to cenou, za ktorú sa elektrina predáva (napríklad cena za kWh). Toto nám dá celkové ročné tržby.

   2. **Investičné náklady**: Zahrneme celkovú sumu, ktorú sme investovali do nákupu a inštalácie systému. Sem patrí cena solárnych panelov, invertorov, montážnych systémov, práce a ďalšie poplatky spojené s inštaláciou.

   3. **Dotácie a úvery**: Ak sme získali nejaké dotácie alebo sme využili úvery, tiež ich musíme zohľadniť. Dotácie môžu znížiť našu počiatočnú investíciu, zatiaľ čo úvery pridajú do rovnice úroky.

   4. **Prevádzkové náklady**: Tieto náklady zahŕňajú všetko, čo musíme pravidelne platiť na udržiavanie systému funkčného (napríklad údržba, poistenie).

   5. **Odpisy**: Odpis je spôsob, ako rozdeliť náklady na solárny systém do viacerých rokov jeho očakávanej životnosti. To nám umožní ukázať, ako sa investícia postupne „vynakladá“ každý rok.

   6. **Úroky**: Ak sme vzali úver na financovanie systému, zaplatíme úroky. Tieto úroky považujeme za náklad.

   7. **Výsledok hospodárenia pred zdanením**: Po odpočítaní všetkých nákladov (investičné náklady, prevádzkové náklady, odpisy, úroky) od tržieb a pridaniu prípadných iných výnosov dostaneme výsledok hospodárenia pred zdanením.

   8. **Daň a čistý zisk**: Výsledok hospodárenia pred zdanením vynásobíme daňovou sadzbou (napríklad 15%) a dostaneme čistý zisk po zdanení.

   Tento postup ti umožní pochopiť, ako dlho bude trvať, kým sa investícia do fotovoltaického systému vráti, a aký ekonomický prínos ti systém prinesie po zohľadnení všetkých nákladov a príjmov.

 15. Anonym

  Ďakujem pekne a je možné, tie odpisy, nejako znížiť, je to ekonomicky povolené.

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Odpisovanie fotovoltických zariadení (zaradenie do odpisových skupín)

   Fotovoltické zariadenie pozostáva z niekoľkých častí, pričom sa každá z týchto častí zatrieďuje do inej odpisovej skupiny. Fotovoltické zariadenie je možné inštalovať na strechu budov alebo môže stáť samostatne na vyhradenom pozemku. V súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa za samostatne hnuteľnú vec považuje aj iné zariadenie, ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkčný celok aj keď je s ňou pevne spojené. Pri zatrieďovaní jednotlivých častí fotovoltického zariadenia budeme teda odpisové skupiny určovať nasledovne:

   Druh majetku Odpisová skupina Počet rokov odpisovania
   Fotovoltické panely 2. odpisová skupina 6 rokov
   Menič prúdu 3. odpisová skupina 8 rokov
   Nosná konštrukcia (pevne spojená so zemou) 5. odpisová skupina 20 rokov
   Oplotenie fotovoltickej elektrárne 4. odpisová skupina 12 rokov
   Poplachový zabezpečovací systém 1. odpisová skupina 4 roky

   Zdroj: https://www.podnikajte.sk/dane/fotovoltika-pre-firmy-podnikatelov-z-danoveho-hladiska

 16. Anonym

  A mzdy pracovníkov sa tam zohľadňujú, či nie a keď áno tak iba tých čo súvisia priamo s fotovoltikov, a keď mi vychádzajú záporné hodnoty ako sa dopracujem prosím Vás, k rokom návratnosti.

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   A mzdy pracovníkov sa tam zohľadňujú, či nie a keď áno tak iba tých čo súvisia priamo s fotovoltikov? – Áno, reálne zaplatené služby montáže, testovania, servisu.

  2. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Keď mi vychádzajú záporné hodnoty ako sa dopracujem prosím Vás, k rokom návratnosti?

   Keď sa vám pri výpočte hospodárskeho výsledku pre fotovoltaický systém v prvých rokoch objavujú záporné hodnoty a neskôr zisky, je dôležité posudzovať túto investíciu z dlhodobejšieho hľadiska. Solárne systémy sú často nákladné na začiatku, ale poskytujú výhody znížených prevádzkových nákladov a tržieb z predaja elektriny počas mnohých rokov.

   Vypočítajte si čas dosiahnutia bodu zlomu: Identifikujte rok, v ktorom sa suma kumulatívneho cash flow stane kladnou. Tento rok predstavuje bod, kedy sa pôvodná investícia začína vraciať.

 17. Anonym

  A prosím Vás tie mzdy, tiež ich tam zarátať všetky. alebo iba prevádzkové. Ďakujem pekne.

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Záleží na tom, či chcete počítať prevádzkový zisk, alebo celkový zisk. Podrobnejší vzorec na výpočet zisku, ktorý zahŕňa rôzne kategórie nákladov:

   Tu je kalkulačný vzorec, ktorý zohľadňuje rôzne typy nákladov, ako sú priame materiály, priame mzdy, ostatné priame náklady, réžia a prevádzkové náklady:

   Priamy materiál (PM): Náklady na suroviny alebo materiály priamo použité vo výrobnom procese.
   Priame mzdy (PZ): Mzdy vyplácané pracovníkom, ktorí priamo pracujú na výrobku alebo službe.
   Ostatné priame náklady (OPN): Ďalšie náklady priamo spojené s výrobným procesom, ako napríklad náklady na energie alebo náklady na výrobné stroje.
   Réžia (R): Všeobecné administratívne a podporné náklady, ktoré nie sú priamo priraditeľné k konkrétnemu výrobku alebo službe, ale sú potrebné pre chod podniku.
   Prevádzkové náklady (PN): Náklady spojené s prevádzkou firmy, ako sú nájom, údržba, poistenie a podobne.
   Na výpočet celkových nákladov potom môžete použiť tento vzorec:

   Celkové náklady=PM+PZ+OPN+R+PN

   Zisk (Z) môžete vypočítať ako rozdiel medzi príjmami (P) a celkovými nákladmi:
   Z=P−(PM+PZ+OPN+R+PN)

   Tento vzorec vám umožní presnejšie určiť, ako rôzne nákladové komponenty ovplyvňujú finančné výsledky vašej firmy.

 18. Anonym

  A na výpočet bodu zlomu mi stačia iba tržby a celkové náklady, ktoré pozostávajú z fixných a variabilných, odpisy a úroky tam nemusia ísť alebo áno?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Pre výpočet bodu zlomu, ktorý je bodom, kde sú celkové príjmy rovnaké celkovým nákladom, môžete použiť zjednodušený vzorec, ktorý nezahŕňa odpisy a úroky. Bod zlomu sa zvyčajne vypočíta iba na základe fixných a variabilných nákladov.

   Vzorec pre bod zlomu je:

   Bod zlomu = Fixné náklady / ( Cena za jednotku − Variabilné náklady za jednotku)

   Kde:

   Fixné náklady sú náklady, ktoré sa nezmenia v závislosti od množstva vyrobených alebo predaných jednotiek. Patria sem náklady ako nájomné, poistenie, mzdy zamestnancov, ktoré nie sú priamo viazané na produkciu, atď.
   Cena za jednotku je cena, za ktorú predávate jednu jednotku vášho produktu alebo služby.
   Variabilné náklady za jednotku sú náklady, ktoré sa menia v závislosti od množstva vyrobených alebo predaných jednotiek. Patria sem náklady ako suroviny, pracovná sila, ktorá je priamo spojená s výrobou, atď.
   Odpisy a úroky sa obvykle nezahrňujú do výpočtu bodu zlomu, pretože bod zlomu je často používaný na určenie minimálnej úrovne predaja potrebnej na pokrytie variabilných a fixných nákladov, pričom odpisy a úroky sú často považované za súčasť pevnej štruktúry nákladov a nie sú priamo ovplyvnené objemom predaja.

 19. Anonym

  môžem vypočítať výsledok hospodárenia iba z prevádzkových nákladov, bez odpisov a úrokov, čo to bude v takom prípade. Ďakujem.

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Ak sa rozhodnete vypočítať výsledok hospodárenia iba z prevádzkových nákladov, bez zahrnutia odpisov a úrokov, budete mať prevádzkový zisk a tu je vzorec:

   Prevádzkový zisk = Príjmy − Prevádzkové náklady
   Kde:

   Príjmy sú celkové tržby z predaja produktov alebo služieb.
   Prevádzkové náklady sú náklady spojené s bežným prevádzkovaním firmy, ako sú náklady na mzdy, nájom, energie, údržbu, marketing a ďalšie.

 20. A.

  A potom tento prevádzkový výsledok treba dať ešte x 0,15 a dostanem čistý prevádzkový zisk za daný rok. Lebo vy ste dali do vzorca akoby iba tržby a môžem dať aj plus ostatné výnosy a dostanem výnosy a bude to akoby výsledok hospodárenia prevádzkový.
  Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Záleží na tom, čo je Vašim cieľom. Výpočet VH (výsledku hospodárenia, alebo kedysi HV – hospodárskeho výsledku) podniku? Výpočet čiastkových VH podniku (prevádzkový VH, finančný VH, mimoriadny VH)?

   VH vyčíslený v účtovníctve je účtovný VH a výsledkom je účtovný zisk alebo strata.

   Štruktúra HV

   Prevádzkové V – prevádzkové N = prevádzkový HV

   Finančné V – finančné N = finančný HV

   Prevádzkový HV + finančný HV = HV z bežnej činnosti pred zdanením

   HV z bežnej činnosti – daň z príjmov = HV z bežnej činnosti po zdanení

   Mimoriadne V – mimoriadne N = mimoriadny HV pred zdanením

   Mimoriadny HV – daň z príjmov z mimoriadnej činnosti = HV po zdanení

  2. EuroEkonóm.sk Autor textu

   HV z bežnej činnosti + HV z mimoriadnej činnosti = HV celkový

 21. Anonym

  Takže ak urobím prevádzkový výsledok hospodárenia podľa vzorca prevádzkové výnosy – prevádzkové náklady aj s DPH, tak dostanem výsledok hospodárenia prevádzkový
  A keby som počítala iba tento druh výsledku hospodárenia viem z toho mať aj čistý prevádzkový zisk vynásobením x 0,15 keďže výnosy sú menšie ako 60 000 eur. Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Nie som si istý, či Vám rozumiem, takže postupne:

   1. „Takže ak urobím prevádzkový výsledok hospodárenia podľa vzorca prevádzkové výnosy – prevádzkové náklady aj s DPH, tak dostanem výsledok hospodárenia prevádzkový“ – áno, správne. Otázkou je, či ste, alebo nie ste platcami DPH.

   2. „A keby som počítala iba tento druh výsledku hospodárenia viem z toho mať aj čistý prevádzkový zisk vynásobením x 0,15 keďže výnosy sú menšie ako 60 000 eur“ – Predpokladám, že máte na mysli vynásobenie koeficientom 0,85. Ak áno, tak presne takto vypočítate čistý prevádzkový zisk. Toto sa ale v praxi rieši vo veľkých firmách. V malej firme musíte počítať všetky náklady a výnosy, teda aj tie mimoriadne aj tie finančné, aby ste sa dostali na relevantné čísla.

 22. Anonym

  a to čo ste uviedli vy Prevádzkový zisk = Príjmy − Prevádzkové náklady, môže vypočítať aj tento druha plus k tomu môžem ešte vypočítať aj prevádzkový VH, kde uvediem nielen tržby ale aj výnosy. Prevádzkový zisk je to pre zdanením a ja môžem obidva výpočty zdaniť 0,15 a dosiahnem čistý prevádzkový zisk a VH po zdanení prevádzkový

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Vaše uvažovanie je správne, mám k tomu pár poznámok:

   Tržby a výnosy sú v podstate to isté.

   Prevádzkový VH je to isté, čo prevádzkový zisk (prípadná strata je vlastne záporný zisk).

   VH – daň = čistý VH – slovo čistý znamená očistený o daň z príjmu právnických osob

 23. Anonym

  A ešte prosím Vás prevádzkový VH je to isté ako EBIT?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Prevádzkový výsledok hospodárenia (VH), známy aj ako EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), odkazuje na príjem alebo zisk pred úrokmi a daňami. Tento ukazovateľ sa používa na posúdenie výkonnosti firmy bez zohľadnenia vplyvu úrokových nákladov a daňových záväzkov. Takže áno, prevádzkový VH je to isté ako EBIT.

   Ale pozor!

   Na Slovensku a v Českej republike, termín „prevádzkový výsledok hospodárenia“ (VH) môže niekedy byť použitý ako synonymum pre EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), avšak nie je to úplne štandardná terminológia a môže sa líšiť v závislosti od kontextu alebo špecifického účtovného rámca.

   EBIT, alebo výsledok hospodárenia pred úrokmi a daňami, je medzinárodne uznávaný ukazovateľ, ktorý ukazuje ziskovosť firmy pred zahrnutím úrokov z dlhu a daní z príjmu. Tento ukazovateľ je zvyčajne jasne definovaný a široko používaný v medzinárodných finančných a účtovných štandardoch.

   Ak sa termín „prevádzkový výsledok hospodárenia“ používa v špecifickom účtovnom rámci alebo vo firme, môže byť definovaný mierne odlišne, v závislosti od toho, aké položky sú zahrnuté alebo vylúčené z výpočtu. Preto je dôležité poznať presnú definíciu použitú v danom kontexte.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.